Poziom porównawczy 80,00 m npm Rzędna terenu projektowanego

advertisement
90,0°
89,00
0,75
14,00
160
0,00
Spadek
trasy [m]
Sistn.
160
1,5 %
S1
21,00
rednice, materia
ugo
7,00
ci [m]
14,00
Odleg
88,25
89,00
86,66
87,33
Zag bienie dna kana u [m]
1,46
Rz dna dna kana u
1,98
1,31
Rz dna terenu projektowanego
87,54
88,64
Poziom porównawczy 80,00 m n.p.m.
W1
BRAN A:
SKALA:
OBIEKT:
DATA:
ADRES:
NR RYS.:
TEMAT:
Upr. bud. nr:
Upr. bud. nr:
Download