UMOWA_korty

advertisement
UMOWA DZIERŻAWY Nr
Zawarta w dniu ………………... 2017 r. pomiędzy Gminą Miejską Mielec - Miejskim
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Mielcu reprezentowanym przez Dyrektora Andrzeja
Jędrychowskiego, zwanym w dalszej części „WYDZIERŻAWIAJĄCYM”, NIP 817 195 67
32
a Firmą KLUB TENISA ZIEMNEGO reprezentowaną przez Panią Elżbietę Kościelną
prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną pod numerem NIP 8171452776 z siedzibą w
Mielcu przy
ul. Wyspiańskiego 2/26,
zwaną w dalszej części „DZIERŻAWCĄ”.
§1
1. WYDZIERŻAWIAJĄCY działający w oparciu o art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 r. Dz. U. Nr
261 poz. 2603
z późn. zm.), art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
oraz Uchwały Nr XVI/159/2008 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 19 marca 2008 r. w
sprawie wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej
Mielec położonych w Mielcu,

oddaje w dzierżawę nieruchomość miejską oznaczoną w ewidencji gruntów nr
692/17
o powierzchni 0,2894 ha położoną na terenie miasta Mielec, obręb 2 Osiedle przy
ulicy Kusocińskiego, zabudowaną następującymi budynkami i budowlami:
a) pawilonem stanowiącym zaplecze socjalne wraz z wyposażeniem,
b) kortami tenisowymi o nawierzchni ceglastej – szt. 5,
c) ogrodzeniem o długości 257 mb wykonanym z siatki,
d) urządzeniami i instalacjami infrastruktury technicznej(przyłącza), instalacjami
wewnętrznymi – oświetlenie,
e) budynkiem gospodarczym,
stanowiącymi własność WYDZIERŻAWIAJĄCEGO.
2. Teren określony w pkt. 1 wydzierżawia się z przeznaczeniem pod prowadzenie
ogólnodostępnego klubu tenisowego.
3. WYDZIERŻAWIAJĄCY oddaje grunt w takim stanie w jakim się obecnie znajduje
nie ręcząc za jego jakość i inne właściwości.
§2
1.Z chwilą wygaśnięcia lub rozwiązania przedmiotowej umowy w trybie i sytuacjach
przewidzianych umową, wzniesione lub zmodernizowane na nieruchomości obiekty nie
wymienione w § 1 niniejszej umowy podlegają rozbiórce lub za zgodą
WYDZIERŻAWIAJĄCEGO przejdą na własność Gminy Miejskiej Mielec.
W każdym z tych przypadków DZIERŻAWCY nie przysługuje odszkodowanie ani
roszczenie
o zwrot poniesionych nakładów w przedmiot dzierżawy w czasie trwania dzierżawy(np.
remont budynku).
2.W przypadku podjęcia decyzji o rozbiórce wzniesionych na nieruchomości obiektów,
DZIERŻAWCA dokona rozbiórki wzniesionych obiektów na własny koszt i własnym
staraniem
w terminie 1 miesiąca od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy i wykona niezbędne prace
w celu uporządkowania i przywrócenia terenu przyległego do stanu poprzedniego.
3.Jeżeli w wyznaczonym terminie DZIERŻAWCA nie wykona obowiązku o którym mowa w
ust.2 , DZIERŻAWCA zobowiązany jest do pokrycia kosztów poniesionych przez
WYDZIERŻAWIAJĄCEGO na rozbiórkę wzniesionych obiektów i wykonanie niezbędnych
prac w celu uporządkowania i przywrócenia terenu przyległego do stanu poprzedniego.
§3
Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.
§4
1. Za cały przedmiot dzierżawy ustala się miesięczny czynsz dzierżawy w wysokości
……….. złotych netto , plus podatek VAT.
2. Czynsz dzierżawy będzie płatny do 15 – go każdego miesiąca z góry bez osobnego
wezwania na konto MOSiR Mielec Bank PKO BP SA nr 47 1020 4913 0000 9102
0119 4505
3. W przypadku nie dotrzymania terminów płatności czynszu dzierżawnego naliczane
będą DZIERŻAWCY odsetki ustawowe za zwłokę z doliczeniem kosztów
postępowania.
4. W przypadku gdy zwłoka w płatności czynszu dzierżawnego przekroczy okres 3 –
miesięcy WYDZIERŻAWIAJĄCY może dzierżawę wypowiedzieć bez zachowania
terminu wypowiedzenia stosownie do przepisów wynikających z Kodeksu Cywilnego
bez prawa do roszczeń odszkodowawczych z jakiegokolwiek tytułu, a ponadto mogą
być podjęte inne stosowne działania wynikające z przepisów Kodeksu Cywilnego.
5. DZIERŻAWCA upoważnia WYDZIERŻAWIAJĄCEGO do wystawienia faktury
VAT bez podpisu odbiorcy.
§5
DZIERŻAWCA zobowiązany jest w okresie trwania dzierżawy do opłacania (oprócz
umówionego czynszu) podatków i innych ciężarów związanych z przedmiotem dzierżawy
oraz wynikających
z zawarcia przedmiotowej umowy.
§6
DZIERŻAWCA nie może bez zgody WYDZIERŻAWIAJĄCEGO oddawać przedmiotu
dzierżawy (działki wraz z wniesionym w niej obiektem) w najem, użyczenie lub
poddzierżawienie w całości lub w części osobie trzeciej pod rygorem natychmiastowego
rozwiązania umowy dzierżawy bez prawa dochodzenia przez DZIERŻAWCĘ jakichkolwiek
roszczeń odszkodowawczych.
§7
1. WYDZIERŻAWIAJĄCY ma prawo wykonywania w jak najszerszej mierze kontroli
przedmiotu dzierżawy, celem stwierdzenia czy dzierżawca wykonuje przyjęte w tej
umowie obowiązki.
2. DZIERŻAWCA zobowiązany jest do użytkowania terenu zgodnie z celem na jaki
został wydzierżawiony (§ 1 niniejszej umowy).
3. W przypadku użytkowania przedmiotu dzierżawy niezgodnie z umową, jak również
w przypadku nie dotrzymania przez DZIERŻAWCĘ innych postanowień niniejszej
umowy WYDZIERŻAWIAJĄCY ma prawo do rozwiązania umowy w trybie
natychmiastowym bez prawa dochodzenia przez DZIERŻAWCĘ jakichkolwiek
roszczeń odszkodowawczych.
4. DZIERŻAWCY nie przysługuje prawo żądania od WYDZIERŻAWIAJĄCEGO
odszkodowania ani zwrotu jakichkolwiek nakładów włożonych w okresie dzierżawy
w przedmiot dzierżawy.
5. DZIERŻAWCA jest zobowiązany utrzymywać przedmiot dzierżawy w należytym
porządku i czystości wg zasad obowiązujących właścicieli posesji.
6. DZIERŻAWCA zobowiązany jest do uregulowania spraw związanych z
gromadzeniem
i wywozem odpadów (śmieci) powstałych w wyniku prowadzonej działalności,
zawierając stosowną umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej
Sp. z o. o.
w Mielcu, ul. Wolności 44.
§8
1. Okres wypowiedzenia umowy wynosi 3 miesiące.
2. WYDZIERŻAWIAJĄCY ma prawo wypowiedzenia umowy w całości z
zachowaniem
1 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca
kalendarzowego
w przypadku konieczności przejęcia przedmiotu dzierżawy dla potrzeb realizacji
inwestycji celu publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce
nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 r. Dz. U. Nr 261 poz 2603 z późn. zm.)
lub w przypadku konieczności przejęcia gruntu dla realizacji potrzeb i zadań własnych
MOSiR jak również potrzeby przeznaczenia nieruchomości na inne cele.
3. Dopuszcza się możliwość rozwiązania umowy dzierżawy za zgodnym
porozumieniem
stron.
4. Przekazanie i przejmowanie przedmiotu dzierżawy następuje na podstawie
stosownych
protokołów zdawczo – odbiorczych.
5. Z chwilą wygaśnięcia lub rozwiązania przedmiotowej umowy w trybie i sytuacjach
przewidzianych umową, DZIERŻAWCA zobowiązany jest zwrócić przedmiot
dzierżawy
w stanie niepogorszonym i uporządkowany.
§9
WYDZIERŻAWIAJĄCY informuje DZIERŻAWCĘ, że za bezumowne użytkowanie
nieruchomości miejskiej po wcześniejszym wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy będzie
pobierane odszkodowanie w kwocie równej dwukrotnej wysokości czynszu dzierżawnego
obowiązującego w dniu rozwiązania umowy.
§ 10
1. W sprawach nie unormowanych niniejsza umową mają zastosowania przepisy
KODEKSU CYWILNEGO.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane na piśmie
podpisanych przez obie strony.
3. Rozstrzygnięcia sporów powstałych przy wykonywaniu niniejszej umowy należy do
właściwości Sądu Rejonowego w Mielcu.
§ 11
Umowa niniejsza sporządzona i podpisana zostaje w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,
z których jeden otrzymuje DZIERŻAWCA, a pozostałe WYDZIERŻAWIAJĄCY.
DZIERŻAWCA WYDZIERŻAWIAJĄCY
Download