wzory oświadczeń

advertisement
Załącznik nr ….
…………………………
(nazwa Wnioskodawcy)
…………………………
(adres)
Oświadczenie dotyczące dokumentu rejestrowego (KRS)
składane w związku z aplikowaniem do programu PO IG
Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997
r. Kodeks karny
(Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.)1 niniejszym oświadczam, że
…………………………… ……………………….
(nazwa wnioskodawcy)
został/a wpisana w dniu ……… w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem …………. . 2)
Ponadto oświadczam, iż kod/y działalności dotyczącej projektu, o którego wsparcie aplikuję
w ramach niniejszego wniosku o dofinansowanie, zostały ujawnione we wskazanym
dokumencie rejestrowym.
………………………
Zgodnie z art. 297 § 1 kodeksu karnego, „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej
prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z
poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego
lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne,
pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu
płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.
1
2
Niepotrzebne skreślić.
1
…………………………
(nazwa Wnioskodawcy)
Załącznik nr ….
…………………………
(adres)
Oświadczenie potwierdzające zgodność danych zawartych
w CEIDG ze stanem faktycznym składane w związku
z aplikowaniem do programu PO IG
Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997
r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.)3 niniejszym oświadczam, że dane
dotyczące….…………………………… ……………………….
(nazwa wnioskodawcy)
ujawnione w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG są
aktualne i zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym.
…………………………
Zgodnie z art. 297 § 1 kodeksu karnego, „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej
prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z
poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego
lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne,
pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu
płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.
3
2
Załącznik nr ….
(nazwa Wnioskodawcy)
…………………………
(adres)
Oświadczenie dotyczące zaległości podatkowych
składane w związku z aplikowaniem do programu PO IG
Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997
r. Kodeks karny
(Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.)4 niniejszym oświadczam, że
…………………………… …………………………………………...
(nazwa wnioskodawcy)
nie posiada zaległości podatkowych.
…………………
…………….
(miejscowość, data)
(podpis)
Zgodnie z art. 297 § 1 kodeksu karnego, „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej
prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z
poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego
lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne,
pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu
płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.
4
3
Załącznik nr……..
………………………….
(nazwa Wnioskodawcy)
…………………………
(adres)
Oświadczenie dotyczące składek z tytułu
ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
składane w związku z aplikowaniem do programu PO IG
Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997
r. Kodeks karny
(Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.)5 niniejszym oświadczam, że
…………………………… ……………………….
(nazwa wnioskodawcy)
nie zalega w opłacaniu składek z tytułu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia
zdrowotnego.
…………………
…………….
(miejscowość, data)
(podpis)
Zgodnie z art. 297 § 1 kodeksu karnego, „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej
prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z
poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego
lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne,
pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu
płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.
5
4
…………………………
Załącznik nr ….
(nazwa Wnioskodawcy)
…………………………
(adres)
Oświadczenie dotyczące braku obowiązku sporządzania sprawozdań
finansowych
składane w związku z aplikowaniem do programu PO IG
Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997
r.
Kodeks
karny
(Dz.
U.
Nr
88,
poz.
553,
z
późn.
zm.)6
niniejszym
oświadczam, że ………………………………………………………………………..
(nazwa wnioskodawcy)
nie jest zobowiązany do sporządzania sprawozdań finansowych, zgodnie z ustawą
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223,
z późn. zm.).
………………
………………………
(miejscowość, data)
(podpis)
Zgodnie z art. 297 § 1 kodeksu karnego, „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej
prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z
poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego
lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne,
pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu
płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.
6
5
…………………………
Załącznik nr ….
(nazwa Wnioskodawcy)
…………………………
(adres)
Oświadczenie dotyczące Numeru Identyfikacji Podatkowej
składane w związku z aplikowaniem do programu PO IG
Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997
r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.)7 niniejszym oświadczam,
że………..……………………………………………………………......
(nazwa wnioskodawcy)
został nadany Numer Identyfikacji Podatkowej, tj. ……………………. .
………………
………………………
(miejscowość, data)
(podpis)
Zgodnie z art. 297 § 1 kodeksu karnego, „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej
prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z
poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego
lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne,
pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu
płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.
7
6
…………………………
(nazwa Wnioskodawcy)
Załącznik nr ….
…………………………
(adres)
Oświadczenie dotyczące uzyskanej pomocy de minimis
w związku z aplikowaniem do Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka
Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997
r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.)8 niniejszym oświadczam, że w roku
podatkowym, w którym składany jest wniosek o udzielenie pomocy oraz dwóch
poprzedzających
go
latach
podatkowych
…………………………………………………………………………….......................
(nazwa wnioskodawcy)
nie otrzymał pomocy de minimis.
……………………
…………………
(miejscowość, data)
(podpis)
Zgodnie z art. 297 § 1 kodeksu karnego, „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej
prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z
poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego
lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne,
pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu
płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.
8
7
…………………………
Załącznik nr ….
(nazwa Wnioskodawcy)
…………………………
(adres)
Oświadczenie dotyczące zmian w danych przedstawianych przy
wniosku o dofinansowanie w zakresie uzyskanej pomocy de minimis
składane w związku z aplikowaniem do programu PO IG
Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997
r.
Kodeks
karny
(Dz.
U.
Nr
88,
poz.
553,
z
późn.
zm.)9
niniejszym
oświadczam, że ………………………………………………………………………..
(nazwa wnioskodawcy)
nie
nastąpiły
żadne
zmiany
w
danych
przedstawianych
przy
wniosku
o dofinansowanie nr ……………… w zakresie uzyskanej pomocy de minimis.
………………
………………………
(miejscowość, data)
(podpis)
Zgodnie z art. 297 § 1 kodeksu karnego, „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej
prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z
poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego
lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne,
pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu
płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.
9
8
Załącznik nr ….
Wzór nr 1
…………….…………
(miejscowość)
(data)
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
(nazwa, adres wnioskodawcy; nr KRS, REGON, NIP)
Oświadczenie
dotyczące kwalifikowalności podatku VAT składane w związku
z aplikowaniem do Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka10
W związku z aplikowaniem w PO IG niniejszym oświadczam, że ……………………………
(wnioskodawca), nie jest podatnikiem VAT i w okresie realizacji projektu PO IG nie będzie
podejmowana działalność, której skutkiem będzie nabycie statusu podatnika VAT. Brak
statusu podatnika VAT wynika z faktu, że wnioskodawca/beneficjent:
1) nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT (nie wykonuje
działalności producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących
zasoby naturalne oraz rolników, a także działalności osób wykonujących wolne zawody; nie
wykonał ani nie zamierza wykonać nawet jednorazowo żadnej z wymienionych wyżej
czynności w okolicznościach wskazujących na zamiar ich wykonywania w sposób
częstotliwy; nie wykonywał też i nie będzie wykonywał czynności polegających na
wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla
celów zarobkowych)
 TAK
 NIE
2) z uwagi na swoją formę prawną i organizacyjną nie może być podatnikiem VAT
 TAK
 NIE
3) zachodzą inne przyczyny
Niniejsze oświadczenie przeznaczone jest dla wnioskodawców/beneficjentów PO IG, nie będących
podatnikami VAT.
10
9
 TAK11
 NIE
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Jednocześnie oświadczam, że w przypadku zmiany okoliczności wymienionych wyżej i
uzyskania statusu podatnika VAT wnioskodawca/beneficjent powiadomi o tym właściwą dla
obsługi PO IG Instytucję bez zbędnej zwłoki.
Będąc świadomy odpowiedzialności prawnej wynikającej z przekazania nieprawdziwych
informacji oświadczam, że powyższe informacje są prawdziwe, kompletne, rzetelne oraz
zostały przekazane zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy zachowaniu należytej staranności.
…………..…………….…………
(miejscowość)
(data)
………………………………………
(podpis)
Jeżeli o braku statusu podatnika VAT decydują inne przyczyny niż wymienione w pkt 1 i 2, to należy je
opisać.
11
10
Wzór nr 2
…………….…………
(miejscowość)
(data)
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
(nazwa, adres wnioskodawcy; nr KRS, REGON, NIP)
Oświadczenie
dotyczące kwalifikowalności podatku VAT składane w związku
z aplikowaniem do Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 12
W związku z aplikowaniem w PO IG niniejszym oświadczam, że ……………………………
(wnioskodawca), jest podatnikiem VAT, zarejestrowanym we właściwym dla siebie urzędzie
skarbowym, lecz w okresie realizacji projektu w zakresie nabyć objętych wnioskiem o
dofinansowanie PO IG nie będzie korzystał z prawa do odliczenia. Brak korzystania z prawa
do odliczenia wynika z następujących okoliczności:
1) wnioskodawca jest podatnikiem VAT, ale nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT
czynny we właściwym dla siebie urzędzie skarbowym
 TAK
 NIE
2) wnioskodawca jest podatnikiem VAT i jest zarejestrowany we właściwym dla siebie
urzędzie skarbowym jako podatnik VAT zwolniony
 TAK
 NIE
3) wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym, ale nabycia objęte dofinansowaniem
związane są z czynnościami zwolnionymi przedmiotowo z opodatkowania VAT
 TAK
Niniejsze oświadczenie przeznaczone jest dla wnioskodawców/beneficjentów PO IG, będących podatnikami
VAT, nie korzystającymi z prawa do odliczenia w zakresie nabyć objętych wnioskiem o dofinansowanie.
12
11
 NIE
4) wnioskodawca jest podatnikiem VAT, ale wykonuje wyłącznie czynności zwolnione
przedmiotowo z VAT
 TAK
 NIE
5) wnioskodawca jest podatnikiem VAT, ale korzysta ze zwolnienia podmiotowego
 TAK
 NIE
6) zachodzą inne przyczyny
 TAK13
 NIE
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Jednocześnie oświadczam, że w przypadku zmiany okoliczności wymienionych wyżej i
uzyskania możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy
nabyciach
objętych
wnioskiem
o
dofinansowanie
w
ramach
PO
IG,
wnioskodawca/beneficjent powiadomi o tym właściwą dla obsługi PO IG Instytucję bez
zbędnej zwłoki.
Będąc świadomy odpowiedzialności prawnej wynikającej z przekazania nieprawdziwych
informacji oświadczam, że powyższe informacje są prawdziwe, kompletne, rzetelne oraz
zostały przekazane zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy zachowaniu należytej staranności.
…………..…………….…………
(miejscowość)
(data)
………………………………………
(podpis)
Jeżeli o braku prawa do odliczenia VAT decydują inne przyczyny niż wymienione w pkt 1 - 5, to należy je
opisać.
13
12
Download