obliczenia techniczne

advertisement
OBLICZENIA TECHNICZNE
Obliczenia wymaganej rezystancja uziemienia ochronnego projektowanych słupów.
Zgodnie z wytycznymi doboru środków ochrony przed porażeniem w urządzeniach
WN, SN i nN stosowanych przy projektowaniu sieci elektroenergetycznej na terenie
Tauron Dystrybucja S.A – załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 73/2013 z października
2013 skuteczność ochrony przed porażeniem przy dotyku pośrednim będzie
zachowana, jeżeli spełniony zostanie warunek:
UE=IEZE
2UD (tF)
przy czym można przyjąć, że ZE=RE, czyli zamiast powyższej zależności
obowiązywał będzie warunek
RE
2U D (t F )
,
IE
gdzie:
RE – rezystancja uziemienia ochronnego w Ω,
UD – maksymalne dopuszczalne napięcie dotykowe spodziewane, zależne od czasu
zwarcia tF oraz od rezystancji dodatkowej Ra
IE – prąd zwarcia doziemnego w A (100 A)
Wartość napięcia UD przyjęto dla rezystancji Ra = 1000 Ω, w miejscach, w których
można założyć, że ludzie poruszają się w butach przy rezystywności gruntu
wynoszącej 200 Ω∙m
Dla założenia tego największe dopuszczalne napięcie dotykowe spodziewane w
zależności od czasu trwania zwarcia doziemnego tF wynoszącego 2 s (dla linii „Skała”)
oraz rezystancji dodatkowej Ra = 1300 Ω wynosi UD1-2=166 V
RE
2U D (t F )
,
IE
RE
2x166 332
≤
100
100
RE
3,32 Ω,
Z przeprowadzonych obliczeń wynika, ze wartość rezystancji uziemienia
projektowanych słupów nie powinna przekroczyć 3,32 Ω
Przed przystąpieniem do prac związanych z przebudową sieci SN należy
sprawdzić wartość rezystywności gruntu na terenie Inwestycji (pomiaru dokonać
metodą czteroelektrodową np. w układzie Wennera z uwzględnieniem
współczynników sezonowej zmiany rezystywności gruntu).
Obliczenia wymaganej rezystancja uziemienia ochronnego projektowanej stacji
transformatorowej
Zgodnie z wytycznymi doboru środków ochrony przed porażeniem w urządzeniach
WN, SN i nN stosowanych przy projektowaniu sieci elektroenergetycznej na terenie
Tauron Dystrybucja S.A – załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 73/2013 z października
2013 w stacjach transformatorowych SN/nN na terenie Tauron Dystrybucja S.A należy
łączyć uziemienia ochronne urządzeń SN oraz uziemienia punktu neutralnego sieci nN.
W stacji SN/nN do wspólnej instalacji uziemiającej przyłączony jest punkt neutralny
sieci nN wraz z przewodami PEN (PE) linii nN oraz powłoki metalowe lub żyły
powrotne kabli SN (przy zasilania kablowym stacji)
W celu zapewnienia właściwych potencjałów w sieci nN podczas doziemnień po stronie
SN stacji musi zostać spełniony warunek:
RB
UF
rI '' k1
UF
, czyli warunek UE
IE
UF
gdzie:
RB – wypadkowa rezystancja uziemienia wszystkich połączonych
równolegle uziomów (wypadkowa rezystancja wspólnego
uziemienia ochronno – roboczego w stacji trafo oraz uziemień
przewodów PEN (PE) we wszystkich punktach linii nN tworzących
sieć)
UF – napięcie zakłóceniowe dla czasu tF przepływu prądu
jednofazowego zwarcia doziemnego I’’k1 - (90 V dla czasu
przepływu prądu rażeniowego 2 s – dla linii Skała)
IE - prąd uziomowy (dla linii Skała 100 A)
UE – napięcie uziomowe w stacji posiadającej wspólny układ
uziemiający dla urządzeń strony SN i nN
r – współczynnik redukcyjny powłok kablowych 0,6
RB
UF
rI '' k1
UF
IE
90
0,9
100
Download