Kodeks Postępowania Dostawców SABMiller

advertisement
Kodeks Postępowania Dostawców SABMiller
Wdrażanie w życie zrównoważonych zakupów
Październik 2014
Obowiązuje wszystkich dostawców SABMiller Procurement
Spis treści
O firmie SABMiller
Słowo wstępne
Kodeks Postępowania Dostawców SABMiller
Zakres i zastosowanie
Prawa człowieka i standardy pracy
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Etyka biznesu
Zrównoważone podejście do środowiska
Współpraca z dostawcami na rzecz realizacji
standardów Kodeksu Dostawców
Kontakt
Słowo wstępne
Tony Van Kralingen
Dyrektor Grupy
ds. zintegrowanych dostaw
i zasobów ludzkich,
SABMiller Plc
1
2
2
3
5
6
7
7
9
SABMiller działa w branży piwa i napojów
bezalkoholowych dostarczając orzeźwienia milionom
ludzi na całym świecie i uprzyjemniając spotkania
towarzyskie tym, którzy delektują się naszymi napojami.
Dzięki naszym lokalnym przedsiębiorstwom wpływamy
na poprawę źródeł utrzymania ludności i na rozwój
społeczeństw. Jako eksperci w dziedzinie piw lokalnych,
produkujemy ponad 200 lokalnych marek piwa oraz
sztandarowe marki globalne. SABMiller prowadzi
działalność w ponad 80 krajach na świecie zatrudniając
około 70 tys. pracowników. Jesteśmy drugim co do
wielkości na świecie producentem piwa i codziennie,
w każdej minucie sprzedawanych jest ponad 140 tys.
butelek piwa produkowanego przez SABMiller.
„SABMiller Procurement, pion zintegrowanych zakupów globalnych,
dokonuje zakupów towarów i usług niezbędnych naszym lokalnym
przedsiębiorstwom do produkcji i sprzedaży piwa oraz napojów
bezalkoholowych. Lokalne zespoły zakupowe utrzymują kontakty z tysiącami
miejscowych, regionalnych i globalnych dostawców. Dokonując wyboru
dostawców staramy się osiągać doskonałość w zakresie obsługi, oraz
spójność standardów jakości i dostępu do innowacji, dążąc jednocześnie do
zwiększania korzyści na rzecz SABMiller. Z równą determinacją angażujemy
się we współpracę z dostawcami w celu ciągłego podnoszenia standardów
zrównoważonego rozwoju w ramach łańcucha dostaw.
Zdajemy sobie sprawę, że długofalowy zrównoważony wzrost dostawców
ma duże znaczenie dla sukcesów, które wspólnie z nimi odnosimy
– wiemy również, że nasi partnerzy w łańcuchu dostaw stoją przed
wieloma podobnymi zagrożeniami i możliwościami co my. Wyrażamy
przekonanie, że współpracując z dostawcami i ich środowiskami możemy
stawić czoła owym zagrożeniom i wykorzystać wspólne możliwości
dla dobra wszystkich. Jesteśmy zdeterminowani rozwijać długofalowe
i wartościowe relacje z dostawcami, a także aktywnie wybierać i wspierać
tych, którzy dzielą nasze wartości i zobowiązania określone w strategii
zrównoważonego rozwoju SABMiller pod nazwą „Postaw na piwo”.
Rozwój biznesu
i społeczności
Odpowiedzialne
spożycie
Oszczędzanie
wody
Czyste
środowisko
Wydajne i przyjazne
uprawy
Jesteśmy przekonani, że SABMiller Procurement ma do odegrania kluczową
rolę w zakresie rozwoju biznesu i społeczeństw w łańcuchach dostaw,
zmniejszania w łańcuchu wartości emisji i zanieczyszczeń w celu uzyskania
korzyści zarówno finansowych jak i ekologicznych, w promowaniu
przyjaznych upraw i zrównoważonego wykorzystania gruntów dla naszych
surowców. Podstawą tych działań będzie egzekwowanie zasadniczych norm
w zakresie praw człowieka, standardów pracy, transparentności i etyki.
Strona 1
Kodeks Postępowania Dostawców SABMiller
Kodeks Postępowania Dostawców SABMiller przedstawia nasze oczekiwania dotyczące spełnienia przez
dostawców pewnych podstawowych wymagań. W naszej koncepcji nie chodzi tylko o monitorowanie
przestrzegania wymogów, ale także o poznawanie wyzwań, zachęcanie do wprowadzania udoskonaleń,
oraz o przekazywanie w ręce dostawców odpowiedzialności za działania prowadzone w łańcuchu dostaw.
Jednocześnie bierzemy pod uwagę czynniki lokalne i wyzwania stojące przed dostawcami w rejonach świata, gdzie
prowadzimy działalność i dokonujemy zakupów. Wyznaczone w niniejszym dokumencie standardy minimalne
będą egzekwowane na mocy zawieranych umów, a od dostawców oczekujemy ciągłego monitorowania czy są
one przestrzegane zarówno przez nich samych jak i przez ich dostawców.
Uzupełnieniem Kodeksu Postępowania Dostawców są Wytyczne w sprawie Odpowiedzialnego Zaopatrzenia,
które mają pomóc dostawcom:
w doskonaleniu praktyk dotyczących naszych kluczowych surowców i w realizacji standardów wyższych od
wymaganego minimum.
we współpracy z SABMiller nad realizacją pięciu źródeł wzrostu w ramach dążenia do osiągania korzyści dla
naszych przedsiębiorstw i dla społeczeństwa.
Zakres i zastosowanie
Zastosowanie
Kodeks Postępowania Dostawców SABMiller określa
niepodlegające negocjacji, minimalne standardy,
których oczekujemy od naszych dostawców
w ramach produkcji materiałów i realizacji usług
dla SABMiller. Kodeks nie ogranicza możliwości
dostawców do przekraczania owych standardów.
Od dostawców stosujących Kodeks oczekuje się
przestrzegania praw krajowych i innych stosownych
przepisów, a jeśli postanowienia prawne i niniejszy
Kodeks dotyczą tego samego zagadnienia, oczekuje
się zastosowania postanowienia zapewniającego
większą ochronę. Kodeks ten stanowi rozszerzenie
Kodeksu Postępowania i Etyki w Biznesie SABMiller,
oraz Polityki SABMiller w sprawie Praw Człowieka.
Propagowanie zasad Kodeksu Postępowania
Dostawców w łańcuchu dostaw
Od dostawców zawierających umowy z SABMiller
oczekuje się propagowania zasad Kodeksu w ich
własnych łańcuchach dostaw, a także zapewnienia
by te zasady były przestrzegane. Dostawcy będący
handlowcami i pośrednikami zobowiązani są
dopilnować by producenci i rolnicy dostarczający
surowców mieli pełną świadomość zasad Kodeksu,
wyrażonych w nim postanowień, a także ich
znaczenia i skutków dla ich własnych praktyk
produkcyjnych czy rolniczych. Od dostawców usług
oczekuje się egzekwowania podobnych zobowiązań
zrównoważonego rozwoju po stronie organizacji
wchodzących w skład ich łańcuchów wartości.
Strona 2
Wykazanie zgodności
Warunkiem wstępnym dla wszystkich kontraktów na dostawy jest potwierdzenie przyjęcia niniejszego Kodeksu.
Podpisując kontrakt i przyjmując zamówienie, dostawca podejmuje zobowiązanie, że jego działania podlegać
będą postanowieniom zawartym w Kodeksie. Na wniosek SABMiller, dostawcy muszą w sposób zadowalający
wykazać podporządkowanie się postanowieniom Kodeksu. SABMiller rutynowo korzysta z usług niezależnych
audytorów, którzy sprawdzają zastosowanie się dostawców do treści Kodeksu. Badania te obejmują poufne
rozmowy z pracownikami danego zakładu. W sytuacji, gdy SABMiller zostanie poinformowany o działaniach lub
warunkach niezgodnych z Kodeksem, SABMiller zażąda podjęcia działań naprawczych. Podpisując kontrakty
z pośrednikami lub firmami handlowymi, SABMiller może zwrócić się do nich z wnioskiem o przeprowadzenie
badania zgodności z Kodeksem u ich dostawców produkcyjnych lub rolnych. SABMiller zastrzega sobie prawo
do wypowiedzenia umowy z dostawcą, który nie może wykazać zachowania postanowień Kodeksu.
Prawa człowieka i standardy pracy
SABMiller z determinacją wdraża Dokument Ramowy i Wytyczne ONZ dotyczące Biznesu i Praw Człowieka,
a także zobowiązuje do przestrzegania tych podstawowych zasad swych partnerów w łańcuchach dostaw.
Wśród szeregu konwencji uznawanych przez SABMiller jest również konwencja ONZ Global Compact,
której SABMiller jest jednym z sygnatariuszy. Zobowiązaliśmy się też do prowadzenia działalności zgodnie
z Uniwersalną Deklaracją Praw Człowieka, Wytycznymi OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych, Zasadami
ONZ dotyczącymi Awansu Społecznego Kobiet, Trójstronną Deklaracją Międzynarodowej Organizacji Pracy
(MOP) w sprawie Zasad dotyczących Przedsiębiorstw Wielonarodowych i Polityki Społecznej, oraz zgodnie
z Podstawowymi Konwencjami MOP dot. Standardów Pracy. Zachęcamy naszych dostawców do przyjęcia
tych samych międzynarodowych standardów i oczekujemy od nich przestrzegania praw człowieka należnych
pracownikom w miejscu pracy, oraz propagowania praw człowieka w łańcuchach dostaw. Zasady mające
obejmować pracowników, dotyczą również pracowników kontraktowych i wszelkich innych pracowników,
którzy nie mają podpisanej formalnej umowy o zatrudnieniu.
Wprowadzenie uczciwych i konkurencyjnych wynagrodzeń i czasu pracy
Dostawcy muszą zapewniać pracownikom uczciwe wynagrodzenie i świadczenia spełniające przynajmniej
przepisy dotyczące najniższego wynagrodzenia za pracę, a także inne, stosowne przepisy dotyczące
wynagrodzeń i czasu pracy, lub układy zbiorowe.
Wytyczne:
W krajach gdzie ustawodawca przewidział najniższe wynagrodzenie na poziomie niewystarczającym dla
zapewnienia pracownikowi i jego rodzinie przyzwoitego standardu życiowego, dostawca powinien dążyć do
wypłacania wynagrodzenia, które zaspokoi przynajmniej podstawowe potrzeby pracowników i ich rodzin.
Przed podjęciem pracy przez pracowników, należy im przekazać zrozumiałe informacje na temat warunków
zatrudnienia. Przy każdorazowej wypłacie wynagrodzenia, pracownicy powinni otrzymać wyraźne i zrozumiałe
informacje na temat jego obliczenia. Nie zezwala się na dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę
w ramach działań dyscyplinarnych, ani też nie zezwala się na dokonywanie potrąceń nieprzewidzianych
w prawie krajowym bez wyraźnej zgody zainteresowanego pracownika. Wszelkie działania dyscyplinarne
powinny być ewidencjonowane. Dostawcy powinni dopilnować, aby czas pracy był zgodny z przepisami prawa
krajowego i stosownymi standardami branżowymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które zapewniają
wyższą ochronę. W żadnym razie od pracowników nie będzie się oczekiwać regularnej pracy powyżej 60 godzin
w tygodniu, chyba że występują okoliczności wyjątkowe (które nie obejmują jednak przewidywalnych odchyleń
sezonowych). Pracownikom trzeba zapewnić przynajmniej jeden dzień wolny od pracy w ciągu siedmiu dni,
praca w nadgodzinach musi być dobrowolna, a wynagrodzenie za nią ma być wypłacane według wyższej stawki.
Strona 3
Zniesienie pracy dzieci
Dostawcy zobowiązani są surowo zabronić wykorzystywania dzieci do pracy. Według definicji Międzynarodowej
Organizacji Pracy, praca dzieci obejmuje prace zagrażające ich bezpieczeństwu umysłowemu, fizycznemu,
społecznemu i moralnemu; jest to także praca kolidująca z edukacją dzieci.
Wytyczne:
W zakresie najniższego wieku dopuszczenia do zatrudnienia dostawcy muszą przestrzegać przepisów
ustawowych i wykonawczych krajowego prawa pracy, a jeśli prawo krajowe nie jest wystarczające, muszą oni
uwzględniać standardy międzynarodowe. Konwencja nr 138 Międzynarodowej Organizacji Pracy określa, że
młodociani poniżej 18 roku życia nie mogą być zatrudniani w porze nocnej lub w warunkach niebezpiecznych.
Dostawcy muszą też stosować właściwe i poddające się kontroli mechanizmy weryfikacji wieku w ramach
procedur rekrutacyjnych. Praca dzieci jest dopuszczalna w określonych sytuacjach, w granicach prawa
krajowego i konwencji MOP. Uczestnictwo dzieci i młodocianych w pracach, które nie zagrażają ich zdrowiu
lub rozwojowi osobistemu, ani nie kolidują z ich edukacją, jest akceptowane i może pozytywnie wpłynąć na
doskonalenie ich umiejętności.
Swoboda zrzeszania się i uznanie prawa do negocjacji zbiorowych
Dostawcy muszą uszanować prawo wyboru pracowników do zrzeszania się w prawnie uznanych związkach
zawodowych, bez obawy przed zastraszaniem, prześladowaniem czy presją.
Wytyczne:
Tam gdzie prawo ogranicza swobodę zrzeszania się lub tworzenia układów zbiorowych, dostawca musi ułatwić
rozwój podobnych sposobów niezależnego i swobodnego zrzeszania się oraz tworzenia układów zbiorowych.
Zakaz prac przymusowej i obowiązkowej
Dostawcy zobowiązani są zakazać wszelkich rodzajów pracy przymusowej, czy to w formie pracy więźniów,
pracy za długi, pracy niewolniczej czy wszelkiego rodzaju pracy wymuszonej.
Wytyczne:
W celu zapewnienia przestrzegania prawa, dostawcy zobowiązani są do wprowadzenia odpowiednich
i skutecznych systemów zarządzania. Pracownicy nie mogą być zobowiązywani do wpłacania kaucji lub
składania w depozycie dokumentów tożsamości, muszą też mieć swobodę rozwiązania stosunku pracy po
odpowiednim okresie wypowiedzenia. W najszerszym możliwym zakresie, praca powinna być wykonywana
w oparciu o uznany stosunek pracy, ustalony w oparciu o prawo i praktyki krajowe.
Prawo ziemskie
Dostawcy muszą respektować prawa ziemskie ludzi i społeczeństw będących w obszarze ich łańcuchów dostaw
i operacji.
Wytyczne:
Od dostawców, którzy posiadają, nabywają lub kontrolują grunty, oczekuje się poszanowania praw ziemskich
poprzez: (a) przedstawienie prawnej lub zwyczajowej własności gruntów, lub prawa do ich wykorzystania
(b) uzyskanie, przed nabyciem lub uzbrojeniem terenu, bezpłatnej zgody wszystkich zainteresowanych
społeczności, która to zgoda zostanie wydana z odpowiednim wyprzedzeniem i w oparciu o rzetelne informacje
(c) wprowadzenie, w przypadku nabycia znaczącego obszaru ziemskiego przekraczającego 100 ha, mechanizmu
składania skarg mającego na celu rozwiązywanie wszelkich sporów dotyczących własności ziemi.
Strona 4
Zero tolerancji dla dyskryminacji
Dostawcy zobowiązani są do stworzenia środowiska pracy, wolnego od dyskryminacji ze względu na rasę, płeć,
kolor skóry, kastę, pochodzenie narodowe, religię, wiek, niepełnosprawność, stan cywilny, orientację seksualną,
poglądy polityczne, członkostwo związkowe, pochodzenie społeczne, status HIV/AIDS lub ze względu na
jakiekolwiek inne arbitralne czynniki.
Wytyczne:
Dostawcy nie mogą stosować dyskryminacji na podstawie żadnego z powyższych czynników podczas
zatrudniania, wynagradzania, umożliwiania dostępu do szkoleń, awansów czy podczas rozwiązywania umowy
o pracę.
Mechanizmy składania skarg
Dostawcy są zobowiązani do wprowadzenia systemów umożliwiających składanie anonimowych skarg,
tworzenie raportów oraz administrację.
Wytyczne:
Mechanizmy składania skarg muszą być poddawane ciągłemu monitoringowi, konieczne jest prowadzenie
ewidencji i zachowanie poufności przy podejmowaniu stosownych działań. Należy poinformować pracowników
w jaki sposób mogą uzyskać dostęp do mechanizmów składania skarg.
Traktowanie pracowników z zachowaniem godności i szacunku
Dostawcy nie mogą pozwalać na surowe lub nieludzkie traktowanie pracowników.
Wytyczne:
Dostawcy winni zabronić krzywdzenia lub dyscyplinowania fizycznego, grożenia krzywdą fizyczną, molestowania
seksualnego lub innego, inwektyw oraz wszelkich form zastraszania.
Bezpieczeństwo i higiena pracy
SABMiller oczekuje od dostawców zapewnienia pracownikom bezpiecznych i zdrowych środowisk pracy.
Warunki pracy
Polityki i procedury dostawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy muszą spełniać podstawowe wymogi
prawne. W sytuacji gdy takie wymagania nie istnieją, dostawca musi zminimalizować ryzyko wystąpienia
wypadków, obrażeń ciała i narażenia na niebezpieczeństwo utraty zdrowia, korzystając z wiedzy obowiązującej
w branży.
Wytyczne:
Obiekty dostawców muszą być zbudowane i utrzymywane zgodnie ze standardami wyznaczonymi przez
odpowiednie przepisy prawa. Pracownicy muszą byś poddawani regularnym i ewidencjonowanym szkoleniom
BHP, a szkolenia takie należy powtarzać w przypadku nowych pracowników lub tych, którym wyznaczono nowe
obowiązki. Pracownikom należy zapewnić wodę pitną, środki ochrony indywidualnej, właściwe oświetlenie,
dostęp do urządzeń sanitarnych i wentylację pomieszczeń.
Strona 5
Bezpieczne i godne zakwaterowanie
W sytuacjach gdy dostawcy zapewniają pracownikom zakwaterowanie, musi być ono czyste, bezpieczne
i spełniające podstawowe potrzeby pracowników.
Wytyczne:
Pracownicy powinni mieć swobodę wchodzenia i wychodzenia z budynków, w których ich zakwaterowano.
Obiekty muszą być zbudowane i utrzymywane zgodnie ze standardami wyznaczonymi przez odpowiednie
przepisy ustawowe i wykonawcze. Miejsce zakwaterowania musi być oddzielone od obszarów produkcyjnych
zakładu.
Materiały niebezpieczne
Dostawcy są zobowiązani do oznaczenia materiałów niebezpiecznych i środków chemicznych, a także zapewnić
ich bezpieczny przeładunek, przemieszczanie, składowanie, recykling, odzysk i utylizację zgodnie ze stosownymi
przepisami ustawowymi i wykonawczymi.
Zarządzanie w sytuacjach awaryjnych
Dostawcy są zobowiązani zagwarantować odpowiednie polityki i procedury postępowania w sytuacjach
awaryjnych.
Wytyczne:
Dostawcy są zobowiązani do przydzielenia odpowiedzialności za bezpieczeństwo
i higienę pracy członkowi wyższej kadry kierowniczej, muszą też zapewnić
odpowiednie przygotowanie pracowników i obiektów na sytuacje awaryjne.
Dotyczy to przynajmniej wprowadzenia procedur ewakuacyjnych, detekcji
płomieni, odpowiednich wyjść awaryjnych, a także regularnego przeprowadzania
próbnych alarmów na wypadek zagrożenia.
Etyka biznesu
Wysokie standardy etycznego postępowania i przejrzystości mają dla SABMiller fundamentalne znaczenie.
Posiadamy własny Kodeks Etyki i Postępowania w Biznesie, który obowiązuje wszystkich pracowników naszej
grupy, jak również strony trzecie działające w imieniu SABMiller. Kodeks Etyki i Postępowania w Biznesie jest
dostępny na naszej stronie internetowej (www.sabmiller.com) – określa on minimalne oczekiwania w zakresie
standardów zachowań i postępowania. Włączając Zasady Przejrzystości i Etyki w Biznesie do naszego Kodeksu
Postępowania Dostawców chcemy te standardy rozszerzyć na cały łańcuch dostaw.
Uczciwe, etyczne i zgodne z wymaganiami postępowanie w biznesie
Dostawcy są zobowiązani do działania w sposób etyczny i prawy w każdym momencie, a także do przestrzegania
lokalnych, krajowych i międzynarodowych przepisów ustawowych i wykonawczych.
Konflikt interesów, prezenty i reprezentacja
Dostawcy nie mogą angażować się w żadne niestosowne formy płatności, przedstawiać lub przyjmować
bezpośrednich lub pośrednich propozycji czynów niezgodnych z prawem, lub też namawiać do nich naszych
pracowników. Dostawcy powinni unikać sytuacji, w których może powstać konflikt interesów; są również
zobowiązani do bezzwłocznego ujawnienia firmie SABMiller wszelkich pojawiających się konfliktów interesów.
SABMiller Procurement nie przyjmuje prezentów ani propozycji rozrywek od obecnych czy potencjalnych
dostawców.
Strona 6
Zwalczanie korupcji
SABMiller z determinacją dąży do wykorzenienia korupcji z wszelkich transakcji biznesowych. Dostawcom
w żadnych okolicznościach nie wolno angażować się w działania korupcyjne, takie jak łapownictwo czy
wszelkie inne formy niewłaściwej lub bezprawnej zapłaty – dotyczy to oszustw finansowych, prania pieniędzy,
wymuszania, oraz drobnych gratyfikacji. Dodatkowe informacje można znaleźć w Polityce Antykorupcyjnej dla
Dostawców SABMiller, która jest dostępna na naszej stronie internetowej (www.sabmiller.com). W polityce tej
wyszczególniono oczekiwania SABMiller względem dostawców, którzy powinni działać na rzecz zapewnienia
ciągłej realizacji wysokich standardów antykorupcyjnych SABMiller, oraz przestrzegać naszych najlepszych
praktyk w tym zakresie.
Przejrzystość informacji na temat pochodzenia
Dostawcy są zobowiązani do posiadania możliwości wykazania firmie SABMiller źródeł oryginalnego
pochodzenia (w tym również kraju pochodzenia) materiałów dostarczanych dla SABMiller. W celu umożliwienia
zbadania przestrzegania wymogów od źródła surowca do odbiorcy, SABMiller może zwrócić się do dostawców
wybranych surowców o przedstawienie mapy łańcucha dostaw sięgającej źródła pochodzenia.
Zrównoważone podejście do środowiska
SABMiller wymaga od dostawców przede wszystkim przestrzegania wszelkich krajowych przepisów dotyczących
środowiska i prowadzenia działalności w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego.
System zarządzania środowiskowego
W celu określenia, kontroli i minimalizowania znaczących skutków działalności na środowisko, dostawca powinien
prowadzić politykę środowiskową, oraz stosować właściwe procedury i systemy zarządzania środowiskowego.
Wytyczne:
Dostawcy są zobowiązani do wyznaczenia wśród wyższej kadry kierowniczej osoby odpowiedzialnej za wpływ
środowiskowy. Dostawcy są zobowiązani informować o wszelkich inspekcjach prowadzonych przez lokalne
urzędy, wraz z podaniem szczegółowych informacji na temat oficjalnych zażaleń, działań prawnych lub zaleceń.
Wszystkie wymagane zezwolenia środowiskowe i rejestry muszą być przez cały czas zgodne z prawem.
Zmniejszenie poziomu odpadów, zużycia zasobów i zanieczyszczeń
Dostawcy są zobowiązani do optymalizacji zużycia zasobów naturalnych, wdrażania i wykazywania efektywnych
sposobów zapobiegania zanieczyszczeniom; do zmniejszania zużycia wody; zmniejszania śladu energetycznego
i węglowego; odzysku i recyklingu opakowań, a także do zmniejszania poziomu odpadów usuwanych na
składowiska oraz odpadów poużytkowych.
Współpraca z dostawcami na rzecz realizacji
standardów Kodeksu Dostawców
Oczekujemy od dostawców transparentności w zakresie zrównoważonych praktyk społecznych, środowiskowych
i biznesowych, a także aktywnego zaangażowania w nasze polityki i procesy. Wśród dostawców prowadzimy
regularny monitoring i korzystając z różnych kwestionariuszy pytamy o ich praktyki biznesowe – dzięki temu
jesteśmy w stanie określić i zbadać ewentualne ryzyko etyczne czy społeczne. Zastrzegamy sobie również
prawo do weryfikacji przestrzegania wymogów i przeprowadzania wśród dostawców, w każdym momencie
trwania umowy o współpracy, audytów stanowiących element ciągłego monitoringu. W przypadku braku
zgodności z wymogami będziemy współpracować z dostawcami w celu rozwiązania stwierdzonych braków przez
podejmowanie działań naprawczych. w sytuacji przedłużającej się lub nadmiernej niezgodności z wymaganiami,
SABMiller zastrzega sobie prawo do zrewidowania prowadzonej z dostawcą współpracy.
Strona 7
Dla zagwarantowania wprowadzenia w życie Kodeksu i ciągłej obserwacji postępów w jego zakresie, aktywnie
współpracujemy z dostawcami już na bardzo wczesnym etapie działań zakupowych. Czynności te realizowane
są w w ramach Procesu Akredytacji Dostawców prowadzonego przed uruchomieniem dostaw podstawowych
materiałów i usług.
Oczekujemy wtedy od dostawców przedstawienia informacji na temat zarządzania prawami człowieka, ryzykiem
w miejscu pracy, bezpieczeństwem i higieną pracy, etyką biznesu i zrównoważonym podejściem do środowiska
w każdym zakładzie dostawcy.
Dostawcy będą poproszeni o zarejestrowanie się w SEDEX i o wypełnienie ankiety internetowej obejmującej
cztery filary Kodeksu Dostawcy SABMiller. Od istniejących dostawców oczekuje się regularnej weryfikacji
i aktualizacji ankiet.
Sedex oferuje prosty i skuteczny sposób monitorowania praktyk dotyczących
etyki i odpowiedzialności, umożliwiając dostawcom bezpieczne przedstawianie
raportów, a także udostępnianie i przechowywanie informacji na temat
sposobów pracy. Korzystając z platformy SEDEX dążymy do zminimalizowania
uciążliwości sprawozdawczości po stronie dostawców. Dostawcy posiadający
wielu klientów i będący członkami Sedex muszą wypełnić ankiety tylko raz
i podlegają audytom według tych samych standardów.
W oparciu o profil ryzyka dotyczący zakładów dostawców, możemy też
poprosić dostawców o zlecenie niezależnego audytu etycznego.
SABMiller jest również członkiem AIM-PROGRESS, czyli forum wiodących firm z branży FMCG, producentów
i dostawców dzielących najlepsze praktyki i współpracujących na rzecz promowania odpowiedzialnych praktyk
zaopatrzeniowych.
Promując wzajemne uznawanie audytów dostawców przeprowadzonych przez inną spółkę należącą do
AIM-PROGRESS, forum to zmniejsza obciążenie związane z powtarzającymi się audytami etycznymi.
Osiągnięcia naszych dostawców w zakresie praw człowieka, pracy, bezpieczeństwa i higieny, etyki biznesu
i zrównoważonego rozwoju środowiskowego, przedstawiane są w postaci kart wyników dostawców
(scorecards) – prowadzona jest też obserwacja realizowanych postępów. Jest to integralny element naszej
metody badania zaangażowania dostawców. Ostatecznym naszym celem jest stworzenie platformy do budowy
świadomości i udostępniania najlepszych praktyk.
SABMiller jest również członkiem AIM-PROGRESS, czyli forum wiodących firm z branży FMCG, producentów
i dostawców dzielących najlepsze praktyki i współpracujących na rzecz promowania odpowiedzialnych praktyk
zaopatrzeniowych.
Promując wzajemne uznawanie audytów dostawców przeprowadzonych przez inną spółkę należącą do
AIM-PROGRESS, forum to zmniejsza obciążenie związane z powtarzającymi się audytami etycznymi.
Osiągnięcia naszych dostawców w zakresie praw człowieka, pracy, bezpieczeństwa i higieny, etyki biznesu
i zrównoważonego rozwoju środowiskowego, przedstawiane są w postaci kart wyników dostawców
(scorecards) – prowadzona jest też obserwacja realizowanych postępów. Jest to integralny element naszej
metody badania zaangażowania dostawców. Ostatecznym naszym celem jest stworzenie platformy do budowy
świadomości i udostępniania najlepszych praktyk.
Strona 8
Kontakt
Zakupy:
SABMiller Procurement GmbH
Turmstrasse 26,
6300 Zug, Szwajcaria
Email: [email protected]
Zrównoważony rozwój:
SABMiller Sustainable Development (Corporate Affairs):
SABMiller Plc, Centrala Spółki
One Stanhope Gate
W1K 1AF London, Anglia
Email: [email protected]
Strona 9
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards