Sprawdzian z tematów: kwasy karboksylowe, estry, aminy i

advertisement
Sprawdzian z tematów: kwasy karboksylowe, estry, aminy i aminokwasy.
Zadanie 1. Ułóż równania dysocjacji jonowej:
A. kwasu mrówkowego, mrówczanu sodu
B. kwasu octowego, octanu wapnia
C. kwasu propionowego, propionianu potasu
Zadanie 2. Napisz w formie cząsteczkowej, jonowej i jonowej skróconej
równania reakcji pomiędzy następującymi substancjami, zachodzące w
roztworach wodnych:
A. CH3COOH + Na -> ....................................
B. C2H5COOH + Mg -> ..................................
C. HCOOH + KOH -> ......................................
D. C17H35COOH + NaOH -> ............................
Zadanie 3. Zapisz równania reakcji, których substratami są:
A. tlenek cynku i kwas octowy
B. wodorotlenek potasu i kwas palmitynowy
C. kwas masłowy i tlen
D. tlenek miedzi i kwas mrówkowy
Zadanie 4.* Pewien kwas karboksylowy zawiera 40% węgla. Masa
cząsteczkowa tego kwasu wynosi 60 u. ustal wzór sumaryczny i podaj nazwę
tego kwasu.
Zadanie 5. Wymień wspólne właściwości kwasów organicznych i
nieorganicznych.
Zadanie 6. Uzupełnij i uzgodnij następujące równania reakcji chemicznych oraz
podaj nazwy substratów i produktów tych reakcji:
A. ....................+ CH3OH <-> CH3COOCH3 + ...................
B. C3H7COOH + ................. <-> C3H7COOC2H5 + .............
C. ................ + C3H7OH <-> C15H31COOC3H7 + ................
Zadanie 7. Napisz wzory strukturalne, podaj nazwy oraz napisz reakcje
hydrolizy wszystkich możliwych estrów o wzorach sumarycznych:
A. C4H8O2
B. C5H10O2
Zadanie 8. Ułóż równania reakcji, za pomocą których można dokonać
następujących przemian:
A. metanol --1--> kwas mrówkowy --2--> mrówczan metylu
B. maślan etylu --1--> kwas masłowy --2--> maślan sodu
C. etanol --1--> kwas octowy --2--> octan etylu
Zadanie 9.* ile gramów kwasu octowego i ile gramów metanolu należy użyć w
celu otrzymania 220g octanu metylu, jeżeli wydajność reakcji wynosi 83%?
Zadanie 10. Co to jest reakcja estryfikacji? Jaką role pełni w niej stężony kwas
siarkowy.
Zadanie 11. Napisz równanie reakcji chemicznej w wyniku której powstanie
dowolny dipeptyd. Jak nazywa się wiązanie utworzone w wyniku tej reakcji
pomiędzy dwiema resztami aminokwasowymi.
Zadanie 12. Wyjaśnij, dlaczego wodne roztwory prostych aminokwasów mają
obojętny charakter chemiczny.
Zadanie 13.* Co to są aminokwasy białkowe? Wymień nazwy znanych Ci
aminokwasów białkowych.
Zadanie 14. Podaj wzory sumaryczne, strukturalne oraz nazwy 3 pierwszych
amin w szeregu homologicznym.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards