Do Sądu Rejonowego Wydział Pracy w ………… Pozew o ustalenie

advertisement
Do
Sądu Rejonowego
Wydział Pracy
w …………
Powódka: Marianna T.
Pozwany: Przedsiębiorstwo Budownictwa
Ogólnego …………….
Pozew o ustalenie i sprostowanie
protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
W oparciu o art. 189 kpc wnoszę:
- o ustalenie i sprostowanie protokołu Nr 001/2005 ustalenia okoliczności przyczyn wypadku
przy pracy, sporządzony i zatwierdzony w dniu 20 grudnia 2005 roku przez zespół
powypadkowy Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego „……………..” w …………– w ten
sposób,
aby
ustalić,
iż
śmiertelny
wypadek
Zdzisława
T.
z
dnia
20 września 2005 roku – był wypadkiem przy pracy.
- o dopuszczenie dowodu z zeznań świadków:
a) ………….
b) ……………….
na okoliczność warunków pracy Zdzisława T. i wpływu tych warunków na stan zdrowia
zmarłego.
Uzasadnienie
Zespół powypadkowy Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego …………… na
podstawie okoliczności faktycznych stwierdzonych w protokole nr 001/2005 ustalił, iż
wypadek śmiertelny Zdzisława T. – męża powódki – który miał miejsce w dniu 20 września
2005 roku na budowie w ……….. na terenie Niemiec nie był wypadkiem przy pracy. Zespół
powypadkowy stwierdził, iż przyczyną zgonu pracownika była śmierć naturalna na skutek
ostrej zapaści serca z podejrzeniem zapalenia mięśnia sercowego.
Z ustaleniami tymi nie można się zgodzić. Poszkodowany Zdzisław T. był zdrowym,
silnym mężczyzną. Posiadał wszystkie niezbędne badania lekarskie i nigdy nie uskarżał się na
swój stan zdrowia.
Zdaniem powódki przyczyną wypadku – śmierci jej męża – były warunki w jakich
pracował
poszkodowany
Zdzisław
T.
Prace
wykonywane
na
budowie
w ………… na terenie Niemiec odbywały się w szczególnie trudnych i wyczerpujących
warunkach. Poszkodowany wykonywał prace na dużej wysokości, w wysokiej temperaturze i
dużej wilgotności powietrza. Dodatkowy wysiłek sprawiały prace transportowe polegające na
dostarczaniu na znaczną wysokość wiader z klejem o wadze 30 kilogramów. Pracę w takich
warunkach wykonywał przez 3 dni.
Podkreślić również należy fakt, iż zespół powypadkowy także dostrzegł szczególnie
ciężkie warunki wykonywania pracy. W dalszej części protokołu jednak w żaden sposób nie
ustosunkowała się jaki wpływ na zaistniałe zdarzenie miały powyższe warunki.
Zdaniem powódki zespół powypadkowy błędnie również przyjął, iż powyższe
zdarzenie miało miejsce nie w czasie wykonywania obowiązków służbowych. Z ustaleń
faktycznych zapisanych w protokole sekcji sądowej Instytutu Medycyny Sądowej
Uniwersytetu …………… (w tłumaczeniu na j. polski) wynika, iż poszkodowany już dzień
przed wypadkiem – bezpośrednio po pracy skarżył się kolegom na złe samopoczucie. Ponadto
należy również wskazać na miejsce, w którym doszło do wypadku. Czasowo co prawda do
wypadku doszło 10 minut przed godziną rozpoczęcia pracy, lecz poszkodowany znajdował
się już w budynku-kontenerze budowlanym, w którym przygotowywał się do rozpoczęcia
pracy i w tym momencie pozostawał już do dyspozycji pracodawcy.
Z tych względów powództwo jest uzasadnione.
Marianna T.
Download
Random flashcards
Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards