baza-pytan - 0.05Mb - Gimnazjum Nr 1 im. św. Jana Pawła II w

advertisement
1.Jakie są rodzaje źródeł historycznych ?
-Najpowszechniejszy podział źródeł historycznych to podział na źródła materialne i
niematerialne, bądź źródła narracyjne i nienarracyjne.
2.Jakie są rodzaje źródeł historycznych ?
-Źródłem historycznym może być każdy rodzaj ludzkiej wytwórczości materialnej i
niematerialnej.
3.Kiedy i gdzie narodził się gatunek zwany homo sapiens ?
-Między 190 000 a 130 000 lat temu na kontynencie afrykańskim.
4.Co oznacza termin homo sapiens ?
-Termin homo sapiens tłumaczymy jako człowiek rozumny.
5.Jak nazywa się region świata położony nad wielkimi rzekami Tygrysem i Eufratem?
-Mezopotamia nad Tygrysem i Eufratem o jedno z pierwszych miejsc na świecie, gdzie
człowiek porzucił koczowniczy tryb życia i zajął się rolnictwem.
6.Jakie warunki naturalne sprzyjały rozwojowi rolnictwa w Mezopotamii ?
-Dobrze nawodnione doliny wielkich rzek stwarzały najlepsze warunki do uprawy roślin i
hodowli zwierząt.
7.Jaką umiejętność posiedli Sumerowie, będącą ważnym składnikiem sumeryjskiej
cywilizacji?
-W czasie kiedy Sumerowie budowali miasta, posiedli już umiejętność pisania i czytania.
8.Jak nazywało się pierwsze miasto na świecie ?
- Przed przebyciem Sumerów do Mezopotamii na wschodnim wybrzeżu Morza
Śródziemnego powstało ok. 8000 lat p.n.e. Jerycho.
9.Jaką formę państwowo-organizacyjną stworzyła cywilizacja sumeryjska ?
-Sumerowie nie stworzyli jednolitego państwa, lecz liczne miasta-państwa prowadzące
często ze sobą wojny.
10.Jak nazywał się tajemniczy lud przybyły do Mezopotamii , który stworzył wysoko
rozwiniętą cywilizację ?
- Sumerowie to lud o niezbadanym pochodzeniu, który osiedlił się w południowej
Mezopotamii ok. poł. IV tysiąclecia p.n.e.
11. Jak nazywały się najważniejsze budynki użyteczności publicznej w sumeryjskich
miastach ?
-W sumeryjskich miastach ważną rolę społeczną odgrywały wieże w kształcie ściętej
piramidy – zigguraty.
12.Kto odgrywa najważniejszą rolę w sumeryjskich miastach-państwach ?
-Najważniejsza pozycję zajmowali kapłani.
13.Jaki władca przyczynił się do powstania silnego państwa babilońskiego?
-Król babiloński – Hammurabi
14.Jakie ludy stworzyły państwo babilońskie w II tysiącleciu p.n.e. ?
-W II tysiącleciu powstało państwo babilońskie stworzone przez Amorytów.
15.Jaki charakter miało pierwsze pismo egipskie ?
-Egipskie hieroglify , umieszczane najczęściej na pomnikach i budowlach, to pismo
mieszane, znakowo – piktograficzne.
16.Kiedy powstało pismo w starożytnym Egipcie ?
-Powstało ok. 3000r. p.n.e
17.Jakie były najstarsze religie w starożytnych Indiach ?
- Najstarszą religią był wedyzm, z tej religii wykształcił się braminizm, później hinduizm.
18. Jakie były najważniejsze bitwy Greków z Persami?
- pod Maratonem(490r. p.n.e.), Termopilami (480 r. p.n.e.) i Platejami (479 r. p.n.e.)
19.Jaka była geneza wojen Greków z Persami ?
- Grecy znajdujący się pod perskim panowaniem poprosili o pomoc Ateny i Spartę , co
wywołało reakcje perską.
20.Czym była agora ?
- Agora była centralnym placem w polis.
21.Jak nazywamy instytucję , w ramach której podejmowano najważniejsze
postanowienia polis?
-Decyzje związane z funkcjonowaniem polis zapadały na zgromadzeniu ludowym.
22.Kiedy tworzył Fidiasz ?
-Fidiasz urodził się ok. 490r. p.n.e., większość jego znamienitych dzieł powstała w II poł. V
w. p.n.e.
23. Jakie znasz dzieła Fidiasza?
- Posągi Ateny Partenos i Zeusa Olimpijskiego
24.W wyniku której bitwy Macedończycy objęli prymat w świecie greckim?
-Po bitwie pod Cheroneą w 338 r. p.n.e
25.Która z reform Filipa II pozwoliła na wzmocnienie pozycji Macedonii?
-Do wzmocnienia pozycji Macedonii doprowadziło zreformowanie armii.
26.Kto został następcą Filipa II na tronie macedońskim ?
-Następcą Filipa został jego syn Aleksander.
27.Jakie państwo stało się celem Macedończyków po podporządkowaniu sobie Grecji ?
-Celem kolejnego podboju stała się Persja
28.Jak nazywamy proces przejmowania greckiej Kultury przez lokalną ludność?
- Hellenizacja
29.Kto przede wszystkim uległ procesowi hellenizacji?
-Greckie obyczaje i język przyjmowała przede wszystkim elita społeczna i ludność miejska.
30.W jakich latach toczyły się wojny z Kartaginą ?
-Trzy wojny punickie toczyły się w latach 264 – 146 p.n.e.
31.Kto był pierwszym zamorskim przeciwnikiem Rzymu ?
- Kartagina
32.W którym roku Rzymianie zburzyli Kartaginę ?
- W 146 r. p.n.e. Rzymianie zdobyli i doszczętnie zniszczyli Kartaginę
33.W jakich latach toczyła się druga wojna punicka?
- 218 – 201 p.n.e.
34.Kto jako pierwszy i kiedy przerwał limes w Europie ?
-Limes w Europie po raz pierwszy przekroczyły w II poł. II w. p.n.e. plemiona germańskie
35.Czym był limes ?
-Obronnym systemem granicznym
36.W którym roku Rzym przestał być monarchią?
- W 509r. p.n.e. Rzymianie wypędzili króla , a Rzym stał się republiką.
37.Jaka forma rządów funkcjonowania początkowo w Rzymie?
-W początkach istnienia Rzym był królestwem.
38.Do czego doprowadziła sytuacja niewolników w 73 r. p.n.e.?
-Trudne położenie niewolników doprowadziło do wielu powstań.
39.Kiedy wybuchło powstanie Spartakusa ?
- W 73 r. p.n.e.
40.Jaka była sytuacja niewolników w Rzymie ?
- Nie posiadali oni praw i traktowani byli jak przedmioty.
41.Jak wyglądał system rządów za pryncypatu?
- Pryncypat zachował pozory republiki, jednak władza została skumulowana w rękach
Oktawiana
42. Skąd pochodzi nazwa pryncypat?
- Pryncypat wziął nazwę od pozycji, którą zajął Oktawian w senacie.
43.Kto i kiedy dokonał podziału Rzymu na część wschodnią i zachodnią ?
- W 395 r. n.e. cesarz Teodozjusz
44.Gdzie przeniesiono stolicę Rzymu w 330 r. p.n.e. ?
- do Konstantynopola
45.Kto dokonał kodyfikacji prawa rzymskiego w VI w. n.e. ?
- cesarz Justynian
46.Jak nazywamy pierwszą kodyfikację prawa rzymskiego?
-Prawo XII tablic
47.Co stanowi główne źródło wiedzy na temat życia Jezusa Chrystusa?
- Ewangelie zawarte w Nowym Testamencie
48.Przez kogo uzależniana była Palestyna w czasach Jezusa Chrystusa?
- Przez Rzymian
49.Czym było pospolite ruszenie ?
-Polegało na powoływaniu pod broń, w razie zagrożenia wojną, wszystkich posiadaczy
ziemskich.
50. Na kogo Kazimierz Wielki rozszerzył obowiązek uczestnictwa w pospolitym
ruszeniu?
- na wójtów i sołtysów
51. Kto wprowadził w Atenach reformy które stały się podstawą ustroju
demokratycznego?
-Klejstenes
52.Co wydarzyło się w latach 508/507r.p.n.e. ?
-Wprowadzono w Atenach szereg reform, które stały się podstawą ustroju demokratycznego
53.W którym roku według tradycji został założony Rzym?
- W 753r.
54.Kto był założycielem Rzymu ?
-Założycielem Rzymu był Romulus od którego miasto wzięło swoją nazwę.
55.Kiedy i gdzie rozpoczęła się rewolucja neolityczna?
- Rewolucja neolityczna rozpoczęła się na Bliskim Wschodzie ok. 9000 lat p.n.e.
56.Jak nazywał się obszar Bliskiego Wschodu gdzie rozpoczęła się rewolucja
neolityczna?
- Urodzajny Półksiężyc
57.Jakie było jedno z najważniejszych sumeryjskich osiągnięć ?
Wynalezienie koła które usprawniało transport.
58.Jaki lud jako pierwszy dokonał stopu miedzi i cyny tworząc brąz?
Sumerowie.
59.Jaką maksymą kierował się kodeks Hammurabiego?
„oko za oko, ząb za ząb”
60.W którym wieku został spisany kodeks Hammurabiego?
W XVIII wieku p.n.e.
61.W jakich latach żył Platon ?
W latach 427-347p.n.e.
62.Co stworzył Platon ?
Był twórcą idealizmu obiektywnego.
63.Jak w starożytności nazywano Egipt ?
Darem Nilu
64.Dlaczego Egipt nazywano Darem Nilu ?
Ze względu na regularne wylewy rzeki użyźniające ziemię.
65.Czym w większości zajmowali się ludzie mieszkający nad Nilem?
Rolnictwem
66. Gdzie rozwinęła się teokracja?
W miastach-państwach Mezopotamii
.
67.Co nazywamy teokracją?
Ustrój w którym najwyższą władzę sprawuje warstwa kapłanów.
68.Jak nazywa się system regulujący poziom wód i nawadniający pola?
System irygacyjny
69.Gdzie w starożytności powstały pierwsze systemy irygacyjne?
W dolinie Tygrysu i Eufratu oraz nad Nilem.
70.Czym była olimpiada?
Olimpiada w starożytnej Grecji to okres trwający ok. 4 lat, pomiędzy dwoma następującymi
po sobie igrzyskami.
71.Jakie były najsłynniejsze igrzyska?
Najsłynniejszymi igrzyskami były w starożytnej Grecji igrzyska olimpijskie organizowane na
cześć boga Zeusa. Odbywały się w Olimpii.
72.Co oznacza termin ewangelia?
Słowo ewangelia pochodzi z języka greckiego i oznacza dosłownie „dobrą nowinę „
73.Wymień autorów ewangelii które wchodzą w skład nowego testamentu?
Marek, Mateusz, Łukasz, Jan
74.Jaki rodzaj pisma wymyślili starożytni Fenicjanie ?
Pismo alfabetyczne
75.Kiedy Fenicjanie stworzyli pismo?
W II poł. II tysiąclecia p.n.e
76.Jaką naukę rozwinęli starożytni mieszkańcy Mezopotamii i Egiptu ?
Matematykę , dzięki której mogli np. obliczać powierzchnie.
78.Do kiedy trwały prześladowania chrześcijan i jaki akt położył im kres?
Prześladowania chrześcijan zakończył edykt mediolański z 313r. n.e. zezwalający na legalne
wyznawanie chrześcijaństwa.
79.Kiedy chrześcijaństwo stało się religią państwową w Rzymie?
W 392r.n.e. cesarz Teodozjusz wielki ustanowił chrześcijaństwo religią państwową.
80.Czym była oligarchia?
Panowanie nielicznych, to forma rządów polegająca na sprawowaniu władzy przez wąską
grupę ludzi.
81.Czym była demokracja?
Rządy ludu, to forma rządów dająca możliwość uczestniczenia we władzy szerokim rzeszom
społeczeństwa
82.Jaki ustrój panował w starożytnym Egipcie ?
Panował ustrój despotyczny w którym nic nie ograniczało woli władcy.
83.Jak nazywano władcę starożytnego Egiptu?
Faraonem, słowo to początkowo oznaczało pałac królewski, a później samego władcę.
84.Co oznacza termin rewolucja neolityczna?
Oznacza rozwój, jaki nastąpił po opanowaniu przez człowieka uprawy roślin.
85.Co było podstawą gospodarowania ludzi w okresie paleolitycznym?
Zbieractwo i myślistwo.
86.Jak nazywamy zjawisko nadawania bogom postaci i cech ludzkich?
Takie zjawisko to antropomorfizm.
87.Na czym polegał grecki antropomorfizm?
Nadawanie bogom postaci i cech ludzkich.
88.Jak nazywamy epokę która rozpoczęła się po śmierci Aleksandra Wielkiego?
Okres zapoczątkowany śmiercią Aleksandra Wielkiego i trwający aż do 30 r. p.n.e. zwany jest
epoką hellenistyczną.
89.Jaka była przyczyna upadku imperium Aleksandra Wielkiego?
Imperium stworzone przez Aleksandra Wielkiego rozpadło się zaraz po jego śmierci w
wyniku wojen prowadzonych między jego dawnymi dowódcami.
90.Jak nazywało się zgromadzenie w Sparcie?
Zgromadzenie obywateli spartańskich czyli apella miało formalnie najwyższą władzę w
państwie .
91.Kto w rzeczywistości posiadał najważniejszy głos w Sparcie?
Rada starszych czyli geruzja, która liczyła 30 członków w tym 2 królów.
92.Jakie jest ukształtowanie terenu Grecji?
Teren górzysty i sprzyjająca rozwojowi żeglarstwa linia brzegowa.
93.Gdzie położona jest Grecja?
Grecja zajmuje południową część Półwyspu Bałkańskiego w basenie Morze Śródziemnego,
między Morzem Egejskim a Morzem Jońskim. Należą do niej też liczne wyspy.
94.Na czym polegał ostracyzm?
To tajne głosowanie podczas którego wolni obywatele typowali osoby podejrzane o dążenie
do tyranii i zasługujące na wygnanie z miasta na 10 lat.
95.Przez kogo został wprowadzony sąd skorupkowy ?
Został wprowadzony przez Klejstenesa.
96.Jak inaczej nazywał się sąd skorupkowy?
Sąd skorupkowy to inaczej ostracyzm.
97.Jaka była sytuacja polityczna Macedonii przed panowaniem króla Filipa II?
Przed IV w. p.n.e. Macedonia pozostawała państwem słabym, zależnym początkowo od
Persji, a później od Teb.
98.Który władca przyczynił się do umocnienia pozycji Macedonii w IV w. p.n.e. ?
Wzmocnienia państwa macedońskiego dokonał Filip II.
99.Jak nazywali się najważniejsi urzędnicy w Sparcie?
Najważniejszymi urzędnikami w Sparcie byli eforowie. Pięciu eforów pełniło urząd
kolegialnie.
100.Jak wyglądało pierwsze pismo sumeryjskie?
Składało się z piktogramów czyli obrazków
101.Kiedy powstało starożytne sumeryjskie pismo klinowe?
W III tysiącleciu p.n.e.
102.Kiedy umarł Aleksander Wielki ?
Aleksander umarł w 323r. p.n.e. przyczyna jego śmierci nie jest do dziś wyjaśniona
103.Na jaki kraj ruszył Aleksander po pokonaniu Persji?
Podjął zakończoną niepowodzeniem wyprawę do Indii.
104.Jak nazywała się kapłanka, wieszczka Appolina która pełniła w Świątyni Delfickiej
rolę wyroczni.
Pytia
105.Jak zwała się w mitologii greckiej bogini, siostra Zeusa i opiekunka ogniska
domowego:
Hestia
104. Jak inaczej zwał się krótki miecz używany przez rzymskich legionistów:
Gladius
105.Hoplici posługiwali się formacją zwaną:
Falangą
106. Podaj imię i przydomek cesarza rzymskiego który podzielił Rzym na część
wschodnią i zachodnią:
Teodozjusz I Wielki
107. Jak nazywali się najmłodsi żołnierze w armii rzymskiej:
Hastati
108. W którym roku zmarł Aleksander III Macedoński:
323r.p.n.e.
109. Starożytne miasto oraz terytorium polis w południowej Grecji na półwyspie
Peloponez to:
Sparta.
110.Jaki lud wynalazł pismo alfabetyczne:
Fenicjanie
111. Kogo David król Izraela pokonał za pomocą procy:
Goliata
112. Charakterystyczna dla architektury sakralnej Mezopotamii wieża świątynna o
zmniejszających się schodkowo kolejnych tarasach to:
Ziggurat
113. W którym roku odbył się chrzest Polski:
966r.n.e.
114. Kto był pierwszym królem Polski:
Bolesław Chrobry
115. W którym roku odbył się zjazd Gnieźnieński
1000r.n.e.
116. Podaj państwo którego pierwszymi władcami byli szwedzcy wikingowie:
Anglia(Wielka Brytania)
117. Wcześniejsza nazwa Konstantynopola to:
Bizancjum
118. Data która rozpoczyna kalendarz Islamski to:
622r.n.e.
119. Jak nazywały się zdobienia typowe dla architektury arabskiej:
Arabeski
120. Na przełomie jakich wieków rozwijał się w budownictwie styl romański:
X-XIII w.
121. Jak nazywał się syn Karola Wielkiego króla Franków:
Ludwik I Pobożny
122. W którym roku został zawarty traktat w Verdun:
843r.n.e.
123. Pod jaką miejscowością została rozegrana bitwa która miała miejsce 24 marca
972r.n.e.:
Cedynią
124. W którym roku Bolesław Chrobry został koronowany na króla Polski:
1025r.n.e.
125. Jak nazywał się chełm który nosili na głowie wojownicy Polscy w czasach
wczesnego średniowiecza:
Szłom
126. Nazwa miecza Bolesława Chrobrego to:
Szczerbiec
127. Jak nazywał się szlak handlowy który leżał między europejskimi krajami
basenu Morza Śródziemnego a ziemiami leżącymi na południowym wybrzeżu Morza
Bałtyckiego:
Szlak Bursztynowy
128. Jak nazywał się polski władca który sprowadził do kraju krzyżaków:
Konrad Mazowiecki
129. Kto dowodził wojskami krzyżackimi w bitwie pod Grunwaldem:
Ulrich von Jungingen
130. Pana Tadeusz napisał znany polski pisarz który zwał się:
Adam Mickiewicz
131. Sposób uprawy roli polegający na podzieleniu pola na trzy części:
Trójpolówka
132. W powstaniu Warszawskim wojskami polskimi dowodził Szewc który nazywał się:
Jan Kiliński
133. Zasada ustrojowa Rzeczpospolitej Obojga narodów, dająca prawo każdemu z
uczestników obrad sejmu do zerwania i unieważnienia podjętych na nim uchwał to:
Liberum veto
134. Jakie wydarzenia historyczne ukształtowały epokę renesansu?
odkrycia geograficzne
135. Autorem nazwy renesans jest:
Erazm z Rotterdamu
136. Humanizm, przewodnie hasło renesansu wywodzi się z:
Antyku
137. Renesans w Polsce przypada na wiek:
XVI
138. Najbardziej znane dzieła M. Reja to:
żywot człowieka poczciwego, Krótka rozprawa między trzema osobami.
139. Wzorce osobowe odrodzenia to:
humanista, patriota, ziemianin
140. Mecenat w renesansie to:
opieka możnych i bogatych nad wybitnymi artystami.
141. Humanizm to:
prąd umysłowy, według którego najważniejszy jest człowiek i jego sprawy.
142. Główną ideą epoki był:
Antropocentryzm
143. Najważniejszymi filozofami epoki byli:
Tomasz More, Niccolo Machiavelli
144. Wydarzenie, które nie uważa się za początek epoki to:
powstanie pierwszych szkół jezuickich
145. Czołowe wyznanie powstałe w czasie reformacji to:
Luteranizm
146. Gatunki literackie stworzone przez renesans to:
c. nowela i esej
147. Arianie to inna nazwa odrębnego nurtu reformacyjnego, który stanowili:
bracia polscy
148. Teoria predestynacji to podstawa wiary protestanckiego odłamu, którym jest:
Kalwinizm
149. Sztandarowym przykładem renesansowej rzeźby jest:
Dawid Michała Anioła
150. Kto był najbardziej znanym polskim pisarzem żyjącym w renesansie
Jan Kochanowski
151. Jakie kierunki filozoficzne zyskały popularność w renesansie
stoicyzm epikureizm
152. Które państwo było kolebką renesansu
Włochy
153. Jacy wielcy artyści tworzyli w renesansie 2
Leonardo da Vinci , Michał Anioł
154. Kto wynalazł ruchomą czcionkę?
Jan Gutenberg
155. Jakie wydarzenie miało miejsce w 1450 r
wynalezienie ruchomej czcionki przez Jana Gutenberga
156. W jakim miejscu Michał Anioł wykonał freski
W Kaplicy Sykstyńskiej
157. Jak brzmi inna nazwa epoki historycznej renesansu
odrodzenie
158. W którym roku było wystąpienie Marina Lutra
1517
159. W jakich latach obradował sobór trydencki
1545-1563
160. Jakie ważne wydarzenie odbyło sie w Polsce w 1469
unia lubelska
161. Kto był pierwszym elekcyjnym królem Polski
Henryk Walezy
162. Za panowania jakiego króla doszło o unii lubelskiej
Zygmunt II August
163. Jak inaczej określamy rzeź hugenotów w Paryżu w 1572r.
noc świętego Bartłomieja
164. W jakich latach trwała wojna trzydziestoletnia
1618-1648
165. Jakie Państwa katolickie walczyły po stronie protestantów w czasie wojny
trzydziestoletniej?
Francja
166. Renesans w Europie trwał:
od XV-XVI
167. Dwa najpopularniejsze dzieła Leonadra da Vinici to:
Dama z łasiczką, Monaliza
168. Z jakich obrazów słynął Rafael Santi?
malował Madonny
169. Wymień 3 polskich władców panujących w renesansie:
Władysław III Warneńczyk Kazimierz Jagiellończyk Jan Olbracht Aleksander Jagiellończyk
Zygmunt I Stary Zygmunt II August Henryk Walezy Anna Jagiellonka Stefan Batory
Zygmunt Waza
170. Jaki wielki Polak urodził się w 1473 r. w Toruniu?
Mikołaj Kopernik
171. O kim mówi się :Wstrzymał Słońce , ruszył Ziemie”
Mikołaj Kopernik
172. W którym roku doszło do publikacji dzieła Kopernika ,,O obrotach sfer
niebieskich”
1543
173. Jak określa się człowieka renesansu, który…
ma rozległą wiedze z wielu dziedzin oraz wiele uzdolnień
humanista
174. ,,Utopia” to…
tytuł znanej książki Tomasza Morusa
175. Pieśni Kochanowskiego są w dużej mierze wzorowane na utworach:
Horacego
176. Nowatorstwo Trenów Jana Kochanowskiego polega na:
złamaniu zasady decorum
177. W jakim mieście doszło do wystąpienia Marcina Lutra?
Wittenberdze
178. Jan Kalwin pochodził z …
Francji
179. Szwecja pod względem religijnym była państwem…
Protestanckim
180. Który król Anglii stworzył nowy odłam kościoła katolickiego a mianowicie
anglikanizm
Henryk VIII Tudor
181. Podaj datę oswobodzenia obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu
25 stycznia 1945r.
182. Kto był głową kościoła anglikańskiego?
król Anglii
183. Gdzie swoje poglądy zaczął głosić Jan Kalwin
w Genewie
184. Pamięci którego kompozytora poświęcony jest noworoczny koncert w Filharmonii
Wiedeńskiej
Johan Strauss
185. Kto jest pierwszym złotym medalistom polskim w skokach narciarskich?
Fortuna
186. Ile razy polska drużyna piłki nożnej brała udział w Mundialu?
1
187. Data rozpoczęcia I wojny światowej.
Odp. 28 lipca 1914r.
188.
Data zakończenia I wojny światowej.
11 listopada 1918r.
Czy Serbia należała do państw centralnych?
Odp. Nie.
190. Entente Cordiale to inaczej?
Odp. Trójporozumienie
191. Gdzie odbył się zamach 28 czerwca 1814r.?
Odp. W Sarajewie.
192. Jakie nowe rodzaje broni były używane podczas I wojny światowej?
Odp. Broń mechaniczna, palna i chemiczna.
193. Kto dysponował najsilniejszą flotą morską w czasie I wojny światowej?
Odp. Wielka Brytania.
194. Jakie dwie cieśniny zablokowała Turcja, by pomóc państwom centralnym?
Odp. Cieśnina Bosfor i Dardanele.
195. Do czyjej śmierci przyczynił się zamach w Sarajewie?
Odp. Franciszka Ferdynanda i jego żony.
196. Jakie kraje stanowiły Trójprzymierze?
Odp. Niemcy, Włochy i Austro-Węgry.
197. Jakie kraje stanowiły Trójporozumienie?
Odp. Francja, Wielka Brytania i Rosja.
198. Jaką bitwę nazywano najkrwawszą?
Odp. Bitwę pod Verdun.
199. Kiedy Niemcy rozpoczęli wojnę podwodną?
Odp. 1 lutego 1917r.
200. W którym roku Stany Zjednoczone przystąpiły do wojny przeciwko Niemcom?
Odp. W kwietniu 1917r.
201. Jak nazywał się największy brytyjski okręt zatopiony przez Niemców wiosną
1917 roku?
Odp. Lusitania.
202. W którym roku zatopiono Lusitanię?
189.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
Odp. 7 maja 1915r.
W jakich latach działały Legiony Polskie?
Odp. 1914-1917r.
Kto i kiedy użył pierwszy raz czołgów?
Odp. Brytyjczycy we wrześniu 1916r.
Jak nazywał się pierwszy czołg?
Odp. Mark IV.
Jak nazywał się Niemiecki moździerz?
Odp. Gruba Berta.
Wyjaśnij czym była Brygada Strzelców Polski.
Odp. Była to formacja stworzona u boku armii rosyjskiej po rozbiciu wcześniej
działającej formacji Polski.
Kiedy działała Brygada Strzelców Polski?
Odp. W latach 1915-1918r.
Kto to był Thomas Woodrow Wilson?
Odp. Dwudziesty ósmy prezydent USA.
Kto przedstawił 14 punktów na orędziu 8 stycznia w 1918r.?
Odp. Thomas Woodrow Wilson.
Kto utworzył Armię Czerwoną?
Odp. Lew Trocki.
Z państwami centralnymi nie była związana.
Odp. Błękitna Armia.
Józef Piłsudski zasłynął jako?
Odp. Dowódca I Brygady Legionów.
Czyim sojusznikiem podczas I wojny światowej była Rosja?
Odp. Serbii.
W którym roku podpisano traktaty pokojowe w Wersalu?
Odp. 28 czerwca 1919r.
Kto był premierem rządu lubelskiego w 1918r.?
Odp. Ignacy Daszyński
Kto reprezentował orientacje prorosyjską?
Odp. Roman Dmowski.
Do którego roku Roman Dmowski reprezentował orientację prorosyjską?
Odp. Do 1917r.
Kto reprezentował orientację proaustriacką?
Odp. Józef Piłsudski.
Co znaczy Polnische Wrmacht?
Odp. Polska Siła Zbrojna.
Kto stał na czele PSZ?
Odp. Generał-gubernator Warszawy Hans von Beseler.
Hallerczycy to inaczej?
Odp. Błękitna Armia.
Gdzie walczyła Błękitna Armia?
Odp. W Szampanii i Lotaryngii.
224. Kto dowodził Błękitną Armią podczas, gdy oddziały walczyły w Szampanii i
Lotaryngii?
Odp. Józef Haller.
225. Kto dowodził Polską Organizacją Wojskową po dowództwie Józefa Piłsudskiego?
Odp. Edward Rydz- Śmigły.
226. W jakich latach działała Polska Organizacja Wojskowa?
Odp. Latach 1914-1918r.
227. Czy Polska Organizacja Wojskowa była zależna od władz zaborczych?
Odp. Nie.
228. Na czyje polecenie została utworzona Polka Organizacja Wojskowa?
Odp. Na polecenie Józefa Piłsudskiego.
229. Na jakie miasto niemieckie samoloty zrzuciły bomby w październiku 1914 roku?
Odp. Na Paryż.
230. Data wojny w Nowym Korczynie?
Odp. We wrześniu 1914r.
231. W serialu ”Czterej pancerni i pies” jak nazywał się przyjaciel czterech
pancernych ?
Odp. Szarik.
232. O co toczył się konflikt Rosji i Autro-Węgier?
Odp. O Bałkany.
233. Na czym polegał Plan Wojny Błyskawicznej?
Odp. Plan polegał na błyskawicznych zdobyciu Paryża (6 tygodni) jeszcze przed
przybyciem sprzymierzonych wojsk ententy.
234. Kto był autorem Planu Wojny Błyskawicznej?
Odp. Alfred von Schlieffen.
235. Kto w praktyce przeprowadził Plan Wojny Błyskawicznej?
Odp. Helmut von Moltke.
236. Co wpłynęło na decyzję przystąpienia Stanów Zjednoczonych do wojny?
Odp. Zatopienie Lusitanii.
237. Jak nazywała się kapłanka, wieszczka Appolina która pełniła w Świątyni Delfickiej
rolę wyroczni:
ODP: Pytia
238. Jak zwała się w mitologii greckiej bogini, siostra Zeusa i opiekunka ogniska
domowego:
ODP: Hestia
239. Jak inaczej zwał się krótki miecz używany przez rzymskich legionistów:
ODP: Gladius
240. Hoplici posługiwali się formacją zwaną:
ODP: Falangą
241. Podaj imię i przydomek cesarza rzymskiego który podzielił Rzym na część
wschodnią i zachodnią:
ODP: Teodozjusz I Wielki
242. Jak nazywali się najmłodsi żołnierze w armii rzymskiej:
ODP: Hastati
243. W którym roku zmarł Aleksander III Macedoński:
ODP:323r.p.n.e.
244. Starożytne miasto oraz terytorium polis w południowej Grecji na półwyspie
Peloponez to:
ODP: Sparta
245. Jaki lud wynalazł pismo alfabetyczne:
ODP: Fenicjanie
246. Kogo David król Izraela pokonał za pomocą procy:
ODP: Goliata
247. Charakterystyczna dla architektury sakralnej Mezopotamii wieża świątynna o
zmniejszających się schodkowo kolejnych tarasach to:
ODP: Ziggurat
248. W którym roku odbył się chrzest Polski:
ODP: 966r.n.e.
249. Kto był pierwszym królem polski:
ODP: Bolesław Chrobry
250. W którym roku odbył się zjazd Gnieźnieński:
ODP: 1000r.n.e.
251. Podaj państwo którego pierwszymi władcami byli szwedzcy wikingowie:
ODP: Anglia(Wielka Brytania)
252. Wcześniejsza nazwa Konstantynopola to:
ODP: Bizancjum
253. Data która rozpoczyna kalendarz Islamski to:
ODP: 622r.n.e.
254. Jak nazywały się zdobienia typowe dla architektury arabskiej:
ODP: Arabeski
255. Na przełomie jakich wieków rozwijał się w budownictwie styl romański:
ODP: X-XIII w.
256. Jak nazywał się syn Karola Wielkiego króla Franków:
ODP: Ludwik I Pobożny
257. W którym roku został zawarty traktat w Verdun:
ODP: 843r.n.e.
258. Pod jaką miejscowością została rozegrana bitwa która miała miejsce 24 marca
972r.n.e.:
ODP: Cedynią
259. W którym roku Bolesław Chrobry został koronowany na króla Polski:
ODP: 1025r.n.e.
260. Jak nazywał się chełm który nosili na głowie wojownicy Polscy w czasach
wczesnego średniowiecza:
ODP: Szłom
261. Nazwa miecza Bolesława Chrobrego to:
ODP: SZczerbiec
262. Jak nazywał się szlak handlowy który leżał między europejskimi krajami
basenu Morza Śródziemnego a ziemiami leżącymi na południowym wybrzeżu Morza
Bałtyckiego:
ODP: Szlak Bursztynowy
263. Jak nazywał się polski władca który sprowadził do kraju krzyżaków:
ODP: Konrad Mazowiecki
264. Kto dowodził wojskami krzyżackimi w bitwie pod Grunwaldem:
ODP: Ulrich von Jungingen
265. Pana Tadeusz napisał znany polski pisarz który zwał się:
ODP: Adam Mickiewicz
266. . Sposób uprawy roli polegający na podzieleniu pola na trzy części:
ODP: Trójpolówka
267. . W powstaniu Warszawskim wojskami polskimi dowodził Szewc który nazywał się:
ODP: Jan Kiliński
268. . Inną nazwą sądu skorupkowego czyli rodzaju tajnego głosowania w starożytnej
Grecji jest:
ODP: Ostracyzm
269.. Zasada ustrojowa Rzeczpospolitej Obojga narodów, dająca prawo każdemu z
uczestników obrad sejmu do zerwania i unieważnienia podjętych na nim uchwał to:
ODP: Liberum veto
270. Pierwszym polskim królem elekcyjnym był:
ODP: Henry I Walezy
271. Podaj dokładną datę wybuchu II wojny św. (rok, miesiąc, dzień):
ODP: 1 września 1939r.n.e.
272. Całość sił zbrojnych III Rzeszy Niemieckiej z wyłączeniem Waffen-SS to:
ODP: Wehrmacht
273. Poprzez jakie wydarzenie niewolnictwo w Stanach Zjednoczonych zostało
zniesione: ODP: Wojnę Secesyjną
274. Kazimierz III Wielki założył w Kazimierzu(Krakowie) w 1364r.n.e. uczelnie o
nazwie:
ODP: Uniwersytet Krakowski
275. Jak nazywał się superciężki czołg konstrukcji niemieckiej z okresu II wojny św.:
ODP: Maus
276. Największa pod względem użytych się i środków operacja desantowa w czasie II
wojny św. mająca na celu otwarcie tzw. II frontu- w zachodniej Europie to:
ODP: Operacja Overlord lub Operacja Neptun lub Lądowanie w Normandii
277. Prezydentem Stanów Zjednoczonych w czasie II wojny św. był:
ODP: Franklin Delano Rooswelt
278. Jedna z gałęzi chrześcijaństwa, która powstała w Anglii w XVI w. to:
ODP: Anglikanizm
279. Pierwszą głową kościoła Anglikańskiego był:
ODP: Henryk VII Tudor
280. Noc św. Bartłomieja zwana również krwawym weselem paryskim odbyła się w
roku:
ODP: 1572r.n.e.
281. Bastylia czyli zamek w Paryżu zamieniony w więzienie zburzono podczas:
ODP: Rewolucji Francuskiej
282. Jak nazywa się bóg w Islamie:
ODP: Allach
283. Napoleon Bonaparte pochodził z:
ODP: Korsyki
284. Napoleon Bonaparte koronował się z grudnia 1804r. na:
ODP: Cesarza
285. Który książę został koronowany na pierwszego króla Polski dzielnicowej:
ODP: Przemysł II
286. W którym roku Krzysztof Kolumb przypłynął do Ameryki:
ODP: 1492.r.n.e.
287. Kim był Galileusz?
Włoskim astronomem
288. Jaki los spotkał Giordana Bruna?
Zginął na stosie za swoje poglądy
289. Jakie słynne zdanie przypisywane jest Kartezjuszowi?
„Cogito ergo sum”
290. Kto jest autorem koncepcji trójpodziału władzy?
Monteskiusz – myśliciel doby oświecenia
291. Kto jest autorem takich dzieł jak: Romeo i Julia, Makbet?
William Szekspir
292. Kiedy Turcy zajęli Konstantynopol?
W 1453 roku
293. Kto był inicjatorem pierwszych wypraw Portugalczyków?
Henryk Żeglarz
294. Kto dowiódł, że ląd odkryty przez Kolumba to nie Azja?
Amerigo Vespucci
295. Kiedy odbył się sobór trydencki?
W latach 1545-1563
296. Po czyjej śmierci doszło do pierwszej wolnej elekcji?
Po bezpotomnej śmierci króla Zygmunta Augusta
297. Kto został interrexem po śmierci Zygmunta Augusta?
Prymas Jakub Uchański
298. Jaką nazwę nosiła zasada wyboru króla elekcyjnego?
Zasada viritim
299. Jakie wydarzanie uważa się za początek reformacji?
Wystąpienie Marcina Lutra w 1517 roku
300. Jakie były postanowienia pokoju w Augsburgu?
Czyja władza tego religia
301. Kiedy doszło do powstania Kościoła anglikańskiego?
W 1534 roku po „Akcie supremacji”
302. Kto był twórcą Kościoła Anglikańskiego?
Henryk VIII z dynastii Tudorów
303. W którym roku podpisano akt konfederacji warszawskiej?
W 1573
304. kto był założycielem zakonu Jezuitów?
Ignacy Loyola
305. Kto jako pierwszy opłynął Afrykę?
Vasco da Gama
306. Kiedy po raz pierwszy opłynięto świat dookoła świata?
W latach 1519-1522
307. Kto po raz pierwszy opłynął świat dookoła
Ferdynand Magellan
308. Kto zasłynął jako konkwistador?
Hernan Cortez i Francisco Pizzaro
309. W którym roku ogłoszono akt Unii w Brześciu Litweskim?
1596
310.Podaj jeden tytuł utworu, którego autorem jest Stanisław Wyspiański?
Np. Wesele, Warszawianka, Noc listopadowa.
311.Kim był Napoleon Bonaparte?
Cesarzem władcą Francuzów.
312.Kto jest autorem „Trylogii” ?
Henryk Sienkiewicz
313.W którym roku powstało Księstwo Warszawskie?
1807r
314.Kto jest autorem obrazu „Hołd pruski”?
Jan Matejko
315.W Wielkopolsce symbolem walki o utrzymanie ziem w rękach polskich stał się
chłop…
Michał Drzymała
316.Dokonywanie prześwietleń jest możliwe dzięki promieniom odkrytym przez…
Wilhelma Roentgena
317.W jakich latach istniało Księstwo Warszawskie?
Od 1807 do 1815
318.Kto odkrył pierwiastki polon i rad?
Maria Skłodowska Curie i jej mąż Piotr
319.Wynalezienie tego urządzenia umożliwiło narodziny sztuki filmowej…
Kinematograf
320.W którym zaborze Polacy mieli swobodę rozwijania polskiego języka i kultury?
W zaborze austriackim
321.W którym państwie miało miejsce powstanie karbonariuszy?
Włochy
322.Przeciwko któremu carowi było skierowane powstanie dekabrystów?
Mikołaj I
323.Jaki traktat zakończył wojnę krymską?
Paryski
324.W którym roku Bismarck został kanclerzem Rzeszy?
1871r.
325.Które państwa wchodziły w skład tak zwanego "trójporozumienia
południowoamerykańskiego"?
Argentyna, Brazylia, Urugwaj
326.Który z papieży ogłosił się "więźniem Watykanu"?
Pius IX
327.Bismarck zapowiadał zjednoczenie Niemiec "krwią i ..."
żelazem
328Kim dla Napoleona Bonapartego był Ludwik Napoleon Bonaparte?
bratankiem
329.Ile czerwonych koszul wylądowało na Sycylii w 1860 roku?
Tysiąc
330.Gdzie odbył się pierwszy kongres syjonistyczny w 1897 roku?
W Bazylei
331.Kto był pierwszym władcą z dynastii hanowerskiej w Wielkiej Brytanii?
Jerzy III
332.W którym roku miało miejsce powstanie Mahdiego?
1882
333.Jak nazywały się wojny toczone między Chinami a Anglią w XIX wieku?
Opiumowe
334.Gdzie obradował Kongres Słowiański?
W Pradze
335.I wojna światowa rozpoczęła się zamordowaniem
Franciszka Ferdynanda
336.Jak inaczej nazywano Trójporozumienie?
Ententą
337.Rozwiń skrót POW
Polska Organizacja Wojskowa
338.Podaj przynajmniej dwa nowe rodzaje broni używanej podczas I wojny światowej.
Czołgi; karabiny maszynowe; samoloty; gazy bojowe
339.W którym roku wybuchła rewolucja lutowa?
W 1917
340.Jak nazwano wojska utworzone przez bolszewików?
Armia Czerwona
341.Jacy dwaj cesarze ogłosili manifest 5 listopada 1916 rok
Wilhelm II i Franciszek Józef I
342.W jakich latach trwała I wojna światowa?
1914-18
343.Jak nazywa się największa bitwa morska podczas I wojny światowej?
Bitwa jutlandzka
344.Na jakie dwa obozy polscy politycy podzielili się w latach poprzedzających I wojnę
światową?
Jeden z nich wyznawał orientację proaustriacką, a drugi prorosyjską
.
345.Co znaczy określenie wojna pozycyjna?
Wojna podczas której obie walczące strony zajmują silnie umocnione pozycje (okopy, bunkry,
schrony)
346.Podaj 2 państwa Europy które nie uczestniczyły w I wojnie światowej.
Szwajcaria, Holandia, Albania, Hiszpania, Dania, Norwegia, Szwecja
347.Podaj dokładną datę podpisania traktatu pokojowego w Brześciu Litewskim między
bolszewikami a państwami centralnymi.
Marzec 1918 rok
348.Jednym z twórców jakiej idei był Włodzimierz Lenin?
Komunizmu
349.Podczas jakiej rewolucji bolszewicy dokonali zamachu stanu i przejęli władzę w
stolicy Rosji?
Podczas rewolucji październikowej
350.W skład jakiej armii wchodziła brygada strzelców?
Armii rosyjskiej
351.Co to jest Polonia?
Polonia jest to ogół polaków, którzy żyją poza granicami naszego państwa, ale zachowuje
polskie tradycje.
352.Po jakim wydarzeniu Rosja stała się republiką?
Po abdykacji cara Mikołaja II co nastąpiło w wyniku wybuchu rewolucji lutowej
353.Czy Włochy wchodziły w skład Trójporozumienia?
Nie. Wchodziły w skład Trójprzymierza
354.Czy istniało takie coś jak 12 punktów Wilsona?
Nie. Punktów Wilsona było 14.
355.Podaj dokładną datę końca I wojny światowej.
11 listopada 1918 rok
356.Komu Rada Regencyjna przekazała władzę nad wojskiem po końcu I wojny
światowej?
Józefowi Piłsudskiemu
357.Czy Niemcy dobrze zakończyli I wojnę światową?
Nie. Musiały przyjąć twarde warunki ententy
385. Jak nazywamy proces rozwoju miast i wzrostu znaczenia ośrodków miejskich?
Urbanizacja
386. Kto był wynalazcą parowozu?
George Stephenson
387. Jak nazywał się znany polski poeta, autor bajek i satyr, który był jednym z
redaktorów ,,Monitora”
Ignacy Krasicki
388. Jak nazywał się pracujący dla króla Stanisława Augusta malarz włoski, twórca
widoków warszawy.
Bernardo Bellotto
358. Jak nazywamy okres w historii Rosji, który został zakończony przez wybór na cara
Michała Romanowa?
Okres Wielkiej Smuty
359. Jaki wódz szwedzki zginął w czasie szwedzkiego okresu wojny 30-letniej ?
Gustaw II Adolf
360. Kiedy toczyła się wojna 30-letnia?
Od 1618-1648
361. W którym roku ogłoszono edykt nantejski?
W 1598r.
362. Jak nazywał się polityk, który przyczynił się do wzrostu znaczenia Francji w XVI
wieku?
Armand de Richelieu
363. W latach 1648-1715 Francją władał król którego panowanie uznaje się za pełnię
absolutyzmu we Francji. Jak nazywał się ten król?
Ludwik XIV
364. Jaki los spotkał króla Karola I Stuarta?
Został pojmany, osądzony i stracony w 1649r.
365. W którym roku doszło do chwalebnej rewolucji w Anglii?
W 1688r.
366. Czym była Wielka Smuta?
Okres kryzysu państwa po śmierci Iwana Groźnego
367. Który wódz polski odniósł zwycięstwo pod Kłuszynem?
Stanisław Żółkiewski
368. W którym roku zawarto pokój w Polanowie?
W 1634r.
369. Kiedy wybuchło największe powstanie kozackie?
W 1648r.
370. Jakiego jeszcze rodzaju podłoże miały powstania kozackie?
Konflikty kozackie miały przyczyny społeczne, narodowe i religijne.
371. W którym roku odbyła się bitwa pod Kircholmem?
W 1605r.
372. Jak nazywał się król Polski, budowniczy floty wojennej w XVII wieku ?
Król Władysław IV
373. W którym roku zakończył się potop szwedzki?
W 1660r.
374. Jak nazywał się król Polski w czasie potopu szwedzkiego?
Jan Kazimierz
375. Jak nazywał się hetman wielki koronny, który zginął w wyprawie mołdawskiej pod
Cecorą?
Stanisław Żółkiewski
376. Jaką ważną twierdzę zdobyli Turcy w 1672r.?
Kamieniec Podolski
377. W którym roku hetman wielki koronny, Jan Sobieski, rozbił armię turecką pod
Chocimiem?
W 1673r.
378. Kto dowodził pod Wiedniem wojskami koalicji antytureckiej?
Jan III Sobieski
379. W którym roku abdykował Jan Kazimierz?
W 1668r.
380. Jakim przydomkiem nazywano Fryderyka Wilhelma I , biorąc pod uwagę zasługi w
dziedzinie wojskowości?
Królem kapralem
381. Kto był wynalazcą statku parowego?
Robert Fulton w 1803 r.
382. Jaki tytuł przyjął Piotr I w 1721r?
Tytuł imperatora (cesarza) Wszechrosji
383. W którym roku utworzona została Szkoła Rycerska w Warszawie?
W 1765r.
384. Kto był wynalazcą maszyny parowej?
James Watt
396. Kto dowodził wojskami polskimi w trakcie wojny w obronie Konstytucji 3 Maja?
Książę Józef Poniatowski
397. Jaki order ustanowił władca Stanisław August Poniatowski w bitwie pod
Zieleńcami? Virtuti Militari
398. W którym roku skapitulowali konfederaci barscy?
W 1772r.
399. Jak nazywał się marszałek koronny Sejmu Czteroletniego?
Stanisław Małachowski
400. Kiedy dokładnie wybuchło powstanie kościuszkowskie?
24 marca 1794r.
401. W którym roku doszło do bostońskiego picia herbatki?
W 1773r.
402. Gdzie stoczono zwycięską dla Amerykanów bitwę w 1781r.?
Pod Yorktown
403. Kiedy doszło do Deklaracji niepodległości opracowanej przez Thomasa Jeffersona?
4 lipca 1776r.
404. Kto został pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych?
Jerzy Waszyngton
405. W którym roku uchwalona została konstytucja Stanów Zjednoczonych?
W 1787r.
406. Jak inaczej nazywa się parlament Stanów Zjednoczonych?
Kongres
407. Jak nazywa się izba niższa parlamentu USA?
Izba Reprezentantów
408. W walkach o niepodległość Stanów Zjednoczonych udział brali m.in. Polacy. Wśród
nich obecni byli przede wszystkim Tadeusz Kościuszko oraz twórca własnej jednostki
kawalerii i były konfederat barski. Jak nazywał się ten generał?
Kazimierz Pułaski
409.Jak nazywał się naczelny wódz armii Królestwa Polskiego?
Wielki książę Konstanty
410.Jacy dwaj politycy przewodzili obozowi kordelierów?
Georges Danton i Jean-Paul Marat
411.Kto stał na czele obozu jakobinów?
Maksymilian Robespierre
412. Kiedy doszło do zdobycia Bastylii?
14 lipca 1789r.
413. Wkrótce po wybuchu rewolucji francuskiej ogłoszono Deklarację praw człowieka i
obywatela, uznającą wolność i równość za naturalne prawa człowieka. Kiedy uchwalono
ten dokument?
26 sierpnia 1789r.
414.Gdzie i w którym roku stoczono bitwę zwaną ,,Bitwą narodów’’?
W 1813r. pod Lipskiem
415.W którym roku powołano do życia Legiony Polskie?
W 1797r.
416.Gdzie i kiedy podpisano pokój powołujący do życia Księstwo Warszawskie?
7 lipca 1807r., w Tylży
417.Kto w świetle postanowień konstytucji został pierwszym królem Księstwa
Warszawskiego?
Fryderyk August z dynastii Wettinów
418.Kto dowodził armią Księstwa Warszawskiego ?
Książę Józef Poniatowski
419.Gdzie i kiedy została ostatecznie pokonana armia Napoleona?
W bitwie pod Waterloo, 18 czerwca 1815r.
420.Gdzie ostatecznie został zesłany Napoleon w 1815r.?
Na Wyspę Św. Heleny
421.Jak nazywał się pierwszy namiestnik Królestwa Polskiego?
Generał Józef Zajączek
422. Kto jest wynalazcą telegrafu?
Samuel Morse
423. Kto jest wynalazcą telefonu?
Aleksander Bell
424. Kto jest wynalazcą dynamitu?
Alfred Nobel
425. Gdzie stoczona została przełomowa bitwa wojny secesyjnej?
Pod Gettysburgiem.
426. Kto dowodził armią konfederatów w bitwie pod Gettysburgiem?
Generał Robert Lee
427.Jak nazywał się Polak, który nie mogąc postawić domu, zamieszkał w wozie
cyrkowym?
Michał Drzymała
428.Jaką nazwę wprowadzono na miejsce zlikwidowanego Królestwa Polskiego?
Kraj Przywiślański
429.Kiedy nastąpiło uwłaszczenie chłopów na terenie Królestwa Polskiego?
W 1864 r.
430. Kto jest autorem słów do ,,Roty”?
Maria Konopnicka
431.W okresie wzmożonego ucisku germanizacyjnego powstała jedna z najsłynniejszych
polskich pieśni patriotycznych, której autorką była Maria Konopnicka. Podaj tytuł tego
utworu.
,,Rota”
432.Jak nazywała się akcja w zaborze pruskim, której celem było wysiedlenie ludności
polskiej?
Rugi pruskie
433. Kto stał na czele rabacji galicyjskiej?
Jakub Szela
434. 22 lutego 1846 roku wybuchło powstanie krakowskie. Kto był jego dyktatorem?
Jan Tyssowski.
435. Kto był sekretarzem i duchowym przywódcą powstania krakowskiego?
Edward Dembowski
436.Kiedy wybuchło powstanie styczniowe?
22 stycznia 1863r.
437. Jak nazywał się naczelnik rządu cywilnego, inicjator branki?
Aleksander Wielopolski
438. Jak nazywano okres po powstaniu listopadowym?
Nocą paskiewiczowską
439. Jak nazywał się założyciel i przywódca Towarzystwa Patriotycznego?
Walerian Łukasiński
440. Jak nazywał się następca Iwana Dybicza na stanowisku naczelnego wodza armii
rosyjskiej?
Iwan Paskiewicz
441.W jaki sposób zginął Iwan Dybicz?
Zmarł na cholerę.
442. Jak nazywał się ostatni dyktator powstania styczniowego?
Romuald Traugutt
443. Jak nazywała się instytucja pruska, która zajmowała się wykupywaniem ziem od
Polaków?
Komisja Kolonizacyjna
444. W 1846 roku w zaborze austriackim doszło do wystąpień niezadowolonego
chłopstwa. Pod jaką nazwą te wydarzenia przeszły do historii?
Rabacja galicyjska
445.Kto był ostatnim namiestnikiem w Królestwie Polskim?
Teodor Berg
446.Kto stanął na czele Legionów Polskich we Włoszech?
Generał Jan Henryk Dąbrowski
447.Kto został pierwszym królem Księstwa Warszawskiego?
Fryderyk August z dynastii Wettinów
448.Kto dowodził armią rosyjską, która pokonała konfederatów barskich?
Generał Aleksander Suworow
449.Jak nazywał się marszałek litewski Sejmu Czteroletniego?
Kazimierz Sapieha
450.Kto pod Wiedniem stał na czele wojsk tureckich?
Wielki Wezyr Kara Mustafa
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards