SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

advertisement
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA
obowiązujących w Gimnazjum nr 36 im K. Kieślowskiego w Warszawie
w roku szk. 2011/2012
Numer w szkolnym
zestawie
Przedmiot
Tytuł programu
Słowa na czasie
1
2
3
Język polski
Program nauczania
języka angielskiego
Kurs począt. dla klas
Język angielski 1-3 gim.poziomIII.0
Kurs począt. dla klas
1-3 gim.poziomIII.1
na podbudowie II
etapu edukacyjnego
Program nauczania
języka francuskiego
Język
w gimnazjum
francuski
(metoda
konwencjonalna)
Auto programu
M. Chmiel
H. Wiga
Z. Pomirska
R. Doroszewski
A.Grabarczyk
Nr dopuszczenia
MEN
zgodny z nową
podstawą
programową
Klasy
Krótka charakterystyka programu
Wszystkie Nowoczesny program, który
w kształceniu literackim w oparciu
klasy
o chronologię zapoznaje uczniów
z najważniejszymi zagadnieniami
z literatury i kultury, kształtuje
umiejętności posługiwania się
poprawna polszczyzną
M. Ellis,
M.Niesobska,
zgodny z nową
podstawą
programową
Wszystkie
klasy
Zapewnia prace z autentycznymi
materiałami językowymi. Rozwija
kompetencje językowe, umożliwiające
porozumiewanie się w języku obcym.
Przygotowuje do zdobywania dalszej
wiedzy i umiejętności językowych.
Justyna Bacz-Kazior
DKOW-500223/08
klasy
I.., II,d,
III d
program
konwencj.
Uczeń ma możliwość opanowania
znajomości języka w stopniu
podstawowym. Poznaje zasady
poprawnej wymowy, poznaje
słownictwo dotyczące życia
codziennego oraz kulturę Francji
i krajów fr. obszaru językowego.
zgodny z nową
podstawą
programową
2
Program nauczania
A.Szerejko
języka francuskiego
realizowany
w gimnazjum nr 36
„Program DELF 2011”
4
5
6
Język
niemiecki
Język
hiszpański
Historia
zgodny z nową
podstawą
programową
DKOW – 5002 –
26/08
klasy
I.. , II d,
III d
Program
DELF
Przygotowuje do opanowania języka
i przewiduje możliwość przygotowania
ucznia do tzw. jednostki A2. Metoda
DELF realizowana jest przy założeniu
aktywnej postawy ucznia. Akceptacji
codziennej, systematycznej jego
pracy.
klasy I ..,
II a, IIc
IIIa, IIIc
Program rozwija kompetencje
językowe, umożliwiające
porozumiewanie się w języku obcym.
Daje możliwość pracy z autentycznymi
materiałami językowymi,
przygotowuje do samodzielnego
zdobywania wiedzy i umiejętności
językowych.
Wybrane programy nauczania są
doskonałe dla gimnazjalistów, gdyż
zawierają słownictwo na poziomie
nastolatków, mają przystępnie
podaną gramatykę oraz proponują
dużo ciekawych ćwiczeń do słuchania.
Program nauczania
języka niemieckiego
w kl. 1 – 3
gimnazjum, kurs
podstawowy
I.Nowicka
D.Sieruszewska
Autorski program
nauczania języka
hiszpańskiego
dla gimnazjum
M.Grodzka-Marziano
Program nauczania
języka hiszpańskiego
dla gimnazjum
A.Dudziak-Szukala
P.Przystanowicz
zgodny z nową
podstawą
programową
klasa Ib
Przez tysiąclecia
i wieki
P. Milczarek,
M.Robak
zgodny z nową
podstawą
programową
Klasy
IIIc i IIId
zgodny z nową
podstawą
programową
zgodny z nową
podstawą
programową
klasy
IIb,IIIb,IIIc
Programy w ciekawy I przystępny
sposób przedstawiają historię Polski
i powszechną od czasów
3
7
WOS
Historia
L.Trzcionkowski,
L. Wojciechowski
J.Drob
J.Chachaj
zgodny z nową
podstawą
programową
klasy II
oraz
kl.IIIa i IIIb
klasy I
wybór
programu
we
wrześniu
prehistorycznych do1918r. Zapoznają
uczniów z chronologią poszczególnych
epok i wskazują ciągłość procesów
historycznych i osiągnięć
cywilizacyjnych.
Kształcenie
obywatelskie
w szkole
samorządowej
A.Pacewicz
T. Merta
zgodny z nową
podstawą
programową
klasy
II i III
Program doskonale wprowadza
uczniów w życie obywatelskie
i społeczne..Zachęca także
do przedsiębiorczości, wyjaśnia
zawiłości ekonomi i ,pokazuje jak
zyskać sojuszników, znajdować
kompromis za pomocą mediacji oraz
umiejętnie podejmować słuszne
decyzje w trudnych sytuacjach
w domu, szkole i w życiu prywatnym.
Podejmuje trudne dla młodzieży
tematy (m.in. szkodliwości nałogów,
nieracjonalnego odżywiania,
uzależnień). Kształtuje postawy
patriotyczne, proekologiczne
i aktywność społeczną, rozwija
twórcze myślenie, zachęca
do rozwijania zainteresowań
i talentów, wzbudza ciekawość
świata, chęć decydowania o dalszym
życiu (wybór dalszego kształcenia,
zawodu, kręgu przyjaciół).
4
8
9
Matematyka
Geografia
E. Duvnjak
E. KokiernakJurkiewicz
A. Drążek
B. Grabowska
Z. Szatkowska
DKOS-500215/08
Program nauczania
geografii
w gimnazjum Planeta Nowa
E. M. Tuz
zgodny z nową
podstawą
programową
Program nauczania
geografii
w gimnazjum - Puls
Ziemi
E. M. Tuz
Matematyka wokół
nas
D. Szczypiński
Wszystkie
klasy
Założeniem tego programu jest
tworzenie takiego procesu nauczania,
aby uczeń dostrzegał problemy
matematyczne w szkole, w domu,
na ulicy, w środach komunikacji
i próbował je zinterpretować.
klasa III
Edukację geograf. Uczeń rozpoczyna
od poznania elementów geografii
fizycznej ogólnej, a zdobyte
umiejętności i wiedzę wykorzystuje
przy omawianiu kolejnych treści
programowych, poczynając
od najbliższej przestrzeni
geograficznej – obszar Polski i region,
w którym mieszka, po środowisko
przyrodnicze kontynentów oraz
procesy społeczno-gospodarcze.
Program pozwala na kształcenie
i doskonalenie umiejętności
geograficznych oraz stosowanie przez
ucznia zdobytej wiedzy w praktyce.
zgodny z nową
podstawą
programową
zgodny z nową
podstawą
programową
klasy I i II
5
zgodny z nową
podstawą
programową
Wszystkie
Klasy
Uczeń ma możliwość poznania
budowy organizmów i ich czynności
życiowych, przystosowania roślin
i zwierząt do środowiska. Uwzględnia
także naukę o człowieku, w tym
budowę, funkcje układów i narządów
oraz epidemiologię i profilaktykę
chorób cywilizacyjnych. Uczniowie
poznają także zależności między
organizmami i środowiskiem ich życia
oraz wpływ człowieka na środowisko
i działania na rzecz jego ochrony.
Program nauczania
T. Kulawik, M. Litwin
chemii w gimnazjum.
Chemia Nowej Ery
zgodny z nową
podstawą
programową
Wszystkie
Klasy
Świat fizyki
B. Saganowska
zgodny z nową
podstawą
programową
Wszystkie
Klasy
Program pozwala uczniom poznać
przemiany chemiczne, a także
podstawowe substancje i ich
właściwości oraz zasady bezpiecznego
posługiwania się nimi. Zwraca uwagę
na praktyczne zastosowanie chemii
w życiu codziennym.
Wprowadza ucznia w zagadnienia
otaczającego go świata. Daje
możliwość zdobywania wiedzy
i umiejętności zarówno uczniowi mniej
zdolnemu, jak i zainteresowanemu
fizyką
Lekcje
z komputerem.
Program nauczania
informatyki
dla gimnazjum
W. Jochemczyk,
I. i W. Kranas
DKOS – 5002 –
13/03
zgodny z nową
podstawą
programową
Klasy
10
Biologia
Puls życia – program
nauczania biologii
w gimnazjum
11
Chemia
12
Fizyka
13
Informatyka
A. Zdziennicka
I, II i III
Umożliwia naukę posługiwania się
sprzętem i korzystania z usług
systemu operacyjnego. Uczy
rozwiązywania problemów za pomocą
programów użytkowych, a także
w postaci algorytmicznej oraz
modelowania i symulacji zjawisk.
Wdraża uczniów do korzystania
z multimedialnych źródeł informacji.
6
14
Technika
Technika w praktyce
W. Czyżewski
DKW – 4014 –
26/00
zgodny z nową
podstawą
programową
15
Plastyka
Kraina sztuki
B. Marcinkowska
L. Frydzińska Świątczak
16
Muzyka
Muzyczny świat
T. Wójcik
Klasy
I, II i III
Klasy
I
DKW – 4014 –
31/02
Klasy
III
To nauka o muzyce i szkolne
muzykowanie. Poznanie utworów
muzycznych i ich twórców
w poszczególnych epokach
historycznych. Umożliwia rozwijanie
uczniowskich umiejętności śpiewania.
Wszystkie
Klasy
Celem jest kształcenie postaw, które
umożliwią stosowanie ich poza szkołą.
Ma wychowywać ucznia do zdrowia,
sprawności fizycznej, rekreacji
ruchowej, turystyki i sportu.
zgodny z nową
podstawą
programową
17
Wych.
Fizyczne
Wybierz sam
E. Czerska
DKW – 4014 –
283/99
zgodny z nową
podstawą
programową
Program uwzględnia doskonalenie
czynności manualnych (naukę pisma
technicznego, praktyczne umiejętności
wykonywania prostych ściegów,
przyszywania guzików), obejmuje
także edukację komunikacyjną
i proekologiczną. Uczniowie poznają
zasady odżywiania i bogactwo kuchni
innych narodów, a także wynalazki,
które zmieniły świat.
Uczy i rozwija wiedzę o sztuce oraz
rozwija wrodzone umiejętności
manualne ucznia. Zapoznaje
z dziełami sztuki dawnej
i współczesnej, umożliwia próby
samodzielnego tworzenia.
7
18
Religia
Wierzyć Chrystusowi
Zmiany zostaną
podane
na odprawie
katechetycznej
w sierpniu 2011
19
Komisja Wychowania AZ – 3 – 01/1
zgodny z nową
Katolickiego
podstawą
Episkopatu Polski
Wszystkie
Klasy
programową
Etyka
Program zajęć lekcji
etyki w gimnazjum
I .Rzepka
zgodny z nową
podstawą
programową
Program wprowadza
katechizowanych uczniów
w tajemnicę wiary w Boga
działającego w Starym i Nowym
Przymierzu oraz rzeczywistości
Kościoła.
Uczniowie Program zajęć ma na celu
zgłoszeni na kształtowanie refleksyjnej postawy
wobec otaczającego świata
etykę
i człowieka oraz doskonaleniu
umiejętności rozpoznawania wartości
i dokonywania ich hierarchizacji
Warsztaty
artystyczne
Klasy I i II
Wrzesień 2011
Klasa III
Wrzesień 2011
2011
Edukacja dla
bezpieczeństwa
22
WDŻ
Klasy I i II
Program porusza podstawowe
zagadnienia dotyczące wychowania
do miłości. Zawiera treści o rozwoju
psychofizycznym dziewcząt i chłopców
wspomagając młodzież w trudach
dorastania i podejmowaniu życiowych
wyborów i decyzji.
20
Program wrzesień
2011
21
Program wrzesień
Dorastanie do miłości T. Król
zgodny z nową
podstawą
programową
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards