OSTRE ROZSIANE ZAPALENIE MÓZGU I RDZENIA (ADEM)

advertisement
Rozdział
2
OSTRE ROZSIANE ZAPALENIE
MÓZGU I RDZENIA (ADEM)
Mieczysław Wender
Ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia (acute disseminated encephalomyelitis – ADEM) (inne określenia: przyzakaźne lub poszczepienne zapalenie mózgu i rdzenia,
hiperergiczne rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia, ostre
okołożylne zapalenie mózgu i rdzenia) jest chorobą zapalną charakteryzującą się odczynem zapalnym i demielinizacją w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN), z tendencją do okołożylnej lokalizacji zmian. ADEM występuje
w związku czasowym, a prawdopodobnie również przyczynowym z wirusowymi chorobami wysypkowymi bądź
szczepieniami ochronnymi, rzadziej po podaniu surowicy
odpornościowej. Pomimo tak pozornie wyraziście rysującego się charakteru choroby istnieje szereg – i to bardzo
istotnych – kontrowersji co do usytuowania nozologicznego ADEM wśród innych chorób zapalnych układu nerwowego, szczególnie dotykających istoty białej mózgowia oraz
rdzenia kręgowego. Wiele nierozwiązanych dotychczas
problemów wiąże się ze stosunkiem ADEM do stwardnienia rozsianego (sclerosis multiplex – SM), zwłaszcza
przy wielofazowym rozsianym zapaleniu mózgu i rdzenia
(multiphasic disseminated encephalomyelitis – MDEM).
Dużo znaków zapytania dotyczy również tych przypadków
ADEM, w których nie udało się określić domniemanego
czynnika poprzedzającego czy sprawczego. Wariantem,
czy też jedynie najbardziej ostrą postacią choroby, jest zespół określany jako ostre krwotoczne rozsiane zapalenie
mózgu Hursta. Spotyka się też zespoły łączące uszkodzenie ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego typu
Guillaina-Barrégo (Guillain-Barré syndrome – GBS).
Pojęcia ADEM nie należy utożsamiać czy rozszerzać
na przypadki zapaleń mózgu dotykających zarówno istoty
szarej, jak i białej mózgowia, wywołanych przez określony
wirus, jak Epsteina-Barr, opryszczki czy inny, niezależnie
od faktu, że u części chorych może wystąpić również rozległa demielinizacja. Można również zgodzić się ze zdaniem
Tselisa i Lisaka (2005), że niewłaściwe jest rozszerzanie za-
kresu ADEM na izolowane zespoły demielinizacyjne – zapalenie nerwu wzrokowego, poprzeczne zapalenie rdzenia
kręgowego czy ostrą niezborność móżdżkową.
Podstawowymi argumentami w dyskusji na temat
związku lub odrębności ADEM i SM są długofalowe badania katamnestyczne przypadków ADEM pod kątem tego,
czy po przebyciu ostrego epizodu choroby następuje trwałe
wyleczenie, czy też przeciwnie – po krótszym lub dłuższym
czasie – rozwija się typowy przebieg SM. Z dyskusji należy wyłączyć przypadki izolowanych uszkodzeń demielinizacyjnych OUN, które w łączności z wieloogniskowymi
zmianami w obrazie rezonansu magnetycznego traktowane
są jako pierwszy rzut SM.
Z badań katamnestycznych warto przytoczyć wyniki
podane przez Schwarza i wsp. (2001), którzy stwierdzili,
że w kohorcie 40 przypadków rozpoznanych jako ADEM
u 14 rozwinęło się jednoznaczne diagnostycznie SM. Odnosząc się krytycznie do badań katamnestycznych, należy
dodać, że wobec wysokiej zapadalności na SM nie można
wykluczyć, że u osoby, która przebyła ADEM, może rozwinąć się – bez związku z tą chorobą – stwardnienie rozsiane. Stąd też można zgodzić się z tezą Hartunga i Grossmana (2001), że dotychczas nie udało się jednoznacznie
rozstrzygnąć stosunku pomiędzy obiema tymi jednostkami
chorobowymi. Dodatkową komplikacją jest fakt, że ostatnio dyskutuje się możliwość heterogenności obrazu morfologicznego i klinicznego stwardnienia rozsianego, a nawet
podważa się jego jednolitość nozologiczną.
EPIDEMIOLOGIA
W literaturze przedmiotu istnieją tylko sporadyczne, niedające się ująć w pełni liczbowo dane na temat zapadalności na ADEM. Z jednej strony wynika to ze względnej
rzadkości choroby, z drugiej – z niejasnych w pełni kryte-
13
Mieczysław Wender
Tabela 2.1. Częstość ostrego rozsianego zapalenia mózgu i rdzenia (ADEM) po przebyciu chorób wirusowych lub
szczepień ochronnych (według Tselisa i Lisaka 2005)
Odra
Szczepienie przeciw ospie
Ospa wietrzna
Różyczka
Szczepienie przeciw wściekliźnie
1:1 000
1:65-1:300 000*
1:10 000
1:20 000
1:7 000-1:500 000*
* Rozpiętość trudna do krytycznej oceny.
riów diagnostycznych. W starszej literaturze Pette (1941),
jeden z klasyków neuropatologii, przytacza dane z Holandii i Anglii świadczące, że poszczepienne zapalenie mózgu
i rdzenia wykazało duże wahania zapadalności w poszczególnych latach, bez dającej się określić przyczyny. Szczyt
zapadalności przypadł na lata 1927-1929. Znane są, jak wynika z zestawień zawartych w monografii Tselisa i Lisaka
(2005), dane na temat częstości ADEM w odniesieniu do
poprzedzającej choroby wirusowej lub szczepienia ochronnego (tab. 2.1).
Częstość ADEM po szczepieniu przeciwko ospie
i wściekliźnie wykazuje w zestawieniach poszczególnych
autorów tak duże różnice, że ich wartość epidemiologiczna jest bardzo ograniczona. Duża rozpiętość liczbowa jest
zapewne uzależniona od technologicznego opracowania
szczepionki. Dotyczy to zwłaszcza szczepionki przeciw
wściekliźnie, w której już do przeszłości należy duża zawartość antygenów mózgowych.
Rozpatrując krytycznie dane na temat trendów czasowych i rozmieszczenia geograficznego ADEM, wydaje
się, że duża liczba przypadków po szczepieniach przeciw
wściekliźnie występuje w krajach, w których – ze względu
na rozpowszechnienie tej choroby – wykonuje się wiele
szczepień zarówno terapeutycznych, jak i zapobiegawczych, nieraz bez właściwej selekcji medycznej. Jest zrozumiałe, że dużą zapadalność po szczepieniach przeciwospowych obserwowano w tych regionach oraz w krajach,
w których szczepienia te stosowano masowo.
ETIOLOGIA
Istnieje wiele danych przemawiających za podobieństwem,
chociaż nie identycznością etiologiczną, ADEM u ludzi
i doświadczalnym alergicznym zapaleniu mózgu i rdzenia kregowego u zwierząt (experimental autoimmune encephalomyelitis – EAE). Dotyczy to szczególnie przypadków poszczepiennych, głównie po podaniu prymitywnej
szczepionki przeciw wściekliźnie (nieoczyszczonej technologicznie). Stosując szczepionkę zawierającą wiele fragmentów mieliny, o właściwościach antygenowych, udaje
się u zwierząt wywołać chorobę doświadczalną. Zagadnienia dotyczące modelu doświadczalnego są przedstawione
szczegółowo w innym rozdziale. Mniej jednoznaczne są
procesy immunologiczne prowadzące do ADEM po przebyciu czy w trakcie wysypkowych chorób wirusowych.
Hipotetycznie przyjmuje się, że pod wpływem obcego antygenu (wirusa) powstają przeciwciała skierowane przeciw
14
Tabela 2.2. Zestawienie domniemanych czynników
przyczynowych wyzwalających ADEM
Choroby wirusowe
Odra
Ospa wietrzna
Opryszczka
Różyczka
Świnka
Zakażenie wirusem Epsteina-Barr
Grypa
Ospa prawdziwa
Czynniki bakteryjne i inne
Paciorkowce (typ hemolityczny AB)
Rozsiana gruźlica
Malaria
Mykoplazma
Bruceloza
Szczepienia ochronne
Przeciw wściekliźnie
Przeciw odrze
Przeciw ospie prawdziwej
Przeciw grypie
Przeciw zapaleniu wątroby
typu A
Przeciw żółtej febrze
Przeciw wirusowi brodawczaka
Różne
Ukąszenie przez owady
Jatrogenne – wyciągi komórkowe (tkanka nerwowa, przysadka, beta-amyloid Ab12)
Surowice odpornościowe
Przeciwtężcowa
Czynnik prawdopodobny
Czynnik prawdopodobny
Czynnik możliwy
Czynnik prawdopodobny
Czynnik możliwy
Czynnik możliwy
Czynnik możliwy
Czynnik prawdopodobny
Czynnik możliwy
Czynnik możliwy
Czynnik wyjątkowy
Czynnik możliwy
Czynnik możliwy
Czynnik prawdopodobny
Czynnik prawdopodobny
Czynnik możliwy
Czynnik możliwy
Czynnik możliwy
Czynnik możliwy
Czynnik możliwy
Czynnik możliwy
Czynnik prawdopodobny
Czynnik możliwy
składnikom mieliny, co wtórnie prowadzi – na drodze reakcji hiperergicznej – do rozwoju ADEM. Argumentem
na rzecz tej tezy jest stwierdzenie w niektórych przypadkach odry wystąpienie przeciwciał demielinizacyjnych.
Istnieją również dane, że mykowirusy mogą przyjmować
płaszcz białkowy z błon komórkowych gospodarza, gdy
wirus opuszcza komórki. Wtedy antygen wirusowy inkorporowany do błony komórkowej może ułatwić reakcję gospodarz–wirus. W części przypadków ADEM nie można
znaleźć wyraźnie uchwytnego czynnika poprzedzającego
i można tylko domniemywać o roli nieznanego dotychczas
wirusa. Istnieją też, ale niewystarczająco udokumentowane, opisy przypadków ADEM związane z przebyciem zakażenia bakteryjnego lub innymi czynnikami zakaźnymi, jak
krętki czy drożdże.
Dużo uwagi zwróciły przypadki ADEM, w których
etiologii wyraźne są czynniki jatrogenne. Opisano to po
zastosowaniu środków medycyny naturalnej, np. wyciągów mózgu owiec albo przysadki mózgowej podanych dla
wzmocnienia organizmu bez dostatecznej kontroli i bez
szczegółowych badań wstępnych (Goebel i wsp. 1986).
Bardzo niepokojące były obserwacje rozwoju ADEM po
próbach terapeutycznych leczenia szczepionką choroby
Rozdział 2 – Ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia (ADEM)
Alzheimera. Szczepionka składała się z fragmentów amyloidu β (Ab42), stanowiących główny składnik blaszek
amyloidowych w chorobie Alzheimera. Liczby powikłań
podane przez Orgagozo i wsp. (2003) są wysokie. ADEM
stwierdzono w 6% leczonych przypadków (18 na 298 pacjentów), przy braku podobnych powikłań u osób, które
otrzymywały placebo. Zespół chorobowy EAE można wyzwolić u zwierząt doświadczalnych (myszy) po podaniu
agregatów Ab42, ale tylko z pełnym adiuwantem Freunda
(complete Freund’s adjuvant – CFA), co nasuwa myśl, że powikłanie u ludzi było wyraźnie uzależnione od nieznanych
czynników usposabiających. W tabeli 2.2 przedstawiono
zestawienie domniemanych czynników przyczynowych
wyzwalających ADEM.
Osobnym zagadnieniem przy omawianiu przyczyn
ADEM jest rola czynników dodatkowych decydujących
o rozwoju choroby, ponieważ tylko w małym odsetku
u osób, które zachorowały na wysypkową chorobę wirusową czy też podlegały szczepieniom ochronnym, rozwinęło się ADEM. Jak wiadomo, u zwierząt niezwykle łatwo,
chociaż nie jest to warunek bezwzględny, wywołać chorobę
doświadczalną przez połączenie szczepionki encefalitogennej z całkowitym lub częściowym adiuwantem Freunda. Co
może być tym czynnikiem u ludzi – nie wiadomo. Można jedynie przypuszczać, że chodzi o zmianę odporności
ustroju po przebytym czy utajonym zakażeniu bakteryjnym, np. prątkami gruźlicy.
IMMUNOPATOLOGIA
W przeciwieństwie do dobrze opracowanej immunopatologii choroby doświadczalnej dane na temat procesów immunologicznych w ADEM znane są jedynie fragmentarycznie, tak że można próbować je podsumować
tylko hipotetycznie. Limfocyty krwi i płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR) pobrane od chorych z ADEM wykazują podwyższoną reaktywność limfocytów T w stosunku
do białka zasadowego mieliny (Lisak i Zweiman 1977), nie
wykazują natomiast analogicznej reaktywności w stosunku
do białka proteolipidu (proteolipid protein – PLP), a także
glikoproteiny mielina-oligodendrocyt (myelin oligodendrocyte glycoprotein – MOG).
Cały szereg badań cytokin i chemokin w surowicy i w PMR od pacjentów z ADEM pozwala wniknąć
w niektóre etapy procesów immunopatologicznych prowadzących do rozwoju choroby. W badaniach Ichiyamy
i wsp. (2002) stwierdzono podwyższone stężenie w PMR
czynnika martwicy nowotworów alfa (tumor necrosis factor α – TNFα), rozpuszczalnego receptora 1 czynnika martwicy nowotworów (soluble tumor necrosis factor-alpha
receptor 1 – sTNFR1), interleukiny 6 (IL-6) oraz interleukiny 10 (IL-10). Stężenie w PMR IL-10 i sTNFR1 wykazało wzajemnie dodatnią korelację. Interleukina 1β (IL-1β)
i IFN-γ nie były podwyższone w ADEM. Interesujące jest
to, że poziom białka zasadowego mieliny w PMR u chorych ze wzrostem stężenia sTNFR1 był istotnie wyższy niż
w tych przypadkach, w których stężenie sTNFR1 odpowiadało wartościom normalnym. Na podstawie tych wyników
autorzy wysnuwają hipotezę, że IL-6 i TNFα biorą udział
w wyzwalaniu reakcji zapalnej w OUN, a także, że TNFα
jest powiązany ze zjawiskiem demielinizacji, podczas gdy
IL-10 odgrywa modulującą rolę w patogenezie procesu zapalnego.
Rola cytokin i rozpuszczalnych cząsteczek adhezyjnych została potwierdzona w kolejnych badaniach. Wzrost
poziomu w surowicy E-selektyny oraz tendencja do podwyższania poziomu rozpuszczalnej międzykomórkowej
cząsteczki adhezyjnej 1 były obserwowane w ostrych przypadkach ADEM (Martino i wsp. 2005). W przeciwieństwie
do tego rozpuszczalna cząsteczka adhezji naczyń 1 nie wykazała wzrostu ekspresji. Może to sugerować swoistą rolę,
jaką odgrywają poszczególne cząsteczki adhezyjne w zjawisku przenikania limfocytów przez barierę krew–mózg
w ADEM.
Mniej przekonywujące, chociaż bardzo ciekawe, są
wyniki badań Ichiyamy i wsp. (2006) na temat udziału
w ADEM metaloproteinazy 9 (matrix metalloproteinases 9 – MMP-9) i jej tkankowego inhibitora (TIMP-1).
Autorzy stwierdzili podwyższenie poziomu w surowicy
MMP-9 oraz TIMP-1 w ostrym okresie choroby. Ekspresja MMP-9 ulegała obniżeniu w stanie zdrowienia, podczas
gdy podwyższał się poziom jej inhibitora. Na tej podstawie autorzy wysuwają wniosek, że MMP-9 jest powiązany
z procesem zapalnym w ADEM, podczas gdy TIMP-1 moduluje aktywność MMP-1 w przebiegu choroby.
W ostatnio opublikowanych badaniach Ishizu i wsp.
(2006) stwierdzono, że szereg cytokin powiązanych z aktywacją makrofagów, mikrogleju oraz komórek Th1 i Th2
(IL-1β, IlL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10, INF-γ, TNF-α)
jest wyraźnie podwyższony w PMR u chorych z ADEM.
Dodatnia korelacja istniała pomiędzy liczbą komórek i poziomem białka w PMR oraz IFN-γ, IL-6 i IL-8. Za swoistością przytoczonych zmian może świadczyć brak wzrostu
IL-17, generowanej przez aktywne komórki CD4.
Bardzo interesujące są wyniki badań Franciotta i wsp.
(2006) na temat stężenia cytokin i chemokin w ADEM ze
względu na porównanie z analogicznymi badaniami wykonanymi u chorych na SM. W uzyskanych wynikach stwierdzono podwyższenie w ADEM stężenia chemokin o własnościach aktywujących neutrofile (CXCL1 i CXCL7), aktywujących monocyty i komórki T (CCL3 i CCL5), komórki Th1 (CXCL10) i komórki Th2 (CCL1, CCL22 i CCL17).
Jak stwierdzono, spektrum chemokin różni pod względem
immunologicznym ADEM i stwardnienie rozsiane. Średnie stężenie CXCL7, CCL1, CCL22 i CCL17 było zdecydowanie wyższe w ADEM niż w SM. Stężenie większości chemokin wykazujących wzrost w PMR w ADEM wykazało
korelację z liczbą komórek, co wskazuje pośrednio na ich
związek z procesem zapalnym.
Na podstawie powyższych badań (chociaż nie wyczerpują one całości zagadnienia) wydaje się, że – przy
uwzględnieniu analogii z innymi chorobami autoimmunologicznymi – można przyjąć następujący przybliżony przebieg kaskady zjawisk prowadzących do rozsianego procesu
zapalnego i demielinizacji. Początkową fazą jest przejście
do układu nerwowego przez barierę krew–mózg, a być
może również w znacznie mniejszym stopniu przez barierę
15
Mieczysław Wender
krew–płyn mózgowo-rdzeniowy, reaktywnych limfocytów
T pochodzenia obwodowego. Odbywa się to przy udziale
molekuł adhezyjnych, zwłaszcza VCAM-1 (vascular cell
adhesion molecule-1) i ICAM-1 (intercellular adhesion molecule-1) oraz być może również metaloproteinaz. Szereg
cytokin odgrywa przy tym rolę regulacyjną. W dalszym
przebiegu procesu biorą udział, chociaż nie zostało to jeszcze udokumentowane doświadczalnie, selektyny, jak również β2-integryny, a następnie także antygen bardzo późnej
reakcji (very late antigen-4 – VLA-4). W regulacji procesu
zapalnego, zwłaszcza w początkowej fazie, znamienna jest
rola limfocytów Th1, które generują interleukinę 2, czynnik
martwicy nowotworów, interferon γ oraz limfotoksynę α.
W dalszej fazie procesu wydaje się, że główna rola przypada
limfocytom podfrakcji Th2, które wytwarzają interleukiny
4, 5, 10 i 15, wpływając na dalszy przebieg procesu zapalnego. W trakcie tego procesu w ośrodkowym układzie nerwowym ligandy makrofagów i astrogleju zostają związane
z osłonkami mielinowymi, co ułatwia dopływ proteazy
wapniowej i metaloproteinaz o znacznym potencjale w stosunku do białka zasadowego mieliny. Przy współudziale
fosfataz prowadzi to do demielinizacji drogą dekompozycji
fizyko-chemicznej białkowo-lipidowych blaszek mieliny.
Można domniemywać, znając wpływ terapeutyczny plazmaferezy, że również humoralne procesy immunologiczne odgrywają rolę w patogenezie choroby. Nie ma na to
jednak wyraźnych dowodów. Nie wiadomo, czy mogą na to
wskazywać przypadki posurowiczego ADEM.
Zarysowana w skrótowym ujęciu domniemana kaskada procesów immunologicznych jest kolejną fazą zjawisk
w następstwie działania czynników inicjujących zagadnienie, które budzi najwięcej kontrowersji. Najbardziej prawdopodobne jest to, że zakażenie wirusowe komórek w mózgu (nie wiadomo jakich) wyzwala ekspresję cząsteczek
należących do II systemu MHC (major histocompatibility
complex), które – łącznie z antygenami wirusowymi – prowadzą do prezentacji limfocytów typu pomocniczego (ter
Meulen 1984). Nie można jednak całkowicie odrzucić
tezy o możliwości molekularnej mimikry, w której pewne składniki wirusa (peptydy węglowodanowe czy epitopy lipidowe) upodobniają się do epitopów mieliny. Mniej
prawdopodobne jest przypuszczenie o nieswoistej aktywacji przez wirusy komórek T lub hamowanie ekspresji komórek T supresorowych, czy też bezpośrednie zakażenie
oligodendrocytów bądź astrogleju prowadzące do reakcji
immunologicznych.
NEUROPATOLOGIA
Obraz makroskopowy mózgowia i rdzenia kręgowego
w ADEM jest mało charakterystyczny. Stwierdza się przekrwienie opon, mogą być obecne zakrzepy żylne oraz drobne krwotoki. W badaniu mikroskopowym podstawą obrazu
są ogniskowe zmiany zapalne okołożylne (ryc. 2.1), a także pod wyściółką komór mózgu i opon miękkich. Zmiany
mają charakter rozsiany, niekiedy zlewają się, zwłaszcza
w rdzeniu kręgowym. Ich umiejscowienie wykazuje duże
różnice w poszczególnych przypadkach, z wyraźną przewa-
16
Ryc. 2.1. Okołożylny naciek zapalny oraz odczyn mikroglejowy w przypadku ADEM (z archiwum Zakładu Neuropatologii
Doświadczalnej i Klinicznej IMDiK im. Mirosława Mossakowskiego PAN w Warszawie) (patrz: Atlas rycin kolorowych).
Ryc. 2.2. Silny odczyn mikroglejowy w otoczeniu naczynia
żylnego w przypadku ADEM (z archiwum Zakładu Neuropatologii Doświadczalnej i Klinicznej IMDiK im. Mirosława Mossakowskiego PAN w Warszawie) (patrz: Atlas rycin kolorowych).
gą dotknięcia istoty białej na granicy korowo-podkorowej,
w półkulach mózgu. Duże nasilenie zmian naciekowych
może dotyczyć również móżdżku, rdzenia kręgowego
i pnia mózgu. Mimo wyraźnej przewagi w większości przypadków procesu zapalnego w istocie białej zwykle w mniejszym lub większym stopniu dotknięta jest również istota
szara. Proces zapalny wykazuje największe nasilenie w otoczeniu żył średniego kalibru, chociaż duże nacieki zapalne
mogą występować również w otoczeniu dużych żył podkorowych.
W początkowej fazie choroby wśród komórek nacieków
zapalnych przeważają limfocyty, głównie typu T, spotyka
się także komórki plazmatyczne. W tym okresie ADEM
niewielkie jest jeszcze bujanie komórek mikrogleju. Jest
to natomiast cecha charakterystyczna dla rozwiniętej fazy
choroby (ryc. 2.2). Mikroglej tworzy początkowo gęste syncytia komórkowe, a następnie ulega stopniowo przekształceniu w makrofagi pochodzenia glejowego oraz w komórki
pałeczkowate. Nacieki mikroglejowe tylko częściowo mają
charakter ogniskowy, często bowiem łączą się ze sobą, zajmując większe lub mniejsze obszary ośrodkowego układu
nerwowego. W tej fazie zapalenia spotyka się również gęste
mufki nacieków limfocytarnych, zwykle ograniczone do
Rozdział 2 – Ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia (ADEM)
Wyjątkowo spotyka się przypadki ADEM z demielinizacją o charakterze plak, identycznych jak w świeżych przypadkach stwardnienia rozsianego.
OBJAWY KLINICZNE
Ryc. 2.3. Okołożylna demielinizacja w ADEM (z archiwum
Zakładu Neuropatologii Doświadczalnej i Klinicznej IMDiK
im. Mirosława Mossakowskiego PAN w Warszawie) (patrz: Atlas
rycin kolorowych).
przestrzeni Virchowa-Robina. W okolicy naczyń pojawiają
się przejaśnienia mieliny, które mogą przechodzić w wyraźną demielinizację w dalszym rozwoju ADEM (ryc. 2.3).
Towarzyszy temu pojawienie się komórek żernych tłuszczonośnych.
Na ogół nie ma ostrego ograniczenia ognisk demielinizacji od zdrowej tkanki nerwowej. Uszkodzeniu mieliny
towarzyszą zmiany aksonów, zwykle o niedużym nasileniu,
rzadziej ich rozpad, szczególnie we włóknach o mniejszym
przekroju. Neurocyty – nawet w dużych ogniskach – są
tylko nieznacznie uszkodzone. W dalszej fazie zapalenia
reakcja mezodermalna słabnie, natomiast coraz silniejszy
jest odczyn glejowy.
Często dyskutowany problem różnic pomiędzy odmiennymi etiologicznie przypadkami ADEM (zakażenie
wirusowe czy przebyte szczepienie) nie doprowadził do
jednoznacznej opinii. Stąd też można przychylić się do poglądu, że typ zmian zależy w większym stopniu od indywidualnych cech reaktywności chorych, a różnice mieszczą
się w skali zmienności obrazu ADEM. Dotyczy to tak rozmieszczenia zmian w poszczególnych strukturach ośrodkowego układu, jak i ich rozległości. Można jedynie dodać,
że w poszczepiennych zapaleniach mózgu podkreśla się
duże nasilenie zmian w rdzeniu kręgowym z demielinizacją. U dzieci przed 2. rokiem życia obraz patologiczny ma
więcej cech encefalopatii z przewagą zmian zwyrodnieniowych nad odczynem zapalnym.
W przypadkach gwałtownego przebiegu choroby,
w którym w ciągu 2-3 dni doszło do śmierci chorego,
w obrazie patologicznym przeważają przekrwienie opon
i mózgu, krwawienia wewnątrzmózgowe, zakrzepy w naczyniach żylnych, a także duże nacieki limfocytarne okołożylne. Niewiele jest natomiast bujania mikrogleju.
Jeżeli ADEM przebiega pomyślnie z pełnym wyzdrowieniem chorego, po latach nie ma w OUN cech charakterystycznych dla przebytego procesu patologicznego. Spotyka się jedynie nieswoisty rozplem gleju. Interesujące jest to,
że mielina włókien nerwowych nie wykazuje w tym okresie
wyraźnych cech uszkodzenia i nigdy nie spotyka się ognisk
demielinizacji. Stanowi to niewątpliwie różnicę pomiędzy
ostrymi przypadkami stwardnienia rozsianego a ADEM.
ADEM występuje zdecydowanie częściej u dzieci i młodzieży niż u osób dorosłych, chociaż nie jest łatwo to
ująć w liczbach. Choroba jest również rzadkością u dzieci młodszych, poniżej 2. roku życia, co zdaje się zależeć
od niepełnej dojrzałości mechanizmów tworzenia przeciwciał. Nie wydaje się natomiast, żeby na ten fakt miało
wpływ niepełne wykształcenie ośrodkowego układu nerwowego, w tym niedojrzałość mieliny. ADEM występuje zwykle po kilku tygodniach (od jednego do trzech) po
przebyciu choroby wirusowej, po szczepieniach ochronnych lub przyjęciu surowicy odpornościowej. Niezależnie
od czynnika wywołującego chorobę jest wiele cech wspólnych, chociaż opisywane są też pewne różnice. Objawy kliniczne ADEM zaczynają się najczęściej ostrym wzrostem
ciepłoty ciała, bólami głowy, wymiotami, podrażnieniem
opon mózgowo-rdzeniowych. Rozwija się senność albo
nawet mniej lub bardziej głęboka śpiączka, drgawki oraz
występują ogniskowe objawy neurologiczne: niedowłady,
zaburzenia mowy różnego typu, zespoły pozapiramidowe.
Przebieg choroby jest w 10-15% przypadków niepomyślny;
kończy się śmiercią, chociaż wprowadzenie technik intensywnej opieki medycznej wyraźnie poprawiło rokowanie.
Przy przebiegu pomyślnym wolniej lub szybciej następuje
poprawa, ale nie zawsze pełna. Mogą pozostać neurologiczne objawy ogniskowe, utrzymywać się napady padaczkowe,
zaburzenia zachowania.
Poodrowe rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia rozwija
się zwykle już w 2-7 dni po wystąpieniu wysypki skórnej,
i to bardzo gwałtownie, najczęściej po ustąpieniu ogólnych
objawów odry. W rzadkich przypadkach ADEM występuje
równolegle z wysypką albo nawet ją wyprzedza. Skala objawów neurologicznych jest bardzo szeroka, obejmuje zespoły mózgowe, móżdżkowe, zapalenie nerwu wzrokowego,
jak również objawy rdzeniowe, nieraz o charakterze poprzecznym. Do występujących rzadziej należą zespoły pozapiramidowe: drżenie, pląsawica, dystonia lub sztywność.
Należy dodać, że nie udaje się ustalić żadnej zależności
pomiędzy nasileniem odry a wystąpieniem lub ciężkością
zapalenia mózgu. Po ostrym okresie może wystąpić daleko
idąca poprawa, niezależnie od natężenia zespołu chorobowego, nawet przy całkowitym poprzecznym uszkodzeniu
rdzenia kręgowego. Dane odnośnie do rokowania są różne – od śmiertelności w granicach 10-20% aż do braku
niepomyślnego przebiegu choroby. Powyższe objawy nie
mają charakteru swoistego dla tej postaci ADEM, chociaż
jako cechy znamienne wymienia się ostry przebieg choroby
i w wielu przypadkach trwałe pozostałości.
ADEM tylko sporadycznie występuje w powiązaniu
z ospą wietrzną. Choroba zaczyna się prawie udarowo,
często pojawiają się drgawki, i to zwykle w 2 do 8 dni od
pierwszych objawów ospy wietrznej. Do wyjątków należy
późniejsze pojawienie się ADEM. Obraz kliniczny w ze-
17
Mieczysław Wender
spole po ospie wietrznej nie jest również charakterystyczny,
ale zwykle bardzo rozległy z objawami mózgowymi i rdzeniowymi. Mogą występować niedowłady połowicze, zespoły pląsawiczo-atetotyczne, objawy móżdżkowe. Te ostatnie
mogą nawet dominować w symptomatologii choroby. Wyjątkowo opisano uszkodzenie nerwów czaszkowych – zapalenie nerwu wzrokowego, porażenie nerwów okoruchowych. Rokowanie jest lepsze niż w wielu innych chorobach
wirusowych prowadzących do ADEM. Po przebyciu choroby zwykle pozostają tylko nieistotne objawy resztkowe.
Ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia w następstwie
ospy prawdziwej, mimo iż w niektórych rejonach świata
w poprzednich dziesięcioleciach choroba występowała endemicznie, nie wykazywało wysokiej zapadalności. Choroba rozwijała się pomiędzy 2. a 8. dniem od wystąpienia
wysypki skórnej z objawami nieróżniącymi się uchwytnie
od ADEM innej etiologii. ADEM po różyczce należy do
dużej rzadkości, przy czym objawy występują stosunkowo
wcześnie, bo nieraz już w 3 lub 4 dni po wystąpieniu choroby pierwotnej. Opisywano objawy mózgowo-rdzeniowe.
Choroba przebiega na ogół pomyślnie, trwałe następstwa
są niewielkie.
Objawy kliniczne po szczepieniach przeciw wściekliźnie są niezwykle urozmaicone, najczęściej opisywano
uogólnione zespoły mózgowo-rdzeniowe (Kowal 1986).
Spotykano także zespoły poprzecznego uszkodzenia rdzenia kręgowego, zespoły wstępujące typu Landry’ego, a także
izolowane uszkodzenie nerwów, w tym nerwu wzrokowego.
Objawy mogą wystąpić już po pierwszych szczepieniach,
czasem jednak spotyka się je w końcowej fazie szczepień.
Rokowanie przy ciężkim nieraz przebiegu jest niepewne,
część przypadków kończyła się śmiercią, chociaż po minięciu okresu ostrego zwykle obserwowano daleko idącą
remisję.
Wystąpienie ADEM po szczepieniach przeciwko ospie
budziło duże zainteresowanie ze względu na powszechność
szczepień w latach ubiegłych. Obraz kliniczny nie wykazywał cech charakterystycznych i odznaczał się ciężkością objawów choroby, nieraz o niepomyślnym przebiegu.
W ostatnich latach (Dale i wsp. 2001) zwrócono uwagę
na występowanie ADEM po zakażeniach paciorkowcami.
Choroba występuje przeważnie u dzieci. Objawy mózgowe pojawiają się po zapaleniu gardła z podwyższoną ciepłotą ciała. Obraz jest dość charakterystyczny, ponieważ
w pierwszym okresie przeważa chwiejność emocjonalna
(nieuzasadniony śmiech), do której dołączają się ogniskowe objawy neurologiczne, jak zespoły pozapiramidowe,
sztywność, dystonia, drżenia. W niektórych przypadkach
występuje senność oraz zaburzenia świadomości, rzadziej
drgawki. Rokowanie jest niepewne, może jednak nastąpić
pełne wyzdrowienie.
Ostre krwotoczne zapalenie istoty białej Hursta (acute
haemorrhagic leukoencephalitis – AHLE). Choroba wykazuje tak wiele cech patologicznych identycznych z ostrym
rozsianym zapaleniem mózgu i rdzenia, że należy je uważać
za nadostrą postać ADEM. Objawy choroby zaczynają się
w ciągu 1. do 2. tygodnia po nieswoistym zakażeniu z nieżytem górnych dróg oddechowych lub po chorobie wysypkowej. Opisano również wystąpienie AHLE po posocznicy
18
wywołanej przez bakterie Gram-ujemne, nieraz z szokiem
endotoksycznym i uszkodzeniem nerek. Dominującymi
objawami są: gorączka, bóle głowy, zespół oponowy, napady padaczkowe, zaburzenia świadomości, neurologiczne
objawy ogniskowe. Mogą wystąpić objawy wzmożonego
ciśnienia śródczaszkowego z efektem masy. Rokowanie jest
poważne. Choroba często kończy się śmiercią.
Wielofazowe rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia
(MDEM). Bardzo dużo kontrowersji budzą przypadki
ADEM nawracające bądź nawet przebiegające z rzutami choroby, określone jako wielofazowe rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia. Spośród 18 przypadków dziecięcych
rozsianego zapalenia mózgu i rdzenia w materiale przedstawionym przez Dale’a i wsp. (2000) 7 spełniało kryteria
MDEM z nawrotem po pełnym lub częściowym ustępowaniu objawów pierwszego epizodu choroby. U osób dorosłych nawracający zespół ADEM należy do wyjątków. Opisane pojedyncze przypadki tego typu niełatwo odróżnić od
ostro przebiegającego stwardnienia rozsianego.
Odrębnością objawów klinicznych wyróżnia się rzadko
spotykane połączenie ADEM i zespołu Guillaina-Barrégo
z objawami zarówno ze strony ośrodkowego, jak i obwodowego układu nerwowego.
Do kazuistycznych rzadkości należy też potwierdzony
patologicznie przypadek ADEM z objawami wyłącznie zaburzeń sfery poznawczej.
BADANIA LABORATORYJNE W ADEM
W dużej części przypadków ADEM badania PMR wykazują odchylenia. Nie mają one cech swoistych. Jest to zwykle pleocytoza limfocytarna nieprzekraczająca 10 komórek
w μl, a także podwyższenie ogólnego poziomu białka, na
ogół poniżej 100 mg/dl. W wielu przypadkach występuje
wzrost immunoglobulin, mogą być obecne prążki oligoklonalne. Jako wyraz rozpadu mieliny może pojawić się wzrost
poziomu białka zasadowego mieliny. W postaci krwotocznej Hursta (AHLE) zmiany w PMR są znamienne dla
ostrego procesu zapalnego. Często występuje pleocytoza
(do 500 komórek w μl) z obecnością komórek wielojądrzastych i krwinek czerwonych. Jako wyraz wzrostu przepuszczalności bariery krew–mózg obserwuje się wzrost ogólnego poziomu białka (50-200 mg/dl). Rzadko natomiast
spotyka się wzrost poziomu IgG, jak też obecność prążków
oligoklonalnych.
Badania elektrofizjologiczne [electroencephalography
(EEG) oraz potencjały wywołane] nie wykazują większych
odchyleń. W badaniu EEG występuje nieswoiste zwolnienie rytmu, niekiedy z wysokim woltażem. Nasilenie zmian
jest równoległe z ciężkością stanu chorego. Przy dużych objawach ogniskowych spotyka się nieprawidłowe potencjały somatosensoryczne. Potencjały innych modalności nie
wykazują większych odchyleń z wyjątkiem przypadków
z symptomatologią ze strony nerwu wzrokowego czy słuchowego.
Download