Zagadnienia na egzamin inżynierski: Z zakresu ekonomiki rolnictwa

advertisement
Zagadnienia na egzamin inżynierski:
Z zakresu ekonomiki rolnictwa:
1. Struktura organizacji i struktura produkcji
2. System gospodarczy
3. Mierniki efektywności brutto
4. Mierniki efektywności netto
5. Zmienna efektywność wzrastających nakładów
6. Metody obserwacji czasu pracy
7. Systemy organizacji robót i ich cechy charakterystyczne
8. Ogólny zarys projektu urządzenia gospodarczego (cel, części składowe)
9. Planowanie programu
10. Programowanie liniowe
11. Metody obliczania dochodu gospodarczego
12. Klasyfikacja kosztów
13. Sposób obliczania kosztów jednostkowych i opłacalności produkcji roślinnej i
zwierzęcej
14. Metody wyceniania w rolnictwie
15. Znaczenie rolnictwa jako działu gospodarki narodowej
16. Powierzchnia paszowa, efektywność powierzchni paszowej
17. Cechy szczególne produkcji rolniczej
18. Podatki w rolnictwie
19. Środki trwałe i obrotowe
20. Norma pracy i klasyfikacja czasu pracy w rolnictwie
Z zakresu ogólnej uprawy roli i roślin:
1. Możliwości regulowania czynników siedliskowych w polowej produkcji roślinnej
2. Charakterystyka uszkodzeń roślin uprawnych związanych ze złym przezimowaniem
3. Sposoby przygotowania materiału siewnego do siewu. Błędy w przygotowaniu roli do
siewu.
4. Parametry siewu roślin uprawnych: gęstość, głębokość i termin siewu. Metody siewu
5. Cele uprawy roli. Agronomiczne właściwości roli
6. Systemy uprawy roli oraz pozytywne i negatywne cechy tradycyjnej uprawy roli
7. Charakterystyka różnych rodzajów orek
8. Zadania narzędzi uzupełniających w uprawie roli (kultywatory, brony, wały)
9. Zespoły uprawek w różnych miejscach zmianowania
10. Modyfikacje i uproszczenia w uprawie roli, siew bezpośredni
11. Właściwości biologiczne chwastów a możliwości ich utrzymywania się na polach
uprawnych
12. Chemiczne regulowanie zachwaszczenia. Zasady klasyfikacji i mechanizm działania
herbicydów
13. Niechemiczne regulowanie zachwaszczenia
14. Najważniejsze pojęcia związane z zagadnieniami płodozmianowymi
15. Charakterystyka płodozmianów polowych ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń
związanych z nadmiernym udziałem zbóż w strukturze zasiewów
16. Charakterystyka płodozmianów paszowych, specjalnych i specjalistycznych
17. Mechaniczne pielęgnowanie roślin uprawnych
18. Warunki do zbioru i metody zbioru najważniejszych roślin uprawnych
19. Rośliny okrywowe i mulcz w polowej produkcji roślinnej
20. Znaczenie i metody ugorowania pól
Z zakresu szczegółowej uprawy roślin:
1. Charakterystyka produkcji roślinnej w Polsce (główne gatunki uprawne w Polsce,
areał upraw, potencjalne i rzeczywiste plony, tendencje).
2. Znaczenie gospodarcze i kierunki użytkowania roślin zbożowych (skład chemiczny i
użytkowanie ziarna, wykorzystanie resztek pozbiorowych).
3. Charakterystyka wymagań klimatyczno-siedliskowch roślin zbożowych uprawianych
w Polsce.
4. Optymalizacja nawożenia makro i mikroskładnikami jako czynnik plonotwórczy i
modyfikujący jakość plonu ziarna zbóż.
5. Rola i znaczenie kwalifikowanego materiału siewnego w prawidłowej agrotechnice
roślin zbożowych.
6. Charakterystyka stosowanych metod pielęgnacji w różnych technologiach uprawy
zbóż (metody ograniczania zachwaszczenia, populacji szkodników i chorób,
kształtowanie architektury łanu).
7. Kierunki hodowli i postęp hodowlany w obrębie głównych gatunków rośli zbożowych
(pszenica, żyto, jęczmień, owies, kukurydza).
8. Znaczenie gospodarcze i kierunki użytkowania roślin okopowych (skład chemiczny i
użytkowanie bulw ziemniaka i korzeni buraka).
9. Charakterystyka wymagań klimatyczno-siedliskowch roślin okopowych uprawianych
w Polsce.
10. Znaczenie zbilansowanego nawożenia organiczno-mineralnego w uprawie roślin
okopowych.
11. Charakterystyka materiału rozmnożeniowego roślin okopowych (rodzaj,
przygotowanie, termin).
12. Kierunki hodowli i postęp hodowlany w obrębie roślin okopowych.
13. Znaczenie gospodarcze roślin strączkowych i motylkowych drobnonasiennych jako
źródła białka w żywieniu ludzi i zwierząt (skład chemiczny i użytkowanie nasion i
zielonek roślin strączkowych).
14. Wymagania klimatyczno-siedliskowe głównych gatunków roślin motylkowych (łubin,
groch, bobik, koniczyna, lucerna).
15. Zasady racjonalnego nawożenia roślin strączkowych i
motylkowych
drobnonasiennych makro i mikroskładnikami.
16. Kierunki hodowli i postęp hodowlany w obrębie roślin motylkowych.
17. Znaczenie gospodarcze i kierunki użytkowania roślin oleistych (skład chemiczny
nasion, kwasy tłuszczowe – rodzaje i znaczenie żywieniowe).
18. Nawożenie roślin oleistych jako czynnik modyfikujący poziom uzyskiwanych plonów
i ich jakość (na przykładzie rzepaku).
19. Rola plonochronnych zabiegów ochrony roślin (herbicydowych, insektycydowych,
fungicydowych) w nowoczesnych technologiach uprawy rzepaku.
20. Kierunki hodowli i postęp hodowlany w obrębie roślin oleistych (na przykładzie
rzepaku).
Z zakresu ochrony roślin
1. Charakterystyka i rodzaje szkodliwości fitofagów (typy aparatów gębowych, stadia
szkodliwe) oraz typy objawów powodowanych przez czynniki biotyczne, ich
diagnostyka
2. Pożyteczna fauna agrocenoz - organizmy drapieżne i pasożytnicze jako wrogowie
naturalni szkodników
3. Charakterystyka i znaczenie entomofauny zapylającej w agrocenozach
4. Rola nasion w przenoszeniu patogenów (wirusy, bakterie, grzyby)
5. Typy odporności roślin na patogeny
6. Morfologia, biologia rozwoju i szkodliwość mszyc w uprawach polowych oraz
rozprzestrzenianie wirusów w sposób trwały i nietrwały
7. Najważniejsze patogeny i szkodniki upraw zbożowych, metody zapobiegania i
zwalczanie
8. Najważniejsze patogeny i szkodniki kukurydzy, metody zapobiegania i zwalczanie
9. Najważniejsze patogeny i szkodniki upraw okopowych (ziemniaki, buraki), metody
zapobiegania i zwalczanie
10. Najważniejsze patogeny i szkodniki uprawy rzepaku, metody zapobiegania i
zwalczanie
11. Najważniejsze patogeny i szkodniki roślin motylkowatych grubo- i drobnonasiennych,
metody zapobiegania i zwalczania
12. Najważniejsze choroby i szkodniki w sadach i na plantacjach warzywnych
13. Zasady kwarantanny – przykłady
14. Organizmy polifagiczne– charakterystyka, biologia rozwoju i metody zwalczania
15. Nicienie, roztocza, gryzonie, bakterie i grzyby jako organizmy szkodliwe dla upraw
rolniczych i w magazynach
16. Ocena zagrożenia upraw przez szkodniki i patogeny, wpływ czynników biotycznych i
abiotycznych na ich rozprzestrzenianie, podstawy prognozowania i sygnalizacji ich
pojawu
17. Profilaktyczne metody ochrony roślin przed szkodnikami patogenami (agrotechnika)
18. Metoda biologiczna (kształtowanie krajobrazu rolniczego a pojawy owadów
szkodliwych i pożytecznych oraz wykorzystanie bakterii antagonistycznych do
bakterii patogenicznych)
19. Bezpośrednie, niechemiczne metody ochrony roślin przed szkodnikami i patogenami
20. Chemiczna ochrona roślin przed szkodnikami i patogenami, podstawowe grupy
chemicznych środków ochrony roślin i ich charakterystyka
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards