Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac

advertisement
Warszawa, 20.01.2015
Autoreferat
1.
Imię i nazwisko: Małgorzata Gietka-Czernel
2.
Posiadane dyplomy, stopnie naukowe:

dyplom lekarza medycyny uzyskany w Akademii Medycznej w Warszawie 1982 r,

dyplom specjalisty I stopnia z chorób wewnętrznych, egzamin z wynikiem bardzo
dobrym, 1986 r,

dyplom specjalisty II stopnia z chorób wewnętrznych, egzamin z wyróżnieniem,
1992 r,

dyplom specjalisty w dziedzinie endokrynologii, egzamin z wyróżnieniem, 1994 r,

dyplom specjalisty w dziedzinie medycyny nuklearnej, 2005 r,

stopień doktora nauk medycznych za rozprawę pt.: „ Optymalizacja metod leczenia
nadczynności tarczycy
131
I” , 1989 r. Praca doktorska została opublikowana w
zeszycie nr 1 Endokrynologii Polskiej z 1991 r. pt. „Optymalizacja leczenia
nadczynności tarczycy 131-I. Czy wyniki leczenia zależą od wielkości dawki radiojodu?” i
weszła do cyklu prac nagrodzonych Zespołową Nagrodą Ministra Zdrowia i Opieki
Społecznej z 1992 r. (nagroda za cykl prac na temat „Badania nad optymalizacją
metod leczenia I-131 nadczynności tarczycy”).
3.
Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych
Po ukończeniu studiów do 1985 r pracowałam w Oddziale Kardiologii MSWiA w Warszawie.
W tym czasie wykonałam pracę badawczą pt. „ Porównanie wpływu leczenia odciążającego i
naparstnicy na kurczliwość lewej komory u chorych z tętniakiem pozawałowym serca w
teście oziębieniowym przy użyciu fonokardiografii” , która była prezentowana ustnie na
Ogólnopolskim Zjeździe Kardiologicznym.
Od 1985 r jestem zatrudniona w Klinice Endokrynologii CMKP początkowo jako asystent
naukowo-dydaktyczny, adiunkt, a obecnie starszy wykładowca .W tej placówce realizowałam
kolejne szczeble rozwoju zawodowego i uzyskałam stopień doktora nauk medycznych.
Od 1985 r pracuję jednocześnie w Szpitalu Bielańskim, gdzie początkowo prowadziłam
chorych w I Oddziale Chorób Wewnętrznych a następnie w Pododdziale Diagnostyki
Endokrynologicznej. W ramach zatrudnienia w Szpitalu Bielańskim przez 20 lat zajmowałam
1
się również pacjentami w przyszpitalnej Poradni Endokrynologicznej. W latach 1986-2008
organizowałam a następnie samodzielnie prowadziłam pracownię ultrasonografii, w
której wykonywałam wszystkie badania ultrasonograficzne tarczycy i przytarczyc oraz
uczestniczyłam w przeprowadzaniu biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej tych narządów
dla potrzeb Szpitala Bielańskiego i Poradni Endokrynologicznej. W latach 2008-2014
pełniłam funkcję zastępcy ordynatora Pododdziału Diagnostyki Endokrynologicznej
Szpitala Bielańskiego. Obecnie zajmuję się organizacją przyszpitalnej Poradni
Endokrynologicznej dla kobiet ciężarnych.
Głównym
przedmiotem
moich
zainteresowań
naukowych,
dydaktycznych
i
klinicznych jest tyreologia. Należę do kilku towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa
Endokrynologicznego, Europejskiego Towarzystwa Endokrynologicznego oraz Polskiego
Towarzystwa Tyreologicznego, w którym od 2010 r do chwili obecnej jestem wybieralnym
członkiem zarządu Oddziału Warszawskiego.
4.
Osiągnięcia wynikające z art.16 ust.2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U.
nr 65, poz. 595 ze zm.):
A.
Tytuł osiągnięcia naukowego: cykl 5 prac dotyczących postępowania w chorobach
tarczycy u kobiet ciężarnych (łączny IF 5,467 MNiSW 74)
B.
Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego:
 Małgorzata Gietka - Czernel, Marzena Dębska, Piotr Kretowicz, Helena Jastrzębska,
Wojciech Zgliczyński: Increased size and vascularisation, plus decreased echogenicity, of
foetal thyroid in two-dimensional ultrasonography caused by maternal Graves' disease.
Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 2014; 65; 1; 64-68 IF 1.208
MNiSW 15
Mój wkład w powstanie tej pracy wynosił 65%: opracowanie koncepcji, prowadzenie
chorych od strony endokrynologicznej, interpretacja badań laboratoryjnych i
ultrasonograficznych, napisanie manuskryptu.
 Małgorzata Gietka - Czernel, Marzena Dębska, Piotr Kretowicz, Wojciech Zgliczyński,
Mariusz Ołtarzewski: Hyperthyroidism during pregnancy - the role of measuring maternal
TSH receptor antibodies and foetal ultrasound monitoring. Endokrynologia Polska / Polish
2
Journal of Endocrinology 2014; 65; 4; 259-268 IF 1.208 MNiSW 15
Mój wkład w powstanie tej pracy wynosił 65%: opracowanie koncepcji, prowadzenie
wszystkich chorych od strony endokrynologicznej, wykonanie części badań
ultrasonograficznych, interpretacja badań laboratoryjnych i ultrasonograficznych,
napisanie manuskryptu.

Małgorzata Gietka - Czernel, Marzena Dębska, Elżbieta Stachlewska - Nasfeter,
Wojciech Zgliczyński: Thyroid cancer diagnosed and treated surgically during pregnancy
- a case report. Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 2013; 64; 2;
158-163 IF 1.208 MNiSW 15
Mój wkład w powstanie tej pracy wynosił 65% : prowadzenie chorej od strony
endokrynologicznej, wykonanie badań ultrasonograficznych, opracowanie koncepcji
pracy, napisanie manuskryptu.
 Małgorzata Gietka - Czernel, Marzena Dębska, Janusz Kretowicz, Romuald Dębski,
Wojciech Zgliczyński: Fetal thyroid in two-dimensional ultrasonography: nomograms
according to gestational age and biparietal diameter.European Journal of Obstetrics and
Gynecology and Reproductive Biology 2012; 162; 2; 131-138 IF 1.843 MNiSW 20
Mój wkład w powstanie tej pracy wynosił 65%: opracowanie koncepcji, metodyki badań
ultrasonograficznych tarczycy płodu, wykonanie części badań statystycznych, napisanie
manuskryptu.
 Małgorzata Gietka - Czernel, Marzena Dębska, Piotr Kretowicz, Helena Jastrzębska,
Agnieszka Kondracka, Hanna Snochowska, Mariusz Ołtarzewski: Iodine status of pregnant
women from central Poland ten years after introduction of iodine prophylaxis programme.
Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 2010; 61; 6; 646-651; IF 0
MNiSW 9
Mój wkład w powstanie tej pracy oceniam na 65%: opracowanie koncepcji, wykonanie
części badań ultrasonograficznych, prowadzenie części chorych od strony
endokrynologicznej, napisanie manuskryptu.
C.
Omówienie celu naukowego ww. pracy/prac i osiągniętych wyników wraz z
omówieniem ich ewentualnego wykorzystania
Celem podjętych prac była optymalizacja metod rozpoznawania i leczenia chorób
tarczycy u kobiet ciężarnych z uwzględnieniem aspektu matczynego i dziecięcego.
3
Badania ostatnich lat wykazały, że matczyne hormony tarczycy mają istotny wpływ na
rozwój płodu, zwłaszcza jego centralnego układu nerwowego (1,2,3,4,5). W warunkach
fizjologicznych prawidłową czynność hormonalną tarczycy warunkuje właściwa podaż jodu,
która u kobiety ciężarnej powinna być zwiększona o ok. 50% i wynosić 250±50 µg/ dobę.
Większe zapotrzebowanie na jod wynika ze zwiększonej syntezy hormonów tarczycy w
okresie ciąży, przechodzenia jodu do jednostki płodowo-łożyskowej i zwiększonej diurezy
tego pierwiastka. Przez cały okres ciąży niewielkie ilości matczynych hormonów tarczycy,
głównie tyroksyny (T4), przechodzą przez łożysko i są szczególnie ważne dla płodu w
pierwszym trymestrze- okresie organogenezy. Od 12-14 tygodnia rozpoczyna się płodowa
produkcja hormonów tarczycowych, która staje się w pełni efektywna w drugiej połowie
ciąży. Hormony tarczycy, których źródłem jest początkowo wyłącznie organizm matki, a
później również tarczyca płodu, wpływają na procesy proliferacji, migracji i organizacji
neuronów, mające szczytowe nasilenie w 2-5 miesiącu ciąży oraz na mielinizację tkanki
nerwowej trwającą od 5 miesiąca ciąży aż do 2-3 roku życia dziecka. Niedobór jodu u
ciężarnej powoduje niedostateczną hormonogenezę u matki i dziecka, co w skrajnych
sytuacjach prowadzi do kretynizmu endemicznego. W wielu krajach europejskich występuje
łagodny i umiarkowany niedobór jodu, czego następstwem jest gorszy rozwój
psychomotoryczny i umysłowy dzieci obserwowany w pierwszych latach życia oraz częste
występowanie (do 70%) zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi
(ADHD- attention deficit and hyperactivity disorder) w wieku szkolnym (6). Opublikowane
w 2013 roku badanie brytyjskie
Avon Longitudinal Study of Parents and Children
potwierdziło ścisłą zależność pomiędzy podażą jodu w I trymestrze ciąży a rozwojem
intelektualnym dzieci ocenianym w 8-9 roku życia: werbalny IQ, zdolność czytania ze
zrozumieniem pogarszały się wraz ze zmniejszaniem się matczynej jodurii w przedziale ≥150;
150-50 i <50 µg jodu/g kreatyniny (7). Do 1997 roku Polska była krajem umiarkowanego i
łagodnego niedoboru jodu. Program profilaktyki jodowej przywrócony w naszym kraju w
1997 r zakładał oprócz obowiązkowego jodowania soli kuchennej w ilości 30±10 mg jodku
potasu/1 kg soli i odżywek dla niemowląt w ilości 10 µg jodku potasu/100 ml,
nieobligatoryjne ale mocno rekomendowane suplementowanie kobiet ciężarnych i
karmiących o dodatkowe 100-150 µg jodu w postaci tabletek. W latach 2007-2008 podjęłam
wraz ze współpracownikami prospektywne badanie oceniające podaż jodu u kobiet
ciężarnych, które zostało zwieńczone publikacją pt. “ Iodine status of pregnant women from
central
Poland ten years after introduction of iodine prophylaxis programme” (autorzy:
4
Małgorzata Gietka-Czernel, Marzena Dębska, Piotr Kretowicz, Helena Jastrzębska,
Agnieszka Kondracka, Hana Snochowska, Mariusz Ołtarzewski.
Endokrynologia Polska
2010;61: 646-651). Była to pierwsza w Polsce publikacja oceniająca efekty obowiązującej
profilaktyki jodowej u ciężarnych. Na materiale 100 kobiet ciężarnych stwierdziliśmy, że
podaż jodu w tej grupie jest niedostateczna: jedynie 58% badanych utrzymywało dietę bogatą
w nośniki jodu, a zaledwie 35% otrzymywało suplementy jodowe. Spowodowało to niedobór
jodu wyrażający się nieprawidłową jodurią- mediana wydalania jodu w moczu wynosiła
112,6 μg/l (zakres prawidłowy 150-250 μg/l) i jedynie u 28% badanych była zgodna z
rekomendacjami WHO i wynosiła ≥ 150 μg/l. Stwierdziliśmy, że mediana jodurii była
znamiennie wyższa w grupie przyjmującej suplementy jodowe niż w grupie nie otrzymującej
takich suplementów: 146 μg/l vs. 97,3 μg/l, p < 0,001, ale nawet w suplementowanej grupie
była poniżej normy. Niedobór jodu w badanej grupie kobiet ciężarnych skutkował dość
dużym odsetkiem występowania wola- 28% i cechami biochemicznymi nadmiernej
stymulacji tarczycy: stężenie TSH, fT3 i stosunek molarny fT3/fT4 wzrastały znamiennie w
miarę rozwoju ciąży, podczas gdy stężenie fT4 malało. Pomyślny był natomiast fakt, że nie
stwierdzono cech niedoboru jodu w populacji noworodków. Stężenie TSH u dzieci oceniane
w trzeciej dobie życia w ramach skriningu niedoczynności tarczycy było w każdym
przypadku prawidłowe: mediana 1,49 mjm./l (zakres 0,01–7,2 mjm./l) i tylko 2,9% wyników
było powyżej 5 mjm./l.
Praca miała istotne znaczenie praktyczne: wykazała, że zaopatrzenie kobiet ciężarnych
w jod jest niedostateczne głównie wskutek niezalecania ciężarnym suplementów jodowych,
ale w przypadkach ich stosowania w dawce 150 µg jodu dziennie joduria jest suboptymalna.
Wypływał stąd wniosek, że należy uświadamiać ginekologom konieczność suplementowania
kobiet ciężarnych preparatami jodu w ilości przynajmniej 150 µg a optymalnie 200 µg tego
pierwiastka dziennie. Dodatkowym pożytkiem płynącym z przeprowadzonych badań było
wstępne opracowanie norm TSH i wolnych hormonów tarczycy dla poszczególnych
trymestrów ciąży.
Szczególnym wyzwaniem dla klinicysty jest nadczynność tarczycy u kobiet
ciężarnych: jej rozpoznanie, ustalenie etiologii i leczenie. Nadczynność tarczycy dotyczy 23% wszystkich ciąż i jest najczęściej spowodowana przez tyreotoksykozę ciężarnych (2,4%)
oraz chorobę Gravesa i Basedowa (0,1-1,0% przypadków). Inne przyczyny, tj.: wole
guzowate nadczynne, podostre i bezbolesne zapalenie tarczycy, ciążowa choroba
5
trofoblastyczna i wole jajnikowe mają charakter incydentalny. Nadczynność tarczycy stanowi
zagrożenie dla matki i dziecka.
U ciężarnej może spowodować rozwój nadciśnienia
tętniczego, zastoinowej niewydolności krążenia, stanu przedrzucawkowego i przełomu
tyreotoksycznego. Ponadto, może być przyczyną poronienia samoistnego, porodu
przedwczesnego, a u dziecka- niskiej wagi urodzeniowej, martwego urodzenia, większej
śmiertelności okołoporodowej,
oraz płodowej i noworodkowej nadczynności tarczycy
spowodowanej przechodzeniem przez łożysko przeciwciał pobudzających receptor TSH
(TSAb- thyroid stimulating antibodies) w przypadku matczynej choroby Gravesa i Basedowa.
Opisywano również rzadkie przypadki centralnej niedoczynności tarczycy u noworodków w
następstwie przebytej płodowej nadczynności tarczycy i długotrwałej supresji wydzielania
TSH.
Tyreotoksykoza
ciężarnych
jest
łagodną
i
samoograniczającą
się
postacią
nadczynności tarczycy występującą w pierwszym trymestrze ciąży, spowodowaną nadmierną
stymulacją tarczycy
przez gonadotropinę kosmówkową (hCG-
human chorionic
gonadotropin ). W większości przypadków nie wymaga leczenia tyreostatycznego i
dotychczas nie wykazano jej negatywnego wpływu na rozwój płodu. Kluczową sprawą jest
odróżnienie tej postaci nadczynności tarczycy od choroby Gravesa i Basedowa: diagnostyka
różnicowa opiera się na wykazaniu braku objawów klinicznych i immunologicznych
(negatywne przeciwciała p/receptorowi TSH) choroby Gravesa i Basedowa.
Nadczynność tarczycy w przebiegu choroby Gravesa i Basedowa w sposób
charakterystyczny w pierwszym trymestrze ciąży osiąga największe nasilenie, w drugim
trymestrze wykazuje tendencję do stabilizacji, a w trzecim trymestrze u 20-30% ciężarnych
ulega remisji. Przebieg choroby może być jednak burzliwy i stanowić duże zagrożenie dla
matki i dziecka. Szczególnym problemem jest pobudzające oddziaływanie matczynych TSAb
na tarczycę dziecka
i zagrożenia płynące ze stosowania tyreostatyków: teratogenne
właściwości tiamazolu oraz ryzyko niedoczynności tarczycy u dziecka a w konsekwencji
gorszego rozwoju somatycznego i intelektualnego. W 2007 r zostały opublikowane
rekomendacje amerykańskiego Towarzystwa Endokrynologicznego (ES - Endocrine Society)
zalecające ultrasonograficzne monitorowanie płodu pod kątem zaburzeń czynności tarczycy
w przypadku matczynej choroby Gravesa i Basedowa przebiegającej z podwyższonym
stężeniem przeciwciał p/receptorowi TSH (TRAb – thyrotropin receptor antibodies) lub
leczenia ciężarnej tyreostatykami (8). Objawami dysfunkcji tarczycy płodu, które można
6
stwierdzić ultrasonograficznie są: wole,
zaburzenia rytmu i niewydolność serca, obrzęk
płodu, zaburzenia dojrzewania układu kostnego, zahamowanie wzrostu wewnątrzmacicznego
i wielowodzie.
W związku z danymi z piśmiennictwa wskazującymi na wysoką czułość i
specyficzność wola jako objawu płodowej dysfunkcji tarczycy i jednocześnie brak norm
wielkości tarczycy płodu dla populacji europejskiej, w 2007 r. w ramach grantu uczelnianego
podjęłam wraz ze współpracownikami badanie, którego celem miało być opracowanie
nomogramów wielkości tarczycy płodu w poszczególnych tygodniach życia. Praca była tym
bardziej uzasadniona, że jedyne dostępne wówczas normy wielkości tarczycy płodu były
ustalone dla populacji chińskiej z Tajwanu oraz wieloetnicznej ludności Stanów
Zjednoczonych. Badanie miało charakter przekrojowy i objęło 241 zdrowych kobiet będących
w 14-38 tygodniu ciąży. Badania ultrasonograficzne polegały na uzyskaniu przekroju
poprzecznego przez tarczycę płodu na wysokości tętnic szyjnych i pomiarze jego średnicy,
obwodu i pola powierzchni. Pomiary wykonywaliśmy za każdym razem 2-3-krotnie i
obliczaliśmy średnią. Uzyskiwane wartości odnosiliśmy do wieku ciążowego i wymiaru
dwuciemieniowego płodu. Ocena wielkości tarczycy płodu w zależności od wymiaru
dwuciemieniowego jest istotna w przypadkach, w których nie można ustalić wieku ciążowego
w oparciu o datę ostatniego krwawienia miesięcznego lub nieregularnych krwawień.
Stwierdziłam, że parametry wielkości tarczycy płodu zwiększały się logarytmicznie w
zależności od wieku ciążowego i wymiaru dwuciemieniowego (współczynnik korelacji
r=0.87–0.90, p<0.00001). Zależność pomiędzy średnicą (D - diameter), obwodem (C circumference), polem powierzchni (A - area) przekroju poprzecznego tarczycy płodu w
zależności od wieku ciążowego (GA - gestational age) przedstawiłam w postaci funkcji
logarytmicznych, odpowiednio:
ln(D) = 3.6025–23.0315/GA; ln(C) = 4.6227– 22.8003/GA ; ln(A) = 6.6303–45.0831/GA.
Zależność pomiędzy średnicą (D- diameter), obwodem (C- circumference), polem
powierzchni (A - area) przekroju poprzecznego tarczycy w zależności od wymiaru
dwuciemieniowego (BPD - biparietal diameter) wyrażały następujące funkcje logarytmiczne,
odpowiednio:
ln(D) = 3.4068–45.4271/BPD ; ln(C) = 4.4271–44.8359/BPD ; ln(A) = 6.2390–88.4408/BPD.
7
Powyższe wyniki zostały także przedstawione w postaci czytelnych dla klinicystów
wykresów graficznych i tabel liczbowych a całość opublikowana w oryginalnej pracy pt.
„Fetal thyroid in two-dimensional ultrasonography: nomograms according to gestational age
and biparietal diameter” (autorzy: Małgorzata Gietka-Czernel, Marzena Dębska, Piotr
Kretowicz, Romuald Dębski, Wojciech Zgliczyński. European Journal of Obstetrics
Ginecology and Reproductive Biology 2012;162:131-138).
W oparciu o stworzony warsztat prowadziłam następnie w ramach kolejnych grantów
uczelnianych
prace
badawcze
dotyczące
przydatności
oznaczania
TRAb
i
ultrasonograficznego monitorowania płodu w przypadkach nadczynności tarczycy u
ciężarnych. Wyniki tych badań zostały przedstawione w 2 publikacjach:
 „Increased size and vascularization, plus decreased echogenicity, of foetal thyroid in
two-dimensional ultrasonography caused by maternal
Graves’ disease” (autorzy:
Małgorzata Gietka-Czernel, Marzena Dębska, Piotr Kretowicz, Helena Jastrzębska,
Wojciech Zgliczyński. Endokrynologia Polska 2014;65:64-68), oraz
 „Hyperthyroidism during pregnancy- the role of measuring maternal TSH receptor
antibodies and foetal ultrasound monitoring”(autorzy: Małgorzata Gietka-Czernel,
Marzena Dębska, Piotr Kretowicz, Wojciech Zgliczyński, Mariusz Ołtarzewski.
Endokrynologia Polska 2014;65:259-268).
W pierwszym z wymienionych doniesień przedstawiłam wraz ze współpracownikami
całkowicie oryginalną i unikalną obserwację wskazującą, że tarczyca płodu pod wpływem
działania matczynych przeciwciał TSAb wykazuje w badaniu ultrasonograficznym takie same
charakterystyczne zmiany jak tarczyca ludzi dorosłych z chorobą Gravesa i Basedowa:
powiększenie, obniżoną echogeniczność i zwiększone ukrwienie. Publikacja zawierała opis 3
przypadków: w każdym z nich powyższa teza została udokumentowana zdjęciami badań
ultrasonograficznych płodu, oraz wynikami badań hormonalnych i immunologicznych matki
oraz dziecka. Wprawdzie we wcześniejszych publikacjach autorów francuskich (9,10)
wskazywano na zwiększone ukrwienie i powiększenie tarczycy płodowej wywołane
przezłożyskowym transferem matczynych TSAb, ale dotychczas nie scharakteryzowano i nie
udowodniono tych zmian tak precyzyjnie.
W drugim doniesieniu: „Hyperthyroidism during pregnancy- the role of measuring
maternal TSH receptor antibodies and foetal ultrasound monitoring”, podsumowałam wyniki
8
4-letniej prospektywnej obserwacji 77 kobiet ciężarnych z aktywną (n= 61) lub przebytą
nadczynnością tarczycy (n=16). W zgromadzonym materiale było 35 pacjentek z
tyreotoksykozą ciężarnych i 42 z chorobą Gravesa i Basedowa. Dokładna ocena stanu
tyreometabolicznego matek i dzieci prowadzona przez cały okres ciąży z częstotliwością co
2-4 tygodnie i w wielu przypadkach również po porodzie, pozwoliła na sformułowanie
następujących spostrzeżeń:
1.
Rozpoznanie
tyreotoksykozy ciężarnych,
która
w
charakterystyczny sposób
towarzyszy ciąży mnogiej lub niepowściągliwym wymiotom ciężarnych, nie zawsze
jest łatwe, ponieważ częstość występowania wola guzowatego u ciężarnych jest nadal
duża (w badanym materiale 32% ) a w części przypadków supresja TSH utrzymuje się
przez cały okres ciąży ( w badanym materiale 6%) - stąd możliwe mylne rozpoznanie
wola guzowatego nadczynnego. W moim doświadczeniu w części przypadków
jednoznaczne ustalenie
diagnozy było możliwe dopiero na podstawie obserwacji
kontynuowanej po porodzie i stwierdzeniu trwałej normalizacji stężenia TSH. Kolejny
problem może wynikać z dość częstego występowania autoimmunizacyjnej choroby
tarczycy w polskiej populacji: u 18% badanych stwierdzaliśmy dodatnie przeciwciała
antyperoksydazowe
lub
antytyreoglobulinowe
a
u
14%
charakterystyczny
nieprawidłowy obraz ultrasonograficzny tarczycy. Biorąc pod uwagę fakt, że w
niewielkim odsetku przypadków choroby Gravesa i Basedowa nie wykrywa się
podwyższonego stężenia TRAb nawet przy użyciu testów trzeciej generacji, obecność
autoimmunizacyjnej choroby tarczycy może utrudniać właściwe rozpoznanie
przyczyny hipertyreozy.
2.
Występowanie płodowych zaburzeń czynności tarczycy jest w przypadku matek z
chorobą Gravesa i Basedowa znacznie częstsze niż się powszechnie przyjmuje: w
naszym materiale 21% vs. dotychczas publikowane dane 1-5% (11).
3.
Ryzyko wystąpienia płodowych zaburzeń czynności tarczycy jest 5-krotnie większe a
noworodkowych 2-krotnie większe jeśli ciężarna z chorobą Gravesa i Basedowa ma
aktywną nadczynność tarczycy niż w przypadku ciężarnych z chorobą Gravesa i
Basedowa po przebytym leczeniu ablacyjnym (131I, tyreoidektomia). Płynie stąd
ważny wniosek, aby kobiety z chorobą Gravesa i Basedowa planujące ciążę
motywować do radykalnego leczenia nadczynności tarczycy. Amerykańskie
Towarzystwo
Tyreologiczne
(ATA9
American
Thyroid
Association)
w
rekomendacjach opublikowanych w 2011 roku przedstawiało leczenie ablacyjne i
tyreostatyczne w okresie prekoncepcyjnym jako równouprawnione (12).
4.
Zagrożenie rozwojem nadczynności tarczycy u dziecka powstaje wówczas, gdy u
matki z chorobą Gravesa i Basedowa w trzecim trymestrze ciąży utrzymuje się
nadczynność tarczycy i podwyższone stężenie TRAb co najmniej 5- krotnie w
stosunku do normy (wg ES: 2-3 krotnie) (13). Najbardziej czułym objawem
ultrasonograficznym hipertyreozy u płodu jest wole o obniżonej echogeniczności,
wykazujące uogólnione zwiększone ukrwienie w badaniu Dopplera.
5.
Ryzyko rozwoju niedoczynności tarczycy u dziecka stwarza leczenie tyreostatyczne
oraz stężenie fT4 będące w dolnej połowie normy i niskie/ujemne stężenie TRAb u
ciężarnej. Najbardziej czułym objawem ultrasonograficznym płodowej hipotyreozy
jest wole o obniżonej echogeniczności i zwiększonym ukrwieniu obwodowym.
6.
U ok. 10% ciężarnych z chorobą Gravesa i Basedowa nieleczonych tyreostatycznie
obserwuje się wysokie, ponad 5-krotnie podwyższone w stosunku do normy, stężenie
TRAb, które pozostaje bez wpływu na dziecko. Można przypuszczać, że są to
przeciwciała neutralne lub zrównoważone ilości przeciwciał blokujących i
pobudzających receptor TSH; w takiej sytuacji dla dalszego przewidywania ich
potencjalnego wpływu na dziecko wskazane byłoby określenie ich aktywności
biologicznej. Jest to szczególnie ważne w przypadkach, kiedy ciężarna przebyła
leczenie ablacyjne i nie można ocenić charakteru TRAb na podstawie ich
oddziaływania na tarczycę matki.
7.
Obecność wola u płodu jest najważniejszym objawem świadczącym o dysfunkcji
tarczycy płodu a opracowane uprzednio nomogramy pozwalają na jego miarodajne
rozpoznanie.
Ostatnia z cyklu moich prac monograficznych “ Thyroid cancer diagnosed and treated
surgically during pregnancy - a case report“ (autorzy: Małgorzata Gietka-Czernel, Marzena
Dębska, Elżbieta Stachlewska-Nasfeter, Wojciech Zgliczyński. Endokrynologia Polska
2013;64:158-163) jest opisem bardzo rzadkiego przypadku, w którym
do rozpoznania
zaawansowanej postaci raka zróżnicowanego tarczycy doszło u kobiety ciężarnej. Podjęłam
trudną, ale uzasadnioną decyzję o leczeniu operacyjnym w drugim trymestrze ciąży: wynik
badania histopatologicznego potwierdził obecność raka brodawkowatego z przerzutami do
10
lokalnych węzłów chłonnych. Dalszy przebieg ciąży u operowanej pacjentki był prawidłowy
a dziecko urodziło się zdrowe. W publikacji przedstawiłam obecny stan wiedzy na temat
występowania raka tarczycy u kobiet ciężarnych (drugi po raku sutka co do częstości),
biologii raka zróżnicowanego tarczycy modyfikowanej ciążą (wg niektórych obserwacji
rokowanie u kobiet ciężarnych jest gorsze wskutek ekspresji receptorów estrogenowych w
komórkach raka), sposobu leczenia i ryzyka związanego z tyreoidektomią u kobiety ciężarnej
(większa częstość powikłań zabiegu).
Nowatorstwo omówionego cyklu prac polega na tym, że jako pierwsi w Polsce, a
nieliczni na świecie, zajęliśmy się tyreologią płodu. Stworzyliśmy normy wielkości
tarczycy płodu w zależności od wieku ciążowego i wymiaru dwuciemieniowego,
umożliwiające wczesne rozpoznanie wola będącego najczulszym objawem płodowej
dysfunkcji tarczycy. Dokonaliśmy całkowicie oryginalnych spostrzeżeń na temat zmian
zachodzących w obrazie ultrasonograficznym tarczycy płodu pod wpływem matczynych
TRAb. Jednocześnie wykazaliśmy, jakie wartości stężeń matczynych TRAb są
czynnikiem ryzyka płodowej nadczynności tarczycy. Wyniki tych badań przyczynią się
do lepszego prowadzenie kobiet ciężarnych z chorobą Gravesa i Basedowa oraz
zmniejszenia częstości płodowych zaburzeń czynności tarczycy mających negatywny
wpływ na rozwój umysłowy i somatyczny dzieci. Jednocześnie, jako pierwsi
wykazaliśmy, że w Polsce po wprowadzeniu profilaktyki jodowej utrzymuje się niedobór
jodu u kobiet ciężarnych, będący istotnym a jednocześnie łatwym do skorygowania
czynnikiem zaburzającym rozwój psychoneurologiczny potomstwa.
Należy podkreślić, że chociaż byłam autorem koncepcji i kierownikiem grantów
uczelnianych przyznanych na realizację omówionych prac, to wykonanie powyższych badań
było możliwe dzięki ścisłej i wzajemnie inspirującej współpracy z Kliniką Ginekologii i
Położnictwa CMKP, Kliniką Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego, Instytutem Matki i Dziecka oraz Kliniką Głowy i Szyi Centrum
Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.
Prowadzone przeze mnie badania dotyczące postępowania w chorobach tarczycy u
ciężarnych,
spotkały
się
z
zainteresowaniem
i
uznaniem
polskiego
środowiska
endokrynologicznego, czego wyrazem były zaproszenia do udziału w następujących
konferencjach naukowo-dydaktycznych:
11
 Tarczyca a ciąża, Kraków, 22-23 października 2010 r.: wykład pt. „ Badania
obrazowe tarczycy matki i dziecka”,
 IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego, Łódź, 11- 13 kwietnia 2013:
wykład pt. „ Nadczynność tarczycy a ciąża” oraz współprzewodniczenie sesji pt. „
Choroby tarczycy a ciąża”,
 Wiosenna Szkoła Tyreologii, Międzyzdroje, 23- 24 maja 2014 r:
współprzewodniczenie sesji pt. „ Choroby tarczycy a ciąża”.
Zostałam również zaproszona do udziału
w stworzeniu polskich wytycznych
dotyczących tej problematyki: „Postępowanie w chorobach tarczycy u kobiet w ciąży”
(Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 2011; 62; 4; 362-381) oraz do
napisania rozdziałów w następujących podręcznikach i opracowaniach:
1.
Małgorzata Gietka-Czernel: Choroba tarczycy a ciąża. W: Choroby tarczycy. /
Zgliczyński S.Wrocław : Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner, 1998; s.201,
2.
Małgorzata Gietka-Czernel: Choroby tarczycy a ciąża. W: Rozpoznawanie i leczenie
chorób tarczycy. Warszawa : Ośrodek Informacyjno Naukowy Polfa, 2002 Wyd.1. 223250; rozdział 9,
3.
Małgorzata Gietka-Czernel, Helena Jastrzębska: Choroby tarczycy a ciąża. W: Wielka
Interna.: Endokrynologia.Część 2. / [red.] Wojciech Zgliczyński; Warszawa : Medical
Tribune Polska Sp.z.o.o., 2011 Wyd.1 795-808 ISBN: 978-83-62597-33-8,
4.
Małgorzata Gietka - Czernel, Marzena Dębska: Badanie ultrasonograficzne tarczycy u
płodu. W: Endokrynopatie w ciąży. / [red] Anhelli Syrenicz; Szczecin : Wydawnictwo
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, 2011 Wyd.1 194-201; rozdział III/2
ISBN: 978-83-61517-54-2,
5.
Małgorzata Gietka - Czernel: Ultrasonografia tarczycy płodu. W: Atlas ultrasonografii
tarczycy w aspekcie praktycznym. / [red.] Marek Ruchała; Poznań : Termedia
Wydawnictwo Medyczne, 2012 Wyd.1 183-184; rozdział 10 ISBN: 978-83-62138-79-1,
6.
Małgorzata Gietka - Czernel: Badania obrazowe tarczycy matki i płodu.
W: Endokrynologia kliniczna.: Tom 3. / [red.] Andrzej Milewicz; Wrocław : Polskie
Towarzystwo Endokrynologiczne, 2012 Wyd.1 102-103; rozdział 15.4.2.2.
ISBN: 978-83-935526-0-3,
12
7.
Małgorzata Gietka - Czernel: Przełom tarczycowy w okresie ciąży. W: Stany nagłe.:
Położnictwo i ginekologia. / [red.] Romuald Dębski; Warszawa : Medical Tribune
Polska Sp.z.o.o., 2012 Wyd.1 198-206 ISBN: 978-83-65597-40-6,
8.
Małgorzata Gietka - Czernel: Choroby tarczycy u kobiet w ciąży i połogu - część I.
W: Ciąża.Problemy internisty i kardiologa. / [red.] M.Dłużniewski [at al]Lublin :
Wydawnictwo Czelej Sp.z.o.o., 2012 Wyd.1 253-261; rozdział 30 ISBN: 978-83-7563172-2.
Drugim istotnym obszarem moich zainteresowań naukowych jest diagnostyka i
leczenie nadczynności tarczycy. W publikacji pt. „Do oral estrogens beneficially affect
thyrotoxicosis
in
menopausal
women? (autorzy:
Małgorzata Gietka
-
Czernel,
Helena Jastrzębska, Wojciech Jeske, Stefan Zgliczyński, Joanna Zgliczyńska - Widłak,
Grażyna Waśniewska. Advances in Obstetrics and Gynecology 2000; 52(2); 427-434)
przedstawiłam bardzo oryginalne spostrzeżenie, że doustne stosowanie estrogenów jako
hormonalnej terapii zastępczej u kobiet z nadczynnością tarczycy będących w okresie
menopauzy wpływa korzystnie na przebieg tyreotoksykozy: poprzez zwiększenie stężenia
TBG (Thyroxine Binding Globulin- globulina wiążąca tyroksynę) powoduje istotne
statystycznie
zmniejszenie stężenia wolnych hormonów tarczycy. Takiego korzystnego
efektu nie obserwowaliśmy w grupie kontrolnej, w której podawaliśmy estrogeny drogą
przezskórną. Wyniki tej obserwacji mają istotny aspekt praktyczny: wskazują, że hormonalna
terapia zastępcza nie tylko nie jest przeciwwskazana u kobiet z nadczynnością tarczycy w
okresie menopauzy, ale doustne estrogeny, obok tyreostatyków, β-adrenolityków,
glikokortykoidów i preparatów jodowych, można wykorzystać jako leczenie wspomagające
w przypadkach ciężkiej nadczynności tarczycy. W okresie, kiedy uwagę endokrynologów i
specjalistów medycyny nuklearnej przykuwał problem wpływu stosowania tyreostatyków
przed i po podaniu dawki leczniczej radiojodu na końcowy efekt radiojodoterapii,
opublikowałam dwie prace: „Wczesne zmiany w stężeniach wolnych hormonów tarczycy,
interleukiny-6 i tyreoglobuliny po leczeniu 131-I chorych z nadczynnością tarczycy. Czy
uprzednie stosowanie tyreostatykow wpływa na wczesne wyniki leczenia radiojodem?”
(autorzy:
Małgorzata
Gietka-Czernel,
Helena
Jastrzębska,
Wojciech
Jeske,
Hana
Snochowska, Włodzimierz Adam Czech, Joanna Zgliczyńska-Widłak, Grażyna Waśniewska.
Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 2002; 53(4); 503-516) oraz
„Porównanie wpływu uzupełniającego leczenia tiamazolem i węglanem litu na skuteczność
13
terapii nadczynności tarczycy radiojodem” (autorzy: Małgorzata Gietka-Czernel, Helena
Jastrzębska, Włodzimierz Adam Czech, Beata Cybulska, Grażyna Waśniewska, Joanna
Zgliczyńska-Widłak. Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 2002; 53(4);
517-524). W pierwszej z nich wykazałam wraz ze współpracownikami, że w następstwie
podania dawki leczniczej radiojodu u wszystkich leczonych w ciągu kilkunastu dni wzrasta
stężenie wolnych hormonów tarczycy (wHT) niezależnie od wcześniejszego przygotowania
tyreostatykami a po upływie 30 dni u większości chorych stężenia wHT normalizują się.
Interleukina-6 i tyreoglobulina, będące wskaźnikami procesów destrukcyjnych w tarczycy,
nie są wskaźnikami ewentualnego zaostrzenia tyreotoksykozy w następstwie leczenia 131-I.
Wnioskiem płynącym z tej obserwacji jest brak uzasadnienia dla rutynowego leczenia
tyreostatycznego wszystkich chorych przed podaniem dawki leczniczej radiojodu.
Przygotowanie tyreostatykami wydaje się konieczne u chorych z dużym nasileniem
tyreotoksykozy, będących w starszym wieku lub obarczonych chorobami układu sercowonaczyniowego. W drugiej z wymienionych prac wykazaliśmy, że węglan litu podawany po
terapii 131-I przyspiesza czas uzyskania eutyreozy w stosunku do grupy leczonej
uzupełniająco tiamazolem. Z kolei tiamazol stosowany po upływie 7 dni od terapii 131-I nie
zmniejsza efektywności radiojodu.
Kolejna publikacja pt. „Zastosowanie jednorazowej dawki ludzkiej rekombinowanej
tyreotropiny (rhTSH) umożliwia leczenie radiojodem chorych z wolem guzowatym
nadczynnym i niską jodochwytnością” (autorzy: Małgorzata Gietka-Czernel, Helena
Jastrzębska, Wojciech Zgliczyński, Grażyna Waśniewska, Małgorzata Wróblewska,
Katarzyna Wernic, Beata Cybulska, Elżbieta Karpińska. Endokrynologia Polska / Polish
Journal of Endocrinology 2004; 55; 4; 421-431) była jedną z pierwszych na świecie, które
dotyczyły zastosowania rhTSH dla zwiększenia jodochwytności wola guzowatego
nadczynnego przed planowanym leczeniem 131-I. W grupie chorych z dużym wolem
guzowatym nadczynnym i niską jodochwytnością wynoszącą po 24 godzinach średnio 20%
(zakres 6-34%) podawaliśmy jednorazowo 0,05 mg rhTSH im. Odnotowaliśmy prawie 4krotny i długotrwały wzrost jodochwytności wola, co u części pacjentów umożliwiło terapię
131-I, a u części pozwoliło na zmniejszenie dawki leczniczej. Uważa się, że mechanizmem
odpowiedzialnym za wzrost jodochwytności jest zwiększenie syntezy symportera sodowojodowego pod wpływem rhTSH. Jednocześnie u wszystkich badanych obserwowaliśmy
krótkotrwały i przejściowy wzrost stężenia wHT w surowicy, który nie powodował
uchwytnych objawów klinicznych. W jednym przypadku wystąpił
14
krótkotrwały odczyn
zapalny połączony z powiększeniem wola, co nie miało istotnych następstw klinicznych.
Powyższa metoda przygotowania do radiojodoterapii wyselekcjonowanych chorych z dużym
wolem guzowatym nadczynnym i obojętnym wydaje się skuteczna, bezpieczna i kosztowo
efektywna, a jej jedynym obecnie ograniczeniem jest brak dostępności gotowych małych
dawek rhTSH. W ostatnim czasie nastąpił powrót zainteresowania tą metodą terapii (14)
jako alternatywą dla drogiego i obciążającego pacjentów leczenia operacyjnego.
Z leczeniem wola guzowatego wiąże się zagadnienie diagnostyki i różnicowania
guzów łagodnych i złośliwych. W pracy pt. „Real-time ultrasound elastography - a new tool
for
diagnosing
thyroid
Endocrinology 2010;
61;
nodules”
6;
(Endokrynologia
652-657)
Polska
przedstawiliśmy,
jako
/
Polish
pierwsi
Journal
w
of
polskim
piśmiennictwie, wyniki badań guzów tarczycy przy pomocy nowatorskiej metodyelastografii czasu rzeczywistego. Metoda, zwana elektroniczną palpacją, ocenia twardość
tkanki poprzez ocenę stopnia jej odkształcenia pod wpływem niewielkiego ucisku
zewnętrznego a stopień odkształcenia jest kodowany
odpowiednim kolorem: nowotwór
złośliwy, w odróżnieniu od guzka łagodnego, jest zwykle tworem twardym. Wykazaliśmy, że
twardy wzorzec elastograficzny guzka tarczycy z czułością 86%, swoistością 97%, dodatnią
wartością predykcyjną 95% i ujemną wartością predykcyjną 91% różnicuje zmiany złośliwe i
łagodne. Uznaliśmy, że
elastografię uciskową należy uznać za doskonałą metodę
selekcjonującą guzki tarczycy do biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej. Praca spotkała się z
dużym zainteresowaniem, na co wskazuje liczba 17 cytowań w ciągu 4 lat jakie minęły od jej
opublikowania.
Piśmiennictwo
1.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20534757Henrichs J, Bongers-Schokking JJ,
Schenk JJ, Ghassabian A, Schmidt HG, Visser TJ, Hooijkaas H, de Muinck KeizerSchrama SM, Hofman A, Jaddoe VV, Visser W, Steegers EA, Verhulst FC, de Rijke
YB, Tiemeier H. Maternal thyroid function during early pregnancy and cognitive
functioning in early childhood: the generation R study. J Clin Endocrinol Metab.
2010;95: 4227–4234.
2.
Behrooz HG, Tohidi M, Mehrabi Y, Behrooz EG, Tehranidoost M, Azizi F. Subclinical
hypothyroidism in pregnancy: intellectual development of offspring. Thyroid 2011; 21:
1143–1147.
15
3.
Su P-Y, Huang K, Hao J-H, Xu Y-Q, Yan S-Q, Li T, Xu Y-H, Tao F-B. Maternal
thyroid function in the first twenty weeks of pregnancy and subsequent fetal and infant
development: a prospective population-based cohort study in China. J Clin Endocrinol
Metab 2011; 96:3234–3241.
4.
Finken MJ, van Eijsden M, Loomans EM, Vrijkotte TG, Rotteveel J. Maternal
hypothyroxinemia in early pregnancy predicts reduced performance in reaction time
tests in 5- to 6-year-old offspring. J Clin Endocrinol Metab. 2013;98:1417-26.
5.
Päkkilä F, Männistö T, Pouta A, Hartikainen AL, Ruokonen A, Surcel HM, Bloigu A,
Vääräsmäki M, Järvelin MR, Moilanen I, Suvanto E. The impact of gestational thyroid
hormone concentrationas on ADHD symptoms of the child. J Clin Endocrinol Metab.
2014;99:E1-E8.
6.
Vermiglio F, Lo Presti VP, Moleti M, Sidoti M, Tortorella G, Scaffidi G, Castagna MG,
Mattina F, Violi MA, Crisà A, Artemisia A, Trimarchi F. Attention deficit and
hyperactivity disorders in the offspring of mothers exposed to mild-moderate iodine
deficiency: a possible novel iodine deficiency disorder in developed countries. J Clin
Endocrinol Metab. 2004;89:6054-60
7.
Bath SC, Steer CD, Golding J, Emmett P, Rayman MP. Effect of inadequate iodine
status in UK pregnant women on cognitive outcomes in their children: results from the
Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC). Lancet. 2013;27:331–
337.
8.
Abalovich M, Amino N, Barbour LA, et al. Management of thyroid dysfunction during
pregnancy and postpartum: an Endocrine Society clinical practice guideline. J Clin
Endocrinol Metab 2007;92:S1–47.
9.
Luton D, Fried D, Sibony O, Vuillard E, Tebeka B, Boissinot C, Leger J, Polak M,
Oury JF, Blot P. Assessment of fetal thyroid function by colored Doppler echography.
Fetal Diagn Ther 1997; 12: 24–27.
10. Volumenie JL, Polak M, Guibourdenche J, Oury JF, Vouillard E, Sibony O, Reyal F,
Raccah-Tebeka B, Boissinot C, Madec AM, Orgiazzi J, Toubert ME, Leger J, Blot P,
Luton D. Management of fetal thyroid goiters: a report of 11 cases in a single perinatal
unit. Prenat Diagn 2000;20:799–806.
11. Krassas GE, Poppe K, Glinoer D. Thyroid function and human reproductive health.
Endocr Rev 2010; 31: 702–755.
16
12. Stagnaro-Green A, Abalovich M, Alexander EK, Azizi F, Mestman J, Negro R, Nixon
A, Pearce EN, Soldin OP, Sullivan S, Wiersinga W. Guidelines of the American
Thyroid Association for the diagnosis and management of thyroid disease during
pregnancy and postpartum. Thyroid 2011; 21:1081–1125.
13. De Groot L, Abalovich M, Alexander EK, Amino N, Barbour L, Cobin RH, Eastman
CJ, Lazarus JH, Luton D, Mandel SJ, Mestman J, Rovet J, Sullivan S. Management of
thyroid dysfunction during pregnancy and postpartum: an Endocrine Society clinical
practice guideline. J Clin Endocrinol Metab 2012; 97: 2543–2565.
14. Bahn R, Castro MR. Approach to the patient with nontoxic multinodular goiter. J Clin
Endocrinol Metab 2011; 9 6 : 1 2 0 2 - 1 2 1 2 .
5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych
A.
Analiza bibliometryczna dorobku (uzyskanego po doktoracie)
Liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science (WoS): 43
Indeks Hirscha według bazy Web of Science (WoS): 3
B.
Lista publikacji nie wchodzących w skład osiągnięcia w rozumieniu art. 16 ust. 2
ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o
17
stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.) napisanych po
doktoracie

Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports
(JRC)
1.
Piotr Glinicki, Wojciech Jeske, Lucyna Bednarek - Papierska, Aleksandra Kruszyńska,
Małgorzata Gietka-Czernel, Elżbieta Rosłonowska, Jadwiga Słowińska - Srzednicka,
Anna Kasperlik - Załuska, Wojciech Zgliczyński: The ratios of aldosterone / plasma
renin activity (ARR) versus aldosterone / direct renin concentration (ADRR).Journal of
the Renin - Angiotensin - Aldosterone System (JRAAS) 2014; [bs]; [Epub ahead of
print] IF 2.271 MNiSW 25
2.
Piotr Glinicki, Wojciech Jeske, Lucyna Bednarek - Papierska, Anna Kasperlik Załuska, Elżbieta Rosłonowska, Małgorzata Gietka-Czernel, Wojciech Zgliczyński:
Chromogranin A (CgA) in adrenal tumours. Endokrynologia Polska / Polish Journal of
Endocrinology 2013; 64; 5; 358-362 IF 1.208 MNiSW 15
3.
Piotr Glinicki, Wojciech Jeske, Małgorzata Gietka-Czernel, Lucyna Bednarek Papierska, Aleksandra Kruszyńska, Jadwiga Słowińska - Srzednicka, Wojciech
Zgliczyński: The effect of blood collection procedure on plasma renin activity (PRA)
and concentrations of direct renin (DRC) and aldosterone.Journal of the Renin Angiotensin - Aldosterone System JRAAS 2013; 1-5; [Epub ahead of print] IF 2.271
MNiSW 25
4.
Alicja Hubalewska - Dydejczyk, Elżbieta Bandurska-Stankiewicz, Ewa Bar-Andziak,
[...3 autorów...], Małgorzata Gietka-Czernel, Maria Górska, Helena Jastrzębska, [...15
autorów...], Wojciech Zgliczyński, Arkadiusz Zygmunt. Postępowanie w chorobach
tarczycy u kobiet w ciąży.Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology
2011; 62; 4; 362-381 IF 1.070 MNiSW 10
5.
Grażyna Adler, Urszula Piotrowska, Małgorzata Gietka-Czernel: The reaction of
antibodies with the native and deglycosylated thyrotropin receptor obtained from
transfected insect cells. Autoimmunity 2003; 36(2);79-84 IF 1.052 MNiSW 9
6.
Urszula Piotrowska, Grażyna Adler, Andrzej Gardas, Małgorzata Gietka-Czernel,
Marek Kaniewski, Paul Banga: Cross-Reactivity of a Monoclonal Antibody to the
Amino Terminal Region of thyrotropin receptor with the serum protein alphaantitrypsin.Thyroid 2002; 12(7); 563-570 IF 2.115 MNiSW 11
18

1.
Publikacje naukowe w czasopismach z punktacją MNiSW bez IF
Małgorzata Gietka - Czernel, Marzena Dębska, Piotr Kretowicz, Romuald
Dębski: Fetal neck tumor - differentiation from thyroid goiter. Postępy Nauk
Medycznych / Progress in Medicine 2014; 27; 12; 835-837 MNiSW 6
2.
Waldemar Banasiak, Grzegorz Gawryś, Małgorzata Gietka - Czernel,
Wojciech Zgliczyński, Ewa A. Jankowska, Piotr Ponikowski: Problemy w diagnostyce i
leczeniu chorych z niewydolnością serca i z chorobami współistniejącymi. : Odcinek 7:
Niewydolność serca a nadczynność tarczycy. Medycyna Praktyczna 2014; 6(280); 6674 MNiSW 4
3.
Małgorzata Gietka - Czernel: Nowe metody obrazowania w chorobach
tarczycy. Postępy Nauk Medycznych / Progress in Medicine 2013; 26; 11; 802-805
MNiSW 6
4.
Małgorzata Gietka - Czernel, Marzena Dębska, Ewa Szczepańska,
Grażyna Waśniewska: Przydatność ultrasonograficznego monitorowania płodu u
ciężarnej z chorobą Gravesa i Basedowa.Opis przypadku. Postępy Nauk Medycznych /
Progress in Medicine 2013; 26; 11; 789-793 MNiSW 6
5.
Małgorzata Gietka - Czernel: Niedoczynność tarczycy a układ sercowo-naczyniowy.
Tytuł równoległy: Hypothyroidism and cardiovascular system. Postępy Nauk
Medycznych / Progress in Medicine 2012; 25; 11; 876-881 MNiSW 5
6.
Lucyna Papierska, Waldemar Misiorowski, Michał Rabijewski, Piotr Dudek,
Małgorzata Gietka - Czernel: Vitamin D status in patients treated with intravenous
ibandronate - a cohort study. Postępy Nauk Medycznych / Progress in Medicine
2012; 25; 11; 848-850; MNiSW 5
7.
Małgorzata Gietka - Czernel: Czy podkliniczna niedoczynność tarczycy jest
czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego? Medycyna po Dyplomie 2010; 6; 1; 11-13;
MNiSW 1
8.
Małgorzata Gietka - Czernel: Potrzeba prowadzenia badań przesiewowych w
kierunku niedoczynności tarczycy u ciężarnych. Medycyna po Dyplomie 2010; 6; 1; 2123; MNiSW 1
9.
Małgorzata Gietka - Czernel, Magdalena Kochman, Karolina Bujalska,
Elżbieta Stachlewska - Nasfeter, Wojciech Zgliczyński: Real-time ultrasound
19
elastography - a new tool for diagnosing thyroid nodules. Endokrynologia Polska /
Polish Journal of Endocrinology 2010; 61; 6; 652-657; MNiSW 9
10. Małgorzata Gietka - Czernel: Choroba tarczycy u kobiety ciężarnej a stan dziecka.
Medycyna po Dyplomie 2009; 6; 25-28; MNiSW 1
11. Małgorzata Gietka - Czernel: Niedoczynność tarczycy u kobiety ciężarnej.
Medycyna po Dyplomie 2009; 6; 22-24; MNiSW 1
12. Małgorzata Gietka - Czernel: Rak rdzeniasty tarczycy. Medycyna po Dyplomie 2009;
13. Małgorzata Gietka - Czernel: Zespoły mnogich nowotworów gruczołów dokrewnych
(MEN). Medycyna po Dyplomie 2009; 11; 81-90; MNiSW 1
14. Małgorzata Gietka - Czernel: Postępy w laboratoryjnej diagnostyce czynności
tarczycy. Postępy Nauk Medycznych / Progress in Medicine 2008; 21; 2; 83-91;
MNiSW 6
15. Małgorzata Gietka - Czernel. Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu zapaleń
tarczycy. Postępy Nauk Medycznych / Progress in Medicine 2008; 21; 2; 92-104
MNiSW 6
16. Małgorzata Gietka - Czernel. Wole guzowate obojętne. : 2.Choroby
tarczycy. Medycyna po Dyplomie 2008; 7(24); 25-28; MNiSW 1
17. Małgorzata Gietka - Czernel. Zapalenie tarczycy. : 2.Choroby tarczycy. Medycyna po
Dyplomie 2008; 7(24); 34-35; MNiSW 1
18. Małgorzata Gietka - Czernel, Helena Jastrzębska.Norma TSH - czy należy ją
zmienić? Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 2007; 58; (5); 454460 MNiSW 9
19. Małgorzata Gietka - Czernel, Helena Jastrzębska, Agnieszka Wiktorowicz - Dudek,
Marek Szczepkowski, Wojciech Zgliczyński.Strumektomia jako zabieg ratujący życie w
ciężkiej nadczynności tarczycy.Opis przypadku. Endokrynologia Polska / Polish Journal
of Endocrinology 2007; 58; 1; 52-56 MNiSW 9
20. Jadwiga Janik, Helena Jastrzębska, Małgorzata Gietka - Czernel, Stefan Zgliczyński,
B. Rożniatowska.Neuropatia nerwu wzrokowego w przebiegu oftalmopatii Gravesazależność pomiędzy perymetrią statyczną a wynikami tomografii
komputerowej. Okulistyka 2005; 2(1); 38-42 MNiSW 6
20
21. Rafał Zenon Słapa, Jadwiga Słowińska - Srzednicka, Wiesław S. Jakubowski,
Ireneusz Kozicki, Małgorzata Gietka - Czernel, M. Serafin - Król, Helena Jastrzębska,
Kazimierz Szopiński.Charakterystyka raka brodawkowatego tarczycy oceniana w
ultrasonografii 2D i 3D w skali szarości. Ultrasonografia 2005; 23; 11-16 MNiSW 6
22. Małgorzata Gietka - Czernel: Komentarz do artykułu: Kiedy należy wykonywać
profilaktyczną strumektomię u bezobjawowych nosicieli mutacji genu RET ?
Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 2004; 1; 55; 84 MNiSW 3
23. Małgorzata Gietka - Czernel.Komentarz do artykułu: Propylotiouracyl a skuteczność
leczenia nadczynności tarczycy radiojodem. Endokrynologia Polska / Polish Journal of
Endocrinology 2004; 5; 55; 604 MNiSW 3
24. Małgorzata Gietka - Czernel: Rozpoznawanie i leczenie podklinicznej niedoczynności
tarczycy. Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 2004; 55; 4; 534535 MNiSW 3
25. Małgorzata Gietka - Czernel.Wole guzowate-incydentaloma i rak
tarczycy. Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 2004; 55; 4; 538539 MNiSW 3
26. Małgorzata Gietka - Czernel, Helena Jastrzębska, Wojciech Zgliczyński,
G. Waśniewska, M. Wróblewska, K. Wernic, Barbara Cybulska, Elżbieta Karpińska.
Zastosowanie jednorazowej dawki ludzkiej rekombinowanej tyreotropiny (rhTSH)
umożliwia leczenie radiojodem chorych z wolem guzowatym nadczynnym i niską
jodochwytnością. Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 2004; 55;
4; 421-431 MNiSW 3
27. Helena Jastrzębska, Małgorzata Gietka - Czernel, Jadwiga Janik, Stefan Zgliczyński,
R. Karczmarczyk, Jacek Fijuth, Hubert Wanyura, D. Potyra, Jan Józef Kuś.
Kortykoterapia, radioterapia i leczenie chirurgiczne - trzy kolejne etapy standardowego
leczenia 960 chorych z ciężką oftalmopatią Gravesa. Endokrynologia Polska / Polish
Journal of Endocrinology 2004; 55; 3; 244-262 MNiSW 3
28. Rafał Zenon Słapa, Wiesław S. Jakubowski, M. Serafin - Król, Kazimierz Szopiński,
Jadwiga Słowińska - Srzednicka, Małgorzata Gietka - Czernel, Ireneusz Kozicki.
Analiza unaczynienia guzów tarczycy w badaniu techniką ultrasonografii
trójwymiarowej z Dopplerem mocy - doniesienie wstępne. Twój Magazyn Medyczny Ultrasonografia i Radiologia 2004; 4; 11-18 MNiSW 2
21
29. Małgorzata Gietka - Czernel: Niedoczynność tarczycy. Nowa Klinika 2003; 10; 13;
13130-13138 MNiSW 0.5
30. Helena Jastrzębska, Małgorzata Gietka - Czernel, Joanna Zgliczyńska - Widłak,
G. Waśniewska, Marek Wierzbicki, Stefan Zgliczyński, M. Andrzejewska - Chmura,
K. Wójcik.Leczenie radiojodem nadczynności tarczycy u dzieci z chorobą GravesaBasedowa. Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 2003; 54(1); 2330 MNiSW 3
31. Helena Jastrzębska, Małgorzata Gietka - Czernel, K. Górnicki, Stefan Zgliczyński,
Maria Barbara Gabryelewicz. Moc diagnostyczna biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej
celowanej guzów tarczycy w rozpoznawaniu zmian złośliwych. Endokrynologia Polska
/ Polish Journal of Endocrinology 2003; 54(1); 31-39 MNiSW 3
32. Helena Jastrzębska, Małgorzata Gietka - Czernel, Stefan Zgliczyński.Standardy
leczenia radiojodem łagodnych chorób tarczycy. Endokrynologia Polska / Polish
Journal of Endocrinology 2003; 54(2); 187-194 MNiSW 3
33. Małgorzata Gietka - Czernel, Helena Jastrzębska, Włodzimierz Adam Czech,
Barbara Cybulska, G. Waśniewska, Joanna Zgliczyńska - Widłak.Porównanie wpływu
uzupełniającego leczenia tiamazolem i węglanem litu na skuteczność terapii
nadczynności tarczycy radiojodem. Endokrynologia Polska / Polish Journal of
Endocrinology 2002; 53(4); 517-524 MNiSW 2
34. Małgorzata Gietka - Czernel, Helena Jastrzębska, Wojciech Jeske,
Hanna Snochowska, Włodzimierz Adam Czech, Joanna Zgliczyńska - Widłak,
G. Waśniewska.Wczesne zmiany w stężeniach wolnych hormonów tarczycy,
interleukiny-6 i tyreoglobuliny po leczeniu 131-J chorych z nadczynnością tarczycy.Czy
uprzednie stosowanie tyreostatykow wpływa na wczesne wyniki leczenia
radiojodem? Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 2002; 53(4);
503-516 MNiSW 2
35. Helena Jastrzębska, Małgorzata Gietka–Czernel. Komentarz do artykułu: Standardy
leczenia radijodem łagodnych chorób tarczycy? Endokrynologia Polska / Polish Journal
of Endocrinology 2002; 54; 2; 187-194 MNISW 2
36. Małgorzata Gietka-Czernel, Helena Jastrzębska, Wojciech Jeske, Stefan Zgliczyński,
Joanna Zgliczyńska-Widłak, G. Wiśniewska. Do oral estrogens beneficially affect
22
thyrotoxicosis in menopausal women? Advances in Obstetrics and Gynecology
2000; 52(2); 427-434 MNiSW 6
37. Jastrzebska, H; Gietka-Czernel, M; Zgliczynski, S. Hormonalna terapia zastepcza u
kobiet po operacji raka tarczycy leczonych supresyjna dawka L-tyroksyny.[Hormonal
replacement therapy in women after surgery for thyroid cancer treated with suppressive
doses of L-thyroxine].Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960) Volume: 54
Suppl 1 Pages: 383-8 ;2001
38. Jastrzebska, H; Gietka-Czernel, M; Zgliczynski, S; et al. Ciąża u kobiet z rakiem
tarczycy leczonych supresyjną dawką L-tyroksyny.[Pregnancy in women with thyroid
cancer treated with suppressive doses of L-thyroxine]. Wiadomosci lekarskie (Warsaw,
Poland : 1960) Volume: 54 Suppl 1 Pages: 389-97; 2001
39. Małgorzata Gietka - Czernel.Wpływ hormonów tarczycy na rozwój centralnego
układu nerwowego. Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej / Polish Archives of
Internal Medicine 2000; 103(supl.); 87-91 MNiSW 5
40. Helena Jastrzębska, Małgorzata Gietka - Czernel, Janusz Krassowski,
Wojciech Jeske, Stefan Zgliczyński, M. Wróblewska. Autoimmunologiczna
hipoglikemia (zespół Hirata ) indukowana Metizolem.Opis przypadku i przegląd
literatury. Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 2000; 51(2); 317326 MNiSW 2
41. Helena Jastrzębska, Małgorzata Gietka - Czernel, Jadwiga Janik, Włodzimierz
Adam Czech, Wojciech Jeske, Stefan Zgliczyński, Elżbieta Kamińska.Zastosowanie
nikotynamidu w zapobieganiu fazie naciekowo-obrzękowej zmian ocznych w chorobie
Graves'a. Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 2000; 51(2); 257264 MNiSW 2
42. Janusz Krassowski, Małgorzata Godziejewska - Zawada, Małgorzata Gietka Czernel, Stefan Zgliczyński.Skojarzenie gastrinoma i insulinoma u pacjenta z zespołem
MEN 1.Opis przypadku. Endokrynologia Polska / Polish Journal of
Endocrinology 2000; 51; 55-511 MNiSW 2
43. Grażyna Adler, Małgorzata Gietka - Czernel, Urszula Piotrowska, I. Targońska.
Relations among fibrinogen fractions in Grave's disease are within the normal range.
Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 1999; 50; 147-153
MNiSW 2
23
44. Janusz Krassowski, Elżbieta Rosłonowska, Małgorzata Gietka - Czernel, Maria
Barbara Gabryelewicz, A. Prokurat, Wojciech Jeske. The value of pentagastrin test in
the diagnosis of familar medullary thyroid carcinoma. Endokrynologia Polska / Polish
Journal of Endocrinology 1999; 50; 197-201 MNiSW 2

Monografie
Małgorzata Gietka - Czernel, Helena Jastrzębska, Jadwiga Słowińska - Srzednicka.
Rozpoznawanie i leczenie chorób tarczycy.Wyd.1. Warszawa : Ośrodek InformacyjnoNaukowy Polfa, 2002; 1-256; MNiSW 18

1.
Rozdziały w książkach
Waldemar Banasiak, Grzegorz Gawryś, Małgorzata Gietka - Czernel,
Wojciech Zgliczyński, Ewa A. Jankowska, Piotr Ponikowski: Niewydolność serca a
nadczynność tarczycy. W: Problemy w diagnostyce i leczeniu chorych z
niewydolnością serca i z chorobami współistniejącymi. / [red.] Waldemar Banasiak,
Piotr Ponikowski; Kraków : Wydawnictwo Medycyna Praktyczna 2014 Wyd.1. 131145; rozdział 7; ISBN: 978-83-7430-414-7; MNiSW 4
2.
Waldemar Banasiak, Grzegorz Gawryś, Małgorzata Gietka - Czernel, Ewa
A. Jankowska, Piotr Ponikowski: Niewydolność serca a niedoczynność
tarczycy. W: Problemy w diagnostyce i leczeniu chorych z niewydolnością serca i z
chorobami współistniejącymi. / [red.] Waldemar Banasiak, Piotr Ponikowski; Kraków :
Wydawnictwo Medycyna Praktyczna 2014 Wyd.1 115-130; rozdział 6 ISBN: 978-837430-414-7 MNiSW 4
3.
Małgorzata Gietka - Czernel: Gorączka niejasnego pochodzenia w endokrynologii.
W: Gorączka niejasnego pochodzenia. / [red.] Kazimierz A.Wardyn, Katarzyna
Życińska; Lublin : Wydawnictwo Czelej Sp.z.o.o., 2014 Wyd.1 93-108; rozdział 14
ISBN: 978-83-7563-204-0 MNiSW 4
4.
Małgorzata Gietka - Czernel: Niedoczynność tarczycy. W: Otolaryngologia
kliniczna.: Tom 1. / [red.] Kazimierz Niemczyk, Dariusz Jurkiewicz, Jacek Składzienia
[at al] Warszawa : Copyrighy by MediPage Sp.z.o.o., 2014 Wyd.1 381-389; rozdział
12 MNiSW 4
24
5.
Małgorzata Gietka - Czernel: Zapalenia tarczycy. W: Otolaryngologia kliniczna.:
Tom 1. / [red.] Kazimierz Niemczyk, Dariusz Jurkiewicz, Jacek Składzienia [at al]
Warszawa : Copyrighy by MediPage Sp.z.o.o., 2014 Wyd.1 389-403; rozdział 12
ISBN: 978-83-61104-83-4 MNiSW 4
6.
Małgorzata Gietka - Czernel: Badania obrazowe tarczycy matki i płodu.
W: Endokrynologia kliniczna.: Tom 3. / [red.] Andrzej Milewicz; Wrocław : Polskie
Towarzystwo Endokrynologiczne, 2012 Wyd.1 102-103; rozdział 15.4.2.2.
ISBN: 978-83-935526-0-3 MNiSW 4
7.
Małgorzata Gietka - Czernel: Przełom hipometaboliczny. W: Endokrynologia
kliniczna.: Tom 3. / [red.] Andrzej Milewicz; Wrocław : Polskie Towarzystwo
Endokrynologiczne, 2012 Wyd.1 174-179; rozdział 17.5. MNiSW 4
8.
Małgorzata Gietka - Czernel: Choroby tarczycy u kobiet w ciąży i połogu - część I.
W: Ciąża.Problemy internisty i kardiologa. / [red.] M.Dłużniewski [at al] Lublin :
Wydawnictwo Czelej Sp.z.o.o., 2012 Wyd.1 253-261; rozdział 30 ISBN: 978-83-7563172-2 MNiSW 4
9.
Małgorzata Gietka - Czernel: Ciąża i poród u pacjentki z niedoczynnością nadnerczy.
W: Stany nagłe.: Położnictwo i ginekologia. / [red.] Romuald Dębski; Warszawa :
Medical Tribune Polska Sp.z.o.o., 2012 Wyd.1 30-35 ISBN: 978-83-62597-40-6
MNiSW 4
10. Małgorzata Gietka - Czernel: Przełom tarczycowy w okresie ciąży. W: Stany nagłe.:
Położnictwo i ginekologia. / [red.] Romuald Dębski; Warszawa : Medical Tribune
Polska Sp.z.o.o., 2012 Wyd.1 198-206 ISBN: 978-83-65597-40-6 MNiSW 4
11. Małgorzata Gietka - Czernel: Ultrasonografia tarczycy płodu. W: Atlas
ultrasonografii tarczycy w aspekcie praktycznym. / [red.] Marek Ruchała; Poznań :
Termedia Wydawnictwo Medyczne, 2012 Wyd.1 183-184; rozdział 10 ISBN: 978-8362138-79-1 MNiSW 4
12. Małgorzata Gietka - Czernel, Marzena Dębska: Badanie ultrasonograficzne tarczycy u
płodu. W: Endokrynopatie w ciąży. / [red] Anhelli Syrenicz; Szczecin : Wydawnictwo
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, 2011 Wyd.1 194-201; rozdział III/2
ISBN: 978-83-61517-54-2 MNiSW 4
13. Małgorzata Gietka - Czernel, Helena Jastrzębska: Choroby tarczycy a
ciąża. W: Wielka Interna.: Endokrynologia.Część 2. / [red.] Wojciech Zgliczyński;
25
Warszawa : Medical Tribune Polska Sp.z.o.o., 2011 Wyd.1 795-808 ISBN: 978-8362597-33-8 MNiSW 4
14. Małgorzata Gietka - Czernel: Proces starzenia a tarczyca. W: Wielka Interna.:
Endokrynologia.Część 2. / [red.] Wojciech Zgliczyński; Warszawa : Medical Tribune
Polska Sp.z.o.o., 2011 Wyd.1 761-764; ISBN: 978-83-62597-33-8 MNiSW 4
15. Małgorzata Gietka - Czernel: Zespoły mnogich nowotworów gruczołów
dokrewnych. W: Wielka Interna.: Endokrynologia.Część 2. / [red.] Wojciech
Zgliczyński; Warszawa : Medical Tribune Polska Sp.z.o.o., 2011 Wyd.1 696-720;
ISBN: 978-83-62597-33-8 MNiSW 4
16. Małgorzata Gietka - Czernel: Badanie ultradźwiękowe w diagnostyce chorób
tarczycy. W: Wielka Interna.: Endokrynologia.Część 1. / [red.] Wojciech Zgliczyński;
Warszawa : Medical Tribune Polska Sp.z.o.o., 2011 Wyd.1 198-208 ISBN: 978-8362597-29-1 MNiSW 4
17. Małgorzata Gietka - Czernel: Diagnostyka laboratoryjna chorób tarczycy. W: Wielka
Interna.: Endokrynologia.Część 1. / [red.] Wojciech Zgliczyński; Warszawa : Medical
Tribune Polska Sp.z.o.o., 2011 Wyd.1 185-197 ISBN: 978-83-62597-29-1
MNiSW 4
18. Małgorzata Gietka - Czernel: Niedoczynność tarczycy. W: Wielka Interna.:
Endokrynologia.Część 1. / [red.] Wojciech Zgliczyński; Warszawa : Medical Tribune
Polska Sp.z.o.o., 2011 Wyd.1 243-255; ISBN: 978-83-62597-29-1 MNiSW 4
19. Małgorzata Gietka - Czernel: Zespół niskiej T3, zespół niskiej T3 i T4. W: Wielka
Interna.: Endokrynologia.Część 1. / [red.] Wojciech Zgliczyński; Warszawa : Medical
Tribune Polska Sp.z.o.o., 2011 Wyd.1 227-228; ISBN: 978-83-62597-29-1 MNiSW 4
20. Małgorzata Gietka - Czernel, Wojciech Zgliczyński: Zespoły mnogich nowotworów
gruczołów dokrewnych. W: Podstawy chirurgii.: Podręcznik dla lekarzy
specjalizujących się w chirurgii ogólnej. Tom 2 / [red] Jacek Szmidt [et al] Kraków :
Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2010 Wyd.2 1267 - 1286; ISBN: 978-83-7430270-8 MNiSW 4
21. Małgorzata Gietka - Czernel: 40-letnia kobieta z postępującą otyłością, zaburzeniem
miesiączkowania i nadciśnieniem tętniczym. W: Nadciśnienie tętnicze w przypadkach
klinicznych. / A.Januszewicz, A.Więcek, Wojciech Zgliczyński; Kraków :
Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2008 Wyd.1 182-185; MNiSW 3
26
22. Małgorzata Gietka - Czernel:. Wole guzowate obojętne. : Standardy Endokrynologii.
Wyd.2 / S.Zgliczyński, W.Zgliczyński; Kraków : Państwowy Instytut Naukowy, 2002;
63-68 MNiSW 3
23. Małgorzata Gietka - Czernel:. Zapalenie tarczycy. : Standardy Endokrynologii.
Wyd.2 / S.Zgliczyński, W.Zgliczyński; Kraków : Państwowy Instytut Naukowy, 2002;
77-80 MNiSW 3
24. Małgorzata Gietka - Czernel, Helena Jastrzębska: Badania diagnostyczne w
chorobach tarczycy. W: Rozpoznawanie i leczenie chorób tarczycy. Warszawa :
Ośrodek Informacyjno Naukowy Polfa, 2002 Wyd.1. 9-70; rozdział 1 ISBN:83-9149845 MNiSW 3
25. Małgorzata Gietka – Czernel: Choroby tarczycy a ciąża. W: Rozpoznawanie i
leczenie chorób tarczycy. Warszawa : Ośrodek Informacyjno Naukowy Polfa, 2002
Wyd.1. 223-250; rozdział 9 MNiSW 3
26. Małgorzata Gietka – Czernel: Niedoczynność tarczycy. W: Rozpoznawanie i leczenie
chorób tarczycy. Warszawa : Ośrodek Informacyjno Naukowy Polfa, 2002
Wyd.1.129-154; rozdział 2 ISBN:83-914984-5 MNiSW 3
27. Małgorzata Gietka – Czernel: Wpływ interferonu alfa na tarczyce.
W: Rozpoznawanie i leczenie chorób tarczycy. Warszawa : Ośrodek Informacyjno
Naukowy Polfa, 2002 Wyd.1. 163-166; rozdział 5 ISBN:83-914984-5 MNiSW 3
28. Małgorzata Gietka – Czernel: Zapalenia tarczycy. W: Rozpoznawanie i leczenie
chorób tarczycy. Warszawa : Ośrodek Informacyjno Naukowy Polfa, 2002
Wyd.1. 183-204; rozdział 7 ISBN:83-914984-5 MNiSW 3
29. Małgorzata Gietka - Czernel, Wojciech Jeske: Badania laboratoryjne. W: Choroby
tarczycy. / Zgliczyński S.Wrocław : Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner, 1998;
s.87 MNiSW 3
30. Małgorzata Gietka - Czernel: Choroba tarczycy a ciąża. W: Choroby tarczycy. /
Zgliczyński S.Wrocław : Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner, 1998; s.201
MNiSW 3
31.
Małgorzata Gietka - Czernel: Leczenie tarczycy radiojodem. W: Choroby tarczycy. /
Zgliczyński S.Wrocław : Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner, 1998; s.219
MNiSW 3
27
32. Małgorzata Gietka - Czernel: Zapalenia tarczycy. W: Choroby tarczycy. / Zgliczyński
S.; Wrocław : Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner, 1998; s.137 MNiSW 3

Doniesienia konferencyjne:
1.
Małgorzata Gietka-Czernel, Marzena Dębska, Piotr Kretowicz, Wojciech
Zgliczyński, Mariusz Ołtarzewski. Hyperthyroidism during pregnancy: the role of
measuring maternal TSH receptor antibodies and fetal ultrasound monitoring.
Materiały zjazdowe, Endocrine Abstracts; 35; P1061. 16th European Congress of
Endocrinology, Wrocław, Poland, 3-7 May 2014. Prezentacja plakatowa
2.
Małgorzata Gietka - Czernel. Thyrotoxicosis and pregnancy. Materiały zjazdowe,
Thyroid Research 2013; 6; Suppl.2; A18. IV Zjazd Polskiego Towarzystwa
Tyreologicznego, Łódź 11-13 kwiecień 2013. Prezentacja ustna
3.
Piotr Glinicki, Wojciech Jeske, Lucyna Bednarek - Papierska,
Aleksandra Kruszyńska, Elżbieta Rosłonowska, Jadwiga Słowińska - Srzednicka,
Anna Kasperlik - Załuska, Małgorzata Gietka - Czernel, Wojciech Zgliczyński.
Czy można zastąpić wskaźnik aldosteron/aktywność reninowa osocza (ARR),
wskaźnikiem aldosteron/renina (ADRR) w diagnostyce pierwotnego
hiperaldosteronizmu? Materiały zjazdowe, 27 Zjazd Polskiego Towarzystwa
Diagnostyki Laboratoryjnej, Warszawa 15-18 wrzesień 2013; s.140. Prezentacja
plakatowa
4.
Małgorzata Gietka - Czernel, Marzena Dębska, Piotr Kretowicz,
Helena Jastrzębska, G. Waśniewska. Decreased echogenicity and increased
vascularization of fetal thyroid on 2D-ultrasonography caused by mother's
Graves'disease. Materiały zjazdowe, Endocrine Abstracts 2012; 29; P1674. XX
Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego Poznań 27-29 wrzesień 2012 Prezentacja plakatowa - nagroda Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego
5.
Małgorzata Gietka - Czernel, Marzena Dębska, Piotr Kretowicz,
Helena Jastrzębska, G. Waśniewska.Obniżona echogeniczność i zwiększone
unaczynienie tarczycy płodu w ultrasonografii 2-wymiarowej spowodowane chorobą
Gravesa u matki. Materiały zjazdowe, Endokrynologia Polska / Polish Journal of
Endocrinology 2012; 63; supl.A; s.28
6.
Małgorzata Gietka - Czernel, Marzena Dębska, Piotr Kretowicz,
Helena Jastrzębska.
28
Prowadzenie ciąży u kobiety z chorobą Gravesa-Basedowa: przydatność badania
przeciwciał przeciwko receptorowi TSH i ultrasonograficznego monitorowania
płodu.
Materiały zjazdowe, Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology
2012; 63; supl.A; s.29. XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego
Poznań, 27-19 wrzesień 2012. Prezentacja plakatowa
7.
Piotr Glinicki, Wojciech Jeske, Anna Kasperlik - Załuska, Elżbieta Rosłonowska,
Lucyna Bednarek - Papierska, Małgorzata Gietka - Czernel, Wojciech Zgliczyński.
Chromogranina A (CgA) w guzach nadnerczy - doniesienie wstępne. Materiały
zjazdowe, Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 2012; 63;
supl.A; 29-30. XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Poznań 2719 wrzesień 2012. Prezentacja plakatowa
8.
Piotr Glinicki, Wojciech Jeske, Jadwiga Słowińska - Srzednicka, Lucyna Bednarek Papierska, E. Karpińska - Gasztoł, Małgorzata Gietka - Czernel,
Wojciech Zgliczyński. Wpływ sposobu pobierania krwi na wyniki badań aktywności
reninowej osocza (ARO) oraz stężenia reniny i aldosteronu. Materiały zjazdowe,
Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 2012; 63; supl.A; 30-31.
XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego Poznań 27-19 wrzesień
2012. Prezentacja plakatowa
9.
Lucyna Papierska, Waldemar Misiorowski, Michał Rabijewski, Małgorzata Gietka
- Czernel.Vitamin D status in patients treated with intravenous ibandronate: a cohort
study. Materiały zjazdowe, Endocrine Abstracts 2012; 29; P192. XX Zjazd Polskiego
Towarzystwa Endokrynologicznego Poznań 27-19 wrzesień 2012. Prezentacja
plakatowa
10.
Marzena Dębska, Małgorzata Gietka - Czernel, Piotr Kretowicz, Romuald Dębski.
Cervical teratoma - differentiation from thyroid goiter. Materiały zjazdowe,
Ultrasound in Obstetrics & Gynecology 2011; 38; suppl.1; P22.10. 21st World
Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Los Angeles, USA, 18–22
September 2011. Prezentacja ustna
11.
Małgorzata Gietka-Czernel, Magdalena Kochman, Karolina Bujalska, Elżbieta
Stachlewska-Nasfeter, Wojciech Zgliczyński. The efficacy of real-time ultrasound
elastography In evaluation of thyroid nodules. Materiały zjazdowe, Endocrine
29
Abstracts 2011; 26; P418. 13th European Congress of Endocrinology, Rotterdam,
The Netherlands, 30 April- 4 May, 2011. Prezentacja plakatowa
12.
Małgorzata Gietka - Czernel. Czy w starszym wieku leczenie tyroksyną może
przynieść więcej szkody niż pożytku? Materiały zjazdowe, Jesienna Szkoła
Endokrynologii, Zakopane, 2-4 grudzień 2010; 112-116. Prezentacja ustna
13.
Gietka-Czernel, Margaret M.; Debska, Marzena; Kretowicz, Piotr,
Romuald Dębski, Wojciech Zgliczyński. Fetal thyroid in 2-dimensional
ultrasonography: Age-dependent and age-independent nomograms. 2010 Endocrine
Journal Vol.: 57 Suppl. 2-1; S461-S461. 14th International Congress of
Endocrinology ICE, 26-30 March 2010, Kyoto, Japan. Prezentacja plakatowa
14.
Gietka-Czernel, Margaret M.; Debska, Marzena; Kretowicz, Piotr,
Helena Jastrzębska, Agnieszka Kondracka, Hanna Snochowska, Piotr J. Zdunowski,
Mariusz Ołtarzewski. Iodine status of pregnant women from central Poland 10 years
after introduction of iodine prophylaxis program. 2010 Endocrine Journal Vol.: 57
Suppl.22; S471-S471. 14th International Congress of Endocrinology ICE, 26-30
March 2010, Kyoto, Japan. Prezentacja plakatowa
15.
Małgorzata Gietka - Czernel, Magdalena Kochman, Karolina Bujalska,
Elżbieta Stachlewska - Nasfeter, Wojciech Zgliczyński. Elastografia - nowa technika
ultrasonograficzna w diagnostyce guzów tarczycy. Materiały zjazdowe, 4
Konferencja Naukowa "Rak tarczycy", 2 Zjazd Polskiego Towarzystwa
Tyreologicznego, Zakopane, 20-22 maj 2010; s.33. Prezentacja ustna
16.
Małgorzata Gietka - Czernel. Genetyczne uwarunkowania podwyższonego TSH
wiążą się z długowiecznością. Materiały zjazdowe, Postępy Endokrynologii i
Diabetologii, Jurata, 10-12 czerwiec 2010; 113-116. Prezentacja ustna
17.
Małgorzata Gietka - Czernel. Częstość niedokrwiennej choroby serca a
śmiertelność u osób z podkliniczną niedoczynnością tarczycy. Materiały zjazdowe,
Postępy Endokrynologii i Diabetologii, Jurata, 10-12 czerwiec 2010; 117-120.
Prezentacja ustna
18.
Małgorzata Gietka - Czernel. Skrining czy przypadkowe wykrywanie i leczenie
zaburzeń funkcji tarczycy w ciąży? Materiały zjazdowe, Postępy Endokrynologii i
Diabetologii, Jurata, 10-12 czerwiec 2010; 109-112. Prezentacja ustna
30
19.
Piotr Zdunowski, Małgorzata Gietka - Czernel, Wojciech Zgliczyński. Multiple
endocrine neoplasia type 1 incidence in patients with somatotropinoma. Materiały
zjazdowe, Endocrine Journal 2010; 57; suppl.2; S328. 14th International Congress of
Endocrinology ICE, 26-30 March 2010, Kyoto, Japan. Prezentacja ustna
20.
Małgorzata Gietka - Czernel. Cukrzyca typu 1 jako element
autoimmunologicznych zespołów wielogruczołowych. Materiały zjazdowe,
Diabetologia na co dzień / Magazyn dla lekarzy 2009; 1; 13-14. III Warszawskie
Spotkania Diabetologiczne; Postępy diabetologii, Warszawa, 20-21 listopad 2009.
Prezentacja ustna
21.
Małgorzata Gietka - Czernel. Czy leczyć podkliniczną niedoczynność tarczycy?
Materiały zjazdowe, 2 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Prewencyjnej i
Przeciwstarzeniowej, Warszawa, 11-12 wrzesień 2009; 46-47. Prezentacja ustna
22.
Małgorzata Gietka - Czernel. Postępowanie w chorobach tarczycy u kobiet ze
zmniejszoną płodnością. Materiały zjazdowe, 15 Jesienna Szkoła Endokrynologii,
Zakopane, 15-17 październik 2009; 18-20. Prezentacja ustna
23.
Małgorzata Gietka - Czernel.Rak rdzeniasty. Materiały zjazdowe, 15 Jesienna
Szkoła Endokrynologii, Zakopane, 15-17 październik 2009; 122-124. Prezentacja
ustna
24.
Małgorzata Gietka - Czernel. Uzupełnianie niedoborów selenu w
autoimmunologicznych chorobach tarczycy. Materiały zjazdowe, 2 Zjazd Polskiego
Towarzystwa Medycyny Prewencyjnej i Przeciwstarzeniowej, Warszawa, 11-12
wrzesień 2009; 48-49. Prezentacja ustna
25.
Małgorzata Gietka - Czernel. Zespoły wielogruczołowe (MEN) w guzach
neuroendokrynnych. Materiały zjazdowe, 15 Jesienna Szkoła Endokrynologii,
Zakopane, 15-17 październik 2009; 71-74. Prezentacja ustna
26.
Małgorzata Gietka - Czernel. Choroby autoimmunologiczne tarczycy suplementacja selenu w ciąży i połogu. Materiały zjazdowe, 14 Jesienna Szkoła
Endokrynologii, Zakopane, 27-29 listopad 2008; 25-26. Prezentacja ustna
27.
Małgorzata Gietka - Czernel. Czy hipoechogeniczność tarczycy pozwala
przewidzieć dobre wyniki radioterapii w chorobie Gravesa-Basedowa? Materiały
zjazdowe, Postępy Endokrynologii, Jurata, 5-7 czerwiec 2008; 15-16. Prezentacja
ustna
31
28.
Małgorzata Gietka - Czernel. Czy leczyć podkliniczną niedoczynność tarczycy?
Materiały zjazdowe, 14 Jesienna Szkoła Endokrynologii, Zakopane, 27-29 listopad
2008 2008; 21-22. Prezentacja ustna
29.
Małgorzata Gietka - Czernel. Czy zapotrzebowanie na L-tyroksynę u chorych z
autoimmunologiczną niedoczynnością tarczycy zwiększa się wraz ze wzrostem
miana przeciwciał przeciwko komórkom okładzinowym żołądka? Materiały
zjazdowe, Postępy Endokrynologii, Jurata, 5-7 czerwiec 2008; 23-24. Prezentacja
ustna
30.
Małgorzata Gietka - Czernel. Czy zastosowanie elastografii pozwoli rozpoznać
złośliwe guzy tarczycy? Materiały zjazdowe, Postępy Endokrynologii, Jurata, 5-7
czerwiec 2008; 21-22. Prezentacja ustna
31.
Małgorzata Gietka - Czernel, Marzena Dębska, Piotr Kretowicz,
Helena Jastrzębska, Hanna Snochowska. Ocena aktualnej podaży jodu i częstości
występowania wola u kobiet ciężarnych na terenie województwa
mazowieckiego. Materiały zjazdowe, Endokrynologia Polska / Polish Journal of
Endocrinology 2008; 59; Supl.A; 129-130.
XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, 25-28 wrzesień 2008 r,
Wrocław. Prezentacja pakatowa
32.
Małgorzata Gietka - Czernel. Przełom hipometaboliczny. Materiały zjazdowe, 14
Jesienna Szkoła Endokrynologii, Zakopane, 27-29 listopad 2008; 93-97. Prezentacja
ustna
33.
Małgorzata Gietka - Czernel, Marzena Dębska, Piotr Kretowicz.Tarczyca płodu w
ultrasonografii dwu-i trójwymiarowej. Nomogramy dla wieku ciążowego i wymiaru
dwuciemieniowego. Materiały zjazdowe, Endokrynologia Polska / Polish Journal of
Endocrinology 2008; 59; Supl.A; s.156. XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa
Endokrynologicznego, 25-28 wrzesień 2008 r, Wrocław. Prezentacja ustna
34.
Małgorzata Gietka - Czernel. Związane z wiekiem zmiany stężenia TSH.
Materiały zjazdowe, 1 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Prewencyjnej i
Przeciwstarzeniowej, Warszawa, 5-6 wrzesień 2008; 68-70. Prezentacja ustna
35.
Helena Jastrzębska, Małgorzata Gietka - Czernel, Jadwiga Janik,
Ewa Szczepańska, R. Kaczmarczyk, P. Koziński, Wojciech Zgliczyński. Ocena
wybranych metod diagnostycznych i terapeutycznych w przypadkach ciężkiej
32
oftalmopatii Gravesa.
Materiały zjazdowe, Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology
2008; 59; Supl.A; s.76. XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego,
25-28 wrzesień 2008 r, Wrocław. Prezentacja plakatowa
36.
Helena Jastrzębska, Małgorzata Gietka - Czernel, Ewa Szczepańska,
Jadwiga Janik, P. Koziński, Wojciech Zgliczyński. Przetoka szyjno-jamista
przyczyną jednostronnego wytrzeszczu, trudności diagnostyczno-terapeutyczne.Opis
przypadku. Materiały zjazdowe, Endokrynologia Polska / Polish Journal of
Endocrinology 2008; 59; Supl.A; s.77. XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa
Endokrynologicznego, 25-28 wrzesień 2008 r, Wrocław. Prezentacja plakatowa
37.
Małgorzata Gietka - Czernel, Janusz Krassowski, Wojciech Zgliczyński.
Insulinoma and gastrinoma in MEN 1: case report. Materiały zjazdowe, Endocrine
Abstracts 2007; 14; [bs]; P466. 9th European Congress of Endocrinology, Budapest,
Hungary, 28 April - 2 May 2007. Prezentacja plakatowa
38.
Małgorzata Gietka - Czernel. Jaka powinna być norma dla TSH-aktualny stan
badań. Materiały zjazdowe, Endokrynologia Polska / Polish Journal of
Endocrinology 2007; 58; 1; s.69. Co nowego w endokrynologii i chorobach
metabolicznych. Kurs kształcenia ustawicznego w endokrynologii i chorobach
metabolicznych, Wisła, 22-25 marzec 2007. Prezentacja ustna
39.
Małgorzata Gietka - Czernel. Niedoczynność tarczycy u chorej z niestabilną
chorobą wieńcową. Materiały zjazdowe, 13 Jesienna Szkoła Endokrynologii,
Zakopane, 29 listopad - 1 grudzień 2007; s.38. Prezentacja ustna
40.
Małgorzata Gietka - Czernel. Przypadek wola guzowatego olbrzymiego.Czy
wszyscy chorzy mieszczą się w standardach? Materiały zjazdowe, 13 Jesienna
Szkoła Endokrynologii, Zakopane, 29 listopad - 1 grudzień 2007; s.55. Prezentacja
ustna
41.
Małgorzata Gietka - Czernel, Helena Jastrzębska, Wojciech Zgliczyński,
Agnieszka Wiktorowicz - Dudek, Marek Szczepkowski. Thyroidectomy as the last
chance treatment for life threatening thyrotoxicosis: a case report. Materiały
zjazdowe, Endocrine Abstracts 2007; 14; [bs]; P465. 9th European Congress of
Endocrinology, Budapest, Hungary, 28 April - 2 May 2007. Prezentacja plakatowa
33
42.
Małgorzata Gietka - Czernel. Uporczywa bolesność tarczycy u chorej z zapaleniem
tarczycy. Materiały zjazdowe, 13 Jesienna Szkoła Endokrynologii, Zakopane, 29
listopad - 1 grudzień 2007; 44-45. Prezentacja ustna
43.
Helena Jastrzębska, Małgorzata Gietka - Czernel, Jadwiga Janik, Izabella Czajka Oraniec, Wojciech Jeske, R. Karczmarzyk, Wojciech Zgliczyński.Adiponectin in
patients with Graves' ophtalmopathy (GO). Materiały zjazdowe, Endocrine
Abstracts 2007; 14; [bs]; P380. 9th European Congress of Endocrinology, Budapest,
Hungary, 28 April - 2 May 2007. Prezentacja plakatowa
44.
Elżbieta Karpińska, Wojciech Zgliczyński, Małgorzata Gietka - Czernel,
Elżbieta Rosłonowska, Piotr J. Zdunowski. Guzy przysadki w przebiegu zespołu
MEN-1 - obserwacja własna. Materiały zjazdowe, Endokrynologia Polska / Polish
Journal of Endocrinology 2007; 58; 6; s.558
45.
Wojciech Zgliczyński, Piotr J. Zdunowski, Małgorzata Gietka - Czernel,
Grzegorz Zieliński.Thyrotropinoma response to somatostatin receptor ligand (SRL)key feature in preoperative treatment. Materiały zjazdowe, Endocrine
Abstracts 2007; 14; [bs]; P600. 9th European Congress of Endocrinology, Budapest,
Hungary, 28 April - 2 May 2007. Prezentacja plakatowa
46.
Małgorzata Gietka - Czernel, Helena Jastrzębska, Wojciech Zgliczyński,
G. Waśniewska, M. Wróblewska, K. Wernic, Barbara Cybulska, Elżbieta Karpińska.
Pretreatment with rhTSH allows effective 131 I therapy in patients with multinodular
toxic goiter and low radioiodine uptake. Materiały zjazdowe, Endocrine 2006; 11;
P905. 8th European Congress of Endocrinology, Glasgow, United Kingdom, 1-5
April 2006. Prezentacja plakatowa
47.
Małgorzata Gietka - Czernel. Prezentacja przypadku-guzy GEP w zespole
MEN1. Materiały zjazdowe, Endokrynologia Polska / Polish Journal of
Endocrinology 2006; 57; 5; 574-575. II Ogólnopolska Konferencja : Guzy
neuroendokrynne układu pokarmowego, Kraków, 24-25 listopad 2006. Prezentacja
ustna
48.
Helena Jastrzębska, Małgorzata Gietka - Czernel, Jadwiga Janik,
Stefan Zgliczyński, R. Karczmarzyk, Jacek Fijuth. Corticotherapy alone or
corticotherapy combined with orbital radiotherapy in severe active Graves'
ophthalmopathy: therapeutic outcome in 905 patients. Materiały zjazdowe,
34
Endocrine 2006; 11; P902. 8th European Congress of Endocrinology, Glasgow,
United Kingdom, 1-5 April 2006. Prezentacja plakatowa
49.
Małgorzata Gietka - Czernel, Helena Jastrzębska, Wojciech Zgliczyński,
G. Waśniewska, M. Wróblewska, K. Wernic, Barbara Cybulska, Elżbieta Karpińska.
Zastosowanie jednorazowej niskiej dawki rekombinowanej ludzkiej tyreotropiny
(rhTSH ) umożliwia leczenie 131 i chorych z wolem guzowatym nadczynnym i niską
jodochwytnością. Materiały zjazdowe, Endokrynologia Polska / Polish Journal of
Endocrinology 2005; 56; 4; 459-460; SO6-1. XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa
Endokrynologicznego, Kraków, 22-25 marzec 2005. Prezentacja ustna
50.
Jadwiga Janik, Helena Jastrzębska, Małgorzata Gietka - Czernel,
Stefan Zgliczyński.
Neuropatia nerwu wzrokowego w chorobie Gravesa nie powiązana z powiększeniem
mięśni zewnątrzgałkowych. Materiały zjazdowe, Endokrynologia Polska / Polish
Journal of Endocrinology 2005; 56; 4; s.617; 76. XVIII Zjazd Polskiego
Towarzystwa Endokrynologicznego, Kraków, 22-25 marzec 2005. Prezentacja
plakatowa
51.
Małgorzata Gietka - Czernel: Śpiączka hipometaboliczna. Materiały zjazdowe,
Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 2005; 56; 5; 823-824 11
Jesienna Szkoła Endokrynologii, Zakopane, 1-3 grudzień. Prezentacja ustna
52.
Małgorzata Gietka - Czernel: Podkliniczna niedczynność tarczycy. Materiały
zjazdowe, Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 2005; 56; 5;
847-848 11 Jesienna Szkoła Endokrynologii, Zakopane, 1-3 grudzień. Prezentacja
ustna
53.
Helena Jastrzębska, Małgorzata Gietka - Czernel, Jadwiga Janik,
Stefan Zgliczyński, R. Karczmarzyk, Jacek Fijuth, Hubert Wanyura, D. Potyra, Jan
Józef Kuś.
Kortykoterapia, radioterapia i leczenie chirurgiczne - trzy kolejne etapy
standartowego leczenia 1050 chorych z ciężką oftalmopatią Gravesa. Materiały
zjazdowe, Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 2005; 56; 4;
s.436; PR2. XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Kraków,
22-25 marzec 2005. Prezentacja plakatowa
35
54.
Małgorzata Gietka - Czernel, Helena Jastrzębska, M. Wróblewska,
G. Waśniewska, Elżbieta Karpińska. Jednorazowe zastosowanie niskiej dawki
rekombinowanej ludzkiej tyreotropiny (rhTSH) umożliwia leczenie radiojodem
chorych z wolem guzowatym nadczynnym i niską jodochwytnością. Materiały
zjazdowe, Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 2004; 1; 55;
103-104. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Postępy Tyreologii, Szczyrk, 18-20
styczeń 2004. Prezentacja ustna
55.
Helena Jastrzębska, Małgorzata Gietka - Czernel, Jadwiga Janik,
Stefan Zgliczyński, R. Karczmarczyk, Jacek Fijuth, J. Kamińska,
Hubert Wanyura.Wyniki leczenia 960 chorych z ciężką oftalmopatią
tarczycową. Materiały zjazdowe, Endokrynologia Polska / Polish Journal of
Endocrinology 2004; 1; 55; s.106. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Postępy
Tyreologii, Szczyrk, 18-20 styczeń 2004
56.
Rafał Zenon Słapa, Jadwiga Słowińska - Srzednicka, Wiesław S. Jakubowski,
Ireneusz Kozicki, Małgorzata Gietka - Czernel, M. Serafin - Król,
Helena Jastrzębska, Kazimierz Szopiński. Charakterystyka raka brodawkowatego
tarczycy oceniana w ultrasonografii 2D i 3D w skali szarości. Materiały zjazdowe,
Ultrasonografia 2004; 17; s.138. Postępy w Ultrasonografii 3D/4D i
Ultrasonograficznych Srodkach Kontrastujących, Kazimierz Dolny, 10-12 wrzesień
2004
57.
Rafał Zenon Słapa, Jadwiga Słowińska - Srzednicka, Małgorzata Gietka - Czernel,
Wiesław S. Jakubowski, Małgorzata Gietka - Czernel, Ireneusz Kozicki, M. Serafin Król, Kazimierz Szopiński, Helena Jastrzębska. Features of papillary carcinoma of
thyroid examined with 3D ultrasound. Materiały zjazdowe, 16 European Congress of
Ultrasound in Medicine and Biology, Zagreb, Croatia, 5-8 June 2004; suppl.2; [bs]
58.
Rafał Zenon Słapa, Jadwiga Słowińska - Srzednicka, Wiesław S. Jakubowski,
Ireneusz Kozicki, Małgorzata Gietka - Czernel, M. Serafin - Król,
Helena Jastrzębska, Kazimierz Szopiński. Unaczynienie guzów tarczycy w ocenie
trójwymiarowej Dopplerem mocy. Materiały zjazdowe, Ultrasonografia 2004; 17;
s.137. Postępy w Ultrasonografii 3D/4D i Ultrasonograficznych Srodkach Kontrastujących,
Kazimierz Dolny, 10-12 wrzesień 2004
36
59.
Małgorzata Gietka - Czernel, Helena Jastrzębska, Wojciech Jeske,
Hanna Snochowska, Włodzimierz Adam Czech, Joanna Zgliczyńska - Widłak,
G. Waśniewska, Barbara Cybulska. Early changes in serum free thyroid hormones,
thyroglo bulin and interleukin-6 levels after radioiodine therapy for thyrotoxicosis. :
Does pretreatment with antithyroid drugs affect the early outcome of radioiodine
therapy? W: Materiały zjazdowe, 6th European Congress of Endocrinology, Lyon,
France, 26-30 April 2003 [bs]; P0957. Prezentacja plakatowa
60.
Jadwiga Janik, Helena Jastrzębska, Małgorzata Gietka - Czernel,
Stefan Zgliczyński, B. Rożniatowska, Jerzy Elbanowski.Zmiany oczne u pacjentów z
chorobą Gravesa przebiegającą z eutyreozą. Materiały zjazdowe, Okulistyka 2003;
1; 153-156
61.
Małgorzata Gietka - Czernel: Rozpoznawanie i leczenie niedoczynności tarczycy.
W: Materiały zjazdowe, Endokrynologia Polska, 2003; 673-682; v.54, nr 5
62.
Helena Jastrzębska, Małgorzata Gietka - Czernel, Jadwiga Janik,
Stefan Zgliczyński, R. Karczmarzyk, Jacek Fijuth, J. Kamińska. Daily or weekly
orbital radiotherapy combined with systemic corticosteroias for severe Graves
ophthalmopathy. W: Materiały zjazdowe, 6th European Congress of Endocrinology,
Lyon, France, 26-30 April 2003. Prezentacja plakatowa
63.
Helena Jastrzębska, Małgorzata Gietka - Czernel, Joanna Zgliczyńska - Widłak,
G. Waśniewska, Marek Wierzbicki, Stefan Zgliczyński, M. Andrzejewska - Chmura.
Radioiodine therapy for hyperthyroidism in graves' disease in children. W: Materiały
zjazdowe, 6th European Congress of Endocrinology, Lyon, France, 26-30 April
2003. Prezentacja plakatowa
64.
Małgorzata Gietka - Czernel, Helena Jastrzębska, Wojciech Jeske,
Hanna Snochowska, Włodzimierz Adam Czech, Joanna Zgliczyńska - Widłak,
G. Waśniewska, Barbara Cybulska.Czy uprzednie stosowanie tiamazolu wpływa na
wczesne wyniki leczenia nadczynności tarczycy radiojodem? W: Materiały
zjazdowe, 5 Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Leczenie radiojodem łagodnych
chorób tarczycy, Jarmołtówek, 20-22 wrzesień 2002. Prezentacja ustna
65.
Małgorzata Gietka - Czernel, Helena Jastrzębska, Włodzimierz Adam Czech,
G. Waśniewska, Joanna Zgliczyńska - Widłak, Maria Barbara Gabryelewicz.
Porównanie skuteczności L-tyroksyny, radiojodu i przezskórnych wstrzyknięć
37
etanolu w leczeniu łagodnej guzkowej choroby tarczycy przebiegającej z
eutyreozą. Materiały zjazdowe, Endokrynologia Polska / Polish Journal of
Endocrinology 2002; 53(2); s.363. XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa
Endokrynologicznego, Warszawa, 26-29 maja 2002. Prezentacja plakatowa
66.
Małgorzata Gietka - Czernel, Helena Jastrzębska, Włodzimierz Adam Czech,
Barbara Cybulska, G. Waśniewska, Joanna Zgliczyńska - Widłak. Porównanie
uzupełniającego leczenia tiamazolem i węglanem litu na skuteczność terapii
nadczynności tarczycy radiojodem. Materiały zjazdowe, Endokrynologia Polska /
Polish Journal of Endocrinology 2002; 53(2); s.362. XVII Zjazd Polskiego
Towarzystwa Endokrynologicznego, Warszawa, 26-29 maja 2002. Prezentacja
plakatowa
67.
Małgorzata Gietka - Czernel, Helena Jastrzębska, Wojciech Jeske,
Hanna Snochowska, Włodzimierz Adam Czech, Joanna Zgliczyńska - Widłak,
G. Waśniewska, Barbara Cybulska.Wczesne zmiany w stężeniach wolnych
hormonów tarczycy, interleukiny-6 i tyreoglobuliny po leczeniu 131-I u chorych z
nadczynnością tarczycy. Materiały zjazdowe, Endokrynologia Polska / Polish
Journal of Endocrinology 2002; 53(2); s.361. XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa
Endokrynologicznego, Warszawa, 26-29 maja 2002. Prezentacja plakatowa
68.
Jadwiga Janik, Helena Jastrzębska, Małgorzata Gietka - Czernel,
Stefan Zgliczyński, R. Karczmarczyk. Analiza wyników radioterapii oczodołu u
pacjentów z neuropatią nerwu wzrokowego w chorobie Gravesa. Materiały
zjazdowe, Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 2002; 53(2);
377-378. XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Warszawa, 2629 maja 2002. Prezentacja plakatowa
69.
Helena Jastrzębska, Małgorzata Gietka - Czernel, G. Waśniewska,
Marek Wierzbicki, Joanna Zgliczyńska - Widłak, Stefan Zgliczyński,
M. Andrzejewska - Chmura, K. Wójcik. Leczenie radiojodem nadczynności tarczycy
u dzieci. Materiały zjazdowe, Endokrynologia Polska / Polish Journal of
Endocrinology 2002; 53(2); s.366. XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa
Endokrynologicznego, Warszawa, 26-29 maja 2002. Prezentacja plakatowa
70.
Helena Jastrzębska, Małgorzata Gietka - Czernel, Jadwiga Janik,
Stefan Zgliczyński, R. Karczmarzyk, J. Kamińska.Napromienienie oczodołów w
38
przypadkach ciężkiej oftalmopatii Gravesa; codziennie czy cotygodniowo? Materiały
zjazdowe, Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 2002; 53(2); 99100. XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Warszawa, 26-29
maja 2002. Prezentacja plakatowa
71.
Helena Jastrzębska, Małgorzata Gietka - Czernel, Maria Barbara Gabryelewicz,
Stefan Zgliczyński.Radiojod czy przezskórne wstrzyknięcia etanolu w leczeniu
pojedyńczych autonomicznych pretoksycznych guzów tarczycy ? Materiały
zjazdowe, Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 2002; 53(2);
364-365. XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Warszawa, 2629 maja 2002. Prezentacja plakatowa
72.
Wojciech Zgliczyński, Piotr J. Zdunowski, Małgorzata Gietka - Czernel,
J. Jastrzębska, Włodzimierz Adam Czech.Morfologia i czynność tarczycy u 137
chorych z akromegalią. Materiały zjazdowe, Endokrynologia Polska / Polish Journal
of Endocrinology 2002; 53(2); 244-245. XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa
Endokrynologicznego, Warszawa, 26-29 maja 2002. Prezentacja plakatowa
73.
Helena Jastrzębska, Małgorzata Gietka - Czernel, Stefan Zgliczyński, Włodzimierz
Adam Czech, Aleksandra Lewartowska, Romuald Dębski. Ciąża u kobiet z rakiem
tarczycy leczonych supresyjną dawką L - tyroksyny. Materiały zjazdowe,
Wiadomości Lekarskie 2001; 54(supl.1); 389-397. II Konferencja Naukowa: Rak
tarczycy, Szczyrk 2000. Prezentacja ustna
74.
Helena Jastrzębska, Małgorzata Gietka - Czernel, Stefan Zgliczyński. Hormonalna
terapia zastępcza u kobiet z rakiem tarczycy leczonych supresyjną dawką Ltyroksyny. Materiały zjazdowe, Wiadomości Lekarskie 2001; 54(supl.1); 383-387.
II Konferencja Naukowa: Rak tarczycy, Szczyrk 2000. Prezentacja ustna
75.
Urszula Piotrowska, Grażyna Adler, Andrzej Gardas, Małgorzata Gietka - Czernel,
Marek Kaniewski, Paul Banga.Cross-reactivity of serum protein 1-antitrypsin with a
monoclonal antibody to the amino terminal region of thyrotropin receptor. Materiały
zjazdowe, Journal of Endocrinological Investigation 2001; 24(suppl.to nr 6); s.139.
27th Annual Meeting of the European Thyroid Association, Warszawa, 25-29 August
2001. Prezentacja plakatowa
39
76.
Helena Jastrzębska, Małgorzata Gietka - Czernel, Stefan Zgliczyński, Włodzimierz
Adam Czech, Aleksandra Lewartowska, Romuald Dębski. Ciąża u kobiet z rakiem
tarczycy leczonych supresyjną dawką tyroksyny. Materiały zjazdowe, 2000; 140-141
77.
Małgorzata Gietka - Czernel: Niedoczynność tarczycy. W: VI Jesienna szkoła
endokrynologii. / Zgliczyński S.Warszawa : Centrum Medyczne Kształcenia
Podyplomowego, 2000; 82-93. Prezentacja ustna
78.
Helena Jastrzębska, Małgorzata Gietka - Czernel, Stefan Zgliczyński. Hormonalna
terapia zastępcza u kobiet z rakiem tarczycy leczonych supresyjną dawką
tyroksyny. W: Materiały zjazdowe, 2000; 56-57
79.
Urszula Piotrowska, Grażyna Adler, Andrzej Gardas, Marek Kaniewski,
Małgorzata Gietka - Czernel. Aktywność immunologiczna receptora tyreotropiny
we krwi ludzkiej. W: Materiały zjazdowe, 2000 [bs]
80.
Wojciech Zgliczyński, Małgorzata Gietka - Czernel, Helena Jastrzębska,
Stefan Zgliczyński. Thyroid function in patients with acromegaly. Materiały
zjazdowe,2000 [bs]; 431(P1347). 11th International Congress of Endocrinology,
Sydney, Australia 2000. Prezentacja plakatowa
81.
Włodzimierz Zych, Andrzej Habior, Aleksandra Lewartowska, Małgorzata Gietka Czernel, M. Sankowska, Wanda Wojciechowska, Andrzej Gardas,
Eugeniusz Butruk.
Association of primary biliary cirrhosis (PBC) with antithyroid antibodies and
thyroid disease in Poland. Materiały zjazdowe, Journal of Hepatology 2000;
32(suppl.2); s.218. XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego,
Mikołajki, 10-15 wrzesień 1999. Prezentacja plakatowa
82.
Małgorzata Gietka - Czernel, Helena Jastrzębska, D. Świerczewski,
Wojciech Jeske, Stefan Zgliczyński, Joanna Zgliczyńska - Widłak,
G. Wiśniewska.Czy estrogeny wpływają korzystnie na przebieg nadczynności
tarczycy u kobiet po menopauzie? Materiały zjazdowe, Endokrynologia Polska /
Polish Journal of Endocrinology 1999; 50(supl.1); s.196. XVI Zjazd Polskiego
Towarzystwa Endokrynologicznego, Mikołajki, 10-15 wrzesień 1999. Prezentacja
plakatowa
83.
Małgorzata Gietka - Czernel, Helena Jastrzębska, T. Gorowski, A. Bednarski,
Włodzimierz Adam Czech, Anna Makowska, Stefan Zgliczyński. Ocena leczenia
40
nadczynności tarczycy radiojodem według dwóch metod obliczania aktywności
terapeutycznej. Materiały zjazdowe, Endokrynologia Polska / Polish Journal of
Endocrinology 1999; 50(supl.1); s.194. XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa
Endokrynologicznego, Mikołajki, 10-15 wrzesień 1999. Prezentacja plakatowa
84.
Małgorzata Gietka - Czernel, Helena Jastrzębska, T. Gorowski, Włodzimierz
Adam Czech, Stefan Zgliczyński, Maria Barbara Gabryelewicz,
Aleksandra Lewartowska, T. Kubicki.Wyniki leczenia 171 przypadków łagodnych
guzów tarczycy metodą przezskórnych wstrzyknięć etanolu. Materiały zjazdowe,
Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 1999; 50(supl.1); s.193.
XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Mikołajki, 10-15
wrzesień 1999. Prezentacja plakatowa
85.
Małgorzata Gietka - Czernel, Helena Jastrzębska, Jadwiga Janik, A. Dowzenko,
Stefan Zgliczyński. Wytrzeszcz gałek ocznych przebiegający z pogrubieniem mięśni
okołoruchowych spowodowany przetoką pomiędzy tętnica szyjną wewnętrzną a
zatoką jamistą mylnie rozpoznany jako oftalmopatia Gravesa. Materiały zjazdowe,
Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 1999; (supl.1); s.195. XVI
Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Mikołajki, 10-15 wrzesień
1999. Prezentacja plakatowa
86.
Helena Jastrzębska, Małgorzata Gietka - Czernel, K. Górnicki, Stefan Zgliczyński,
Maria Barbara Gabryelewicz, T. Kubicki.Chirurgiczne leczenie chorób tarczycy w
populacji niedoboru jodu. Materiały zjazdowe, Endokrynologia Polska / Polish
Journal of Endocrinology 1999; 50(supl.1); s.218. XVI Zjazd Polskiego
Towarzystwa Endokrynologicznego, Mikołajki, 10-15 wrzesień 1999. Prezentacja
plakatowa
87.
Helena Jastrzębska, Małgorzata Gietka - Czernel, J. Kamińska, Jadwiga Janik,
Stefan Zgliczyński.Korzystny wpływ nikotynamidu na zmiany oczne naciekowoobrzękowe w chorobie Gravesa. Materiały zjazdowe, Endokrynologia Polska / Polish
Journal of Endocrinology 1999; 50(supl.1); s.219. XVI Zjazd Polskiego
Towarzystwa Endokrynologicznego, Mikołajki, 10-15 wrzesień 1999. Prezentacja
plakatowa
88.
Helena Jastrzębska, M. Gumowska, Małgorzata Gietka - Czernel,
Stefan Zgliczyński, Romuald Dębski. Leczenie nadczynności tarczycy w czasie
41
ciąży-wybór między metizolem a propycilem. W: Materiały zjazdowe, 1999; 83-84.
XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Mikołajki, 10-15
wrzesień 1999. Prezentacja plakatowa
89.
Helena Jastrzębska, M. Gumowska, Małgorzata Gietka - Czernel,
Stefan Zgliczyński, Romuald Dębski. Leczenie nadczynności tarczycy w czasie
ciąży. Materiały zjazdowe, Endokrynologia Polska / Polish Journal of
Endocrinology 1999; 50(supl.1); s.89. XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa
Endokrynologicznego, Mikołajki, 10-15 wrzesień 1999. Prezentacja plakatowa
90.
Helena Jastrzębska, Małgorzata Gietka - Czernel, Janusz Krassowski,
Wojciech Jeske, Stefan Zgliczyński. Zespół autoimmunologicznej hipoglikemii
(zespół Hirata) u chorej z chorobą Gravesa leczonej metizolem. Materiały zjazdowe,
Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 1999; 50(supl.1); s.220.
XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Mikołajki, 10-15
wrzesień 1999. Prezentacja plakatowa
91.
Janusz Krassowski, Elżbieta Rosłonowska, Małgorzata Gietka - Czernel,
A. Prokurat, K. Górnicki, Maria Barbara Gabryelewicz, Wojciech Jeske. Przydatność
testu pentagastrynowego w rozpoznaniu rodzinnego raka rdzeniastego
tarczycy. W: Materiały zjazdowe, 1999; 50(supl.1). XVI Zjazd Polskiego
Towarzystwa Endokrynologicznego, Mikołajki, 10-15 wrzesień 1999. Prezentacja
plakatowa
92.
Janusz Krassowski, Elżbieta Rosłonowska, Małgorzata Gietka - Czernel,
A. Prokurat, K. Górnicki, Maria Barbara Gabryelewicz, Wojciech Jeske. Rola testu
pentagastrynowego w rozpoznawaniu rodzinnego raka rdzeniastego
tarczycy. Materiały zjazdowe, Endokrynologia Polska / Polish Journal of
Endocrinology 1999; 50(supl.1); s.259. XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa
Endokrynologicznego, Mikołajki, 10-15 wrzesień 1999. Prezentacja plakatowa
93.
Aleksandra Lewartowska, Małgorzata Gietka - Czernel, Włodzimierz Zych,
Andrzej Habior, Wanda Wojciechowska, Andrzej Gardas.Częste występowanie
przeciwciał antytyreoglobulinowych i anty-mikrosomalnych u chorych z pierwotną
żółciową marskością wątroby. Materiały zjazdowe, Endokrynologia Polska / Polish
Journal of Endocrinology 1999; 50(supl.1); s.172. XVI Zjazd Polskiego
42
Towarzystwa Endokrynologicznego, Mikołajki, 10-15 wrzesień 1999. Prezentacja
plakatowa
94.
Stefan Zgliczyński, Helena Jastrzębska, Małgorzata Gietka - Czernel,
Jadwiga Janik, T. Gorowski, Jan Józef Kuś, Hubert Wanyura, R. Karczmarzyk,
D. Potyra. Effects of a three-stage treatment: corti-cotherapy, linear accelerator ,
surgical orbital, decompresion or extraocular muscle surgary in 450 patients with
severe Grave's ophtalmopathy. Materiały zjazdowe, Journal of Endocrinological
Investigation 1999; 229(suppl.to nr 7); s.58
95.
Stefan Zgliczyński, Helena Jastrzębska, Małgorzata Gietka - Czernel,
Jadwiga Janik, T. Gorowski, Jan Józef Kuś, Hubert Wanyura, R. Karczmarzyk,
D. Potyra.Wyniki 3-etapowego leczenia: kortykoterapia, akcelerator liniowy i
chirurgiczna dekompresja oczodołów lub operacja mięśni okoruchowych u 450
chorych z ciężkimi zmianami ocznymi w chorobie Gravesa. Materiały zjazdowe,
Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 1999; 50(supl.1); s.137.
XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Mikołajki, 10-15
wrzesień 1999. Prezentacja plakatowa
96.
Zgliczynski, S; Gietka-Czernel, M; Gorowski, T; et al. Results of i-131 theory for
2000 thyrotoxic patients - do the effects depend on the dose. Materiały zjazdowe ,
Experimental And Clinical Endocrinology Vol: 97, 2-3 Pages: 286-291; Conference:
International Thyroid Symp On The 150th Anniversary of Basedows Disease. Halle,
Ger Dem Rep Date: MAY 02-06, 1991. Prezentacja ustna
97.
Grażyna Adler, Małgorzata Gietka - Czernel, Urszula Piotrowska, I. Targońska.
The ratio among fibrinogen fractions in Graves' disease is within a normal range.
Materiały zjazdowe, Sevilla 1998; P2-166; [bs]. IV European Congress of
Endocrinology, Sevilla, Spain, 9-13 May 1998. Prezentacja plakatowa
98.
Helena Jastrzębska, Piotr Soszyński, D. Wojciechowski, Małgorzata Gietka Czernel, G. Waśniewska, Joanna Zgliczyńska - Widłak, T. Górowski,
Aleksandra Lewartowska.Wpływ supresyjnych dawek tyroksyny na gęstość
mineralną kości i układ krążenia u chorych z rakiem tarczycy. W: Materiały
zjazdowe, 1997
99.
Helena Jastrzębska, Stefan Zgliczyński, Małgorzata Gietka - Czernel, Maria
Barbara Gabryelewicz, T. Kubicki.Wskazania do chirurgicznego leczenia chorób
43
tarczycy. Materiały zjazdowe, Endokrynologia Polska / Polish Journal of
Endocrinology 1997; 48(suppl.4); s. 120
100. Janusz Krassowski, Małgorzata Godziejewska - Zawada, Helena Jastrzębska,
Małgorzata Gietka - Czernel, T. Górowski, Piotr Soszyński.The effect of one
month corticotherapy on glucose tolerance and insulin secretion. Materiały zjazdowe,
Diabetologia 1997; 40(suppl.1); s.380
101. Janusz Krassowski, Małgorzata Godziejewska - Zawada, Helena Jastrzębska,
Małgorzata Gietka - Czernel, T. Górowski, Piotr Soszyński.Wpływ miesięcznej
kortykoterapii na tolerancję glukozy i sekrecję insuliny. Materiały zjazdowe,
Diabetologia Polska / Polish Journal of Diabetology 1997; 4(suppl.1); s.113
102. Grażyna Adler, Małgorzata Gietka - Czernel, I. Targońska.Fibrynogen w przebiegu
choroby Gravesa-Basedova Materiały zjazdowe, Endokrynologia Polska / Polish
Journal of Endocrinology 1996; 47(2)(supl. 1); s.27
103. Helena Jastrzębska, Małgorzata Gietka - Czernel, T. Górowski, Włodzimierz
Adam Czech, Stefan Zgliczyński, Maria Barbara Gabryelewicz,
Aleksandra Lewartowska, T. Kubicki. Leczenie guzów gorących i torbieli tarczycy
metodą przezskórnych wstrzyknięć etanolu. Materiały zjazdowe, Endokrynologia
Polska / Polish Journal of Endocrinology 1996; 47(supl. 1); s.181
104. Helena Jastrzębska, Piotr Soszyński, D. Wojciechowski, Małgorzata Gietka Czernel, G. Wiśniewska, Joanna Zgliczyńska - Widłak, T. Górowski,
Aleksandra Lewartowska: Ocena wpływu supresyjnego leczenia tyroksyną na
gęstość mineralną kości i układ krążenia u chorych z rakiem tarczycy. Materiały
zjazdowe, Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 1996;
47(2)(supl. 1); s.182
105. Helena Jastrzębska, Stefan Zgliczyński, Małgorzata Gietka - Czernel, T. Górowski,
Jadwiga Janik, Jan Józef Kuś, A. Hliniak, R. Karczmarzyk, Z. Laskus,
D. Potyra.Wyniki 4-etapowego leczenia: kortykoterapia, akcelerator liniowy,
dekompresja oczodołów i operacja mięśni okoruchowych u 370 chorych z
wytrzeszczem złośliwym w chorobie Gravesa-Basedowa. Materiały zjazdowe,
Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 1996; 47(supl. 1); s.59
C.
Referaty wygłoszone na konferencjach tematycznych na zaproszenie
44
1.
Małgorzata Gietka-Czernel, 2014 r. „ Zespół niskiej trijodotyroniny”, Wiosenna
Szkoła Tyreologii, Międzyzdroje,
2.
Małgorzata Gietka-Czernel, 2013 r. „Nadczynność tarczycy a ciąża”, IV Zjazd
Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego, Łódź,
3.
Małgorzata Gietka-Czernel, 2013 r. „ Nowe metody obrazowania w chorobach
tarczycy”, V Zjazd XXI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Endokrynologii
Dziecięcej, Warszawa,
4.
Małgorzata Gietka-Czernel, 2012 r. „Wpływ uzupełniania niedoborów selenu na
autoimmunologiczne choroby tarczycy” IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny
Prewencyjnej i Przeciwstarzeniowej, Warszawa,
5.
Małgorzata Gietka-Czernel, 2010 r. „Badania obrazowe tarczycy matki i dziecka”,
Konferencja pt. „Tarczyca a ciąża”, Kraków,
6.
Małgorzata Gietka-Czernel, 2010 r. „Czynność tarczycy u ludzi w podeszłym
wieku", Konferencja pt. „ Układ endokrynny w trakcie starzenia się: Patofizjologia i
terapia”. Towarzystwo Endokrynologiczne oraz Komisja Biologii Starzenia PAN,
Warszawa,
7.
Małgorzata Gietka-Czernel, 2010 r. „Czy genetycznie uwarunkowany wzrost
stężenia hormonu tyreotropowego (TSH) wiąże się z długowiecznością? Czy w
podeszłym wieku stosować tyroksynę?” III Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny
Prewencyjnej i Przeciwstarzeniowej, Warszawa,
8.
Małgorzata Gietka - Czernel, 2009 r. „Cukrzyca typu 1 jako element
autoimmunologicznych zespołów wielogruczołowych”, Warszawskie Spotkania
Diabetologiczne,
9.
Małgorzata Gietka-Czernel, 2009 r. „Czy leczyć podkliniczną niedoczynność
tarczycy u osób starszych”, II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Prewencyjnej
i Przeciwstarzeniowej, Warszawa,
10. Małgorzata Gietka-Czernel, 2009 r. „Niedobór selenu a autoimmunologiczne
choroby tarczycy”, II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Prewencyjnej i
Przeciwstarzeniowej, Warszawa,
45
11. Małgorzata Gietka - Czernel, 2008 r. „Związane z wiekiem zmiany stężenia TSH”. I
Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Prewencyjnej i Przeciwstarzeniowej,
Warszawa,
12. Małgorzata Gietka-Czernel, 2005 r. „NET of the Upper GI-tract”, European
Neuroendocrine Tumor Society ENETS, 2nd Educational Conference, Kraków.
D.
Przewodniczenie sesjom konferencyjnym na zaproszenie

Sesja pt. „Choroby tarczycy a ciąża”, 2014 r, Wiosenna Szkoła Tyreologii,
Międzyzdroje,

Sesja pt. „Choroby tarczycy a ciąża”, 2013 r, IV Zjazd Polskiego Towarzystwa
Tyreologicznego, Łódź .
Udział w projektach badawczych- projekty własne CMKP, kierownik projektu
E.

501-2-207-73/99, Porównanie uzupełniającego leczenia tiamazolem i węglanem litu na
skuteczność terapii nadczynności tarczycy radiojodem,

501-2-207-74/99, Wczesne zmiany w stężeniach wolnych hormonów tarczycy,
interleukiny-6 i tyreoglobuliny po leczeniu 131-I u chorych z nadczynnością
tarczycy. Czy uprzednie stosowanie tyreostatyków wpływa na wyniki leczenia
radiojodem,

501-2-2-07-36/02, Jednorazowe zastosowanie niskiej dawki rekombinowanej ludzkiej
tyreotropiny (rhTSH) umożliwia leczenie radiojodem chorych z wolem guzowatym
nadczynnym i niską jodochwytnością,

501-2-1-07-01/07, Normy wielkości tarczycy płodu w zależności od wieku ciążowego i
wymiaru dwuciemieniowego,

501-2-1-07-02/07, Zaopatrzenie w jod kobiet ciężarnych w centralnej Polsce
po upływie 10 lat od wprowadzenia profilaktyki jodowej,
 501-2-1-07-01/07 i 501-1-08-11/13, Nadczynność tarczycy w ciąży — rola oznaczania
przeciwciał przeciwko receptorowi TSH i ultrasonograficznego monitorowania płodu.
F.
Działalność dydaktyczna i popularyzatorska
Od początku zatrudnienia w CMKP prowadzę wykłady na kursach specjalizacyjnych i
doskonalących z endokrynologii, chorób wewnętrznych, diabetologii oraz diagnostyki
46
laboratoryjnej. Tematyką prowadzonych przeze mnie wykładów i szkoleń są głównie
zagadnienia dotyczące tyreologii a także guzów neuroendokrynnych i zespołów mnogich
nowotworów endokrynnych. Poza rodzimą Uczelnią uczestniczyłam jako wykładowca w
następujących kursach i konferencjach szkoleniowych:

wszystkie coroczne Jesienne Szkoły Endokrynologii organizowane w Zakopanem w
latach 1995- 2014 r,
 wszystkie coroczne konferencje dydaktyczne Postępy Endokrynologii oraz Postępy
Endokrynologii i Diabetologii prowadzone w Juracie w latach 2000-2014 r,
 coroczne kursy Podstawy Endokrynologii Praktycznej organizowane w Krynicy w
latach 2010-2013 r,
 Jesienne Ordynatorskie Zakopiańskie Dni Kardiologiczne w 2012 i 2014 r
 „Hormony tarczycy- „robią z sercem co chcą” Co kardiolog powinien
wiedzieć?” 2012 r,
 „Tarczyca w ciąży i połogu” 2012 i 2014 r,
 „Hormony tarczycy- robią z sercem „co chcą” , czy czynność tarczycy zmienia
się z wiekiem- co kardiolog powinien wiedzieć…” 2014 r,
 Konferencje Akademii po Dyplomie:

„Algorytmy postępowania w przypadkowo wykrytych guzkach tarczycy”.
2011 r, VI Kongres Medycyny po Dyplomie Interna, Warszawa,

„Zaburzenia czynności tarczycy w podeszłym wieku – jak rozpoznać i kiedy
leczyć?” 2011r, I Kongres Medycyny po Dyplomie Endokrynologia,
Warszawa,

„Choroby tarczycy a ciąża”. 2011r, V Kongres Medycyny po Dyplomie
Ginekologia, Warszawa,

„Niedoczynność tarczycy- algorytm postępowania”. 2010 r, V Kongres
Akademii po Dyplomie Interna Algorytmy Postępowania w Chorobach
Wewnętrznych, Warszawa.
Sprawuję także opiekę nad lekarzami przygotowującymi się do egzaminów
specjalizującyjnych: pod moim kierownictwem dwoje z nich uzyskało dyplom specjalisty w
zakresie chorób wewnętrznych a sześcioro - endokrynologii.
W ramach popularyzacji wiedzy medycznej wygłaszałam wykłady na Uniwersytecie
Trzeciego Wieku w CMKP, wielokrotnie przedstawiałam prace na posiedzeniach
47
Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznegi i Tyreologicznego
oraz uczestniczyłam w sesjach wyjazdowych na zaproszenie regionalnych Oddziałów
Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego w Gdańsku, Białymstoku, Olsztynie,
Zamościu, Rzeszowie, Stalowej Woli, Kielcach i Radomiu.
G.
Otrzymane nagrody i wyróżnienia
Nagrody Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Nagroda Zespołowa I st. Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia
Podyplomowego, 2013 r, za osiągnięcia dydaktyczne,

Nagroda Zespołowa I st. Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia
Podyplomowego, 2012 r, za osiągnięcia dydaktyczne,

Nagroda Zespołowa II st. Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia
Podyplomowego, 2011 r, za osiągnięcia dydaktyczne,

Nagroda Zespołowa I st. Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia
Podyplomowego, 2009 r, za osiągnięcia dydaktyczne,

Zespołowa nagroda II st. Dyrektora CMKP, 2004 r. za pracę pt.: „The reaction of
antibodies with the native and deglycosylated thyrotropin receptor obtained from
transfected insect cells”,

Nagroda indywidualna III st. Dyrektora CMKP, 2003 r. za podręcznik pt.:
„Rozpoznawanie i leczenie chorób tarczycy”.
Nagrody Ministra Zdrowia

Zespołowa Nagroda Ministra Zdrowia, 2013 r. za „ Atlas ultrasonografii tarczycy
w aspekcie praktycznym”,

Zespołowa Nagroda Ministra Zdrowia, 1999 r. za monografię p.t.: „Choroby
tarczycy”,

Zespołowa Nagroda Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, 1992 r. za cykl prac na
temat „ Badania nad optymalizacją metod leczenia I-131 nadczynności tarczycy”.
48
Medale

Medal Przewodniczącego Rady Miasta Stołecznego Warszawy 2008 r, za zasługi
dla Miasta Stołecznego Warszawy,

Medal Komisji Edukacji Narodowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu,
2005 r, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.
49
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards