Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji

advertisement
PUP Jastrzębie-Zdrój
http://www.pupjastrzebie.pl/pracodawcy_przedsiebiorcy/szkolenia_pracownikow_i_inne_formy_podnoszenia_kwalifikacji.html
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji
W miarę istniejących możliwości, służby zatrudnienia tutejszego Urzędu deklarują chęć organizacji indywidualnych i grupowych szkoleń dla
wyselekcjonowanych kandydatów do zatrudnienia pod konkretne, zidentyfikowane potrzeby PRACODAWCY.
Starosta inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia bezrobotnych, w celu podniesienia ich kwalifikacji
zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szanse na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
w szczególności w przypadku:
braku kwalifikacji zawodowych;
konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji;
utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;
braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.
Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju finansuje
szkolenie grupowe/indywidualne, studia podyplomowe dla osoby bezrobotnej jak również poszukującej pracy, która:
jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
jest zatrudniona u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu
prywatyzacji,
otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy
społecznej,
jest żołnierzem rezerwy,
pobiera rentę szkoleniową,
pobiera świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6 - świadczenie szkoleniowe jest przyznawane przez pracodawcę na wniosek
pracownika i przysługuje po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniach, w okresie nie
dłuższym niż 6 miesięcy,
podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik
lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem.
jest pracownikiem bądź osobą wykonującą inną pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej, zarejestrowaną w urzędzie pracy i zainteresowaną
pomocą w rozwoju zawodowym,
jest cudzoziemcem, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. h oraz ha, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 6 ustawy,
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. Nr 149 z późn. zm.)
W razie pytań prosimy o kontakt:
Imię i nazwisko
Stanowisko
Telefon
Adres e-mail
Barbara Milewska
Specjalista ds. rozwoju zawodowego 32 475 30 12 wew.32
Magdalena Bierońska Specjalista ds. rozwoju zawodowego 32 475 30 12 wew.32
Download