Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło dla gminy

advertisement
Projekt założeń
do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe
dla gminy/miasta
2017-07-20
1
„Projekt założeń …” powinien obejmować
nstp. tematy:
 Projekt założeń do planu zaopatrzenia


w ciepło dla gminy … (może uwzględniać
alternatywne rozwiązania)
Projekt założeń do planu zaopatrzenia
w energię elektryczną dla gminy …
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w
paliwa gazowe dla gminy …
2017-07-20
Departament Rozwoju
Gospodarczego
2
„Projekt założeń …” powinien obejmować
nstp. tematy:
 Ocenę możliwości współpracy danej gminy
z sąsiednimi gminami w zakresie gospodarki
energetycznej
2017-07-20
Departament Rozwoju
Gospodarczego
3
Ponadto w interesie gminy jest, aby dokument
zawierał również:
 Omówienie aktualnego i perspektywicznego
stanu zanieczyszczeń atmosfery na terenie
gminy – wynikającego z działalności sektora
energetycznego
 Propozycję scenariuszy zaopatrzenia gminy
w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe
2017-07-20
Departament Rozwoju
Gospodarczego
4
Horyzont czasowy
Plany energetyczne gmin opracowywane są zgodnie
z harmonogramem na okres 15 lat i powinny być
aktualizowane po okresie 3 lat
W opracowaniu przyjęto następujące przedziały czasowe:
 2013÷2018
 2019÷2023
 2024÷2028
2017-07-20
Departament Rozwoju
Gospodarczego
5
Priorytety i strategiczne kierunki działań:
 Bezpieczeństwo energetyczne - zapewnienie środków i
możliwości efektywnego wytwarzania, przesyłania i
dystrybucji energii odbiorcom, w sposób technicznie i
ekonomicznie uzasadniony
 Wzrost efektywności energetycznej wykorzystania paliw i
nośników energii pierwotnej (we wszystkich sektorach
gospodarki), wprowadzanie produkcji energii w skojarzeniu
 Zwiększenie udziału OZE - zwiększenie energii
pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii w bilansie
energetycznym gminy
 Bezpieczeństwo ekologiczne - ochrona środowiska przed
negatywnymi skutkami działalności energetycznej
2017-07-20
Departament Rozwoju
Gospodarczego
6
Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10.04.1997
(tekst jednolity Dz.U. 2012,1059)
„Bezpieczeństwo energetyczne”:
stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i
perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na
paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie
uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony
środowiska
7
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE
z dnia 25.10.2012 r. w sprawie efektywności energetycznej
„efektywność energetyczna”
oznacza stosunek uzyskanych wyników, usług,
towarów lub energii do wkładu energii
„poprawa efektywności energetycznej”
oznacza zwiększenie efektywności energetycznej w
wyniku zmian w technologicznych, zachowań lub
ekonomicznych
8
Uwagi do „Projektu założeń …”
Należy zwrócić uwagę na następujące
zagadnienia:
 aktualny i perspektywiczny bilans energetyczny gminy,
tj. zapotrzebowania na moc cieplną oraz ciepło (na
potrzeby (c.o.), przygotowania (c.w.u.) i potrzeby
technologiczne),
 aktualny i perspektywiczny bilans zużycia energii
elektrycznej,
2017-07-20
Departament Rozwoju
Gospodarczego
9
Uwagi do „Projektu założeń …”
 aktualne i perspektywiczne (dla okresu 15 lat)
zapotrzebowanie na paliwa gazowe, w tym na potrzeby
bytowe - w bilansie perspektywicznym powinien być
uwzględniony udział biogazu,
 aktualna i perspektywiczna struktura zużycia paliw oraz
ilość zużywanej energii pierwotnej w paliwach i innych
nośnikach energii - dane te stanowią podstawę do
oceny poprawy (pogorszenia) efektywności
energetycznej oraz oceny stanu środowiska,
2017-07-20
Departament Rozwoju
Gospodarczego
10
Uwagi do „Projektu założeń …”
 aktualna i perspektywiczna wielkość szacowanej emisji
zanieczyszczeń z urządzeń i instalacji energetycznych
zlokalizowanych na terenie gminy
 możliwości stosowania środków poprawy efektywności
energetycznej (w art. 19 ust. 3 pkt. 3a) ustawy Prawo
energetyczne)
2017-07-20
Departament Rozwoju
Gospodarczego
11
Uwagi do „Projektu założeń …”
Należy zwrócić uwagę:
 czy uwzględniono w bilansach
termomodernizację obiektów użyteczności
publicznej, obiektów usługowych i
przemysłowych
 czy pokazano aktualne i perspektywiczne
wskaźniki rocznego zapotrzebowania na ciepło
do ogrzewania budynków (np. kWh/m2 rok)
2017-07-20
Departament Rozwoju
Gospodarczego
12
Propozycje działań na poziomie gminy:
 Termomodernizacja – program wieloetapowy
 Zwiększenie udziału produkcji energii z OZE – promocja
i rozwój następujących grup urządzeń:
 biogazownie rolnicze i kompleksy agroenergetyczne
(możliwe wykorzystanie agregatów kogeneracyjnych
wykorzystujących biometan i inne paliwa gazowe);
 instalacje solarne – kolektory słoneczne i fotoogniwa;
 pompy ciepła;
 elektrownie wiatrowe – farmy wiatrowe i małe elektrownie
wiatrowe
2017-07-20
Departament Rozwoju
Gospodarczego
13
Polska
Niemcy
Szwecja
2017-07-20
90÷120 kWh/(m2 a)
50÷80
kWh/(m2 a)
30÷60
kWh/(m2 a)
Departament Rozwoju
Gospodarczego
14
Wskaźniki przeciętnego rocznego zużycia energii
cieplnej na ogrzanie 1 m2 budynku:
 budynki wybudowane do 1966 r.




2017-07-20
270÷315 kWh/(m2 a)
budynki budowane w latach 1967÷1985
240÷280 kWh/(m2 a)
budynki budowane w latach 1986÷1992
160÷200 kWh/(m2 a)
budynki budowane po 1993 r.
120÷160 kWh/(m2 a)
prognoza: 60÷80
kWh/(m2 a)
Departament Rozwoju
Gospodarczego
15
Lp.
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło
2
[kWh / (m rok)]
Nazwa
3
4
2011/2012
Budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne
209,8
Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
242,4
Budownictwo mieszkaniowe - średnia ważona 232,5
Budynki użyteczności publicznej
235,0
Sektor usługowo-przemysłowy
-
2017
189,1
219,6
210,4
216,2
-
2022
175,6
203,4
195,1
194,6
-
2027
158,2
181,2
174,5
176,1
-
5
Średnia ważona dla budynków w gminie
210,7
194,5
173,8
1
2
2017-07-20
232,4
Departament Rozwoju
Gospodarczego
16
Ilustracja strat ciepła w budynku wielorodzinnym –
wykorzystanie termowizji
2017-07-20
Departament Rozwoju
Gospodarczego
17
Zaopatrzenie w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe
na terenie gminy
przykład
2017-07-20
Departament Rozwoju
Gospodarczego
18
Stan z roku
2005-2006
Stan aktualny
rok 2012-2013
Stan
perspektywiczny
2028-2030
57,0
(13,5)
53,5
(12,3)
48,0
(10,0)
~550
~153 000
515
143 100
~430
~119 400
MWh
607÷612
~170 000
570÷575
~159 000
450÷460
~126 400
Zapotrzebowanie na energię
w paliwie i nośnikach energii
– dwa sektory
TJ
928÷932
820÷830
530÷540
Zapotrzebowanie na energię
w paliwie i nośnikach energii
– trzy sektory
TJ
~980
875÷880
615÷625
Parametry
Zapotrzebowanie na moc
cieplną (źródła ciepła)
Zapotrzebowanie łączne
gminy na ciepło loco
odbiorca:
Roczna produkcja ciepła w
źródłach lokalnych,
przemysłowych i
indywidualnych (brutto)
2017-07-20
MWt
TJ
MWh
[TJ]
Departament Rozwoju
Gospodarczego
19
Parametry
Wskaźnik umowny
sprawność systemu
zaopatrzenia gminy w ciepło
[%]
Wskaźnik energochłonności
dla budynków mieszkalnych
– średnia ważona
[kWh / m2
x rok]
Udział odnawialnych źródeł
energii (OZE) w produkcji
energii
[%]
Udział paliwa stałego
(węgiel, koks) w produkcji
energii
[%]
Udział paliwa gazowego (gaz
ziemny, biometan, LPG) w
produkcji energii
[%]
Obniżenie zapotrzebowania
na energię pierwotną w
paliwach
2017-07-20
[%]
Stan z roku
2005-2006
Stan aktualny
rok 2012-2013
Stan
perspektywiczny
2027r
61,0
63,4
80,4
244÷248
230÷235
173÷175
9,8
10,1
(20,7*) 30,7
61,2
56,2
20,5
2,2
4,9
27,5 (17,5*)
-
11,3%
~29,3%
Departament Rozwoju
Gospodarczego
20
Scenariusze rozwoju
1 100
1 000
954
947
900
913
877
877
855
[TJ/rok ]
800
840
815
775
729
700
688
626
600
620
548
500
400
300
2011/2012
2017-07-20
2017
2022
2027
Scenariusz IA - optymalnego rozwoju
Scenariusz II - intensywnej gazyfikacji
Scenariusz III - stagnacji
Scenariusz IB - optymistyczny
Departament Rozwoju
Gospodarczego
21
Sektor elektroenergetyczny
Rys. 21.3.1. Perspektywiczne do roku 2027 zapotrzebowanie na energię elektryczną
[GWh] dla analizowanych scenariuszy I-III
60
55
54,2
50
[GWh].
45
43,8
40
38,6
35
25
39,5
35,8
34,6
32,8
31,0
30
45,1
26,6
20
2011/2012
2017
Scenariusz nr I (optymalny)
2022
2027
Scenariusz nr II (ograniczona modernizacja)
Scenariusz nr III (zaniechanie modernizacji)
2017-07-20
Departament Rozwoju
Gospodarczego
22
Perspektywa rozwoju w okresie 15 lat
Parametry
2011
2027
Obniżenie(+)/wzrost(-)
zapotrzebowania na
moc / zużycia energii
Moc cieplna – loco
odbiorca
MW
50,11
47,3
5,60%
Moc cieplna – loco
źródła ciepła
MW
53,81
48,8
9,30%
Energia cieplna – loco
odbiorcy
TJ/a
515,0
430,0
16,50%
Energia cieplna – loco
źródła ciepła
TJ/a
558,0
440,0
21,10%
Energia w paliwie i
nośnikach – 3 sektory
TJ/a
876,0
620,0
29,20%
Energia w paliwie i
nośnikach – 3 sektory +
paliwa pędne
TJ/a
1100
865÷870
21,0%
2017-07-20
Departament Rozwoju
Gospodarczego
23
Koszt 1 GJ energii pierwotnej wybranych paliw i nośników energii
167,2
Energia elektryczna - odbiorcy indywidualni
146,9
Energia elektryczna - odbiorcy w taryfie "B"
118,1
Olej opałowy Ekoterm
117,4
Gaz płynny LPG
71,5
67,7
Gaz ziemny - odbiorcy indywidualni
Ciepło z systemów ciepłowniczych
62,6
Gaz ziemny - odbiorcy przemysłowi
50,5
Granulat ("pelety")
39,3
Pompy ciepła
38,1
28,1
Drewno (zrębki, odpady, w=30%)
Węgiel (orzech) -odbiorcy indywidualni
22,7
Słoma (sprasowana)
21,8
14,0
Węgiel (miał)
Kolektory słoneczne
0
2017-07-20
20
40
60
Departament Rozwoju
Gospodarczego
80 100 120 140 160 180
[zł/GJ]
24
Koszt wyprodukowanego 1 GJ energii loco kotłownia (źródło ciepła)
(uwzględnienia sprawności i koszty eksploatacyjne)
167,2
Energia elektryczna - odbiorcy indywidualni
165,9
Gaz płynny LPG
165,4
Olej opałowy Ekoterm
146,9
Energia elektryczna - odbiorcy w taryfie "B"
99,3
Gaz ziemny - odbiorcy indywidualni
85,3
Gaz ziemny - odbiorcy przemysłowi
84,7
Granulat ("pelety")
81,1
Drewno (zrębki, odpady, w=30%)
67,7
Ciepło z systemów ciepłowniczych
62,0
Węgiel (orzech) -odbiorcy indywidualni
61,9
Słoma (sprasowana)
51,1
Węgiel (miał)
45,3
Pompy ciepła
21,7
Kolektory słoneczne
0
2017-07-20
20
40
60
Departament Rozwoju
Gospodarczego
80 100 120 140 160 180
[zł/GJ]
25
Najtaniej kosztuje energia …,
której nie wytworzono w celu
pokrycia zbędnych strat
Dziękujemy za uwagę
Departament Rozwoju Gospodarczego
2017-07-20
Departament Rozwoju
Gospodarczego
26
Dokumenty strategiczne dotyczące gospodarki
energetycznej na poziomie UE określają
dokumenty:
 Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
05.0.4.2006r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania
energii i usług energetycznych; Dziennik Urzędowy U; L 114/64;
27.4.2006r.
 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25
października 2012 r. w prawie efektywności energetycznej, zmiany
dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/WE oraz uchylenia dyrektyw
2004/8/WE i 2006/32/WE. Dziennik Urzędowy UE, 2012r.
2017-07-20
Departament Rozwoju
Gospodarczego
27
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards