W związku z art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o

advertisement
POWIATOWY URZĄD PRACY W LIPNIE
Urząd Pracy
Pracy
87 - 600 Lipno ul. Okrzei 7
centrala : (054)288-67-00, fax: (054)288-67-50 e-mail [email protected] ,
www.puplipno.pl
W związku z art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. nr 69, poz. 415 ze zm.)
stanowiącym, że do zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy należy
udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie,
Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie informuje, że z dniem 1 lutego 2009 roku weszła
w życie ustawa z dnia 19 grudnia 2008r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009r.
nr 6, poz. 33).
Głównym celem powyższej nowelizacji jest ułatwianie osobom bezrobotnym
i poszukującym pracy powrotu lub rozpoczęcia aktywności zawodowej. W równej
mierze dotyczy to osób z długą przerwą w zatrudnieniu, jak i osób zagrożonych
bezrobociem.
Modyfikacja przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
poszerzyła grono beneficjentów usług rynku pracy, uprawniając osoby zarejestrowane
jako poszukujące pracy, w tym zatrudnione oraz wykonujące inną pracę zarobkową
w wieku powyżej 45 roku życia, małżonków i domowników rolników objętych
w pełnym zakresie ubezpieczeniem społecznym rolników, do korzystania z niektórych
usług (art. 43 w/w ustawy).
Pozostałe istotne zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy to:
- wprowadzenie definicji „oferty pracy”, która została określona jako „wolne od
wymagań naruszających zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, w rozumieniu
przepisów prawa pracy, zgłoszenie przez pracodawcę do powiatowego urzędu pracy
co najmniej jednego wolnego miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
w określonym zawodzie lub specjalności w celu uzyskania pomocy w znalezieniu
odpowiedniego pracownika” (art. 2 ust. 1 pkt 16a),
- pracodawca zgłasza ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy, właściwego
ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy albo innego
wybranego przez siebie urzędu (art. 36 ust. 5a), przy czym może nie wyrazić zgody na
podawanie do publicznej wiadomości informacji umożliwiających jego identyfikację
(art. 36 ust. 5b),
- powiatowy urząd pracy, który przyjął ofertę pracy, wykonuje zadania w zakresie
upowszechniania oferty pracy, kontaktów z pracodawcą i osobami zarejestrowanymi
oraz kieruje osoby zarejestrowane w urzędzie pracy do pracodawcy (art. 36 ust. 5c),
- powiatowy urząd pracy nie może przyjąć oferty pracy jeśli pracodawca zawarł w niej
wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu
przepisów prawa pracy i mogą dyskryminować kandydatów do pracy oraz jeśli
pracodawca w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został skazany
prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych lub jest objęty
postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie (art. 36 ust. 5e),
- w art. 36 uchylono dotychczasowy ust. 5, 6 i 7 i tym samym zniesiono nałożone na
pracodawcę obowiązki: informowania urzędu pracy o wolnych miejscach
zatrudnienia, uzyskiwania od kandydatów do pracy oświadczeń o pozostawaniu
w rejestrach urzędów pracy oraz powiadamiania urzędu pracy o zatrudnieniu
bezrobotnego (choć definicja nielegalnego zatrudnienia lub nielegalnej innej pracy
zarobkowej obejmuje zatrudnienie lub powierzenie wykonywania innej pracy
zarobkowej bezrobotnemu bez powiadomienia właściwego PUP),
- w art. 38 w ust. 1 w punkcie 2 rozszerzono działania urzędu pracy skierowane do
pracodawców i wprowadzono pomoc we wspieraniu rozwoju zawodowego
pracodawcy i jego pracowników jako nowy zakres pomocy dla tej grupy w ramach
poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej; działania w tym zakresie będą
świadczone na wniosek pracodawcy,
- w dodanych art. 39a i 39b określono podmioty, które mogą korzystać z usług rynku
pracy o ogólnodostępnym charakterze w powiatowych urzędach pracy oraz w centrach
informacji i planowania kariery zawodowej wojewódzkich urzędów pracy,
- w art. 49c wprowadzono przepis umożliwiający dostęp jednoosobowych
przedsiębiorców do wybranych usług rynku pracy,
- w art. 42a w ust. 1 rozszerzono grupę osób uprawnionych do skorzystania
z dofinansowania z Funduszu Pracy studiów podyplomowych na osoby wskazane
w art. 43 (dotyczy to m. in. osób zarejestrowanych w urzędzie pracy jako poszukujące
pracy będące w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego
z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz zatrudnionych u pracodawcy, wobec
którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem
likwidacji w celu prywatyzacji),
- w art. 69 w ust. 1 wprowadzono nowe warunki refundowania pracodawcom, którzy
utworzyli fundusz szkoleniowy, kosztów szkolenia pracowników:
* refundacja może obejmować także koszty szkolenia ogólnego,
* dotyczy wszystkich, nie tylko pracowników zagrożonych zwolnieniami,
* przewidziano wyższe dofinansowanie szkoleń osób w wieku 45 lat i więcej,
- art. 46 przewiduje przyznawanie podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą
refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych
bezrobotnych w wysokości nie wyższej niż 6 – krotność przeciętnego wynagrodzenia
w ramach zasady de minimis,
- ustawa podwyższa kwoty dotacji dla bezrobotnych podejmujących działalność
gospodarczą do 6 – krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, a w przypadku
gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
– do 4 – krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela
spółdzielni oraz 3 – krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka
przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu,
- w art. 49a rozszerzono kategorię osób, do których jest kierowane wsparcie urzędów
pracy w formie objęcia programem specjalnym niektórych osób nie zatrudnionych,
zarejestrowanych jako poszukujące pracy oraz pracujących zagrożonych zwolnieniem
z pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników,
- uchylono przepis dotyczący przygotowania zawodowego w miejscu pracy – tę formę
zastąpił staż, stworzono możliwość korzystania ze stażu dla wszystkich osób z grupy
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, przy czym wprowadzono regulację
pozwalająca oferować dłuższy staż osobom do 25 roku życia,
- w art. 53a – 53m wprowadzono nowy instrument rynku pracy – „przygotowanie
zawodowe dorosłych” umożliwiający uzyskanie tytułu zawodowego, tytułu czeladnika
lub umiejętności zawodowych na zasadach zbliżonych do kształcenia młodocianych
dla osób dorosłych, bez nawiązywania stosunku pracy. Kształcenie odbywać się
będzie w miejscu pracy na podstawie umowy zawieranej między starostą
a pracodawcą i ewentualnie instytucją szkoleniową,
- przepis art. 61b stwarza możliwość podjęcia przez starostę współpracy z agencjami
zatrudnienia. Przepis umożliwia zawarcie przez starostę z agencją zatrudnienia umowy
przewidującej doprowadzenie skierowanego bezrobotnego będącego w szczególnej
sytuacji na rynku pracy do zatrudnienia przez okres co najmniej roku.
Pracodawca zamierzający zwolnić co najmniej 50 pracowników w okresie
3 miesięcy jest obowiązany uzgodnić z powiatowym urzędem pracy właściwym dla
siedziby tego pracodawcy lub ze względu na miejsce wykonywania pracy zakres
i formy pomocy dla zwalnianych pracowników, dotyczące w szczególności
pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń i pomocy w aktywnym
poszukiwaniu pracy (art. 70).
W celu uzyskania bliższych informacji o możliwościach i zakresie pomocy
określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy prosimy
o kontakt osobisty z Powiatowym Urzędem Pracy w Lipnie – ul. Okrzei 7 lub
telefoniczny - nr telefonu: 0542886700.
Download