Prezentacja

advertisement
Konkurs na projekty mobilności ponadnarodowej osób
bezpośrednio zaangażowanych w pracę z młodzieżą lub
osobami młodymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym
Warsztaty dla Wnioskodawców
12 maja 2016 r.
Część II
2
Specyfika konkursu
nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-0002/16
Wartość projektu nie może przekraczać wyrażonej w PLN równowartości
kwoty 100 000 EUR
projekty rozliczane są kwotami ryczałtowymi
Przeliczenia
dokonuje
się
z
wykorzystaniem
miesięcznego
obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez Komisję Europejską,
aktualnego na dzień ogłoszenia konkursu (05.04.2016):
1 EUR = 4,2538 PLN
Kwota przeznaczona na konkurs: 10 000 000 PLN
- Maksymalne dofinansowanie: 97%
- Minimalny udział wkładu własnego: 3,00%
3
Zadania realizowane w projekcie (1/5)
Wnioskodawca jest odpowiedzialny w szczególności za:
rekrutację uczestników zgodnie z kryteriami wskazanymi w regulaminie
i we wniosku o dofinansowanie
(UWAGA! To nie powinno być osobne zadanie w projekcie, ze względu na jego finansowanie
w kosztach pośrednich),
przygotowanie uczestników do wyjazdu,
zorganizowanie pobytów za granicą w celu odbycia wizyty studyjnej lub
szkolenia lub praktyki/stażu lub job shadowing (długość mobilności nie
została określona),
zapewnienie systemu przekazywania współpracownikom uczestników
wiedzy zdobytej podczas pobytu za granicą w celu jej szerszego
zastosowania w codziennej pracy.
(UWAGA! W przypadku wyszczególnienia takiego zadania, jego wartość w budżecie powinna
wynosić 0 PLN)
4
Zadania realizowane w projekcie (2/5)
Zgodnie z założeniami niniejszego konkursu, to Wnioskodawca proponuje
zadania, które będą zrealizowane w ramach projektu.
Wszystkie zadania określone we wniosku o dofinansowanie muszą być
zrealizowane.
Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu będą weryfikowane
założenia co do zaplanowanych zadań, zgodnie z przyjętymi kryteriami
oceny.
Po zakończeniu realizacji projektu nastąpi ponowna weryfikacja, czy
w wyniku działań w projekcie osiągnięto założone wskaźniki. Konieczność
tej oceny wynika również z przyjętego założenia o rozliczaniu projektu
kwotami ryczałtowymi.
5
Zadania realizowane w projekcie (3/5)
W szczegółowym opisie zadania w pkt 4.1 Wnioskodawca opisuje
planowany sposób oraz uzasadnienie potrzeby realizacji tego zadania.
Wnioskodawca przyporządkowuje zadania do odpowiednich wskaźników
określonych w ppkt 3.1.1 wniosku oraz wskazuje wartości wskaźników,
które zostaną osiągnięte w ramach zadania. W tej części należy wybrać
wszystkie wskaźniki produktu określone w ppkt 3.1.1 oraz wybrane
wskaźniki rezultatu.
Wartość wskaźników każdorazowo musi być przemyślana przez
Wnioskodawcę i dostosowana do założeń projektu. W następnej
kolejności należy wskazać, w jaki sposób Wnioskodawca zamierza
udokumentować/potwierdzić realizację zadań określonych we wniosku.
Wnioskodawca musi posiadać dokumentację potwierdzającą wykonanie
zadań i osiągnięcie produktów/rezultatów zadeklarowanych we wniosku.
6
Zadania realizowane w projekcie (4/5)
Przy planowaniu działań projektowych proponujemy uwzględnić poniższą
zasadę:
jedno zadanie
jedna kwota ryczałtowa
co najmniej jeden wskaźnik
Oznacza to, że każde zadanie określone przez Wnioskodawcę w pkt 4.1,
musi mieć w pkt 4.2 wyznaczoną kwotę ryczałtową, a także wskaźnik
(wskaźniki) realizacji tego zadania, który będzie weryfikowany na
podstawie dokumentów wskazanych we wniosku o dofinansowanie.
7
Zadania realizowane w projekcie (5/5)
Każde zadanie należy traktować oddzielnie, co oznacza, że jeśli nie zostaną
osiągnięte wskaźniki wskazane w pkt 4.2 dla konkretnego zadania,
wówczas Beneficjent nie będzie mógł rozliczyć kwoty ryczałtowej tego
konkretnego zadania.
W przypadku, gdy pozostałe zadania zostały wykonane poprawnie oraz
osiągnięto założone we wniosku wskaźniki, wówczas Beneficjent będzie
mógł rozliczyć te zadania.
Rozliczanie projektu kwotami ryczałtowymi oznacza, że projekt rozliczany
będzie wg osiągniętych efektów. Każde zadanie ma przypisaną kwotę
ryczałtową oraz określony do tego wskaźnik. W przypadku nieosiągnięcia
tego wskaźnika w 100% - tzn. jeśli zaplanowane w ramach zadania
działania nie zostaną zrealizowane zgodnie z założeniami wniosku
o dofinansowanie - Beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu 100%
danej kwoty ryczałtowej.
8
Wskaźniki (1/5)
Projekty składane w odpowiedzi na konkurs powinny przyczyniać się do realizacji celów PO WER,
w szczególności muszą wpisywać się w realizację celu szczegółowego Osi IV „Wzmocnienie
kompetencji zawodowych i kluczowych osób z wykorzystaniem programów mobilności
ponadnarodowej”.
Wnioskodawca zobowiązany jest do monitorowania w projekcie następujących
wskaźników określonych w SZOOP PO WER:
 wskaźnik produktu: liczba osób objętych wsparciem w ramach programów
mobilności ponadnarodowej,
 wskaźnik rezultatu: liczba osób, które nabyły kompetencje zawodowe lub
kluczowe po opuszczeniu programu.
Minimalny poziom wskaźnika rezultatu wskazanego powyżej wynosi co najmniej
90% wartości wskaźnika produktu wskazanego we wniosku o dofinansowanie
projektu.
9
Wskaźniki (2/5)
Oprócz wymienionych powyżej wskaźników, w ppkt 3.1.1 istnieje również
konieczność wskazania dwóch wskaźników horyzontalnych (wskaźników
produktu):
 Liczba osób objętych szkoleniami /doradztwem w zakresie kompetencji
cyfrowych [osoby]
 Liczba projektów, w których sfinansowano
usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami
koszty
racjonalnych
Uwzględnienie ww. wskaźników jest obligatoryjne, przy czym Wnioskodawcy we
wniosku o dofinansowanie mogą je uwzględniać z wartością docelową "0".
Wskaźniki podlegają monitorowaniu w toku realizacji projektu.
10
Wskaźniki (3/5)
Wymagania w zakresie wskaźników do zadań objętych kwotami ryczałtowymi
Wnioskodawca rozlicza projekty w ramach kwot ryczałtowych, które są
przypisywane do każdego zadania w pkt 4.2.
Do każdej kwoty ryczałtowej w pkt 4.2 Wnioskodawca określa również
wskaźnik/wskaźniki – nazwę wskaźnika i jego wartość. Zaleca się, o ile to możliwe,
wykorzystanie wskaźników określonych w ppkt 3.1.1.
IOK zaleca dzielenie projektu rozliczanego w oparciu o kwoty ryczałtowe
na większą liczbę zadań i założenie weryfikacji kwot ryczałtowych w oparciu
o produkty, a nie rezultaty.
11
Wskaźniki (4/5)
Wymagania w zakresie dokumentów potwierdzających wykonanie wskaźników
Do wskaźników określonych dla każdej kwoty ryczałtowej w pkt 4.2
Wnioskodawca wskazuje dokumenty potwierdzające ich wykonanie.
Wymienione w tej części wniosku o dofinansowanie dokumenty będą w trakcie
rozliczania projektu stanowić podstawę oceny, czy wskaźniki określone dla
rozliczenia kwoty ryczałtowej zostały osiągnięte na poziomie stanowiącym
minimalny próg, który uprawnia do kwalifikowania wydatków objętych daną
kwotą ryczałtową.
W przypadku niezrealizowania w pełni wskaźników produktu lub rezultatu
objętych kwotą ryczałtową, dana kwota jest uznana za niekwalifikowalną
(rozliczenie w systemie „spełnia - nie spełnia”). W takim przypadku nie stosuje
się reguły proporcjonalności, o której mowa w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności.
12
Wskaźniki (5/5)
Zgodnie z § 24 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu, Beneficjent nie
może dokonywać zmian w Projekcie w zakresie w zakresie wysokości kwot
ryczałtowych oraz określonych dla nich wskaźników.
Wydatki rozliczane uproszczoną metodą – w tym wypadku kwotami ryczałtowymi
– są traktowane jako wydatki poniesione. Nie ma obowiązku gromadzenia ani
opisywania dokumentów księgowych na potwierdzenie poniesienia ww.
wydatków. Niemniej jednak, w umowie o dofinansowanie Beneficjent
zobowiązany jest do przedstawienia dokumentacji potwierdzającej osiągniecie
zakładanych wskaźników dla kwot ryczałtowych.
Weryfikacja wydatków zadeklarowanych w kwotach ryczałtowych dokonywana
jest w oparciu o faktyczny postęp realizacji projektu i zrealizowane wskaźniki.
13
Budżet projektu (1/11)
Ocenie merytorycznej podlega prawidłowość sporządzenia budżetu
projektu, w tym:
Kwalifikowalność wydatków
Niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów
Racjonalność i efektywność wydatków projekty
Poprawność uzasadnienia wydatków w ramach kwot ryczałtowych
Zgodność ze standardem
w regulaminie konkursu
i
cenami
rynkowymi
określonymi
14
Budżet projektu (2/11)
Koszty
bezpośrednie
Koszty
pośrednie
• Koszty dotyczące realizacji
poszczególnych zadań
merytorycznych w projekcie
• Koszty administracyjne
związane z realizacją
projektu
Każdy wydatek zaplanowany w budżecie musi być niezbędny
i odpowiednio uzasadniony w Uzasadnieniu wydatków. 15
Budżet projektu (3/11)
Koszty bezpośrednie
 Koszty bezpośrednie w projekcie rozliczane są kwotami ryczałtowymi w wysokości
określonej przez Wnioskodawcę w związku z zaplanowanymi zadaniami do realizacji.
 Limit kosztów bezpośrednich w ramach budżetu zadaniowego na etapie
wnioskowania o środki powinien wynikać ze szczegółowej kalkulacji kosztów
jednostkowych wykazanej we wniosku o dofinansowanie, tj. szczegółowym
budżecie projektu.
 Koszty bezpośrednie w ramach projektu powinny zostać oszacowane należycie
z zastosowaniem warunków i procedur kwalifikowalności określonych w Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków.
 Przy kalkulacji kosztów należy uwzględnić zapisy załącznika nr 14 do regulaminu
konkursu, które stanowią zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych
wydatków w ramach PO WER.
Zakup i amortyzacja sprzętu jest wydatkiem niekwalifikowalnym w tym konkursie.
16
Budżet projektu (4/11)
Koszty pośrednie:
 Są to koszty których nie można wykazać w kosztach bezpośrednich
projektu.
 Stanowią one koszty administracyjne związane z obsługą projektu.
Najważniejsze zmiany w stosunku do okresu 2007-2013:
Koszty pośrednie rozliczane są wyłącznie ryczałtem
Koszty zarządzania projektem i działania informacyjno – promocyjne rozliczane są wyłącznie
w ramach kosztów pośrednich
Zlecenie usług merytorycznych nie pomniejsza podstawy wyliczenia kosztów pośrednich
Wartość wydatków poniesionych przez partnerów ponadnarodowych w projektach
ponadnarodowych pomniejsza podstawę wyliczenia kosztów pośrednich
17
Budżet projektu (5/11)
Przykładowy katalog kosztów pośrednich:

Koszty personelu zarządzającego projektem

Koszty zarządu (wynagrodzenie osób uprawnionych do reprezentowania
jednostki)

Koszt personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa,
administracyjna, sekretariat)

Koszty obsługi księgowej

Koszt utrzymania powierzchni biurowych

Wydatki związane z prowadzeniem wyodrębnionego rachunku na rzecz
projektu

Działania informacyjno – promocyjne projektu
18
Budżet projektu (6/11)
 Opłaty za energię elektryczną, gazową, wodę w zakresie związanym z obsługą
administracyjną projektu
 Koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych związanych z obsługą
administracyjną projektu
 Koszty ksero związane z obsługą administracyjną projektu
 Koszty materiałów biurowych związanych z obsługą administracyjną projektu
 Koszty ubezpieczeń majątkowych
 Koszty ochrony
 Koszty sprzątania pomieszczeń związanych z obsługą administracyjną projektu
 Koszty zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy
19
Budżet projektu (7/11)
Koszty pośrednie rozliczane są wyłącznie z wykorzystaniem stawki
ryczałtowej:
 25% kosztów bezpośrednich – projekty do 1 mln PLN włącznie
Podstawą wyliczenia kosztów pośrednich jest ogół kosztów bezpośrednich
ALE
Podstawa wyliczenia kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem, tj. wartość
wydatków bezpośrednich ulega pomniejszeniu o wartość wydatków poniesionych
przez partnerów ponadnarodowych w projektach ponadnarodowych
20
Budżet projektu (8/11)
Finansowanie
projektu
97,00% dofinansowanie
EFS
3,00% wkład własny
Środki
BP
21
Wkład własny
Środki finansowe
Budżet projektu (9/11)
Wkład niepieniężny
 Stanowi pokrycie wydatków kwalifikowalnych w projekcie (min. 3,00%),
które nie zostaną Wnioskodawcy przekazane w formie
dofinansowania
 Wykazywany we wniosku o dofinansowanie
 Wnioskodawca określa formę wniesienia wkładu własnego
 Źródłem finansowania mogą być środki prywatne i publiczne (np.
z budżetu JST, Funduszu Pracy, PFRON)
 Wydatki poniesione na wycenę wkładu
niepieniężnego są
kwalifikowalne
 Wkład własny lub jego część może być wniesiony w ramach kosztów
pośrednich
22
Budżet projektu (10/11)
Wkład niepieniężny:
 Stanowi część lub całość wkładu własnego wniesionego na
rzecz projektu
 Możliwy do wniesienia w następujących formach:
Nieruchomości
Wartości
niematerialnych
i prawnych
Urządzeń
Materiałów
(surowców)
Ekspertyz
Nieodpłatnej
pracy
wolontariuszy
O formie wkładu własnego, w tym wkładu niepieniężnego
decyduje Wnioskodawca.
23
Budżet projektu (11/11)
Warunki kwalifikowalności wkładu niepieniężnego:
 Wartość wkładu niepieniężnego została odpowiednio udokumentowana
 Wartość przypisana wkładowi niepieniężnemu odpowiada stawkom rynkowym
 Wartość i dostarczenie wkładu niepieniężnego mogą być poddane niezależnej
ocenie i weryfikacji
 Nieruchomości (nie musi być cała nieruchomość, mogą być pojedyncze
pomieszczenia) – wartość wniesiona do projektu nie przekracza wartości
rynkowej
Nieodpłatna praca wykonywana przez wolontariuszy zgodnie z ustawą z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(wolontariusz jest świadomy nieodpłatności swojej pracy, realizuje określone
zadania, w ramach wolontariatu nie może być wykonywana nieodpłatna
praca dotycząca zadań realizowanych przez personel opłacany w ramach
projektu).
24
Dziękujemy za uwagę!
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Ministerstwo Rozwoju
[email protected]
25
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards