116b pompy ciepła

advertisement
16B
POMPY CIEPŁA
mgr inż. Liliana Mirosz
1
1.Zasada działania
25B
System ze sprężarkową pompą ciepła polega na pobieraniu ciepła z tzw. dolnego źródła
(gruntu, wody powierzchniowej, wody głębinowej, powietrza zewnętrznego lub powietrza
wywiewanego z pomieszczenia), przekazywaniu pobranego ciepła do czynnika roboczego
krążącego w pompie ciepła, podnoszeniu temperatury czynnika roboczego w pompie ciepła
poprzez sprężanie i oddawaniu uzyskanego ciepła do instalacji w obiekcie (tzw. górnego
źródła).
Ciepło odebrane z dolnego źródła i przekazane w parowaczu powoduje parowanie czynnika
roboczego krążącego w pompie ciepła. Para czynnika roboczego jest następnie sprężana,
co powoduje wzrost jej temperatury. Sprężony czynnik przekazuje ciepło do instalacji w
obiekcie w wymienniku, tzw. skraplaczu. Powoduje to skroplenie i spadek temperatury
czynnika roboczego, a jednocześnie wzrost temperatury wody w instalacji w obiekcie.
Czynnik roboczy jest następnie rozprężany i jego temperatura ulega obniżeniu, potem
ogrzewa się w parowaczu – obieg zaczyna się od początku.
Rysunek 1. Schemat działania pompy ciepła (www.retscreen.net).
2.Rodzaje pomp ciepła i instalacji odbierających ciepło
26B
Sprężarkowe pompy ciepła można następująco sklasyfikować ze względu na czynniki
przekazujące ciepło z dolnego źródła oraz do instalacji w obiekcie:
B/W – pompy ciepła, dla których dolnym źródłem ciepła jest grunt, a górnym
powietrze wewnętrzne lub woda grzewcza; w instalacji dolnego źródła krąży solanka
(pierwszy element oznaczenia - B), natomiast w instalacji grzewczej krąży woda
(drugi element oznaczenia - W),
B/A – pompy ciepła, dla których dolnym źródłem ciepła jest grunt, a górnym powietrze
wewnętrzne; czynnikiem pośredniczącym między dolnym źródłem ciepła a pompą
ciepła jest roztwór glikolu (solanka), natomiast między pompą ciepła a górnym
źródłem ciepła powietrze,
W/W – pompy ciepła, dla których dolnym źródłem ciepła jest woda powierzchniowa
lub głębinowa, a górnym powietrze wewnętrzne lub woda grzewcza; czynnikiem
pośredniczącym jest woda,
W/A – pompy ciepła, dla których dolnym źródłem ciepła jest woda powierzchniowa
lub głębinowa, a górnym powietrze wewnętrzne; czynnikiem pośredniczącym między
dolnym źródłem ciepła a pompą ciepła jest woda, natomiast między pompą ciepła a
górnym źródłem powietrze,
A/W – pompy ciepła, dla których dolnym źródłem ciepła jest powietrze zewnętrzne,
a górnym powietrze wewnętrzne lub woda grzewcza; czynnikiem pośredniczącym
2
między dolnym źródłem ciepła a pompą ciepła jest powietrze, natomiast w instalacji
grzewczej krąży woda,
A/A – pompy ciepła, dla których dolnym źródłem ciepła jest powietrze wywiewane,
natomiast górnym powietrze wewnętrzne; czynnikiem pośredniczącym jest powietrze.
Gruntowe pompy ciepła z bezpośrednim odparowaniem czynnika roboczego (oznaczane
symbolem E) są typem gruntowych pomp ciepła, jednak z uwagi na skomplikowaną
technologię wykonania oraz trudności z projektowaniem obiegu czynnika roboczego i
wynikającą z tego rzadkość stosowania, nie zostały ujęte w niniejszym opracowaniu.
W systemach W/W i W/A pobierających ciepło z wód głębinowych instalacją dolnego źródła
jest zespół studni głębinowych – woda jest ujmowana w tzw. studni czerpalnej, przekazuje
ciepło do czynnika roboczego w parowaczu, i wprowadzana jest z powrotem do gruntu
poprzez tzw. studnię zrzutową. W przypadku wód powierzchniowych woda zasysana jest
przez pompę.
W systemach A/W i A/A parowacz pompy ciepła jest bezpośrednio omywany powietrzem
przy pomocy wentylatora.
W systemach B/W i B/A rolę dolnego źródła pełnią gruntowe kolektory poziome lub pionowe
sondy głębinowe. Krążący w wymienniku gruntowym nośnik ciepła (solanka) pobiera ciepło z
gruntu i przekazuje do czynnika roboczego w parowaczu.
a) pionowy
b) poziomy
c) studnia głębinowa
Rysunek 2. Typy wymienników gruntowych (www.retscreen.net).
3.Czynniki robocze
27B
W obiegu pompy ciepła krąży czynnik roboczy, który transportuje ciepło z niższego na
wyższy poziom temperatury. Czynnik roboczy powinien być stabilny chemicznie przy
wszelkich wartościach temperatury roboczej pompy ciepła, a także chemicznie obojętny do
stosowanych materiałów konstrukcyjnych. Nie może być palny, toksyczny czy wybuchowy,
ani wywierać szkodliwego wpływu na środowisko. Powinien charakteryzować się dużą
objętościową wydajnością grzejną, aby w obiegu pompy ciepła krążyła jak najmniejsza jego
ilość, co decyduje o wymiarach sprężarki.
W pompach ciepła stosuje się czynniki będące mieszaninami kilku substancji o podobnych
lub takich samych właściwościach fizykochemicznych. Mogą to być roztwory azeotropowe
lub zeotropowe. Roztwór azeotropowy to mieszanina jednorodnych czynników chłodniczych,
mających podobną temperaturę parowania i skraplania. W związku z tym podczas realizacji
przemian fazowych obiegu termodynamicznego roztwór ten zachowuje się jak jednorodny
czynnik roboczy i nie wykazuje poślizgu temperaturowego. Natomiast roztwór azeotropowy
to mieszanina czynników mających różną temperaturę parowania i skraplania. W związku z
tym podczas przemian fazowych temperatura parowania i skraplania powstałej mieszaniny
3
może być wyższa lub niższa niż temperatura każdego z jej składników, co powoduje
powstawanie poślizgu temperaturowego.
Obecnie w pompach ciepła najczęściej stosuje się następujące czynniki robocze:
R134a (hydrofluorowęglowodór - czynnik jednorodny o wzorze chemicznym CH₂FCF₃),
R407C (mieszanina zeotropowa R32, R125 i R134a),
R410A (mieszanina zeotropowa R32 i R125),
R404A (mieszanina zeotropowa R32, R125 i R143a).
4.Charakterystyczne parametry techniczne
28B
Poniżej przedstawiono definicje charakterystycznych parametrów technicznych
określających pompę ciepła wraz z najczęściej występującymi wartościami:
1. współczynnik efektywności COP (z ang. coefficient of performance) – sprawność
wytwarzania ciepła w urządzeniu, określana jako stosunek mocy grzewczej
uzyskiwanej w pompie ciepła do mocy elektrycznej potrzebnej do napędu sprężarki
(wsp. COP jest tym wyższy, im mniejsza jest różnica temperatury pomiędzy
temperaturą w instalacji w obiekcie a temperaturą źródła ciepła):
COP
2.
3.
4.
5.
moc grzewcza
moc elektryczna
współczynniki wydajności grzejnej COP kształtują się obecnie na poziomie ok. 4 dla
pomp ciepła typu A/W i A/A, ok. 5 dla typu B/W i B/A oraz ok. 6 dla typu W/W i W/A,
sezonowy współczynnik wydajności grzejnej pompy ciepła SPF (z ang. seasonal
performance factor) – współczynnik wydajności odniesiony do całego sezonu
eksploatacji źródła ciepła, wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość
techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich
charakterystyki energetycznej, Dz. U. Nr 201 poz. 1240:
dla systemu B/W w budynkach istniejących SPF = 3,3, nowych SPF = 3,5,
dla systemu W/W w budynkach istniejących SPF = 3,5, nowych SPF = 3,8,
dla systemu A/W w budynkach istniejących SPF = 2,5, nowych SPF = 2,7,
temperatura dolnego źródła - podawana w oznaczeniu pompy ciepła, np. 10°C w
W10/W50; standardowa wartość temperatury wody przed parowaczem to 10°C,
temperatura wody w instalacji grzewczej - podawana w oznaczeniu pompy ciepła, np.
35°C w B0/W35; standardowe wartości temperatury wody odpływającej ze skraplacza
wynoszą 35°C i 55°C,
jednostkowa ilość ciepła pobierana z dolnego źródła ciepła:
z gruntu: zależna od rodzaju gruntu, 8 ÷ 40 W/m2 powierzchni poziomego
wymiennika gruntowego, 30 ÷ 90 W/mb długości pionowego wymiennika
gruntowego,
z wód gruntowych i głębinowych: 4 500 ÷ 5 900 Wh/m³,
z powietrza zewnętrznego: 1,4 ÷ 2,2 Wh/m³.
5.Wykaz urządzeń i instalacji pomocniczych
29B
Poniżej przedstawione zostały wykazy urządzeń oraz instalacji pomocniczych potrzebnych
w przypadku instalowania pomp ciepła typu B/W i W/W.
4
Wykaz urządzeń:
węzeł cieplny
o pompa ciepła
 z automatyką
 z elementami zabezpieczającymi (dot. ciśnienia, zamarzania, elementów
elektrycznych)
 z czynnikiem roboczym
o zbiornik buforowy c.o.
o zasobnik c.w.u. wraz z czujnikami temperatury (możliwość zabudowy w pompie
ciepła)
o pompy obiegowe (do ładowania zbiornika buforowego c.o. i zasobnika c.w.u.;
możliwość zabudowy w pompie ciepła)
instalacja dolnego źródła (jedna z czterech możliwości)
o poziomy kolektor płaski
 z niezamarzającym nośnikiem ciepła
 ze studzienkami zbiorczymi
 z rurami osłonowymi przy przejściu przez ściany budynku
 z rozdzielaczami
o poziomy kolektor spiralny
 z niezamarzającym nośnikiem ciepła
 ze studzienkami zbiorczymi
 z rurami osłonowymi przy przejściu przez ściany budynku
 z rozdzielaczami
o pionowa sonda głębinowa
 z niezamarzającym nośnikiem ciepła
 z wypełnieniem odwiertu (np. bentonitem)
 z rurami osłonowymi przy przejściu przez ściany budynku
 z rozdzielaczami
o studnia czerpalna i studnia zrzutowa
 z pompą głębinową
 z pompą tłoczącą wodę do studni zrzutowej
 z rurami osłonowymi przy przejściu przez ściany budynku
 z wymiennikiem pośrednim (w przypadku parametrów wody gruntowej
odbiegających od dopuszczalnych)
Wykaz instalacji pomocniczych:
armatura hydrauliczna
pięcioprzewodowa elektryczna linia zasilająca
regulator pogodowy
o czujnik temperatury zewnętrznej
o czujnik temperatury powrotu pompy ciepła
czujnik temperatury zasilania pompy ciepła
czujnik poziomu płynu niezamarzającego
czujnik przepływu obiegu dolnego źródła
termostat pokojowy
Wykaz instalacji pomocniczych opcjonalnych:
zdalny system nadzoru i kontroli pompy ciepła
grupa basenowa wraz z automatyką
moduł chłodzenia pasywnego wraz z automatyką
moduł chłodzenia aktywnego wraz z automatyką
moduł wentylacyjny wraz z automatyką
5
6.Zastosowanie pomp ciepła w systemach ogrzewania i przygotowania ciepłej
wody użytkowej
30B
Pompy ciepła mogą być stosowane w systemach ogrzewania w dwóch podstawowych
układach:
z pompą ciepła jako jedynym źródłem zasilania instalacji ogrzewania (tzw. układ
monowalentny),
z pompą ciepła i źródłem uzupełniającym - np. kotłem elektrycznym, gazowym lub
olejowym (tzw. układ biwalentny).
Moc grzejna w układzie monowolanentnym może być regulowana na kilka sposobów. Często
stosowana jest regulacja dwustawna polegająca na włączaniu i wyłączaniu silnika
napędowego pompy ciepła (okresowa praca sprężarki). W przypadku pomp ciepła
wyposażonych w kilka sprężarek regulacja polega na kolejnym wyłączaniu sprężarek.
Jednak najkorzystniejszym sposobem regulacji jest bezstopniowa regulacja prędkości
obrotowej silnika napędowego (silnik pompy ciepła musi być wówczas wyposażony w
przetwornicę częstotliwości prądu zasilającego). Regulację ułatwia również zastosowanie
wodnego zasobnika ciepła, jednak w tym przypadku moc pompy ciepła musi być większa,
aby umożliwić jego ładowanie. W przypadku zasobników buforowych można dodatkowo
wyposażyć je w grzałki elektryczne, spełniające rolę źródła uzupełniającego.
W układach biwalentnych pompa ciepła oraz źródło uzupełniające (szczytowe) mogą
pracować w sposób:
rozdzielony – źródła ciepła nie pracują równocześnie - przy danej temperaturze
granicznej (tzw. biwalentnej) pompa ciepła jest wyłączana i załączane jest źródło
szczytowe,
równoległy - pompa ciepła pracuje wraz ze źródłem uzupełniającym do danej
temperatury biwalentnej, a po jej przekroczeniu jest wyłączana i zapotrzebowanie na
ciepło pokrywane jest tylko ze źródła szczytowego,
mieszany – pompa ciepła pracuje przez cały okres zapotrzebowania na ciepło, ale przy
danej temperaturze biwalentnej uruchamiane jest dodatkowo źródło uzupełniające
(woda powrotna z instalacji centralnego ogrzewania podgrzewana jest w pompie
ciepła, a następnie dogrzewana do wymaganej temperatury w źródle szczytowym).
W polskich warunkach klimatycznych w budynkach mieszkalnych zazwyczaj korzystniejszy
jest układ biwalentny. Dodatkowo największą efektywność energetyczną pomp ciepła
uzyskuje się w przypadku podłączenia do instalacji niskotemperaturowych (ogrzewanie
podłogowe lub powietrzne).
Wśród systemów przygotowania ciepłej wody użytkowej stosowane są dwa typy rozwiązań:
ciepło przygotowywane jest w pompach ciepła typu powietrze-woda (A/W) niezależnie
od ciepła do instalacji centralnego ogrzewania; pompy ciepła są wówczas wyposażone
w zasobniki i eksploatowane w okresach, gdy nie działa instalacja c.o.; często instaluje
się również grzałki elektryczne, które pracują w okresie zwiększonego zużycia wody (tj.
gdy pompa ciepła nie pokrywa zapotrzebowania na ciepło),
współpraca z przygotowaniem ciepła do instalacji centralnego ogrzewania
(podgrzewanie wody wodociągowej wodą powrotną z instalacji c.o. w sezonie
grzewczym oraz z pominięciem grzejników poza sezonem grzewczym).
6
7.Nakłady inwestycyjne i koszty eksploatacyjne
31B
Poniżej przedstawiono nakłady inwestycyjne dla pomp ciepła zasilanych ciepłem z gruntu
oraz wód głębinowych. W nakładach nie uwzględniono zastosowania elementów
opcjonalnych, tj.:
zdalny system nadzoru i kontroli pompy ciepła (1 500 ÷ 6 500 zł),
grupa basenowa wraz z automatyką (1 000 ÷ 1 500 zł),
moduł chłodzenia pasywnego wraz z automatyką (4 000 ÷ 7 000 zł),
moduł chłodzenia aktywnego wraz z automatyką (8 000 ÷ 9 000 zł),
moduł wentylacyjny wraz z automatyką (5 500 ÷ 6 500 zł).
Duży zakres wartości nakładów inwestycyjnych wynika z silnego wpływu mocy systemu i
typu dolnego źródła (temperatura i rodzaj gruntu lub temperatura i jakość wody gruntowej) na
ceny urządzeń i robocizny (wykopy, odwierty).
Elementy systemu solanka – woda
1 URZĄDZENIA
Węzeł cieplny na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej
a
wody (wraz z pompą ciepła, bez źródła szczytowego)
b Kolektor gruntowy lub sonda głębinowa
2 MATERIAŁY/ROBOCIZNA
a Montaż pompy ciepła i elementów w węźle cieplnym
b Montaż kolektora lub sondy (wraz z wykopem lub odwiertem)
3 PROJEKTOWANIE/SPEŁNIENIE WYMOGÓW FORMALNYCH
a Projekt geologiczny
Zakres nakładów
inwestycyjnych
1 100 – 9 500 zł/kW
mocy grzewczej
600 – 4 200 zł/kW
mocy grzewczej
2 500 – 3 500 zł
Tabela 1. Zakres nakładów inwestycyjnych dla elementów gruntowej pompy ciepła z
systemem B/W (ceny z roku 2008).
Zakres nakładów
Elementy systemu woda – woda
inwestycyjnych
1 URZĄDZENIA
Węzeł cieplny na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej
900 – 8 700 zł/kW
a
wody (wraz z pompą ciepła, bez źródła szczytowego)
mocy grzewczej
b Studnia głębinowa
MATERIAŁY/ROBOCIZNA
Montaż pompy ciepła i elementów w węźle cieplnym
Montaż studni głębinowej (wraz z odwiertem)
PROJEKTOWANIE/SPEŁNIENIE WYMOGÓW FORMALNYCH
Projekt geologiczny
Pozwolenie wodnoprawne (wraz z operatem i opłatami
b
skarbowymi)
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (wraz z kartą
c
informacyjną lub raportem i opłatami skarbowymi)
2
a
b
3
a
100 – 2 500 zł/kW
mocy grzewczej
8 500 – 11 500 zł
Tabela 2. Zakres nakładów inwestycyjnych dla elementów pompy ciepła z systemem W/W
(ceny z roku 2008).
Poniżej przedstawiono szczegółową prezentację cen systemów z pompą ciepła w
odniesieniu do kW mocy grzewczej, w zależności od:
rodzaju dolnego źródła,
rodzaju instalacji dolnego źródła,
temperatury dolnego źródła,
7
temperatury wody w instalacji grzewczej (+35°C oznacza ogrzewanie
niskoparametrowe – podłogowe, +50°C oznacza ogrzewanie wysokoparametrowe –
grzejnikowe),
zakresu mocy grzewczej.
Nakłady rzeczywiste mogą znacznie odbiegać od prezentowanych poniżej w przypadku
nietypowego terenu pod wykopy (np. skalistego) oraz dużej głębokości poziomu wody
gruntowej czy złej jakości wody w przypadku systemów W/W.
8
Instalacja
dolnego źródła
Rodzaj gruntu
Zakres
Temp. Temp. wody
(jednostkowa
temp. dolnego zasilającej
moc cieplna
dolnego źródła,
instalację
pobierana
o
o
o
źródła, C
C
grzewczą, C
z gruntu)
4,3-4,7
Dolne
źródło
Czynnik
dolnego
źródła/czynnik
instalacji
grzewczej
Zakres COP
Tabela 3. Szczegółowe ceny systemów z pompą ciepła (B/W i W/W) w odniesieniu do kW mocy grzewczej (ceny z roku 2008).
solanka/woda
(B/W)
-5 do +
20
2,8-3,1
grunt
poziomy
wymiennik
gruntowy
(kolektory płaskie
i spiralne)
+35
0
+50
sucha gleba
piaszczysta
2
(10-15 W/m )
mokra gleba
piaszczysta
2
(15-20 W/m )
średnio sucha
glina
(20-25 W/m2)
mokra glina
(25-30 W/m2)
gleba
nasączona
wodą
(30-35 W/m2)
sucha gleba
piaszczysta
(10-15 W/m2)
mokra gleba
piaszczysta
(15-20 W/m2)
średnio sucha
glina
(20-25 W/m2)
mokra glina
(25-30 W/m2)
gleba
nasączona
9
Nakłady inwestycyjne, zł/kW
Zakres mocy, kW
10156-10
15
30
3050
2-4
4-6
50-70
12 000
8 100
6 100 5 400 4 600 4 300
3 400
11 400
7 400
5 400 4 700 3 900 3 400
2 700
11 000
7 100
5 100 4 400 3 600 3 000
2 400
10 800
6 800
4 800 4 100 3 300 2 800
2 100
10 600
6 700
4 700 4 000 3 200 2 700
2 000
12 500
7 900
5 900 5 200 4 400 3 700
3 000
11 900
7 400
5 300 4 600 3 800 3 200
2 500
11 600
7 100
5 000 4 300 3 500 2 900
2 200
11 400
6 900
4 800 4 100 3 300 2 700
2 000
11 300
6 700
4 700 4 000 3 200 2 500
1 900
Zakres COP
Instalacja
dolnego źródła
Rodzaj gruntu
Zakres
Temp. Temp. wody
(jednostkowa
temp. dolnego zasilającej
moc cieplna
dolnego źródła,
instalację
pobierana
o
o
o
źródła, C
C
grzewczą, C
z gruntu)
Nakłady inwestycyjne, zł/kW
Zakres mocy, kW
10156-10
15
30
3050
2-4
4-6
50-70
13 500
9 600
7 700 6 900 6 100 5 600
4 900
11 900
8 000
6 000 5 300 4 500 3 900
3 300
11 200
7 200
5 200 4 500 3 700 3 200
2 600
10 900
6 900
4 900 4 200 3 500 2 900
2 300
13 700
9 300
7 200 6 500 5 800 5 000
4 300
12 400
7 900
5 800 5 100 4 300 3 600
3 000
4,3-4,5
wodą
(30-35 W/m2)
pionowy
wymiennik
gruntowy
(pionowe sondy
głębinowe)
solanka/woda
(B/W)
+35
-5 do +
20
2,8-3,0
Dolne
źródło
Czynnik
dolnego
źródła/czynnik
instalacji
grzewczej
0
+50
10
podłoże
z suchą
warstwą
osadową
(30 W/mb)
podłoże
kamieniste,
łupek
(50-55 W/mb)
podłoże
o dużej
przewodności
cieplnej
(80 W/mb)
podłoże
o dużym
przepływie
wody
gruntowej
(100 W/mb)
podłoże
z suchą
warstwą
osadową
(30 W/mb)
podłoże
kamieniste,
łupek
Instalacja
dolnego źródła
Zakres COP
Dolne
źródło
Czynnik
dolnego
źródła/czynnik
instalacji
grzewczej
Rodzaj gruntu
Zakres
Temp. Temp. wody
(jednostkowa
temp. dolnego zasilającej
moc cieplna
dolnego źródła,
instalację
pobierana
o
o
o
źródła, C
C
grzewczą, C
z gruntu)
Nakłady inwestycyjne, zł/kW
Zakres mocy, kW
10156-10
15
30
3050
2-4
4-6
50-70
11 800
7 200
5 200 4 500 3 700 3 000
2 300
11 500
7 000
4 900 4 200 3 400 2 800
2 100
12 800
9 800
5 700 4 300 2 700 2 200
1 300
13 400
11 100 6 100 4 200 2 800 2 000
1 100
(50-55 W/mb)
woda/woda
(W/W)
+35
+7 do
+20
3,5-4,1
woda
gruntow
a
studnia
głębinowa
(czerpalna
i zrzutowa)
- głęb. odwiertu
15 m
5,3-6,2
podłoże
o dużej
przewodności
cieplnej
(80 W/mb)
podłoże
o dużym
przepływie
wody
gruntowej
(100 W/mb)
+10
+50
11
-
Poniżej przedstawiono uśrednione nakłady inwestycyjne dla systemów pomp ciepła typu
B/W i W/W w zależności od mocy grzewczej.
Rysunek 3. Uśrednione nakłady inwestycyjne dla systemów pomp ciepła B/W i W/W w
zależności od mocy grzewczej (ceny z roku 2008).
Zwarta budowa pomp ciepła oraz wyposażenie w sterownik programowalny powodują,
że nie wymagają one żadnej obsługi oraz przeglądów i serwisu. Żywotność sprężarek w
pompach ciepła dochodzi do 20 lat. Koszt eksploatacji systemu centralnego ogrzewania
i przygotowania ciepłej wody użytkowej z pompą ciepła ograniczony jest więc do kosztu
zakupu energii elektrycznej.
8.Wskaźniki emisji
32B
Straty na drodze od pozyskania paliwa do dostarczenia energii do budynku określane są
za pomocą wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej PRF, z ang. Primary Resource
Factor (wskaźnik nakładu). Wskaźnik ten oznaczany jest wielkością „w”. Wyraża ona
stosunek energii pierwotnej nieodnawialnej zawartej w paliwie ΣPE do energii końcowej
dostarczonej do instalacji w budynku ΣEE, zgodnie z poniższym wzorem:
PE
w
EE
Eksploatacja pompy ciepła wymaga dostarczenia energii elektrycznej do pompy ciepła
oraz pomp obiegowych. Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie
i dostarczenie energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej systemowej do systemu
pompy ciepła wynosi 3 (wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r.
w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz
sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej, Dz. U. Nr 201
poz. 1240).
12
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards