slow 7.pl slow 7.pl slow 7.pl slow 7.pl slow 7.pl slow 7.pl

advertisement
slow7.pl
slow7.pl
slow7.pl
slow7.pl
slow7.pl
Domena - to grupa komputerów połączonych w sieć, składająca się z serwera pełniącego rolę
kontrolera domeny (PDC – Primary Domain Controller) oraz stacji roboczych - klientów. Różni się ona
od grupy roboczej sposobem przechowywania informacji o użytkownikach i ich uprawnieniach. O ile
w klasycznych workgroup'ach każdy komputer w sieci posiada swoją własną bazę użytkowników, tak
w domenie jest ona przechowywana tylko na serwerze. Dzięki temu zarządzanie taką siecią jest
znacznie prostsze. Domena Active Directory korzysta z jednej wspólnej katalogowej bazy danych.
Baza ta zawiera obiekty definiujące konta użytkowników, grupy użytkowników, komputery i zasoby
udostępnione.
Drzewo domen - W systemie DNS drzewo domen jest odwróconą, hierarchiczną strukturą drzewa
używaną do indeksowania nazw domen. Zastosowanie i koncepcja drzew domen jest podobna do
drzew katalogów używanych przez systemy komputerowe do magazynowania danych na dyskach. Na
przykład jeżeli wiele plików jest przechowywanych na dysku, to katalogi mogą być wykorzystane do
organizowania plików w logiczne kolekcje. Jeśli drzewo domeny ma jedną lub kilka gałęzi, to
poszczególne gałęzie mogą organizować w logiczne kolekcje nazwy domen używane w obszarze
nazw. W przypadku usługi Active Directory jest to hierarchiczna struktura jednej lub większej liczby
domen.
Las - składa się z jednej lub większej liczby domen o identycznej konfiguracji i wykazu globalnego.
slow7.pl
slow7.pl
slow7.pl
slow7.pl
slow7.pl
slow7.pl
slow7.pl
Active Directory - to usługa katalogowa, dzięki której możliwe jest zarządzanie domeną. Pierwszy raz
pojawiła się ona w systemie Windows 2000 i od tej pory była stale rozbudowywana i aktualizowana.
Dzisiaj jej najnowsza wersja zintegrowana jest z Windows Server 2008
Jednostka organizacyjna - to typ kontenera, bardziej szczegółowa grupa w domenie W ramach jednej
domeny może być wiele jednostek organizacyjnych, które mogą odzwierciedlać np. podział
przedsiębiorstwa na działy. Obiekty zawarte w jednostkach organizacyjnych muszą należeć do tej
samej domeny co jednostka. Dodatkowym atutem wykorzystywania jednostek organizacyjnych jest
możliwość przypisywania zasad grupy dla małych zbiorów zasobów, przez co nie musimy zmieniać
zasad dla całej domeny.
slow7.pl
slow7.pl
slow7.pl
slow7.pl
slow7.pl
slow7.pl
slow7.pl
slow7.pl
slow7.pl
slow7.pl
slow7.pl
slow7.pl
Podstawowy kontroler domeny (PDC – Primary Domain Controller) - W przypadku domen systemu
Windows jest to komputer, na którym uruchomiono system serwerowy uwierzytelniający logowania
domeny oraz przechowujący i obsługujący bazę danych usług katalogowych domeny (AD).
Podstawowy kontroler domeny śledzi zmiany wprowadzane na kontach wszystkich komputerów
domeny.
Zapasowy kontroler domeny (BDC - Backup Domain Controller) - W systemie Windows Server, który
otrzymuje kopię bazy danych katalogu domeny (zawierającej wszystkie informacje o kontach i
zasadach zabezpieczeń danej domeny). Kopia jest automatycznie okresowo synchronizowana z kopią
główną znajdującą się na podstawowym kontrolerze domeny (PDC). Zapasowe kontrolery domeny
uwierzytelniają również informacje dotyczące logowania użytkowników i mogą być wyznaczane do
pełnienia funkcji podstawowych kontrolerów domeny, jeżeli jest to konieczne. W domenie może
istnieć wiele kontrolerów BDC.
LDAP —(Lightweight Directory Access Protocol) - Protokół wymiany informacji pomiędzy serwerem i
klientem usług katalogowych. Serwer usług katalogowych przechowuje dane teleadresowe i
identyfikacyjne dotyczące użytkowników systemu komputerowego i dostępnych zasobów, pobierane
następnie przez klientów w celu określania struktury sieci lub przeprowadzenia autoryzacji
użytkownika. Serwer usług katalogowych powinien dysponować systemem praw dostępu
pozwalającym ograniczać i przyznawać prawa do odczytywania, modyfikowania i tworzenia
poszczególnych wpisów w katalogu informacji. Przykładem serwera usług katalogowych dostępnego
za pomocą protokołu LDAP jest serwer Active Directory pracujący pod kontrolą systemów Microsoft
Windows 2000 Server lub Windows Server 2003; mechanizm ten jest w nich używany do
utrzymywania listy użytkowników systemu, wspólnej książki teleadresowej oraz informacji na temat
struktury domen Windows oraz udostępnionych zasobów.
Autoryzacja - funkcja bezpieczeństwa, która potwierdza, czy dany podmiot jest uprawniony do
korzystania z żądanego zasobu.
Uwierzytelnianie – proces polegający na zweryfikowaniu zadeklarowanej tożsamości osoby,
urządzenia lub usługi biorącej udział w wymianie danych. Uwierzytelnienie następuje po identyfikacji,
czyli zadeklarowaniu swojej tożsamości przez użytkownika (np. przez podanie loginu).
Zadeklarowana, ale jeszcze niezweryfikowana, tożsamość jest potwierdzana w procesie
uwierzytelnienia (np. przez podanie hasła).
Logowanie - to rodzaj uwierzytelnienia i autoryzacji użytkownika polegający na podawaniu loginu i
hasła w celu wejścia do określonego systemu informatycznego lub otrzymanie w nim określonych
uprawnień.
DNS (Domain Name System) - to protokół komunikacyjny oraz usługa zapewniające zamianę
adresów znanych użytkownikom Internetu na adresy zrozumiałe dla urządzeń tworzących sieć
komputerową. Dzięki wykorzystaniu DNS nazwa, np. onet.pl, może zostać zamieniona na
odpowiadający jej adres IP, czyli 213.180.146.27
DHCP - komunikacja między komputerami w sieci jest możliwa dzięki unikalnym adresom IP,
przydzielanym każdemu komputerowi. Im większa sieć, tym więcej komputerów i więcej pracy ma
administrator z przydzielaniem im adresów IP. Rozwiązaniem problemu jest DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol), protokół dynamicznie przydzielający każdemu komputerowi adres IP, a także
parametry TCP – bramę domyślną, maskę podsieci, adresy serwerów DNS i inne.


zasady dotyczące komputerów - uruchamiane podczas startu systemu
zasady dotyczące użytkowników - stosowane w procesie logowania.
slow7.pl
slow7.pl
slow7.pl
slow7.pl
slow7.pl
slow7.pl
slow7.pl
slow7.pl
slow7.pl
slow7.pl
slow7.pl
slow7.pl
Zasady grupy – jednym z wielu zadań administratora jest konfigurowanie, nadzorowanie czy też
zmiana ustawień kont użytkowników. Ponieważ czynności te trzeba powtórzyć dla kilku, lub nawet
kilkunastu, różnych użytkowników, jest to praca mało efektywna, co więcej pochłania dużo czasu
administratora. System Windows Serwer 2003 udostępnia szereg narzędzi służących do
automatyzacji wykonywania różnych zadań. Jednym z nich jest Edytor obiektów zasad grupy.
Umożliwia ono scentralizowane zarządzanie wieloma użytkownikami jednocześnie. Sprowadza się to
do tego że łączymy użytkowników, którym musi nadać takie same uprawnienia w grupę i zamiast
każdemu z osobna uprawnienia bądź ograniczenia nadajemy grupie. Oszczędność czasu i nakład
pracy przy zastosowaniu takiego podejścia jest oczywisty. Ustawienia Zasad grupy przechowywane są
w obiekcie Group Policy Obiect (GPO). Możliwe jest stosowanie kilku obiektów GPO do pojedynczej
lokacji czy domeny. Dzięki temu, że opis zasad posługuje się obiektami, możliwe jest stosowanie
dziedziczenia zasad. Oznacza to, że zasada zastosowana do obiektu nadrzędnego jest przekazywana
w dół do obiektów potomnych. Więc, jeżeli stosujemy zasadę dla domeny, to ustawienie to dotyczy
wszystkich jednostek organizacyjnych w ramach tej domeny. Możemy zastosować zasady dla
konkretnego obiektu, omijając w ten sposób regułę dziedziczenia. Zasady grupy podzielone są na
dwie główne kategorie:
Edytor zasad grupy
Konto użytkownika - aby użytkownik mógł korzystać z systemu operacyjnego, musi w nim mieć
utworzone konto. Konto jest zbiorem parametrów opisujących użytkownika jak również
przydzielonych mu pewnych zasobów systemowych. Podstawowe parametry konta to nazwa
logowania, którą użytkownik musi podać, aby móc rozpocząć prace w systemie, oraz hasło potrzebne
do sprawdzenia tożsamości. Pozostałe parametry to m.in. pełna nazwa konta, pory dnia, w których
możliwe jest logowanie, data wygaśnięcia konta.
Konto lokalne użytkownika - konta użytkowników lokalnych są zazwyczaj używane w niewielkich
sieciach (np. składających sie z kilku komputerów tworzących grupę robocza), lub na osobnych
komputerach nie podłączonych do sieci. Oczywiście można utworzyć konto użytkownika lokalnego na
slow7.pl
slow7.pl
slow7.pl
slow7.pl
Konto domenowe użytkownika - konta użytkowników domenowych są tworzone na kontrolerach
domeny i zapewniają ich właścicielom dostęp do zasobów sieciowych, a nie tylko do lokalnych
zasobów komputera, na którym dany użytkownik jest zalogowany. Informacje o tych kontach
zapisywane są w bazie Active Directory która jest następnie replikowana na wszystkie kontrolery
danej domeny. Użytkownik domenowy może logować sie na swoje konto domenowe z dowolnego
komputera domeny. Podczas logowania następuje połączenie z pierwszym dostępnym kontrolerem
domeny, który sprawdza podane przez użytkownika nazwę logowania i hasło, i mesli podane dane są
prawidłowe – umożliwia mu dostęp do zasobów domeny.
slow7.pl
slow7.pl
slow7.pl
komputerze wchodzącym w skład domeny, lecz konto to nie będzie rozpoznawane przez kontroler
domeny i właściciel takiego konta będzie miał dostęp tylko do lokalnych zasobów danego komputera.
Jeśli użytkownik ma konto domenowe, oraz konto lokalne na jednym z komputerów domeny, to na
tym komputerze może sie logować albo jako użytkownik lokalny, albo domenowy. Nie jest możliwe
jednoczesne logowanie do domeny i do lokalnego komputera. Informacje o kontach lokalnych są
przechowywane w bazie SAM (Security Access Management) będącej lokalną bazą kont komputera,
nie są natomiast zapisywane do bazy Active Directory, której kopie znajdują sie w kontrolerach
domeny.
slow7.pl
slow7.pl
slow7.pl
slow7.pl
slow7.pl
Logowanie przy użyciu konta lokalnego
Logowanie przy użyciu konta domenowego
Replikacja - proces, w którym przekazywane są dane dotyczące usługi katalogowej między
kontrolerami domeny. Dane katalogowe muszą znajdować się w wielu miejscach w sieci, aby były tak
samo dostępne dla wszystkich użytkowników (chyba że sieć jest bardzo mała). Za pośrednictwem
replikacji usługa Active Directory przechowuje kopie (repliki) danych katalogowych na wielu
kontrolerach domeny, zapewniając wszystkim użytkownikom szybki dostęp do katalogu.
NetBIOS - nazwa NetBIOS jest 16-bajtowym adresem wykorzystywanym w identyfikacji zasobów
NetBIOS w sieci. Przykładem procesu używającego nazwy NetBIOS jest usługa Udostępnianie plików i
drukarek w sieciach Microsoft Networks na komputerze z systemem Windows XP Professional. Po
uruchomieniu komputera usługa rejestruje unikatową nazwę NetBIOS bazującą na nazwie
komputera. Dokładna nazwa używana przez tę usługę składa się z nazwy komputera o długości 15
znaków i 16 znaku 0x20. Jeśli nazwa komputera składa się z mniejszej liczby znaków, uzupełniana jest
spacjami do 15 znaków.
WINS (Windows Internet Name Service) - usługa programowa dynamicznie mapująca adresy IP na
nazwy komputerów (nazwy protokołu NetBIOS). Dzięki mapowaniu adresów użytkownicy mogą
uzyskać dostęp do zasobów, korzystając z nazw zamiast adresów IP, które trudno jest rozpoznać i
zapamiętać. Serwer WINS działa na następującej zasadzie: klient w czasie startu przekazuje swoją
slow7.pl
slow7.pl
Wykaz globalny GC (Global Catalog) - wykaz ten zawiera pełną replikę obiektów usługi Active
Directory swojej domeny oraz częściową replikę wszystkich obiektów katalogu każdej domeny lasu.
Wykaz globalny zawiera informacje o wszystkich obiektach lasu, dzięki czemu wyszukanie informacji
nie generuje niepotrzebnych zapytań pomiędzy domenami. Pojedyncze zapytanie skierowane do
wykazu globalnego pozwala uzyskać informacje, gdzie można wyszukać obiekt.
Identyfikator zabezpieczeń SID (Security Identifier) - unikatowa liczba przypisywana do każdego
komputera, grupy i konta użytkownika w sieciach systemów Windows Server 2003, Windows 2000
lub Windows NT. Procesy wewnętrzne systemu operacyjnego odnoszą się do identyfikatora SID
konta, a nie do nazwy. Usunięty identyfikator SID nie jest nigdy ponownie wykorzystywany.
Klaster (clusler) 1. Zbiór komputerów połączonych w ten sposób, że tworzą pojedynczy system.
Architektura klastra używana jest do równoważenia obciążenia oraz do uzyskania odporności na
uszkodzenia systemu. 2. W odniesieniu do urządzeń pamięciowych, klaster jest najmniejszą ilością
przestrzeni dyskowej, która może być przydzielona dla pliku.
Konsola MMC (Microsoft Management Consolc) - struktura obsługi narzędzi administracyjnych
nazywanych przystawkami. Konsola może zawierać narzędzia, foldery bądź inne kontenery, strony
sieci Web oraz różne elementy administracyjne. Komponenty te są wyświetlane w lewym oknie
konsoli, nazywanym drzewem konsoli. Konsola ma jedno lub kilka okien, które umożliwiają
przeglądanie drzewa konsoli.
slow7.pl
Kontroler domeny (domain controller) - serwer domeny, który akceptuje logowanie kont i
rozpoczyna proces ich uwierzytelnienia. W domenie usługi Active Directory kontroler domeny
zarządza dostępem do zasobów sieci i bierze udział w replikacji.
Pakiet (packet) - podstawowa jednostka informacji przesyłana w sieci. Każdy pakiet zawiera adres
miejsca docelowego, adres nadawcy, informacje dotyczące sum kontrolnych oraz dane. Rozmiar i
format pakietu zależy od wykorzystywanego protokołu.
slow7.pl
slow7.pl
slow7.pl
slow7.pl
Zakres (scope) - W protokole DHCP jest to zakres dostępnych adresów IP wydzierżawianych klientom
usługi DHCP. W grupach zakres opisuje, gdzie w sieci uprawnienia mogą być przypisywane do grup.
slow7.pl
slow7.pl
UNC (Univcrsal Naming Convcnlion) - format komputerów osobistych do wskazania lokalizacji zasobu
sieci. UNC korzysta z następującego formatu: \\Serwer\ścieżka udostępnionego zasobu. Do
identyfikacji pliku test.txt znajdującego się w folderze TEMP na serwerze FIRMA należy użyć
następującego formatu nazwy UNC - \\FIRMA\Temp\test.txt.
slow7.pl
nazwę NetBIOS oraz swój IP na serwer WINS (czyli unika rozgłaszania). Inni klienci korzystają z tej
bazy danych.
RADIUS (Remore Authentication Dial-In User Service) - bezpieczny system uwierzytelniania
stosowany przez wielu dostawców usług internetowych (ISP). Użytkownik podłącza się do dostawcy
ISP i wprowadza swoją nazwę użytkownika i hasło. Informacje te są sprawdzane przez serwer
RADIUS, a następnie serwer umożliwia dostęp do systemu dostawcy ISP.
slow7.pl
slow7.pl
Rozgłoszenie (broadcasting) - jednoczesne wysianie wiadomości do wszystkich komputerów w sieci.
Strefa (zone) - część przestrzeni nazw systemu DNS, która zawiera pojedynczą domenę lub domenę i
poddomeny zarządzane jako pojedyncza, odrębna jednostka.
Download