MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNALNE Sp

advertisement
MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNALNE Sp. z o.o.
TARYFA DLA CIEPŁA
2005
obowiązująca – od dnia 01 grudnia 2005r. – odbiorców pobierających ciepło ze źródeł
ciepła należących do MZK Sp. z o.o. i korzystających z usługi przesyłu i dystrybucji ciepła
sieciami należącymi do MZK Sp. z o.o.
(Dz. U. Woj. Lubuskiego z dnia 28 października 2005r. Nr 74, poz. 1344)
Kostrzyn nad Odrą, 2005 rok
Szczecin, dnia 21 października 2005r.
PREZES
URZEDU REGULACJI ENERGETYKI
OSZ-4210-37(24)/2005/638/IV/BK
DECYZJA
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i art. 45 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
– Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966, z 2004r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91,
poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005r. Nr 62, poz. 552, Nr 163, poz. 1362 i Nr 175, poz. 1462) oraz na
podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.
1071 oraz z 2001r. Nr 49, poz. 509, z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003r., Nr 130, poz.
1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 24 maja 2005r.
przedsiębiorcy:
Miejskich Zakłady Komunalne Sp. Z o.o.
z siedziba w Kostrzynie nad Odrą
posiadającego:
1) numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS): 0000158228,
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP): 598-000-42-38,
zwanej w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem energetycznym”
postanawiam
1)
zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo energetyczne, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
2)
ustalić okres obowiązywania taryfy dla ciepła na okres do dnia 31 grudnia 2006r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek przedsiębiorcy: Miejskie Zakłady
Komunalne Spółka z o.o. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą, posiadającego koncesje z dnia 1 października 1998r.
Nr PCC/165/638/U/3/98/JŻ (ze zmianami) na przesyłanie i dystrybucję ciepła i Nr OCC/50/638/U/3/98/JŻ na obrót
ciepłem oraz z dnia 7 września 2000r. Nr WCC/878/638/N/3/2000/MJ (ze zmianami) na wytwarzanie ciepła, w dniu
27 maja 2005r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez
Przedsiębiorstwo energetyczne.
W trakcie postępowania administracyjnego Przedsiębiorstwo energetyczne było wzywane przez Prezesa URE do
uzupełnienia wniosku, złożenia wyjaśnień oraz dokonania poprawek pismami z dnia: 27 maja 2005r., 16 czerwca 2005r., 30
czerwca 2005r., 26 sierpnia 2005r., 8 września 2005r., 26 września 2005r. i 10 października 2005r. Odpowiedzi
Przedsiębiorstwa energetycznego wpłynęły do Oddziału Terenowego URE w dniach 13 czerwca 2005r., 29 czerwca 2005r., 12
sierpnia 2005r., 16 września 2005r., 4 października 2005r. i 19 października 2005r. W trakcie postępowania pismem z dnia
18 lipca 2005r. Przedsiębiorstwo energetyczne zwróciło się z prośbą o przedłużenie terminu złożenia odpowiedzi na wezwanie.
Pismem z dnia 25 lipca 2005r. termin składania wyjaśnień został przedłużony.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla
ciepła, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
W toku postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo
energetyczne opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ust. 1-5 ustawy – Prawo energetyczne oraz z
przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i
kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2004r. Nr 184, poz. 1902), zwanego w dalszej części decyzji
„rozporządzeniem taryfowym”.
Stawki opłat skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy. Ocena tych kosztów została dokonana,
zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego, na podstawie porównania uzasadnionych jednostkowych kosztów
planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów
poniesionych w roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy.
Okres obowiązywania taryfy został ustalony do dnia 31 grudnia 2006r. zgodnie z pismem Przedsiębiorstwa energetycznego
z dnia 17 października 2005r., znak L. dz. PE/I/8986/05, co umożliwi weryfikację kosztów stanowiących podstawę ustalenia
stawek opłat po upływie terminu ich stosowania.
W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w sentencji.
POUCZENIE
1.
Od niniejszej decyzji przysługuje Przedsiębiorstwu energetycznemu odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów – za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art.
30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 kodeksu
postępowania cywilnego).
2.
Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie
zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a
także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub w części (art. 479 49 Kodeksu postępowania
cywilnego).
Odwołanie należy przesłać na adres Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z
siedzibą w Szczecinie ul. Żubrów 3, 71-617 Szczecin.
3.
Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie
skierowana do ogłoszenia na koszt Przedsiębiorstwa energetycznego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
4.
Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania
nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego
z siedzibą w Szczecinie
Witold Kępa
Część 1 Informacje ogólne
1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez Miejskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o. w
Kostrzynie nad Odrą, działające na podstawie koncesji udzielonych decyzjami Prezesa URE:
1) na wytwarzanie ciepła, decyzja z dnia 7 września 2000r., sygnowana znakiem WCC/878/638/N/3/2000/MJ na okres
do 10 września 2010r., z późniejszymi zmianami,
2) na przesyłanie i dystrybucję ciepła, decyzja z dnia 1 października 1998r., sygnowana znakiem
PCC/165/638/U/3/98/JŻ na okres do 15 października 2008r., z późniejszymi zmianami,
3) na obrót ciepłem, decyzja z dnia 1 października 1998r., sygnowana znakiem OCC/50/638/U/98/JŻ na okres do 15
października 2008r.
2. Taryfa została ustalona przy uwzględnieniu w szczególności postanowień:
1) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – prawo energetyczne (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966, z
2004r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005r. Nr 62, poz.
552, Nr 163, poz. 1362)
2) rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i
kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. Nr 184, poz. 1902) zwanego w dalszej części taryfy
„rozporządzeniem taryfowym”,
3) rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączania
podmiotów do sieci ciepłowniczych oraz eksploatacji tych sieci (Dz. U. Nr 167, poz. 1751) zwanego w dalszej części
taryfy „rozporządzeniem przyłączeniowym”
3. Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się dla poszczególnych grup odbiorców, odpowiednio do zakresu
świadczonych usług.
Część 2 Objaśnienia pojęć użytych w taryfie
Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:
1) odbiorca – każdego, kto otrzymuje lub pobiera energię cieplną na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,
2) sprzedawca – Miejskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o. – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem
ciepła oraz przesyłem i dystrybucją ciepła wytworzonego we własnych źródłach lub zakupionego od innego
przedsiębiorstwa energetycznego,
3) źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,
4) lokalne źródło ciepła – zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalacje odbiorcze wyłącznie w
tym obiekcie,
5) sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł
ciepła do węzłów cieplnych,
6) przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek
zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami
odbiorczymi w obiektach,
7) węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła
dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,
8) instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z
węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,
9) zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z
instalacjami odbiorczymi w obiektach,
10) obiekt – budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
11) układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń,
służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z
tytułu dostarczania ciepła,
12) moc cieplna – ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła
odebranego z tego nośnika w ciągu godziny,
13) zamówiona moc cieplna – ustaloną przez odbiorcę największą moc cieplną, jaka w ciągu roku występuje w danym
obiekcie dla warunków obliczeniowych, która zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla
tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
c) prawidłowej pracy innych urządzeń i instalacji,
14) przyłączeniowa moc cieplna – moc cieplną ustaloną przez przedsiębiorstwo energetyczne dla danej sieci ciepłowniczej na
podstawie zamówionej mocy cieplnej przez odbiorców, po uwzględnieniu strat mocy cieplnej podczas przesyłania ciepła tą
siecią oraz niejednoczesności występowania szczytowego poboru mocy cieplnej u odbiorców,
15) warunki obliczeniowe:
a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane są obiekty, do których jest
dostarczane ciepło,
b) normatywną temperaturę ciepłej wody,
16) sezon grzewczy – okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu
ogrzewania obiektów.
Część 3. Podział odbiorców na grupy
Podział odbiorców na grupy taryfowe dokonany został wg następujących kryteriów:
- źródeł ciepła,
- sieci ciepłowniczych,
- miejsca dostarczania ciepła
Grupa
odbiorców
A
B2
C1
C1N
C2
C3
D
Charakterystyka odbiorców
Odbiorcy pobierający ciepło z kotłowni Osiedle Leśne, rozliczani wg §
7, ust. 7 rozporządzenia taryfowego.
Odbiorcy pobierający ciepło z sieci ciepłowniczej Ø 150 zasilanej z
Arctic Paper Kostrzyn S.A. Sieć stanowi własność Sprzedawcy, węzły
cieplne indywidualne stanowią własność Sprzedawcy.
Odbiorcy pobierający ciepło z sieci ciepłowniczej Ø 250 zasilanej z
Arctic Paper Kostrzyn S.A. Sieć stanowi własność Sprzedawcy, węzły
cieplne grupowe stanowią własność Sprzedawcy. Odbiorcy zasilani z
węzłów grupowych innych niż węzeł GWC Gorzowska.
Odbiorcy pobierający ciepło z sieci ciepłowniczej Ø 250 zasilanej z
Arctic Paper Kostrzyn S.A. Sieć stanowi własność Sprzedawcy, węzły
cieplne grupowe stanowią własność Sprzedawcy. Odbiorcy zasilani z
węzła GWC Gorzowska.
Odbiorcy pobierający ciepło z sieci ciepłowniczej Ø 250 zasilanej z
Arctic Paper Kostrzyn S.A. Sieć stanowi własność Sprzedawcy, węzły
cieplne indywidualne stanowią własność Sprzedawcy.
Odbiorcy pobierający ciepło z sieci ciepłowniczej Ø 250 zasilanej z
Arctic Paper Kostrzyn S.A. Sieć stanowi własność Sprzedawcy, węzły
cieplne stanowią własność Odbiorcy.
Odbiorcy pobierający ciepło z lokalnych kotłowni wbudowanych:
ul. Jana Pawła II 38a, ul. Zielona, ul. Wodna, ul. Sportowa, „SĄD”,
ul. Kutrzeby, ul. Saperska, rozliczani wg § 7, ust. 7 rozporządzenia
taryfowego
Część 4 Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat
4.1.
Ceny i stawki opłat
Ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22 %.
4.1.1.
Grupa taryfowa A
Stawki opłat netto
Lp.
Rodzaje stawek opłat
j.m.
Stawki opłat brutto
Grupa odbiorców
A
1.
2.
Stawka opłaty
miesięcznej za zamówioną
moc cieplną
Stawka opłaty za ciepło
zł/MW/m-c
A
6.849,00
8.355,78
37,78
46,09
zł/GJ
4.1.2. Grupa taryfowa B2
W rozliczeniach z odbiorcami ciepła, oprócz stawek opłat za usługi przesyłowe Sprzedawca stosuje ceny ciepła ustalone przez
wytwórcę ciepła – Arctic Paper Kostrzyn S.A., tj. cenę za zamówioną moc cieplną, cenę ciepła, cenę nośnika ciepła.
Stawki opłat netto
Lp.
Rodzaje stawek opłat
j.m.
B2
1.
Stawka opłaty stałej za
usługi przesyłowe
2.
Stawka opłaty zmiennej
za usługi przesyłowe
Stawki opłat brutto
Grupa odbiorców
B2
zł/MW/m-c
22.680,00
27.669,60
rata –
zł/MW/m-c
1.890,00
2.305,80
10,52
12,83
zł/GJ
4.1.3. Grupa taryfowa C1
W rozliczeniach z odbiorcami ciepła, oprócz stawek opłat za usługi przesyłowe Sprzedawca stosuje ceny ciepła ustalone przez
wytwórcę ciepła – Arctic Paper Kostrzyn S.A., tj. cenę za zamówioną moc cieplną, cenę ciepła, cenę nośnika ciepła.
Stawki opłat netto
Lp.
Rodzaje stawek opłat
j.m.
Stawki opłat brutto
Grupa odbiorców
C1
1.
Stawka opłaty stałej za
usługi przesyłowe
2.
Stawka opłaty zmiennej
za usługi przesyłowe
C1
zł/MW/m-c
29.424,00
35.897,28
rata –
zł/MW/m-c
2.452,00
2.991,44
10,03
12,24
zł/GJ
4.1.4. Grupa taryfowa C1N
W rozliczeniach z odbiorcami ciepła, oprócz stawek opłat za usługi przesyłowe Sprzedawca stosuje ceny ciepła ustalone przez
wytwórcę ciepła – Arctic Paper Kostrzyn S.A., tj. cenę za zamówioną moc cieplną, cenę ciepła, cenę nośnika ciepła.
Stawki opłat netto
Lp.
Rodzaje stawek opłat
j.m.
Stawki opłat brutto
Grupa odbiorców
C1N
1.
Stawka opłaty stałej za
usługi przesyłowe
2.
Stawka opłaty zmiennej
za usługi przesyłowe
C1N
zł/MW/m-c
38.520,84
46.995,42
rata –
zł/MW/m-c
3.210,07
3.916,29
10,88
13,27
zł/GJ
4.1.5. Grupa taryfowa C2
W rozliczeniach z odbiorcami ciepła, oprócz stawek opłat za usługi przesyłowe Sprzedawca stosuje ceny ciepła ustalone przez
wytwórcę ciepła – Arctic Paper Kostrzyn S.A., tj. cenę za zamówioną moc cieplną, cenę ciepła, cenę nośnika ciepła.
Stawki opłat netto
Lp.
Rodzaje stawek opłat
j.m.
Stawki opłat brutto
Grupa odbiorców
C2
1.
Stawka opłaty stałej za
usługi przesyłowe
2.
Stawka opłaty zmiennej
za usługi przesyłowe
C2
zł/MW/m-c
24.373,92
29.736,18
rata –
zł/MW/m-c
2.031,16
2.478,02
10,69
13,04
zł/GJ
4.1.6. Grupa taryfowa C3
W rozliczeniach z odbiorcami ciepła, oprócz stawek opłat za usługi przesyłowe Sprzedawca stosuje ceny ciepła ustalone przez
wytwórcę ciepła – Arctic Paper Kostrzyn S.A., tj. cenę za zamówioną moc cieplną, cenę ciepła, cenę nośnika ciepła.
Stawki opłat netto
Lp.
Rodzaje stawek opłat
j.m.
Stawki opłat brutto
Grupa odbiorców
C3
4.1.7.
1.
Stawka opłaty stałej za
usługi przesyłowe
2.
Stawka opłaty zmiennej
za usługi przesyłowe
C3
zł/MW/m-c
24.660,00
30.085,20
rata –
zł/MW/m-c
2.055,00
2.507,10
10,28
12,54
zł/GJ
Grupa taryfowa D
Stawki opłat netto
Lp.
Rodzaje stawek opłat
j.m.
D
1.
2.
4.2.
Stawka opłaty
miesięcznej za zamówioną
moc cieplną
Stawka opłaty za ciepło
zł/MW/m-c
zł/GJ
Stawki opłat brutto
Grupa odbiorców
D
7.005,00
8.546,10
33,53
40,91
Stawki opłat za przyłączenie do sieci
Średnica
nominalna
przyłącza
Ryczałtowa opłata za budowę
odcinka sieci, służącego do
przyłączenia w warunkach
standardowych do 10 m
Stawki opłat za budowę odcinków
sieci służących do przyłączenia w
warunkach standardowych, powyżej
10 m
DN 32
86,44 zł/m
38,64 zł/m
DN 40
96,14 zł/m
42,11 zł/m
DN 50
116,44 zł/m
53,60 zł/m
Do podanych stawek opłat należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22 %.
Część 5 Zasady obliczania opłat
Zasady rozliczeń z odbiorcami ciepła, rodzaje pobieranych opłat oraz sposób ich obliczenia przez sprzedawcę są określone
w rozdziale 4. rozporządzenia taryfowego.
Część 6 Warunki stosowania cen i stawek opłat
6.1.
Standardy jakościowe obsługi odbiorców
Zawarte w taryfie ceny i stawki opłat ustalono dla standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w
rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.
6.2.
W przypadkach:
- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowości wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego,
- niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,
- udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,
- nielegalnego pobioru ciepła,
stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.
Część 7 Zasady wprowadzania zmian cen i stawek opłat
1)
O zmianie cen i stawek opłat Sprzedawcy oraz zmianie cen ciepła w Arctic Paper Kostrzyn S.A. odbiorcy
powiadomieni zostaną, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem nowych cen i stawek opłat
2)
Sprzedawca wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od
dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Download