regulamin służby i pracy

advertisement
REGULAMIN SŁUŻBY I PRACY
KOMENDY POWIATOWEJ
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W PUŁTUSKU
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Niniejszy regulamin ustala organizację i porządek w procesie służby i pracy oraz związane z tym
prawa i obowiązki Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku jako
pracodawcy, oraz funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i pracowników cywilnych
zatrudnionych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku, jako
pracowników.
§2
Przepisy niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich funkcjonariuszy Państwowej Straży
Pożarnej i pracowników cywilnych zatrudnionych w Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Pułtusku, bez względu na zajmowane stanowisko oraz wymiar czasu pracy lub służby.
§3
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) komenda powiatowa – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku,
2) pracodawca – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku,
3) pracownik - każda osoba zatrudniona w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Pułtusku, tj. funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej oraz pracownicy cywilni,
4) strażak - funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej,
5) pracownik cywilny – członek korpusu służby cywilnej lub pracownik nie będący członkiem
korpusu służby cywilnej, zatrudniony na stanowisku pomocniczym, robotniczym lub obsługi,
6) przełożony:
a) Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej – w stosunku do wszystkich
pracowników zatrudnionych w komendzie powiatowej,
b) Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej - w stosunku
do pracowników nadzorowanych komórek organizacyjnych komendy powiatowej,
c) Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej komendy powiatowej – w stosunku do strażaków
pełniących służbę w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej komendy powiatowej,
d) Dowódca zmiany – w stosunku do strażaków tej zmiany służbowej Jednostki Ratowniczo –
Gaśniczej komendy powiatowej,
e) naczelnik wydziału – w stosunku do pracowników tego wydziału komendy powiatowej,
f) kierownik sekcji – w stosunku do pracowników tej sekcji komendy powiatowej.
§4
1. Wiążącym trybem załatwiania spraw osobistych i służbowych przez strażaków jest droga
służbowa. Droga służbowa polega na ustnym lub pisemnym przekazywaniu poleceń od
wyższych przełożonych przez bezpośredniego przełożonego do podwładnego oraz
przyjmowaniu meldunków, raportów służbowych od podwładnego - przez kolejnych
przełożonych aż do tego, który sprawę rozstrzyga.
2. Drogę służbową można pominąć:
1) w sprawach nie cierpiących zwłoki, o czym należy zameldować (powiadomić)
pominiętym/tych przełożonym/nych,
2) wnosząc skargę o naruszenie zasad poszanowania godności osobistej,
3) w skargach dotyczących pozbawienia lub ograniczenia przysługujących uprawnień
i nieregulaminowego traktowania oraz nadużycia przez przełożonych uprawnień
służbowych,
4) podczas wysłuchiwania skarg przez przełożonych oraz kierowników zespołów, komisji
kontrolnych i inspekcyjnych.
ROZDZIAŁ II
Organizacja służby i pracy oraz związane z nią obowiązki pracodawcy i pracownika
§5
Pracodawca jest zobowiązany w szczególności do:
1) zaznajomienia pracowników podejmujących służbę lub pracę z zakresem ich obowiązków,
sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi
uprawnieniami. Zakres obowiązków jest przekazywany pracownikowi na piśmie,
2) udzielać pracownikowi na piśmie niezbędnych informacji o obowiązującej normie czasu
służby lub pracy, częstotliwości, terminie i czasie wypłaty uposażenia, urlopie
wypoczynkowym oraz dodatkowym urlopie wypoczynkowym, przyjętym sposobie
potwierdzania przybycia i obecności w miejscu pełnienia służby oraz pracy, a także
usprawiedliwiania nieobecności oraz o obowiązującym go regulaminie służby i pracy, nie
później niż w ciągu 7 dni od dnia podjęcia przez niego służby, pracy,
3) organizowania służby i pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak
również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji,
wysokiej wydajności i jakości pracy,
4) zapewnienia odpowiedniego miejsca oraz środków technicznych niezbędnych do
wykonywania zadań na zajmowanym stanowisku,
5) zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków służby i pracy, prowadzenia
systematycznego szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
kierowania ich na profilaktyczne badania lekarskie,
6) informowania pracowników w ramach szkoleń z zakresu BHP o ryzyku związanym
z wykonywaną przez nich pracą lub służbą,
7) podejmowania działań zapobiegających wypadkom przy pracy i w służbie oraz chorobom
zawodowym,
8) terminowego i prawidłowego wypłacania wynagrodzeń,
9) umożliwiania pracownikom w miarę posiadanych potrzeb i możliwości podnoszenia
wykształcenia ogólnego i kwalifikacji zawodowych oraz sprawności fizycznej,
10) stwarzania absolwentom podejmującym pierwszą
przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy,
2
pracę
warunków
sprzyjających
11) stosowania obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników oraz wyników
ich służby i pracy,
12) prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służby, pracy oraz akt
osobowych pracowników,
13) przeciwdziałania lobbingowi i likwidacji wszelkich jego przejawów,
14) przeciwdziałania dyskryminacji w toku służby, pracy w szczególności ze względu na płeć,
wiek, rasę, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
orientację seksualną itp,
15) realizowania uprawnień socjalnych pracowników określonych w odrębnych przepisach,
16) wpływania na kształtowanie w komendzie powiatowej zasad współżycia społecznego,
17) zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz
o ochronie informacji niejawnych.
§6
1. Strażak jest obowiązany w szczególności:
1) wykonywać zadania służbowe sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń
przełożonych, które dotyczą służby, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa,
2) przestrzegać ustalonego czasu służby i wykorzystywać go efektywnie,
3) przestrzegać regulaminu służby, musztry i ceremoniału pożarniczego,
4) dbać o dobro Państwowej Straży Pożarnej,
5) przestrzegać ochrony informacji prawem chronionej,
6) przestrzegać przepisów i zasad BHP i służby oraz przepisów przeciwpożarowych,
7) dążyć do stałego uzupełniania wiedzy dotyczącej powierzonych obowiązków służbowych
oraz dbać o sprawność fizyczną,
8) wykonywać obowiązki służbowe w umundurowaniu oraz dbać o należyty wygląd,
9) dbać o należyty stan środków pracy i innego mienia komendy powiatowej oraz ład
i porządek w miejscu pełnienia służby,
10) używać środków pracy zgodnie z ich przeznaczeniem i wyłącznie do wykonywania zadań
służbowych,
11) dbać o należyty stan odzieży specjalnej, środków ochrony indywidualnej i ekwipunku
osobistego, powierzonego mienia, użytkowanych pomieszczeń, obiektów i terenów,
12) przestrzegać w miejscu pełnienia służby zasad współżycia społecznego,
13) niezwłoczne zawiadomić przełożonego o zauważonym w komendzie powiatowej wypadku
albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego,
14) ostrzec współpracowników i inne osoby o grożącym im niebezpieczeństwie i podjąć akcję
ratowniczą.
2. Pracownik cywilny jest obowiązany w szczególności:
1) wykonywać zadania służbowe sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń
przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa,
2) przestrzegać ustalonego czasu pracy i wykorzystywać go efektywnie,
3) przestrzegać Regulaminu Służby i Pracy,
3
4) dbać o dobro Państwowej Straży Pożarnej,
5) przestrzegać ochrony informacji prawem chronionej,
6) przestrzegać przepisów i zasad BHP oraz przepisów przeciwpożarowych,
7) dążyć do stałego uzupełniania wiedzy dotyczącej powierzonych obowiązków służbowych,
8) wykonywać obowiązki pracownicze w stosownym ubraniu,
9) dbać o należyty stan środków pracy i innego mienia komendy powiatowej oraz ład
i porządek w miejscu pracy,
10) używać środków pracy zgodnie z ich przeznaczeniem i wyłącznie do wykonywania zadań
służbowych,
11) dbać o stan odzieży roboczej, środków ochrony indywidualnej i wyposażenia osobistego,
powierzonego mienia, użytkowanych pomieszczeń, obiektów i terenów,
12) przestrzegać zasad współżycia społecznego,
13) niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w komendzie powiatowej wypadku
albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego,
14) ostrzec współpracowników i inne osoby o grożącym im niebezpieczeństwie i podjąć akcję
ratowniczą.
§7
Strażakom i pracownikom cywilnym zadania określa i dokonuje ich przydziału komendant
powiatowy lub właściwy upoważniony przez niego przełożony.
§8
1. Pracodawca poprzez Sekcję Kwatermistrzowską zapewnia zaopatrzenie pracowników komendy
powiatowej w sprzęt i materiały niezbędne do wykonywania przez nich zadań służbowych oraz
pracy.
2. Kierownik Sekcji Kwatermistrzowskiej zapewnia zaopatrzenie strażaków w przedmioty
umundurowania,
odzieży
specjalnej,
środki
ochrony
indywidualnej
zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie umundurowania
strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
3. Kierownik Sekcji Kwatermistrzowskiej zapewnia zaopatrzenie pracowników obsługi w odzież
i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, według zasad ustalonych odrębnymi
przepisami.
§9
1. Po zakończeniu służby oraz pracy każdy pracownik jest obowiązany uporządkować swoje
stanowisko pracy oraz zabezpieczyć powierzone mu pomieszczenie, urządzenia, sprzęt,
dokumenty i pieczęcie.
2. W przypadku powzięcia przez pracownika wiadomości o wystąpieniu na terenie komendy
powiatowej awarii, obowiązany jest on niezwłocznie zawiadomić o niej przełożonego lub
właściwe służby oraz, w miarę możliwości, przedsięwziąć działania w celu zapobieżenia
powstania szkody lub ograniczenia jej rozmiarów.
4
ROZDZIAŁ III
Czas służby i pracy
§ 10
1. Pracownicy cywilni komendy powiatowej pracują w systemie codziennym, od poniedziałku do
piątku w godzinach od 730 do 1530.
2. Czas pracy nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5
dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.
§ 11
1. Strażacy zatrudnieni w codziennym rozkładzie czasu służby pracują od poniedziałku do piątku
w godzinach od 730 do 1530.
2. Strażacy zatrudnieni w zmianowym rozkładzie czasu służby pracują w każdy dzień tygodnia,
według ustalonego miesięcznego harmonogramu.
3. Miesięczne harmonogramy służby podaje się do wiadomości strażaków do 25 dnia każdego
miesiąca poprzedzającego miesiąc objęty harmonogramem.
4. Zmiana służby dla strażaków pełniących służbę w Powiatowym Stanowisku Kierowania,
zwanym dalej PSK, następuje w godzinach określonych w regulaminie PSK.
5. Zmiana służby dla strażaków pełniących służbę w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej komendy
powiatowej, zwanej dalej JRG, następuje w godzinach od 740 do 800 według procedury
określonej w załączniku 1.
6. Porządek dnia dla strażaków pełniących służbę w JRG określa załącznik 2 do Regulaminu.
7. Czas służby strażaka nie może przekraczać przeciętnie 40 godzin tygodniowo,
w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie przekraczającym 6 miesięcy, z zastrzeżeniem art. 35
ust. 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity: Dz. U.
z 2006 r. Nr 96, poz. 667, ze zm.).
§ 12
1. W ramach codziennego rozkładu czasu służby, strażak może być wyznaczony do pełnienia,
w dowolnym czasie, dyżuru trwającego nie dłużej niż 24 godziny, po którym udziela się godzin
wolnych od służby w odpowiednim wymiarze, lecz nie więcej niż 48 godzin, w dniach od
poniedziałku do piątku. Druk polecenia wykonania zadań stanowi załącznik 3 do Regulaminu.
2. Czas wolny po dyżurze strażak obowiązany jest wykorzystać w dniach roboczych bezpośrednio
po odbytym dyżurze.
3. Potwierdzenie pełnienia dyżuru następuje na podstawie wypełnionego druku według wzoru
stanowiącego załącznik 4 do Regulaminu.
§ 13
1. Pracownik może zostać zobowiązany do pełnienia dyżuru w miejscu zamieszkania pozostając
w tym czasie w dyspozycji przełożonego.
2. Czas pełnienia dyżuru w miejscu zamieszkania nie może naruszać prawa pracownika do
odpoczynku określonego odrębnymi przepisami.
3. Czas dyżuru w miejscu zamieszkania nie wlicza się do czasu pracy, jeżeli w tym czasie
pracownik nie świadczy pracy (nie pełni służby).
5
§ 14
Za czas ponadnormatywnej służby w komendzie powiatowej lub w innym miejscu jej
wykonywania należy udzielić pracownikowi czasu wolnego odpowiednio do czasu jej świadczenia.
Pracownikowi korpusu służby cywilnej za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego
w godzinach nadliczbowych przysługuje czas wolny w tym samym wymiarze. Na wniosek
pracownika czas wolny może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop
wypoczynkowy lub bezpośrednio po nim.
Urzędnikowi korpusu służby cywilnej za prace w godzinach nadliczbowych wykonywaną w porze
nocnej przysługuje czas wolny w tym samym wymiarze, natomiast za pracę w niedzielę przysługuje
dzień wolny od pracy w najbliższym tygodniu, z za pracę w święto przysługuje inny dzień wolny.
Urzędnikom służby cywilnej nie jest rekompensowana praca w godzinach nadliczbowych,
wykonywana przez urzędnika od poniedziałku do piątku i w soboty w porze dziennej.
§ 15
Pora nocna obejmuje czas pomiędzy godziną 2100 a godziną 700.
§ 16
Sprzątaczki pracują według odrębnych ustaleń, zgodnie z wymiarem czasu pracy wskazanym
w umowie o pracę.
§ 17
Pracodawca może, w uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek pracownika ustalić
indywidualny rozkład czasu jego służby lub pracy.
§ 18
1. Rozliczenie czasu służby i pracy dla pracowników zatrudnionych w komendzie powiatowej
następuje w następujących okresach rozliczeniowych:
1) strażacy – dwóch 6 miesięcznych okresach rozliczeniowych, określonych w § 15 ust. 4
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2005 r.
w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 266,
poz. 2247), tj.:
a) od 1 stycznia do 30 czerwca,
b) od 1 lipca do 31 grudnia,
2) członkowie korpusu służby cywilnej – okres rozliczeniowy do 8 tygodni, o którym mowa
w art. 67 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz.
1218),
3) pracownicy cywilni nie będący członkami korpusu służby cywilnej - czteromiesięczny okres
rozliczeniowy, o którym mowa w art. 129 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.).
§ 19
1. Przybycie do służby, pracy pracownik potwierdza podpisem na liście obecności.
2. Podpisywanie na liście obecności za innych pracowników, jak też fałszowanie listy w inny
sposób, stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych uzasadniające zastosowanie
sankcji dyscyplinarnych i karnych.
6
3. Każdy pracownik powinien stawić się do służby, pracy w takim czasie, by o godzinie
rozpoczęcia służby, pracy był w pełni gotowy do realizacji zadań na zajmowanym stanowisku
służbowym, pracy.
4. Opuszczenie terenu komendy w godzinach pracy w celach prywatnych wymaga zgody
przełożonego, natomiast wyjście służbowe - zgłoszenia właściwemu przełożonemu.
5. Czas przebywania pracownika w godzinach służby, pracy poza terenem komendy podlega
rejestracji w sposób określony przez przełożonego. Wzór ewidencji wyjść stanowi załącznik 5
do Regulaminu.
6. Czas służby, pracy w godzinach nadliczbowych oraz czas, w którym pracownik był zwolniony
od służby, pracy na czas niezbędny do załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych,
podlega rozliczeniu w okresach, o których mowa w § 18. Wzór druku ewidencji godzin
nadliczbowych stanowi załącznik 6 do Regulaminu.
§ 20
1. Pracownik obowiązany jest rozpocząć służbę, pracę punktualnie.
2. Każde spóźnienie do służby, pracy, pracownik winien usprawiedliwić u swego bezpośredniego
przełożonego, niezwłocznie po przybyciu do pracy, przedstawiając przyczyny nieobecności,
a na żądanie również odpowiednie dokumenty.
3. Pracownik, o którym mowa w ust. 2, niezwłocznie po przybyciu do służby, pracy,
ma obowiązek dokonać adnotacji o tym fakcie w „Rejestrze Spóźnień” znajdującym się:
1) dla pracowników codziennego system służby, pracy - w sekretariacie komendanta
powiatowego,
2) dla strażaków zmianowego systemu służby – w PSK.
4. Za czas spóźnienia od służby, pracy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jeżeli
odpracował ten czas. Czas odpracowany nie jest pracą w godzinach nadliczbowych.
5. Wzór Rejestru, o którym mowa w ust. 3, stanowi załącznik 7 do niniejszego Regulaminu.
§ 21
1. W każdym dniu służby, pracy pracownikom przysługuje przerwa wliczana do czasu pracy:
c) strażakom zatrudnionym w systemie codziennym – 20 minut,
d) strażakom zatrudnionym w systemie zmianowym – 45 minut,
e) pracownikom cywilnym, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin
– 20 minut.
2. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy przy komputerze wyposażonym w monitor
ekranowy mają prawo po każdej godzinie pracy do 5 minut przerwy w pracy wliczanej do czasu
pracy.
3. Przerwa, o której mowa w ust. 2, polega na podjęciu czynności służbowych nie wymagających
pracy przy komputerze wyposażonym w monitor ekranowy.
4. Kwalifikacji stanowisk pracy do uznanych za stanowiska pracy przy komputerze wyposażonym
w monitor ekranowy dokonuje pracodawca w uzgodnieniu z pracownikiem prowadzącym
w komendzie powiatowej sprawy BHP.
§ 22
1. Poza godzinami pracy pracownicy mogą przebywać na terenie komendy powiatowej po
uzyskaniu zgody właściwego przełożonego.
7
2. Fakt przebywania na terenie komendy powiatowej poza godzinami pracy, należy zgłosić
w PSK. Adnotację na ten temat należy umieścić w Raporcie Przebiegu Służby. Wpis powinien
zawierać imię i nazwisko pracownika, komórkę organizacyjną, nazwisko przełożonego, za
którego zgodą lub na którego polecenie pracownik przebywał na terenie komendy powiatowej,
godzinę przyjścia oraz godzinę wyjścia.
3. Za przestrzeganie obowiązku, o którym mowa w ust. 2, odpowiedzialna jest osoba pełniąca
w danym dniu funkcję dyżurnego operacyjnego PSK.
4. Przebywanie na terenie komendy powiatowej poza godzinami pracy nie jest równoznaczne
z pracą w godzinach nadliczbowych.
§ 23
1. Polecenie odbycia podróży służbowej wydaje pracownikowi pracodawca i określa szczegółowe
warunki jej odbywania.
2. Rozliczenie kosztów podróży służbowej pracownik powinien przedłożyć nie później niż
w ciągu 7 dni od jej zakończenia.
§ 24
1. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacyjnych prowadzi na bieżąco dzienną ewidencję
i kontrolę czasu pracy i służby każdego pracownika komendy, z wyodrębnieniem pracy w
godzinach nadliczbowych, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy, w porze nocnej, a także
urlopów oraz innych usprawiedliwionych i nie usprawiedliwionych nieobecności w pracy oraz
ewidencję obejmującą miesiące i lata kalendarzowe.
2. Właściwi przełożeni - kierownicy komórek organizacyjnych komendy powiatowej prowadzą
według odrębnych ustaleń dla każdego podległego pracownika miesięczną ewidencję czasu
pracy w formie indywidualnej karty czasu pracy, z zastrzeżeniem ust. 4.
3. Miesięczne indywidualne karty czasu pracy poszczególnych pracowników, o których mowa
w ust. 2, przekazywane są do Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Organizacyjnych do dnia
5 następnego miesiąca.
4. Miesięczne indywidualne karty czasu pracy komendanta powiatowego, zastępcy komendanta
powiatowego, kierowników komórek organizacyjnych i pracowników samodzielnych stanowisk
pracy komendy powiatowej prowadzi Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacyjnych.
§ 25
1. Za pracę w godzinach nadliczbowych na wniosek pracownika udziela się czasu wolnego
odpowiednio. Wzór wniosku o odbiór godzin nadliczbowych stanowi załącznik 8
do Regulaminu.
2. Udzielenie czasu wolnego w sytuacjach wskazanych w ust. 1 odbywa się do końca danego
okresu rozliczeniowego.
ROZDZIAŁ IV
Tryb usprawiedliwiania nieobecności w służbie i pracy
§ 26
1. Pracownik jest zobowiązany uprzedzić pracodawcę lub innego przełożonego o nieobecności
w służbie, pracy, jeżeli jest ona możliwa do przewidzenia.
2. W razie zaistnienia przyczyny uniemożliwiającej stawienie się do pracy, pracownik jest
obowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności, zawiadomić
o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania bezpośredniego
8
przełożonego lub Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacyjnych. Zawiadomienia tego
pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego
środka łączności albo przez pocztę; w ostatnim przypadku za datę zawiadomienia uważa się
datę stempla pocztowego.
3. Jeżeli pracownik nie może zawiadomić o przyczynie nieobecności w terminie, o którym mowa
w ust. 2, z przyczyn od niego niezależnych, jest zobowiązany dokonać zawiadomienia
niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn.
§ 27
1. Najpóźniej w dniu powrotu do służby, pracy po ustaniu nieobecności w służbie, pracy,
pracownik powinien przedłożyć Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. Organizacyjnych dowód
usprawiedliwiający nieobecność w służbie, pracy.
2. Dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność są w szczególności:
1) zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, zgodnie z przepisami o
orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy,
2) decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego w razie odosobnienia pracownika
na podstawie przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych,
3) imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się, wystawione przez właściwy
organ w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przez ten organ,
zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika,
4) oświadczenie pracownika w razie:
a) konieczności sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem
do lat 8 z powodu niespodziewanego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły,
do której dziecko uczęszcza,
b) odbycia podróży służbowej w godzinach nocnych, w ramach uniemożliwiających
odpoczynek nocny, zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia służby, pracy nie
upłynęło 8 godzin.
ROZDZIAŁ V
Urlopy i zwolnienia od służby i pracy
§ 28
1. Pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego
w wymiarze i według zasad określonych w Kodeksie Pracy lub przepisach szczególnych.
Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.
2. Wymiar urlopu wynosi:
1) dla pracownika cywilnego:
a) 20 dni – jeżeli pracownik zatrudniony jest krócej niż 10 lat,
b) 26 dni – jeżeli pracownik zatrudniony jest co najmniej 10 lat.
2) dla strażaka w służbie przygotowawczej i stałej:
a) 26 dni oraz,
9
b) dodatkowy urlop wypoczynkowy, w wymiarze stosownie do postanowień art. 71a
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.
3. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów sporządzanym do 25 grudnia danego
roku na rok przyszły. Plan urlopów ustalają właściwi przełożeni i zatwierdza pracodawca,
biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia właściwego toku służby,
pracy.
4. Jeżeli pracownik wykonuje pracę zgodnie z harmonogramem pracy lub służby w soboty,
niedziele i święta, urlopu wypoczynkowego udziela się w dni, które zgodnie z obowiązującym
pracownika rozkładem czasu pracy są dla niego dniami pracy lub służby. Wymiar urlopu dla
tych pracowników przeliczany jest na godziny, przyjmując, że jednemu dniowi urlopu
odpowiada 8 godzin pracy.
5. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się
proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu
określony w ust. 2 pkt 1.
§ 29
1. Wykorzystanie urlopu przez pracownika powinno nastąpić w roku kalendarzowym, w którym
pracownik nabył do niego prawo, zgodnie z ustalanym corocznie planem urlopów, w którym
planuje się cały urlop pracownika, poza czterema dniami (tzw. urlop na żądanie).
2. Pomimo planu urlopów, o którym mowa w ust. 1, każdy pracownik na co najmniej 7 dni przed
rozpoczęciem urlopu winien złożyć wniosek urlopowy, którego wzór stanowi załącznik 9
do Regulaminu.
3. W sytuacji, gdy z ważnych powodów pracownik nie mógł wykorzystać urlopu do końca roku,
w którym nabył do niego prawo, urlopu tego należy udzielić w innym terminie, jednak nie
później niż do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego.
§ 30
1. Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego
wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym.
2. W celu wykorzystania urlopu na żądanie, o którym mowa w ust. 1, pracownik winien zgłosić
żądanie jego udzielenia, najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu, przed rozpoczęciem służby,
pracy.
§ 31
Urlop wypoczynkowy może być na wniosek pracownika podzielony na części. Co najmniej jedna
część urlopu powinna obejmować nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych, do których
zaliczamy oprócz dni korzystania z urlopu również dni wolne od służby, pracy przypadające przed,
w trakcie i po zakończeniu korzystania przez pracownika z urlopu wypoczynkowego.
§ 32
1. Przesunięcie ustalonego w planie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika
umotywowany ważnymi przyczynami, bądź w szczególnych przypadkach na wniosek
przełożonego pracownika, jeżeli nieobecność pracownika mogłaby spowodować zakłócenie
toku służby, pracy.
2. Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności
w komendzie powiatowej wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczęcia urlopu.
Pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika wynikające
z odwołania go z urlopu.
10
3. Pracodawca może zobowiązać pracownika, aby podał miejsce pobytu w czasie korzystania
z urlopu.
4. W uzasadnionych przypadkach pracodawca może udzielić urlopu w terminach innych niż
wskazane w planie urlopów.
§ 33
Postanowienia § 32 ust. 2 stosuje się również w przypadku nie udzielenia pracownikowi urlopu
zgodnie z ustalonym planem urlopów. Warunkiem zwrotu kosztów jest udokumentowanie przez
pracownika faktu poniesienia szkody.
§ 34
Pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia,
w przypadkach określonych w odrębnych przepisach. Zwolnienia od pracy udziela przełożony.
§ 35
1. Na pisemny wniosek pracownika cywilnego pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego.
2. Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia
pracownicze.
3. Przy udzielaniu urlopu bezpłatnego, dłuższego niż 3 miesiące, strony mogą przewidzieć
dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn.
§ 36
1. Strażakowi, na jego pisemny wniosek, właściwy przełożony może udzielić urlopu bezpłatnego,
jeżeli nie zakłóci to toku służby, z zastrzeżeniem ust. 2. Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza
się do okresu służby w Państwowej Straży Pożarnej.
2. Strażakowi, który wyjeżdża wspólnie z małżonkiem:
1) wyznaczonym do wykonywania zadań za granicą albo
2) przeniesionym do wykonywania obowiązków służbowych w placówce zagranicznej,
w rozumieniu przepisów o służbie zagranicznej,
na jego pisemny wniosek udziela się urlopu bezpłatnego na czas wykonywania przez małżonka
zadań za granicą albo obowiązków służbowych w placówce zagranicznej.
3. Strażakowi pełniącemu z wyboru funkcje w związkach zawodowych przysługują urlopy
bezpłatne na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.
4. Właściwymi przełożonymi, o których mowa w ust. 1 są:
1) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w przypadku udzielania urlopu
bezpłatnego w wymiarze powyżej 1 roku,
2) pracodawca w przypadku udzielania urlopu bezpłatnego w wymiarze do 1 roku.
ROZDZIAŁ VI
Bezpieczeństwo i higiena pracy
§ 37
1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan BHP w komendzie powiatowej.
2. W szczególności pracodawca jest obowiązany:
11
1) organizować służbę, pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
2) zapewniać przestrzeganie w komendzie powiatowej przepisów i zasad BHP oraz przepisów
przeciwpożarowych,
3) zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń, wydawanych przez organy
nadzoru nad warunkami pracy,
4) zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy,
5) zapewnić przeszkolenie pracowników w zakresie BHP przed przystąpieniem do służby,
pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie,
6) zapewnić dostarczenie nieodpłatnie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia
roboczego pracownikom, którym one przysługują.
3. Przełożeni obowiązani są znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków, przepisy
BHP oraz przepisy przeciwpożarowe.
§ 38
1. Osoba przyjmowana do służby, pracy podlega wstępnym badaniom lekarskim na podstawie
skierowania pracodawcy przez lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne zgodnie
z odrębnymi przepisami.
2. Pracodawca kieruje pracowników na okresowe badania lekarskie zgodnie z odrębnymi
przepisami.
3. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia właściwego
lekarza stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.
§ 39
1. Pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami BHP
dotyczącymi wykonywanych przez nich prac oraz zapewnić im przeszkolenie w zakresie BHP
i ochrony przeciwpożarowej przed dopuszczeniem ich do pracy.
2. Pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami
BHP, a także z przepisami przeciwpożarowymi.
3. Nie wolno dopuścić pracownika do służby, pracy, do której wykonywania nie posiada on
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości
przepisów oraz zasad BHP.
§ 40
W razie wypadku przy pracy pracodawca lub inny przełożony pracownika jest obowiązany podjąć
niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej
pomocy osobom poszkodowanym i niezwłocznie powiadomić pracownika zajmującego się
sprawami BHP w komendzie powiatowej o zaistniałym wypadku oraz zabezpieczyć miejsce
zdarzenia do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku w trybie przewidzianym odrębnymi
przepisami.
§ 41
Pracownik obowiązany jest przestrzegać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
przepisy przeciwpożarowe.
12
§ 42
1. Przełożony nie dopuszcza do służby, pracy pracownika, którego stan wskazuje, że jest on po
użyciu alkoholu lub innego środka odurzającego. Na żądanie pracownika przeprowadza się
badanie jego stanu trzeźwości.
2. Z przebiegu i wyniku badania sporządza się protokół, który podpisują osoby obecne przy
badaniu.
3. Badanie trzeźwości kierowców odbywa się w trybie uregulowanym w odrębnych przepisach.
4. Zabrania się wnoszenia do na teren komendy powiatowej i spożywania napojów alkoholowych
na jej terenie.
5. Przypadki stawienia się pracownika do służby, pracy w stanie po użyciu alkoholu, picia
alkoholu w czasie służby, pracy, a także niedopuszczenia pracownika do służby, pracy
z powodu spożycia alkoholu, powinny zostać utrwalone w formie pisemnej i podpisane przez
przełożonego i co najmniej jednego bezpośredniego świadka zdarzenia.
§ 43
Palenie tytoniu w obiektach komendy powiatowej jest dozwolone wyłącznie w pomieszczeniach
lub miejscach do tego wyznaczonych usytuowanych w taki sposób, aby nie narażał osób
niepalących na wdychanie dymu tytoniowego.
§ 44
Zabrania się zatrudniania kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla
zdrowia, których wykaz zawiera załącznik 10 do Regulaminu.
ROZDZIAŁ VII
Wypłacanie uposażenia lub wynagrodzenia za służbę, pracę
§ 45
Uposażenie lub wynagrodzenie za służbę, pracę w komendzie powiatowej wypłaca się:
 strażakom z góry w pierwszym roboczym dniu miesiąca,
 pracownikom cywilnym z dołu, do ostatniego dnia miesiąca, a jeżeli jest to dzień wolny od
pracy w dniu poprzedzającym,
 premie dla pracowników cywilnych w dniach wypłat wynagrodzeń zgodnie z regulaminem
premiowania.
§ 46
1. Pracownikom wypłaca się uposażenie, wynagrodzenie przelewem na wskazany rachunek
bankowy.
2. Pracownikom, którzy nie podali numeru rachunku bankowego uposażenie, wynagrodzenie
wypłaca się gotówką w kasie komendy powiatowej.
3. Nie podjęte w terminie 1 miesiąca od dnia wypłaty uposażenie, wynagrodzenie przekazuje się
do depozytu bankowego.
13
ROZDZIAŁ VIII
Nagrody i wyróżnienia
§ 47
1. Pracownikom, których praca zawodowa, postawa i postępowanie, a w szczególności wzorowe
wypełnianie obowiązków pracowniczych, przejawianie inicjatywy w służbie i pracy,
podnoszenie jej wydajności oraz jakości, mogą być przyznane następujące nagrody
i wyróżnienia:
a) nagroda pieniężna lub rzeczowa,
b) pochwała pisemna,
c) dyplom uznania,
d) krótkoterminowy, płatny dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze do 10 dni rocznie
(w stosunku do strażaków),
e) przedterminowe nadanie wyższego stopnia,
f) odznaka „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”,
g) przedstawienie do orderu lub odznaczenia.
2. Nagrody i wyróżnienia przyznaje pracodawca z własnej inicjatywy lub na wniosek właściwego
przełożonego pracownika.
3. Szczegółowe warunki przyznawania pracownikom nagród i wyróżnień określają odrębne
przepisy.
ROZDZIAŁ IX
Odpowiedzialność dyscyplinarna i porządkowa pracowników
§ 48
1. Wobec pracownika, który dopuszcza się nieprzestrzegania ustalonej organizacji i porządku
w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych lub higieniczno - sanitarnych
pracodawca może wyciągnąć konsekwencje służbowe przewidziane w przepisach prawa.
2. W stosunku do pracowników cywilnych mogą być stosowane kary porządkowe:
1) kara upomnienia,
2) kara nagany.
3. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów BHP lub przepisów przeciwpożarowych,
opuszczanie pracy bez usprawiedliwienia, stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub pod
wpływem innego środka odurzającego lub spożywanie alkoholu lub zażywanie środków
odurzających w czasie pracy pracodawca może również zastosować karę pieniężną.
4. Kary porządkowe może stosować wyłącznie pracodawca.
5. Wnioskować o nałożenie kary może zastępca komendanta powiatowego, właściwi przełożeni
pracowników – kierownicy komórek organizacyjnych komendy powiatowej lub bezpośredni
przełożeni pracownika.
6. Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej
nieobecności w pracy, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika,
a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia
14
przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń: sum egzekwowanych na
mocy tytułów wykonawczych, zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi.
7. Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na cele socjalne komendy powiatowej.
8. Kara nie może być zastosowana po upływie dwóch tygodni od powzięcia wiadomości
o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie trzech miesięcy od dopuszczenia się
naruszenia.
9. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika, z czego należy
sporządzić stosowną notatkę.
10. Jeżeli z powodu nieobecności w komendzie powiatowej pracownik nie może być wysłuchany,
bieg przewidzianego dwutygodniowego terminu nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega
zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy.
11. O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj
naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego
naruszenia oraz informując o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis
zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika.
12. Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia obowiązków
pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy.
13. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu
7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu
sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika
zakładowej organizacji związkowej. Nie odrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego
wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.
14. Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu
tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.
15. W razie uwzględnienia sprzeciwu zastosowanej kary pieniężnej lub uchylenia tej kary przez sąd
pracy, pracodawca jest obowiązany zwrócić pracownikowi równowartość kwoty tej kary.
16. Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt osobowych
pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca może, z własnej inicjatywy lub na wniosek
reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, uznać karę za niebyłą przed
upływem tego terminu.
17. Postanowienia ust. 15 stosuje się odpowiednio w razie uwzględnienia sprzeciwu przez
pracodawcę albo wydania przez sąd pracy orzeczenia o uchyleniu kary.
18. Nałożenie kary porządkowej nie stoi na przeszkodzie zmniejszeniu premii oraz może być
przesłanką do nie przyznania nagrody, bądź obniżenia jej wysokości.
§ 49
Odpowiedzialność dyscyplinarną strażaków reguluje rozdział 11 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667, ze zm.).
15
ROZDZIAŁ X
Postanowienia końcowe
§ 50
Komendant powiatowy lub jego zastępca przyjmują pracowników w sprawach skarg i wniosków
raz w tygodniu w terminie podanym do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie jej
na tablicy ogłoszeń w komendzie powiatowej.
§ 51
W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy
Kodeksu Pracy i ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.
§ 52
Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu sprawuje pracodawca oraz kierownicy poszczególnych
komórek organizacyjnych komendy powiatowej i właściwi przełożeni pracowników w zakresie
przyznanych im praw i przydzielonych obowiązków służbowych.
§ 53
1. Fakt zaznajomienia się z treścią regulaminu pracownicy potwierdzają
na oświadczeniu, którego wzór stanowi załącznik 11 do Regulaminu.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, włączane jest do akt osobowych pracownika.-
16
podpisem
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards