Informacja dotycząca należności biegłych

advertisement
INFORMACJA DOTYCZĄCA NALEŻNOŚCI BIEGŁYCH
Podstawa prawna dotycząca wynagrodzenia biegłych sądowych:
dla postępowań karnych
- ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 1997r., Nr 89,
poz. 555 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie
określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu
dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym
(Dz.U. z 2013r., poz. 508),
dla postępowań cywilnych
- ustawa z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tj. Dz.U.
z 2010r., Nr 90, poz. 594 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie
określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu
dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym
(Dz.U. z 2013r., poz. 518).
Zgodnie z w/w przepisami biegłemu powołanemu przez sąd zarówno w sprawach karnych,
jak i cywilnych przysługuje:
Wynagrodzenie za wykonaną pracę, które
ustala się, uwzględniając wymagane
kwalifikacje, potrzebny do wydania opinii czas i nakład pracy. Wynagrodzenie oblicza się
według stawki wynagrodzenia za godzinę pracy albo według taryfy zryczałtowanej określonej
dla poszczególnych kategorii biegłych ze względu na dziedzinę, w której są oni specjalistami.
Podstawę obliczenia stawki wynagrodzenia za godzinę pracy i taryfy zryczałtowanej
stanowi ułamek kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska
państwowe – aktualnie jej wysokość wynosi 1.766,46 zł.
Wynagrodzenie biegłego będącego podatnikiem obowiązanym do rozliczenia podatku
od towarów i usług podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług, określoną zgodnie
ze stawką tego podatku obowiązującą w dniu orzekania o tym wynagrodzeniu.
Stawka wynagrodzenia biegłych powołanych przez sąd za każdą rozpoczętą godzinę pracy
wynosi:
1,28% ÷ 1,81% tj. 22,61 ÷ 31,97 zł
Stawka wynagrodzenia biegłych posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy za każdą
rozpoczętą godzinę pracy wynosi:
- profesor/profesor w zakresie sztuki
3,93% = 69,42 zł
- doktor habilitowany/doktor habilitowany w zakresie sztuki 3,08% = 54,41 zł
- doktor/ doktor w zakresie sztuki
2,55% = 45,04 zł
W razie złożonego charakteru problemu będącego przedmiotem opinii, stawka może być
podwyższona do 50%, jeżeli biegły ma dyplom ukończenia studiów wyższych lub dyplom
mistrzowski oraz pełni funkcje biegłego sądowego nie krócej niż jedną kadencję lub funkcję
rzeczoznawcy przez okres co najmniej 5 lat.
Stawka wynagrodzenia biegłych z zakresu daktylologii wzywanych przez sąd w razie
potrzeby przesłuchania osób doświadczających trwale lub okresowo trudności
w komunikowaniu się, które posługują się językiem migowym, systemem językowo
-migowym lub sposobem komunikowania się osób głuchoniewidomych, wynosi:
- za tłumaczenie z języka migowego oraz z innych środków komunikowania
1,69% = 29,85 zł
- za tłumaczenie na język migowy oraz na inne środki komunikowania
2,21% = 39,04 zł
Stawka biegłego z zakresu daktylologii może być podwyższona, nie więcej jednak niż
o 50%, w razie przesłuchiwania osoby podczas badania jej stanu psychicznego albo przy
udziale innych biegłych.
Wynagrodzenie za wykonaną pracę biegłych z dziedziny medycyny, w zakresie czynności
opisanych w poniższej tabeli można określić według stawki godzinowej albo taryfy
zryczałtowanej.
Taryfa zryczałtowana wynagrodzenia biegłych z zakresu medycyny wynosi:
Lp.
Określenie czynności
1
Określenie inwalidztwa,
niepełnosprawności lub niezdolności
do pracy oraz ich stopnia
Ocena zdolności do odbycia kary
pozbawienia wolności
Stwierdzenie uszkodzeń ciała i ich
kwalifikacja, ustalenie obcowania
płciowego, stwierdzenie dziewictwa,
ciąży, przebytego porodu, zakażenia
wenerycznego
Badanie zdolności do płodzenia,
łącznie z badaniem nasienia (w razie
konieczności powtórzenia badania
stawkę podwyższa się o 100%)
Oględziny zewnętrzne zwłok i
szczątków ludzkich w miejscu ich
znalezienia
Oględziny zewnętrzne i sekcja zwłok
świeżych - w zależności od warunków
przeprowadzenia, zakresu badań i
stanu zwłok
Oględziny zewnętrzne i sekcja zwłok
rozkładających się, przeobrażonych i
ekshumowanych, a także wykonywane
w warunkach wyjątkowo trudnych
Badanie stanu zdrowia psychicznego:
2
3
4
5
6
7
8
1) w warunkach ambulatoryjnych bez
pisemnej opinii
2) w warunkach ambulatoryjnych z
pisemną opinią
9
3) w warunkach szpitalnych z pisemną
opinią
Badanie psychologiczne:
1) w warunkach ambulatoryjnych bez
pisemnej opinii
2) w warunkach ambulatoryjnych z
pisemną opinią
3) w warunkach szpitalnych z pisemną
opinią
10
Postępowanie karne
Kwota [zł]
% kwoty
bazowej
od
do
2,13 - 8,491)
37,63
149,97
2,13 - 8,491)
37,63
149,97
2,98 - 10,721)
52,64
189,36
2,98 - 10,721)
52,64
189,36
1,91 - 4,351)
33,74
76,84
1,91 - 4,351)
33,74
76,84
3,61 - 5,311)
63,77
93,80
3,61 - 5,311)
63,77
93,80
3,93 - 14,331)
69,42
253,13
3,93 - 14,331)
69,42
253,13
6,69 - 21,751)
118,18
384,21
6,69 - 21,751)
118,18
384,21
9,34 - 28,861)
164,99
509,80
9,34 - 28,861)
164,99
509,80
1,91 - 4,671)
33,74
82,49
1,91 - 4,671)
33,74
82,49
5,10 - 10,721)
90,09
189,36
5,10 - 10,721)
90,09
189,36
12,20 - 25,891)
215,51
457,34 12,20 - 25,891)
215,51
457,34
1,91 - 4,671)
33,74
82,49
1,91 - 4,671)
33,74
82,49
5,10 - 10,721)
90,09
189,36
5,10 - 10,721)
90,09
189,36
12,20 - 25,891)
215,51
457,34 12,20 - 25,891)
215,51
457,34
Badanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu:
1) w warunkach ambulatoryjnych bez
pisemnej opinii
11
Postępowanie cywilne
Kwota [zł]
% kwoty
bazowej
od
do
2) w warunkach ambulatoryjnych z
pisemną opinią
3) w warunkach szpitalnych z pisemną
opinią
Wydanie opinii wyłącznie na
podstawie akt sprawy
1,91 - 4,671)
33,74
82,49
1,91 - 4,671)
33,74
82,49
5,10 - 10,721)
90,09
189,36
5,10 - 10,721)
90,09
189,36
12,20 - 25,891)
215,51
457,34 12,20 - 25,891)
215,51
457,34
5,10 - 21,651)
90,09
5,10 - 21,651)
90,09
382,44
382,44
___
1) W
zależności od stopnia złożoności problemu będącego przedmiotem opinii oraz warunków, w jakich opracowano opinię
W przypadku gdy opinię sporządził podmiot, o którym mowa w art. 290 § 1 ustawy z dnia
17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego, wynagrodzenie za wykonaną pracę
można określić według stawki godzinowej albo taryfy zryczałtowanej wskazanej
w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013r.
w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu
dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym
(Dz.U z 2013r, poz. 518).
Natomiast w przypadku gdy opinię sporządził podmiot, o którym mowa w art. 193 § 2 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks postępowania karnego, wynagrodzenie za wykonaną pracę
biegłych można określić według stawki godzinowej albo taryfy zryczałtowanej wskazanej
w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013r.
w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu
dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym (Dz.U.
z 2013r, poz. 508).
Taryfa zryczałtowana wynagrodzenia podmiotów, o których mowa w art. 290 § 1 ustawy
z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego oraz podmiotów, o których
mowa w art. 193 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks postępowania karnego
wynosi:
Lp.
Określenie czynności
Postępowanie cywilne
Kwota [zł]
% kwoty
od
do
bazowej
I. Badania laboratoryjne
1 1. Badanie krwi w sprawie o
ustalenie ojcostwa, poszerzone
9,45
o układy grupowe ACP, PGM,
ESD - jednej osoby
2. Badanie dodatkowe układów
GPT, GLO, GC, AK, ADA,
0,96
Fy, TK, Ss, P - jednej osoby za każdy układ
3. Badanie dodatkowe HLA 16,87
jednej osoby
2 Badanie grup krwi świeżej - w
zależności od ilości
1,17 - 19,521)
oznaczonych układów
grupowych
3 Badanie grup krwi rozłożonej w zależności od ilości
2,13 - 32,571)
oznaczonych układów
grupowych
4 Badanie śladów krwi i innych
substancji biologicznych:
1) oględziny jednego dowodu
rzeczowego oraz wstępne
2,13 - 3,081)
badanie śladów (metodą
widmową i innymi metodami)
2) badanie metodami
serologicznymi
przynależności gatunkowej
2,76
plam krwi i innych substancji
biologicznych jednego
gatunku i na jednym dowodzie
166,93
16,96
298,00
Postępowanie karne
Kwota [zł]
% kwoty
bazowej
od
do
9,45
166,93
0,96
16,96
16,87
298,00
20,67
344,81
1,17 - 19,521)
20,67
344,81
37,63
575,34
2,13 - 32,571)
37,63
575,34
37,63
54,41
2,13 - 3,081)
37,63
54,41
48,75
2,76
48,75
Lp.
Określenie czynności
3) badanie przynależności
grupowej śladów krwi i
innych substancji
biologicznych na jednym
dowodzie rzeczowym:
a) w układzie ABO
b) za każdy następny układ
grupowy
4) badanie śladów krwi w celu
orzeczenia źródła krwawienia
lub czasu powstania śladów
5) inne badania biologiczne:
oznaczenie płci w śladach
krwi i innych substancjach
biologicznych, oznaczanie
czasu powstania takich
śladów, ustalanie wieku
osobnika na podstawie
zawartości hemoglobiny
płodowej w składzie krwi i
inne badania umożliwiające
identyfikację indywidualną
śladu biologicznego - na
jednym dowodzie rzeczowym
5 Badanie plam nasienia
(fizykalne, chemiczne,
krystalograficzne,
mikroskopowe, serologiczne) na
jednym dowodzie rzeczowym
Postępowanie cywilne
Kwota [zł]
% kwoty
od
do
bazowej
Postępowanie karne
Kwota [zł]
% kwoty
bazowej
od
do
3,08
54,41
3,08
54,41
1,28
22,61
1,28
22,61
3,82
67,48
3,82
67,48
5,31
93,80
5,31
93,80
4,67 - 6,581)
6 1. Badanie makroskopowe,
mikroskopowe i
mikrometryczne włosów
dowodowych i
2,23 - 5,941)
porównawczych lub
identyfikacja włókien i
włosów - jednej osoby
2. Oznaczenie płci na podstawie
badania włosów (metodami
fluorescencji albo chromatyny
1,49 - 3,081)
płciowej) lub oznaczenie
grupy krwi na tej podstawie jednej osoby
7 Badanie identyfikacyjne
materiału biologicznego
(mechanoskopia, mikroskopia
2,87 - 10,291)
porównawcza, badanie na
obecność jonów metali,
superprojekcja itp.)
8 Badanie śladów i uszkodzeń
postrzałowych:
1) bez strzałów próbnych
3,08
2) ze strzałami próbnymi
5,31
9 Badanie histologiczne
0,96
wycinków jednego narządu ciała
10 Badanie krwi na obecność
tlenku węgla (hemoglobiny
tlenkowowęglowej):
1) badanie jakościowe
0,96
2) badanie ilościowe
2,13
82,49
116,23
4,67 - 6,581)
82,49
116,23
39,39
104,93
2,23 - 5,941)
39,39
104,93
26,32
54,41
1,49 - 3,081)
26,32
54,41
50,70
181,77
2,87 - 10,291)
50,70
181,77
54,41
93,80
3,08
5,31
54,41
93,80
16,96
0,96
16,96
16,96
0,96
16,96
37,63
2,13
37,63
Lp.
Określenie czynności
11 1. Badanie krwi na obecność
alkoholu:
1) metodą Widmarka
2) za każdą inną metodę
2. Badanie wydychanego
powietrza na obecność
alkoholu
12 1. Badanie narządów ciała na
obecność trucizn2):
1) trucizny lotne z parą wodną wielokierunkowe badania
jakościowe
2) trucizny lotne - oznaczenie
ilościowe - stawka
wymieniona w pkt 1 ulega
zwiększeniu o
3) wolne kwasy i zasady, trujące
reszty kwasowe wielokierunkowe badania
jakościowe
4) oznaczenie ilościowe trucizny
z grupy wymienionej w pkt 3 stawka ulega zwiększeniu o
5) trucizny metaliczne wielokierunkowe badania
jakościowe
6) oznaczenie ilościowe trucizny
z grupy wymienionej w pkt 5 stawka ulega zwiększeniu o
7) trucizny organiczne naturalne
i syntetyczne przeprowadzenie
wielokierunkowego toku
badań
8) identyfikacja trucizny
wyosobnionej w toku badań
wymienionych w pkt 7
9) ilościowe oznaczenie
zidentyfikowanej trucizny
wymienionej w pkt 8 stawka ulega zwiększeniu o
2. Badanie narządów ciała na
obecność trucizn
ukierunkowane (tj. z
określeniem poszukiwanej
trucizny) jakościowe lub
ilościowe
3. Badanie chemicznotoksykologiczne substancji
chemicznej w celu jej
zidentyfikowania
13 Wykonanie prób biologicznych
(na zwierzętach lub roślinach) z
wyodrębnioną trucizną
14 Badania botaniczne i
farmakognostyczne trucizn
roślinnych (identyfikacja części
roślin i grzybów)
Postępowanie cywilne
Kwota [zł]
% kwoty
od
do
bazowej
1,49
2,76 - 3,081)
26,32
48,75
3,08
54,41
54,41
Postępowanie karne
Kwota [zł]
% kwoty
bazowej
od
do
1,49
2,76 - 3,081)
26,32
48,75
3,08
54,41
54,41
7,54 - 9,761)
133,19
172,41
7,54 - 9,761)
133,19
172,41
3,72 - 11,891)
65,71
210,03
3,72 - 11,891)
65,71
210,03
4,67 - 8,381)
82,49
148,03
4,67 - 8,381)
82,49
148,03
4,67 - 9,761)
82,49
172,41
4,67 - 9,761)
82,49
172,41
21,75 - 28,121)
384,21
496,73
21,75 - 28,121)
384,21
496,73
2,23 - 6,901)
39,39
121,89
2,23 - 6,901)
39,39
121,89
30,34 - 34,691)
535,94
612,78
30,34 - 34,691)
535,94
612,78
4,67 - 34,691),3)
82,49
612,78
4,67 - 34,691),3)
82,49
612,78
2,23 - 11,891)
39,39
210,03
2,23 - 11,891)
39,39
210,03
7,54 - 28,121), 2)
133,19
496,73
7,54 - 28,121), 2)
133,19
496,73
3,72 - 28,121), 3)
65,71
496,73
3,72 - 28,121), 3)
65,71
496,73
2,23 - 7,321)
39,39
129,30
2,23 - 7,321)
39,39
129,30
5,31 - 10,191)
93,80
180,00
5,31 - 10,191)
93,80
180,00
Lp.
Określenie czynności
II. Badania osób żyjących
15 Określenie inwalidztwa,
niepełnosprawności lub
niezdolności do pracy oraz ich
stopnia
Postępowanie cywilne
Kwota [zł]
% kwoty
od
do
bazowej
Postępowanie karne
Kwota [zł]
% kwoty
bazowej
od
do
3,72 - 14,431)
65,71
254,90
3,72 - 14,431)
65,71
254,90
16 Ocena zdolności do odbycia
kary pozbawienia wolności
3,08 - 11,891)
54,41
210,03
3,08 - 11,891)
54,41
210,03
17 Stwierdzenie uszkodzeń ciała i
ich kwalifikacja, stwierdzenie
dziewictwa, ciąży, przebytego
porodu, zakażenia
wenerycznego, ustalenie
obcowania płciowego itp.
3,08 - 6,691)
54,41
118,18
3,08 - 6,691)
54,41
118,18
18 Badanie antropologiczne jednej
osoby, łącznie z dokumentacją
fotograficzną, w sprawie o
ustalenie ojcostwa
14,43
254,90
14,43
254,90
19 Badanie stanu zdrowia
psychicznego:
1) w warunkach
ambulatoryjnych bez pisemnej
1,91-4,671)
opinii
2) w warunkach
ambulatoryjnych z pisemną
5,10 - 10,721)
opinią
3) w warunkach szpitalnych z
12,20 - 25,891)
pisemną opinią
20 Badanie psychologiczne:
33,74
82,49
1,91 - 4,671)
33,74
82,49
90,09
189,36
5,10 - 10,721)
90,09
189,36
215,51
457,34
12,20 - 25,891)
215,51
457,34
33,74
82,49
1,91 - 4,671)
33,74
82,49
90,09
189,36
5,10 - 10,721)
90,09
189,36
215,51
457,34
12,20 - 25,891)
215,51
457,34
82,49
116,23
4,67 - 6,581)
82,49
116,23
4,67 - 16,021)
82,49
282,99
4,67 - 16,021)
82,49
282,99
23 Oględziny zewnętrzne i sekcja
zwłok świeżych - w zależności
od warunków przeprowadzenia,
zakresu badań i stanu zwłok
8,17 - 24,401)
144,32
431,02
8,17 - 24,401)
144,32
431,02
24 Oględziny zewnętrzne i sekcja
zwłok rozkładających się,
przeobrażonych i
ekshumowanych, a także
wykonywane w warunkach
wyjątkowo trudnych
11,25 - 32,571)
198,73
575,34
11,25 - 32,571)
198,73
575,34
1) w warunkach
ambulatoryjnych bez pisemnej 1,91 - 4,671)
opinii
2) w warunkach
ambulatoryjnych z pisemną
5,10 - 10,721)
opinią
3) w warunkach szpitalnych z
12,20 - 25,891)
pisemną opinią
21 Badanie zdolności do płodzenia,
łącznie z chemicznym i
mikroskopowym badaniem
4,67 - 6,581)
nasienia (w razie konieczności
powtórzenia badania nasienia,
stawkę podwyższa się o 100%)
III. Badania sekcyjne
22 Oględziny zewnętrzne zwłok i
szczątków ludzkich w miejscu
ich znalezienia
Lp.
Postępowanie cywilne
Kwota [zł]
% kwoty
od
do
bazowej
Określenie czynności
25 Maceracja kości i ich
rekonstrukcja:
1) przygotowanie kośćca do
maceracji, jego maceracja (w
razie maceracji kompletnego
szkieletu - górna wysokość
stawki)
2) rekonstrukcja kompletnego
szkieletu
IV. Inne czynności
26 Wydanie opinii wyłącznie na
podstawie akt sprawy
27 Sporządzenie dokumentacji
fotograficznej osób żyjących,
zwłok i dowodów rzeczowych za jedno ujęcie (format 10 cm x
15 cm)
Postępowanie karne
Kwota [zł]
% kwoty
bazowej
od
do
8,49 - 25,891)
149,97
457,34
8,49 - 25,891)
149,97
457,34
8,17 - 114,041)
144,32
2014,47
8,17 - 114,041)
144,32
2014,47
5,10 - 21,651)
90,09
382,44
5,10 - 21,651)
90,09
382,44
0,11
1,94
0,11
1,94
1) W zależności od stopnia złożoności problemu będącego przedmiotem opinii oraz warunków, w jakich opracowano opinię.
2) Wymienione w tej pozycji wysokości stawek odnoszą się do badania jednego narządu. Przy równoległym badaniu drugiego i następnych
narządów lub materiałów w tej samej sprawie wysokość stawek obniża się o 20%.
3) Dopuszcza się możliwość podwyższenia stawek (do 50%) w wypadkach uzasadnionych szczególnymi trudnościami (np. mało znane
i rzadko spotykane substancje trujące, materiał z ekshumacji).
Wynagrodzenie za wykonaną pracę biegłych z dziedziny geodezji i kartografii, w zakresie
czynności opisanych w poniższej tabeli można określić według stawki godzinowej albo taryfy
zryczałtowanej.
Taryfa zryczałtowana wynagrodzenia za typowe czynności techniczne biegłych z zakresu
geodezji i kartografii wynosi:
Postępowanie cywilne
%
kwoty
Jednostka
Kwota
Lp.
Określenie czynności
bazowej za
[zł]
jednostkę
1 Badanie ksiąg wieczystych oraz akt w archiwach państwowych:
2
3
1) za pierwszą księgę lub za pierwsze nieruchomość
3,08
54,41
akta nieruchomości
2) za każdą następną księgę lub
nieruchomość
1,49
26,32
każde następne akta
Wyciągi danych z operatu ewidencji gruntów:
- sporządzenie wypisu z rejestru
gruntów:
1) za pierwszą działkę
działka
1,17
20,67
2) za każdą następną działkę
działka
0,11
1,94
- sporządzenie wypisu z rejestru
gruntów i wyrysu z mapy
ewidencyjnej wraz z rozliczeniem
powierzchni działek wykazanych w
księgach wieczystych:
3) za pierwszą działkę
działka
21,96
387,91
4) za każdą następną działkę
działka
2,23
39,39
Uzyskanie niezbędnych danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:
1) do 4 punktów granicznych i
osnowy geodezyjnej
2) za każdy następny punkt
graniczny i osnowy geodezyjnej
Postępowanie karne
% kwoty
Kwota
bazowej za
[zł]
jednostkę
3,08
54,41
1,49
26,32
1,17
0,11
20,67
1,94
21,96
2,23
387,91
39,39
ryczałt
4,67
82,49
4,67
82,49
punkt
0,32
5,65
0,32
5,65
Lp.
Określenie czynności
Jednostka
Postępowanie cywilne
% kwoty
Kwota
bazowej za
[zł]
jednostkę
4
Ustalenie granic nieruchomości:
5
1) do 4 punktów granicznych
ryczałt
29,39
2) za każdy następny punkt graniczny
punkt
2,23
na podstawie danych geodezyjnokartograficznych
3) za każdy następny punkt
punkt
0,96
graniczny na podstawie
oświadczeń stron
Pomiar sytuacyjny i opracowanie jego wyników oraz sporządzenie mapy:
7
519,16
39,39
29,39
2,23
519,16
39,39
16,96
0,96
16,96
ryczałt
ryczałt
51,88
65,24
916,44
1152,44
51,88
65,24
916,44
1152,44
ryczałt
78,08
1379,25
78,08
1379,25
ryczałt
96,96
1712,76
96,96
1712,76
1 ha
11,57
204,38
11,57
204,38
ryczałt
działka
14,43
2,23
254,90
39,39
14,43
2,23
254,90
39,39
ryczałt
działka
65,24
7,32
1152,44
129,30
65,24
7,32
1152,44
129,30
ryczałt
punkt
9,76
1,49
172,41
26,32
9,76
1,49
172,41
26,32
- skartowanie i opisanie na mapie
projektu podziału nieruchomości:
3) podział na dwie działki
ryczałt
24,40
431,02
24,40
431,02
4) za każdą następną działkę
działka
2,23
39,39
2,23
39,39
1) dla powierzchni do 0,50 ha
2) dla powierzchni powyżej 0,50 do
1,00 ha
3) dla powierzchni powyżej 1,00 ha
do 3,00 ha
4) dla powierzchni powyżej 3,00 ha
do 5,00 ha
5) za każdy następny hektar
6
Postępowanie karne
% kwoty
Kwota
bazowej za
[zł]
jednostkę
Podział nieruchomości:
- opracowanie wstępnego projektu
podziału na kopii mapy:
1) podział na dwie działki
2) za każdą następną działkę
- obliczenie i wyznaczenie w terenie
projektu podziału:
3) podział na dwie działki
4) za każdą następną działkę
Inne prace geodezyjno-kartograficzne:
- skartowanie i opisanie na mapie
granic ustalonych w postępowaniu
rozgraniczeniowym:
1) do 4 punktów granicznych
2) za każdy następny punkt graniczny
5) za pomiar i sporządzenie szkicu
sytuacyjnego do różnych celów
stosuje się stawki określone w lp.
5 z zastosowaniem
współczynnika 0,5
Zwrot poniesionych przez biegłego wydatków niezbędnych dla wydania opinii, w tym
w szczególności wydatków materiałowych, amortyzacji aparatury badawczej oraz kosztów
dojazdu do miejsca wykonywania czynności biegły dokumentuje za pomocą faktur
lub rachunków albo kopii tych dokumentów, a w razie ich braku – za pomocą oświadczenia.
Biegłemu przysługuje zwrot kosztów podróży z miejsca jego zamieszkania do miejsca
wykonywania czynności sądowej na wezwanie sądu - w wysokości rzeczywiście
poniesionych, racjonalnych i celowych kosztów przejazdu własnym samochodem lub innym
odpowiednim środkiem transportu.
Przy korzystaniu z własnego samochodu, przy rozliczaniu kosztów podróży stosuje się stawki
za 1 km przebiegu samochodu osobowego zgodne z obowiązującym Zarządzeniem Prezesa
i Dyrektora Sądu Okręgowego z dnia 18 czerwca 2013r. Nr 63/13 [D/16/2013/OF], które
wynoszą:
- dla samochodu osobowego o poj. skok. silnika
do 900 cm3
= 0,4432 zł
- dla samochodu osobowego o poj. skok. silnika
powyżej 900 cm3 = 0,7104 zł
Biegłemu wezwanemu przez sąd, w razie nieskorzystania z jego usług, przysługuje zwrot
utraconego zarobku lub dochodu. Wynagrodzenie za utracony zarobek lub dochód
przyznaje się biegłemu uwzględniając jego kwalifikacje i czas zużyty w związku
z wezwaniem. Górną granicę należności stanowi równowartość 4,6% kwoty bazowej dla
osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość, określa ustawa
budżetowa.
4,6% kwoty bazowej = 81,26 zł
W przypadku gdy ogłoszenie ustawy budżetowej nastąpi po dniu 1 stycznia roku, którego
dotyczy ustawa budżetowa, podstawę obliczenia należności za okres od 1 stycznia do dnia
ogłoszenia ustawy budżetowej stanowi kwota bazowa w wysokości obowiązującej w grudniu
roku poprzedniego.
Utratę zarobku lub dochodu, oraz ich wysokość biegły powinien należycie wykazać.
W razie wezwania biegłego do sądu w kilku sprawach na ten sam dzień, zwrot kosztów
podróży, noclegu, utrzymania w miejscu wykonywania czynności sądowej, utraconego
zarobku lub dochodu z powodu stawiennictwa na wezwanie sądu, przysługuje tylko raz.
Zwrot wydatków, utraconego zarobku lub dochodu, kosztów podróży i wynagrodzenie
przyznaje się na wniosek biegłego złożony na piśmie lub ustnie do protokołu rozprawy
w terminie 3 dni od dnia zakończenia czynności z udziałem biegłego. Roszczenie o zwrot
należności przedawnia się z upływem 3 lat, licząc od dnia powstania tego roszczenia.
Biegły powinien być pouczony o prawie i sposobie zgłoszenia wniosku o zwrot należności
oraz o skutkach niezachowania terminu. Należności biegłych przyznaje i ustala sąd,
referendarz sądowy lub organ prowadzący postępowanie przygotowawcze. Przyznaną
należność należy wypłacić niezwłocznie. W wypadku niemożności niezwłocznej wypłaty
należność przekazuje się przekazem pocztowym lub przelewem bankowym bez obciążania
biegłego opłatą pocztową lub kosztami przelewu.
Download