INSTRUKCJA INSTRUKCJA TERMOSTATU - e

advertisement
INSTRUKCJA TERMOSTATU z zmianą
zmian temperatury w czasie
Instrukcja dotyczy
dotyczy modelu:
modelu: TTTT-7
Termostat przeznaczony do pomiaru i regulacji temperatury przy użyciu cyfrowego czujnika ds18b20.
Termostat posiada ustawiania tak aby można było zmieniać nastawy temperatury przy określonych
godzinach. Wartość mierzonej temperatury pokazywana jest na 3-elementowym wyświetlaczu led z
rozdzielczością 0,1˚C. Przekaźnik elektro-magnetyczny umożliwia sterowanie obwodów regulacji
temperatury. Aktualny stan przekaźników jest sygnalizowany diodą świecącą. Nastawienie wartości
nastaw zapewnia dwa przyciski: „P1(+)”, ”P2(-)”. Sterownik przeznaczony do zabudowy. Niewielkie
gabaryty zapewniają szybki i estetyczny montaż. Termostat posiada ustawianie czasu tak aby można było
zmieniać nastawy temperatury przy określonych godzinach.
Dostępne opcje programowe:
- czasowa zmiana temperatury (4 zmiany /dob.)
- skalowanie dokładności zegarka
- progowe działanie wył/zał sterownika
- ręczna symulacja temperatury
- zmiana sposobu działania przekaźnika (np. ogrzewanie lub chłodzenie)
Opcje programowe:
- nie kasowanie zapisanych nastaw po odłączeniu zasilania
- sygnalizowanie przez diodę wyczerpania energii w akumulatorku
- wyświetlanie uszkodzenia czujnika temperatury
- sygnalizowanie stanu pracy przekaźnika
Przykładowe stosowane sterowane urządzenia:
- pompki obiegowe, elektrozawory w urządzeniach solarnych CW i centralnego ogrzewania ciepłej CW
- wentylatory, agregaty w urządzeniach chłodniczych
- grzałki w urządzeniach grzewczych
- itp.
NASTAWY
Aby dostać się do menu z nastawami należy przycisk P1 (lewy) przycisnąć i puścić. Po tej czynności
nastąpi wejście do pierwszej nastawy. Operując przyciskami P1 i P2 ustawiamy nastawę i czekamy ok. 8s
(czas czekania zawsze wynosi ok. 8 sekund dla wszystkich nastaw i liczony jest od ostatniego przyciśnięcia
przycisku). Po tym czasie nastąpi samoczynne przejście do następnej nastawy. Po przejściu wszystkich
nastaw sterownik powróci do normalnej pracy z nowymi nastawami i zapisanymi w pamięci mikroprocesora.
1
PRZEBIEG PRACY STEROWNIKA- PORUSZANIE SIĘ PO MENU NASTAW
Wskazówki:
a) czerwony segment wyświetlacza w instrukcji oznacza że nastawa jest dostępna tylko po odblokowaniu w trybie serwisowym,
jeśli ta nastawa nie jest odblokowana to program nastawę omija i przechodzi do następnej .
b) czarna cyfra na niebieski prostokątnym tle w górnym lewym wyświetlaczu oznacza numer nastawy
c) pierwszy z trzech segmentów wyświetlacza (znacznik) przy zmianie wartości nastawy nie zmienia się i służy do orientacji w jakiej
nastawie się znajdujemy. Do orientacji w menu służą też ‘mrugające’ diody i tak:
- mrugająca dioda zielona (czerwona dioda wygaszona),oznacza że znajdujemy się w nastawie przekaźnika A
- mrugająca dioda czerwona (zielona dioda się wygaszona) ,oznacza że znajdujemy się w nastawie przekaźnika B
- mrugająca dioda zielona (czerwona dioda się świeci), oznacza że znajdujemy się w nastawie histerezy górnej
- mrugająca dioda czerwona (zielona dioda się świeci), oznacza że znajdujemy się w nastawie histerezy dolnej
- dwie diody wygaszone, oznaczają nastawę ogólną, która dotyczy całości
d) po ustawieniu wybranej wartości nastawy nie wykonujemy żadnej czynności i czekamy ok.8 sekund aż program automatycznie
przejdzie do następnej nastawy lub wyjdzie z menu, jeśli jest to ostatnia ustawiana wartość nastawy.
e) wszystkie wartości nastaw w powyższym przebiegu pracy sterownika są po wykonaniu resetu do ustawień początkowych
2
ZASTOSOWANIE - TRYBY PRACY
TRYB 0
ZEGAREK - timer
PODGLĄD
aktualnego czasu zegarka. Aby dokonać podglądu aktualnego czasu odmierzanego przez
zegarek, należy w menu wybrać tryb 0 i nie naciskać żadnego przycisku (P1, P2). Nastawy
samoczynnie zostaną wyświetlone. Jeśli zostanie naciśniety przycisk P1 lub P2 w trakcie
wyświetlania, wówczas zegarek „przejdzie” w ustawianie-zmiana czasu zegarka.
USTAWIANIEUSTAWIANIE-ZMIANA czasu zegarka. Aby dokonać zmian czasu zegarka, należy w wybranej nastawie
przycisnąć przycisk P1 lub P2 i ustawić odpowiedni czas. Po ustawieniu
czasu następuje samoczynne odmierzanie 8 sekund i przejście do następnej nastawy.
Występujące w uporządkowanej kolejności nastawy:
Nastawa godziny
Nastawa ustawiana od 0 do 24 godzinny
Nastawa minuty
Nastawa ustawiana od 0 do 60 minuty
Nastawa sekundy
Nastawa ustawiana od 0 do 60 sekund
AKUMULATOREK - podtrzymanie odmierzania czasu zegarka aby ustawiony czas nie uległ skasowaniu po odłączeniu
zasilania. Odłączenie zasilania 230V od sterownika, nie kasuje odmierzania czasu zegarka
(wszystko wyłączone oprócz zegarka). Odmierzanie czasu (po odłączeniu zasilania 230V) trwa aż
do wyczerpania akumulatorka zamontowanego w wnętrzu sterownika. Akumulatorek jest ładowany
samoczynnie przy normalnej pracy termostatu. Praca zegarka zostanie zatrzymana tylko wtedy gdy,
zostanie wyczerpany z energii akumulatorek i wyłączony termostat z sieci.
Czas pracy na akumulatorku po odłączeniu zasilania* - 100h (4dni i 4h )
Czas ładowania po pełnym rozładowaniu* - ok. 24h
Sygnalizacja pracy na akumulatorku (tryb uśpienia) – zapalająca się czerwona dioda co 30 sekund.
*Jest to czas przybliżony przy naładowanym akumulatorku. Na pojemność akumulatorka wpływa ilość rozładowań.
TRYB I
TERMOSTAT
Występujące w uporządkowanej kolejności nastawy:
Nastawa temperatury ograniczania progowego
Nastawa ustawiana od -40 do 125˚C
125 z krokiem co 1˚C. Histereza 2˚C
Po przekroczeniu nastawionej wartości w nastawie
sterownik przechodzi w stan ograniczenia
progowego.
3
Nastawa temperatury
Nastawa ustawiana od -40 do 125 ˚C z krokiem co 1˚C. Nastawa jest dostępna tylko jeśli w trybie
serwisowym (kod 630)
630 ustawiono na 0 (praca jako termostat bez zmian temperatury w czasie).
Precyzyjna nastawa temperatury z rozdzielczością 0,1
Nastawa ustawiana od 0,0˚C
Nastawa jest dodawana do wartości w nastawie temp. nr.
0,0 do 0,9˚C.
0,9
Przykład:
Jeśli np. zostanie nastawiona temperatura 52˚C a w tej nastawie nastawiona nastawa 0,3˚C to po
wyjściu z menu zostanie zapisana nastawa 52,3 ˚C. Załączenie nastawy w trybie serwisowym kod 810
Nastawa górnej histerezy
Nastawa ustawiana od 0 do 25,4˚C
25,4 z krokiem co 0.1˚C.
0.1
Nastawa dolnej histerezy
Nastawa ustawiana od 0 do 25,4˚C
25,4 z krokiem co 0.1˚C.
0.1
Nastawa sposobu pracy przekaźnika A
0 – całkowite wyłączenie przekaźnika
1 – załączenie przekaźnika jeśli temperatura na czujniku jest mniejsza od temperatury zadanej
2 – wyłączanie przekaźnika jeśli temperatura na czujniku jest mniejsza od temperatury zadanej
TRYB VIII
TRYB SERWISOWY - PRECYZYJNE NASTAWY
W trybie serwisowym można dokonać następujących zmian
- skalowanie dokładności czujnika temperatury
- skalowanie dokładności odmierzania zegara (przyspieszenie lub opóźnienie odmierzania czasu)
- załączyć dokładność nastaw temperatury z rozdzielczością co 0,1˚C
0,1
- załączyć-zmienić dodatkowe opcje wyświetlania z przycisku P2
Aby „dostać się” do trybu serwisowego należy:
- włączyć sterownik do zasilania;
- przycisnąć przycisk P1;
- wybrać tryb VIII
- po wyświetleniu trzech zer, należy wybrać odpowiedni numer kodu serwisowego.
4
KOD
NASTAWA
008 0 - 1 - 5 - 7 - 10 - 11 - 12
009 0 - 1 - 5 - 7 - 10 - 11 - 12
464
0 - 1-2-3-4
-60....0....60
601
630
0-1
631
632
72 > 73 > 74 > 75
633
634
OPIS
wybranie i załączenie opcji wyświetlania z przycisku P2
wyłączenie opcji wyświetlania z przycisku P2
progowe ograniczenie działania sterownika-wybór funkcji
skalowanie dokładności zegarka
Wybór sposobu sterowania zmiany temperatury w czasie
1 próg zmiany temperatury
2 próg zmiany temperatury
3 próg zmiany temperatury
4 próg zmiany temperatury
reset wszystkich nastaw zmian temperatury do ustawień
początkowych
699
804
-
reset wszystkich nastaw do ustawień początkowych
806
od -5…0… 5˚C
skalowanie dokładności czujnika
809
810
-
załączenie nastaw temperatury z rozdzielczością 1 ˚C
załączenie nastaw temperatury z rozdzielczością 0,1 ˚C
DOTYCZY
tryb 0
kod
serwisowy
631-634
wszystko
czujnik
temperatury
Tabela trybu serwisowego
Wskazówki i uwagi dla trybu serwisowego:
a) numery kodów na czerwonym tle oznaczają nastawy wprowadzone po resecie sterownika (kod 804)
b) zmiany w trybie serwisowym są zapisywane w pamięci mikroprocesora i są nie kasowalne po zaniku napięcia
c) po każdej zmianie nastaw wyświetlają się na chwile trzy poziome kreski, jest to informacja czy zmiana została zapisana;
d) po wykonaniu zmiany w trybie serwisowym program powraca do normalnej pracy;
e) po wejściu do trybu serwisowego można dokonać jednej zmiany, jeśli chcemy dokonać więcej zmian to należy wejść do trybu
serwisowego tyle razy ile chcemy dokonać zmian;
OPIS FUNKCJI W TRYBIE SERWISOWYM
KOD 008 i 009 - Zmiana przeznaczenia przycisku P2
Po wprowadzeniu kodu 008 i wybraniu nr. opcji - uaktywniamy :
Po wprowadzeniu kodu 009 i wybraniu nr. opcji - blokujemy :
0 – wyłączenie wyświetlacza
1 – wyświetlanie temperatury z czujnika
5 – wyświetlanie nastawy temperatury zadanej
7 – ręczna symulacja temperatury – czujnik wyłączony- testowanie
9 – wyświetlania dnia tygodnia
10 – wyświetlania godziny
11 – wyświetlania minuty
12 – wyświetlania sekundy
Każdorazowe naciśnięcie przycisku P2 powoduje przejście do aktywnej opcji
KOD 464 - Progowe
Progowe ograniczenie
ograniczenie działania termostatu
0 – całkowite wyłączenie ograniczenia progowego. Nastawa
5
nie jest wyświetlana w menu nastawień.
1 – Jeśli temperatura na czujniku będzie niższa od wartości w nastawie
2 – Jeśli temperatura na czujniku będzie wyższa od wartości w nastawie
3 – Jeśli temperatura na czujniku będzie niższa od wartości w nastawie
4 – Jeśli temperatura na czujniku będzie wyższa od nastawy
to przekaźnik zostanie wyłączony
to przekaźnik zostanie wyłączony
to przekaźnik zostanie załączony
to przekaźnik zostanie załączony
KOD 601 - Regulacja odmierzania dokładności czasu zegarka termostatu
Zmiana w zakresie od -59 do +59
59 sekund/dobę. Jeśli zegarek „śpieszy” to odejmujemy a „ późni” to dodajemy nastawę.
Przykład regulacji czasu zegarka.
a) ustaw czas zegara termostatu co do sekund.
b) po 24 godzinach sprawdź czas zegarka termostatu
c) ustal opóźnienie lub spieszenie zegarka w sekundach
d) zmianę wprowadź w kodzie serwisowym 601
KOD 630 - Wybór sposobu sterowania zmiany temperatury w czasie
0-
Wyłączenie sterowania zmiany temperatury w czasie (brak dostępu do kodów 631631 658 ).
Praca termostatu w menu na nastawie nr.
1 - 4 krotna zmiana temperatury czasie 1 doby (dostępne kody 631-634
631 634).
634
KOD 631 do 634 - Zmiana temperatury o wyznaczonym czasie
czasie
Występujące w uporządkowanej kolejności nastawy:
Nastawa temperatury
Nastawa godziny
Nastawa minuty
6
WYJŚCIE
WYJ CIE
Nastawienie nastawy
na wartość -45 blokuje próg zmiany temperatury. Zablokowany jest ten próg, który w danej
chwili jest ustawiany. Zablokowany próg nie jest brany pod uwagę przy sterowaniu zmiany temperatury w czasie.
KOD 806 - Skalowanie dokładności czujników
Po wybraniu kodu 806 jest możliwość przesunięcia pomiaru w zakresie od -5 do 5 ˚C z rozdzielczością co 0,1˚C.
Aby wyskalować dokładnie czujniki należy wiedzieć o ile „oszukuje” czujnik a później tą różnice uwzględnić w skalowaniu.
Czujnik ds18b20 posiadają mały błąd pomiaru lecz w praktyce charakteryzuję się przesunięciem temperatury nawet do
3˚C w zależności od „partii” czujników i producenta (MAXIM lub DALLAS). Funkcja ta pozwala to skorygować.
KONIEC OPISU TRYBU SERWISOWEGO
DZIAŁANIE
DZIA ANIE HISTEREZY
1. Jeśli przekaźnik A jest załączony to WYŁACZENIE przekaźnika A nastąpi dopiero gdy temperatura na czujniku
będzie większa od (nastawy + histereza górna). Przedstawia to poniższy warunek przy nastawie sposobu nastawy
na wartość 1.
zadziałania przekaźnika A na ustawieniu nastawy
WYŁĄCZENIE PRZEKAŹNIKA = [ (nastawa + histereza górna) <= temperatura na czujniku ]
lub taki sam wzór zapisany inaczej
WYŁĄCZENIE PRZEKAŹNIKA = [ nastawa <= (temperatura na czujniku – histereza górna)]
2. Jeśli przekaźnik A jest wyłączony to ZAŁĄCZENIE przekaźnika A nastąpi dopiero gdy temperatura na czujniku
będzie mniejsza od (nastawa – histereza dolna). Przedstawia to poniższy warunek przy nastawie sposobu nastawy
na wartość 1.
zadziałania przekaźnika A na ustawieniu nastawy
ZAŁĄCZENIE PRZEKAŹNIKA = [ (nastawa – histereza dolna ) >= temperatura na czujniku]
lub taki sam wzór zapisany inaczej
ZAŁĄCZENIE PRZEKAŹNIKA = [ nastawa >= (temperatura na czujniku + histereza dolna)]
Przykład zasady działania histerezy na przekaźniku A. Nastawa nr.7 jest ustawiona na wartość 2. Temperatura zadana w
nastawie nr.2 jest równa 47°C. . Histereza górna = 3,6°C (nastawa nr.4). Histereza dolna = 1,2°C (nastawa nr.5).
7
WYPROWADZENIA I SCHEMATY
Wygląd zewnętrzny wraz z opisem
Podstawowy schemat podłączenia termostatu do odbiornika
8
Schemat podłączenia sterownika z dodatkowym przekaźnikiem elektromagnetycznym. Układ ten zwiększa żywotność
przekaźnika w wnętrzu sterownika (styki pracują z bardzo minimalnym prądem). Układ ten pozwala na podłączenie
odbiornika o większej mocy np. grzałka 3KW. Cewka przekaźnika powinna być na napięcie 12VDC oraz rezystancja
cewki większa od 150 Ω z powodu ograniczonej wydajności prądowej zasilacza sieciowego zasilającego sterownik
Schemat podłączenia termostatu z dodatkowym przekaźnikiem elektromagnetycznym . Układ ten zwiększa żywotność
przekaźnika w wnętrzu sterownika (styki pracują z bardzo minimalnym prądem). Układ ten pozwala na podłączenie odbiornika o
większej mocy np. grzałka 3KW/230V. Cewka przekaźnika dodatkowego, powinna być na napięcie 230VAC. W tym układzie
prąd styków przekaźnika dodatkowego powinien być większy od poboru prądu odbiornika w czasie pracy jak przy rozruchu (np.
silniki elektryczne).
Schemat podłączenia termostatu z dodatkowym przekaźnikiem półprzewodnikowym. Układ ten zwiększa żywotność
przekaźnika w wnętrzu sterownika (styki pracują z bardzo minimalnym prądem ok. 4mA). Np. przekaźnik
półprzewodnikowy o prądzie przełączania 25 Amper, pozwala na załączanie odbiornika o charakterze indukcyjnym
(silniki elektryczne, dmuchawy, agregaty) jak rezystancyjnym (żarówki żarowe, grzałki ) o mocy 5KW/230V. Układ ten
jest układem jednofazowym. W tym układzie nie ma ograniczeń co do typu zastosowania przekaźnika
półprzewodnikowego jak i do prądu przełączania.
RĘCZNA
CZNA SYMULACJA TEMPERATURY
W termostacie zostało zaprogramowane ręczne zmienianie temperatury, wyłączając jednocześnie pomiar z
czujnika. Jeśli mamy już wprowadzone nastawy w meny i chcemy sprawdzić np. czy prawidłowo będzie
pracował termostat. Wówczas należy przy pracy termostatu na chwilę przycisną przycisk P2 (prawy). Po tej
czynności nastąpi wejście do ręcznego zmieniania temperatury i sprawdzenia czy prawidłowo zachowują
9
się przekaźniki. Operując przyciskami P1(w górę) lub P2 (w dół) symulujemy przesuwanie temperatury.
Funkcja powraca do normalnej pracy termostatu po 8 sek. od ostatniego przyciśnięcia przycisku P1 lub P2 .
Symulacja temperatury jest z rozdzielczością co 0,1˚C.
CZUJNIK TEMPERATURY
Opis pinów wyjściowych czujnika ds18b20 w obudowie TO-92
Wyświetlenie trzech jedynek informuje o uszkodzeniu czujnika lub przewodu czujnika. Awaria czujnika nie
powoduje zamknięcia dostępu do menu. Po wyświetleniu błędu czujnika należy odpowiedni czujnik wymienić
na sprawny.
wyświetlanie błędu czujnika
0,1
o
Błąd pomiaru [ C ]
0,2
0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
-0,1
-0,2
-0,3
o
Temperatura czujnika ds18b20 [ C ]
Wykres możliwego maksymalnego błędu pomiaru czujnika cyfrowego ds18b20 w zależności od mierzonej temperatury.
Źródło punktów pomiarowych - nota katalogowa firmy MAXIM.
RES
RESET DO USTWIEŃ
USTWIE POCZĄTKOWYCH
POCZ TKOWYCH
Reset do ustawień początkowych spowoduje skasowanie w sterowniku wszystkich nastaw zapisanych
wcześniej i zapisanie domyślnych nastaw. Reset również usuwa awarie sterownika spowodowane błędnym
zapisem nastaw w pamięci lub ich utratą. Przy uszkodzonym czujniku również można wykonać reset. Reset
wprowadza zmiany nastaw w trybie serwisowym. Wprowadzone wartości w trybie serwisowym są wartościami
na czerwonym tle (dotyczy tabeli trybu serwisowego).
Po wykonaniu resetu zostaną wprowadzone wartości nastaw:
- nastawa temperatury ………………………………….33˚C
- nastawa górnej i dolnej histerezy …….…………….0,1˚C
- nastawa sygnalizacji ostrzegawczej …………….…..99 ˚C
- nastawa załączenia przekaźnika A ………………… 1
- nastawa precyzyjnej nastawy temperatury …….…..0,0 ˚C
10
Sposób wykonania resetu:
- wyłączyć sterownik z zasilania;
- odczekać min 30 sekund;
- przycisnąć przycisk P1;
- włączyć sterownik do zasilania;
- odczekać kilka 10 sekund;
- puścić przycisk P1
Reset wprowadza zmiany w trybie serwisowym.
Okno zakończenia wykonania resetu
WSKAZÓWKI I UWAGI
a)
b)
c)
d)
Bezpieczeństwo – Podłączanie dodatkowej puszki zaciskowej (brak w zestawie) lub dodatkowych styczników
(brak w zestawie) należy wykonać bez napięciowo. Układy połączeń powinny być zgodne jak
to jest przedstawione w instrukcji. Po wykonaniu połączeń w puszkach i po zamknięciu
puszki należy zasilić puszkę z zewnętrznego źródła napięcia. Podłączenie powinno być
wykonane przez uprawnionego elektryka, jeśli zewnętrzne źródło napięcia jest większe niż
24V.
Należy zwrócić uwagę przy nastawie histerezy, ponieważ za duże wartości histerezy mogą spowodować całkowitą
zmianę pracy sterownika.
Jeżeli do styków przekaźnika dołączone jest obciążenie o charakterze indukcyjnym (np. cewka, transformator), to
w chwili ich rozwierania pojawiają się przejściowe „szpilki” napięciowe (krótkotrwałe skoki wysokich napięć),
wywołane zgromadzeniem się energii w indukcyjności. Mogą one wywołać uszkodzenie urządzenia, szczególnie w
aparaturze kontrolno-pomiarowej. W celu uniknięcia takich skutków muszą być zmniejszone do odpowiedniego
poziomu.
Przy dużym zabrudzeniu dobrym środkiem do czyszczenia i mycia obudowy termostatu jest alkohol izopropylowy
tzw. izopropanol. Dostanie się izopropanolu do wnętrza termostatu nie spowoduje uszkodzenie urządzenia.
Izopropanol nie przebarwia ani nie wchodzi w reakcje chemiczną z obudową sterownika.
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
Zasilanie
- zasilacz sieciowy ............................................................230/13V
- pobór prądu bez zasilacza ..............................................80mA/13V
Wejście ds18b20 (2-żyłowe)
- zakres pomiarowy ...........................................................-40÷125°C
- zakres pracy ....................................................................-40÷125°C
- zakres nastaw progów (alarmów) ...................................-40÷125°C
- histereza ………..............................................................0÷25,4°C
Dokładność pomiaru(w zakresie -10÷85°C) ............................. 0,5 % zakresu pomiarowego ±1 cyfra
Odczyt cyfrowy LED (standard 3 cyfry)
- wysokość cyfr ..................................................................14mm (0,56cala)
- kolor wyświetlania cyfr...................................................ciemno czerwony na ciemno brązowym tle
- rozdzielczość wskazań (w zakresie -40÷-11°C).............. 1 °C
- rozdzielczość wskazań (w zakresie -10÷99°C).......... ..... 0,1 °C
-rozdzielczość wskazań (w zakresie 100÷125°C).............. 1 °C
Wyjście przekaźnikowe .............................................................. zwierne i rozwierne, 6A / 250V~ (dla obciążeń
rezystancyjnych)
- zabezpieczenie styków ......................................................brak
Obudowa ...................................................................................... PCV
- wymiary ............................................................................. 67 x 48 x 25 mm
- montaż ............................................................................... na listwie zaciskowej
11
KARTA GWARANCYJNA TERMOSTATU TTTT-7
TT7_L4DS
(przy składaniu reklamacji dołączyć kartę gwarancyjną do dowodu zakupu)
Ogólne warunki gwarancji:
Okres gwarancji wynosi 12 miesiące i liczony od daty zakupu na dowodzie zakupu (paragon lub faktura VAT).
Podczas okresu gwarancji należy przesłać uszkodzony sterownik . Bezpłatnie otrzymacie państwo z powrotem sprawne
urządzenie. Przed wysłaniem uszkodzonego sterownika wymagany jest kontakt poprzez pocztę elektroniczną:
[email protected] , w celu ustalenia przyczyny usterki oraz uznanie reklamacji. W momencie wymiany urządzenia okres
gwarancji nie jest liczony od nowa. Koszt wysyłki reklamacyjnej do sprzedawcy pokrywa klient a w odwrotną stronę
sprzedawca.
1. Gwarancja nie obejmuje:
a). zewnętrzne uszkodzenia mechaniczne lub chemiczne (widoczne pęknięcia obudowy, ingerencji, próby otwarcia
obudowy)
b). zalanie wodą lub zawilgocenie
c). uszkodzenie z przyczyny przepięć w sieci (np. wyładowania atmosferyczne)
d). uszkodzenie samych styków przekaźników ( za uszkodzenie styków uważa się brak przepływu prądu przez styki
przekaźnika przy zadziałaniu diody tego przekaźnika i słyszalnym załączeniu przekaźnika).
2. Wytwórca nie ponosi żadnej odpowiedzialności:
a). za awarie innego urządzenia podłączonego do termostatu i ponoszenie z tym związane koszty.
Wszelkie roszczenia wobec sprzedawcy dotyczące rękojmi i gwarancji regulują przepisy Kodeksu Cywilnego
Pieczęć i podpis sprzedawcy
REKLAMACJA nr. 1
REKLAMACJA nr. 2
REKLAMACJA nr. 3
Wymiana dnia _ _ _ _ _ _ _ _ _
Wymieniono:
1.
Wymiana dnia _ _ _ _ _ _ _ _ _
Wymieniono:
1.
Wymiana dnia _ _ _ _ _ _ _ _ _
Wymieniono:
1.
2.
2.
2.
3.
3 3.
3.
4.
4.
4.
12
Download