Regulamin Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości nr 1 - Dan-Mir

advertisement
Regulamin Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości nr ….. przy
ul. …………………… w Iławie.
§1
Ogół właścicieli , których lokale wchodzą w skład nieruchomości nr ….. przy
ul. …………………… w Iławie, tworzą Wspólnotę Mieszkaniową.
§2
Organami Wspólnoty są:
1.Zarząd
2.Zebrania Wspólnoty
§3
1. Zarząd wybierany jest przez Właścicieli lokali w formie uchwały.
2. Zarząd może być jednoosobowy lub kilku osobowy. Zarząd może być
powierzany osobie fizycznej posiadające stosowne uprawnienia (licencjat zarządcy
nieruchomości).
3. Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być w każdej chwili na mocy
uchwały właścicieli lokali zawieszeni w czynnościach lub odwołani.
4. Zarząd kieruje sprawami wspólnoty i reprezentuje je na zewnątrz oraz w
stosunkach między Wspólnotą Mieszkaniową, a poszczególnymi właścicielami
lokali.
5. Gdy Zarząd jest kilku osobowy, oświadczenie woli za Wspólnotę Mieszkaniową
składają przynajmniej dwaj jego członkowie.
6. Zadania i uprawnienia Zarządu oraz stosunki między zarządem, a wspólnotą
reguluje ustawa o własności wspólnej lokali, regulamin wspólnoty oraz umowa
pomiędzy wspólnotą a zarządem.
§4
Czynności zwykłego zarządu podejmuje zarząd samodzielnie. Do czynności
zwykłego Zarządu należy w szczególności:
a) zawieranie umów o dostawę do nieruchomości wspólnej energii elektrycznej,
energii cieplnej, wody, gazu, odprowadzenie ścieków, wywozu nieczystości,
świadczenia usług kominiarskich oraz innych specjalistycznych usług
związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości
wspólnej;
b) zawieranie umów o wykonanie w nieruchomości wspólnej robót
konserwatorskich oraz usuwanie awarii i skutków awarii;
c) dochodzenie na drodze postępowania sądowego należących od członków
wspólnoty mieszkaniowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz
stanowiących ich własność lokal, a także przypadających z nieruchomości
wspólnej pożytków i innych przychodów.
§5
Zarząd jest obowiązany prowadzić dla nieruchomości wspólnej odpowiednią
księgowość finansową, dokonywać rozliczeń poprzez rachunek bankowy oraz
składać ze swojej działalności roczne sprawozdanie.
§6
Do podjęcia czynności przekraczającej zakres zwykłego Zarządu, potrzebna jest
uchwała właścicieli wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności.
Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego Zarządu są w szczególności:
a) ustalenie wynagrodzenia Zarządu
b) przyjęcie rocznego planu gospodarczego;
c) ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu;
d) zmiana przeznaczenia części nieruchomości wspólnej;
e) udzielenie zgody na nadbudowę lub przebudowę nieruchomości wspólnej oraz
zmianę wysokości udziałów w następstwie powstania odrębnej własności
lokalu nadbudowanego lub przebudowanego;
f) dokonanie podziału nieruchomości wspólnej w przypadku, gdy powierzchnia
gruntu zabudowanego budynkiem, w którym wyodrębniono własność lokali
jest większa niż powierzchnia niezbędna do korzystania z niego;
g) wytoczenie powództwa o sprzedaż lokalu przeciwko właścicielowi, który
zalega długotrwale z zapłatą tj. przynajmniej za 3 pełne okresy płatności,
należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy
przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu, albo przez niewłaściwe
zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej
uciążliwym;
h) połączenie dwóch lokali stanowiących odrębne nieruchomości w jedną
nieruchomość lub podział lokalu;
i) udzielenie Zarządowi pełnomocnictw do zawierania umów stanowiących
czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu w formie prawem
przewidzianej.
§7
Do obowiązków Zarządu w zakresie nieruchomości wspólnej należy w
szczególności:
1) utrzymanie w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń
budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali oraz jego
otoczenia;
2) bieżąca konserwacja nieruchomości wspólnej, a w szczególności:
a)dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń technicznych
umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia i ogrzewania
lokalu, zimnej wody i innych urządzeń należących do wyposażenia
nieruchomości wspólnej;
b)usuwanie awarii oraz skutków awarii na nieruchomości wspólnej.
3) wykonywanie w ramach posiadanych środków finansowych , o których mowa
w§ 17 i § 18;
4) zapewnienie energii elektrycznej, cieplnej, dostarczenie wody oraz
odprowadzenie ścieków;
5) ubezpieczenie budynku, opłacenie podatków i innych opłat publicznoprawnych
przypadających od nieruchomości wspólnoty chyba, że są pokrywane
bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali;
6) windykacja należności stanowiących pożytki i inne przychody z nieruchomości
wspólnej.
§8
Do kompetencji zebrania wspólnoty mieszkaniowej należy:
1) uchwalenie rocznego planu gospodarczego Zarządu nieruchomością wspólną i
opłat na pokrycie kosztów Zarządu;
2) ocena pracy Zarządu;
3) przyjęcie sprawozdania Zarządu i podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia
mu absolutorium.
§9
Jeżeli Zarząd nie wypełnia swoich obowiązków albo narusza zasady prawidłowej
gospodarki, każdy z właścicieli może żądać ustanowienia przez Sąd zarządcy
przymusowego, który określi zakres jego uprawnień oraz należne wynagrodzenie.
§ 10
1. Uchwały Właścicieli lokali podejmowane są na zebraniu bądź w drodze
indywidualnego zebrania głosów przez Zarząd. Uchwała może być wynikiem
głosów oddanych częściowo w drodze indywidualnego ich zebrania.
2. Uchwały zapadają w głosowaniu jednomyślnym jawnym głosów oddanych
właścicieli lokali, liczoną według wielkości ich udziałów we współwłasności
nieruchomości. Uchwałą podjętą w tym trybie właściciele mogą postanowić,
że w określonej sprawie na każdego właściciela przypada jeden głos.
3. Właściciele mogą uczestniczyć w głosowaniu przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
4. O treści uchwały, która została podjęta z udziałem głosów zebranych
indywidualnie, każdy właściciel powinien być powiadomiony przez Zarząd na
piśmie listem poleconym.
§ 11
1. Zebrania Wspólnoty zwołuje Zarząd.
2. Prawo żądania zwołania zebrania wspólnoty przysługuje w każdym przypadku
jednej dziesiątej ogółu właścicieli, wyrażonej na piśmie. Żądanie zawierające
proponowany porządek obrad należy złożyć Zarządowi na piśmie.
3. W sprawach nie objętych porządkiem zebrania uchwały powziąć nie można.
4. O miejscu, terminie i proponowanym porządku zebrania wspólnoty
mieszkaniowej Zarząd powiadamia właścicieli na piśmie przynajmniej na
jeden tydzień przed terminem zebrania oraz przez wywieszenie powiadomienia
w klatce schodowej domu.
5. Zarząd zobowiązany jest zwołać zebranie ogółu właścicieli co najmniej raz w
roku, nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku, celem podjęcia
przez właścicieli uchwał.
6. Jeżeli zarząd nie zwoła corocznego zebrania w terminie, o którym mowa w
ust.5, może to uczynić każdy z właścicieli.
7. Zebraniom o którym mowa w § 11 ust.1-6 jak również zwołanym w innych
sprawach z inicjatywy Zarządu przewodniczy Zarządca lub członek Zarządu.
8. Zebraniu zwołanemu na wniosek właścicieli przewodniczy wskazany przez
nich właściciel.
§ 12
1. Uchwały właścicieli powinny być wpisywane do księgi protokołów.
2. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania zebrania, wymienić
podjęte uchwały, ilość głosów oddanych za każdą uchwałą, przeciwko niej i
wstrzymujących się. Do protokołu należy dołączyć zaproszenie, listę obecności
z podpisami uczestników, pełnomocnictwa oraz inne dokumenty, w oparciu o
które podjęte zostały uchwały.
3. Protokół podpisują przewodniczący zebrania i protokolant.
§ 13
W razie braku zgody większości właścicieli lokali zarząd może żądać
rozstrzygnięcia przez Sąd, który orzeknie mając na względzie czynności oraz
interesy wszystkich właścicieli.
§ 14
1. Właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę do Sądu z powodu jej niezgodności
z przepisami prawa lub umową właścicieli lokali w terminie 6 tygodni od dnia
podjęcia na zebraniu ogółu właścicieli lokali, albo od dnia powiadomienia go o
treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zebrania głosów.
2. Zaskarżona uchwała podlega wykonaniu, chyba że Sąd wstrzyma jej
wykonanie do czasu zakończenia sprawy.
§ 15
1.
Każdy Właściciel ma prawo i obowiązek współdziałania w Zarządzie
nieruchomością wspólną.
2.
Właściciele lokali mają prawo do współkorzystania z nieruchomości
wspólnej zgodnie z jej przeznaczeniem.
3.
Właściciele ponoszą koszty związane z utrzymaniem ich lokali, są
obowiązani utrzymać je w należytym stanie, przestrzegać porządku
domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem
nieruchomości wspólnej, korzystać z niej w sposób nie utrudniający
korzystanie przez innych właścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie
wspólnego dobra.
4.
Na każde żądanie Zarządu właściciele lokali są obowiązani zezwalać na
wstęp do stanowiących ich własności lokali, ilekroć jest to niezbędne do
przeprowadzenia konserwacji, remontu, albo usunięcia awarii w
nieruchomości wspólnej, a także w celu wyposażenia budynku, jego części
lub innych lokali w dodatkowe instalacje.
§ 16
Na koszty Zarządu nieruchomością wspólną składają się przede wszystkim:
a. wydatki na remonty i bieżące konserwacje;
b. opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody w części
dotyczącej nieruchomości wspólnej ;
c. ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są
pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali;
d. wydatki na utrzymanie porządku i czystości;
e. wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy.
§ 17
1. Na pokrycie kosztów Zarządu i wydatków związanych z utrzymaniem
ich lokali właściciele uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat płatne
z góry do dnia 10 każdego miesiąca.
2. W skład zaliczki wchodzą:
a) wydatki na utrzymanie porządku i czystości;
b) wynagrodzenie Zarządcy;
c) koszty odpłatnych mediów(energii elektrycznej, cieplnej, wody
w częściach dotyczącej nieruchomości wspólnej);
d) ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne
nieruchomości wspólnej;
3. zaliczka na fundusz remontowy.
§18
1. Koszty wspólnej własności, a także zaliczka na fundusz remontowy obliczone
są w odniesieniu do każdego właściciela lokalu w stosunku do udziału we
współwłasności stawką za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu.
2. Wysokość zaliczki na poczet kosztów utrzymania nieruchomości ustalona jest
na podstawie rocznego planu gospodarczego i podlega rozliczeniu na koniec
roku. Przygotowany projekt planu po jego przyjęciu przez zebranie wspólnoty
jest tak długo wiążący , dopóki nie uchwalą nowego.
3. Z tytułu dostawy energii cieplnej do celów centralnego ogrzewania. do czasu
opomiarowania lokali właściciele będą rozliczani proporcjonalnie do 1 m2
lokalu. W tym należy rozumieć koszt ogrzewania pomieszczeń wspólnych. W
przypadku opomiarowania zużycia energii cieplnej w lokalu, zebranie
właścicieli na wniosek zarządu przyjmuje odrębny regulamin rozliczania.
4. Z tytułu zużycia zimnej wody i odprowadzenia ścieków oraz wody ciepłej
właściciele lokali będą rozliczani w okresie miesięcznym:
a. w przypadku posiadania wodomierzy tj. wskazanie faktyczne
wodomierza zimnej wody pomnożone przez łączną cenę wody i
odprowadzenie ścieków uchwaloną przez Radę Miasta Iławy oraz
ciepłej wody wskazanej przez wodomierz i przez pomnożenie ceny
ciepłej wody wg kalkulacji dokonanej przez Zarząd wg Faktur Vat z
Energetyki Cieplnej sp. z o.o.;
b. w przypadku pełnego wyposażenia lokali w wodomierze i powstania
ujemnej różnicy przy rozliczaniu wody zimnej i ciepłej , to powstałe w
ten sposób koszty zwiększają koszty zarządu nieruchomością wspólną;
c. właściciele którzy nie dopełnią obowiązku meldunkowego i nie
powiadomią zarządcy o zmniejszeniu ilości osób w lokalu, nie mogą
mieć roszczeń z tytułu wywozu nieczystości;
d. z tytułu wywozu nieczystości stałych właściciele lokali będą rozliczani
proporcjonalnie do ilości zameldowanych osób aktualnie w
poszczególnych lokalach pomnożone przez średni koszt wywozu 1m3
nieczystości stałych;
e. w przypadku podwyższenia przez dostawców cen za usługi wpływające
na wysokość stawek oraz opłat związanych z utrzymaniem
poszczególnych lokali takich jak: zimna woda, odprowadzenie ścieków,
energia elektryczna, energia cieplna, wywóz nieczystości itp. opłata
obciążająca właścicieli lokali ulegnie zmianie od dnia wprowadzenia
podwyżek proporcjonalnemu wzrostowi. O podwyżce Zarząd
niezwłocznie powiadamiać będzie właścicieli lokali.
§ 19
1. Fundusz remontowy tworzony jest z comiesięcznych wpłat ustalony jest
na zebraniu Wspólnoty. Środki z funduszu przeznaczone są na
planowane niezbędne remonty bieżące i kapitalne z wyjątkiem
remontów związanych z usuwaniem awarii i jej skutków, które mieszczą
się w remontach eksploatacyjnych.
2. Zarządowi przysługuje prawo zaspakajania z funduszu remontowego
wszelkich ciążących na wspólnocie, jak również poszczególnych jej
członkach zobowiązań z tytułu wykonywania zarządu. Nie zwalnia to
zarządu z obowiązku dochodzenia w postępowaniu sądowym z zapłaty
tych należności celem uzupełnienia uszczuplonego funduszu
remontowego.
§ 20
Przy ponadprzeciętnym wykorzystaniu własności wspólnej przez jednego z
właścicieli względnie najemcy może być ustalona dla niego dodatkowa
opłata.
§ 21
Jeżeli właściciel lokalu wykorzystuje je do działalności gospodarczej czy
wykonywaniu zawodu, to jest wtedy zobowiązany uiszczać odpowiednią
dopłatę do kosztów utrzymania substancji. Opłata ustalona jest przez
Zarząd lub w drodze uchwały Wspólnoty. Dotyczy to tylko sytuacji, jeżeli
przez takie wykorzystanie lokalu powstają wyższe koszty niż przy
normalnym jego funkcjonowaniu.
§ 22
Za zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej odpowiada wspólnota
mieszkaniowa bez ograniczeń, a każdy właściciel lokalu w części
odpowiadającej jego udziałowi w tej nieruchomości.
§ 23
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie
mają przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz.U.
Nr 80/2000 poz. 903 – jednolity tekst).
Protokolant zebrania:
Przewodniczący zebrania:
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards