Programy CAD w praktyce inŜynierskiej

advertisement
Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych
Politechniki Łódzkiej
Programy CAD
w praktyce inŜynierskiej
dr inż. Piotr Pietrzak
[email protected]
pok. 54, tel. 631 26 20
www .dmcs.pl
Wzmacniacze operacyjne - parametry
Sygnał współbieżny (1)
• Zakres zmian wspólnego napięcia wejściowego (ang. Input CommonMode Voltage Range, VCM) [V]
• Współczynnik tłumienia sygnału współbieżnego (ang. Common-Mode
Rejection Ratio, CMMR) [dB]
Wspólne
napięcie
wejściowe
(sygnał
współbieżny) to napięcie mierzone względem
potencjału odniesienia, występujące na obu
wejściach wzmacniacza jednocześnie.
Dla większości nowoczesnych wzmacniaczy
wspólne napięcie wejściowe może osiągać
wartość bliską wartości napięć zasilających
(nie zawsze symetrycznie!!!), jednak parametry
układu ulegają znacznemu pogorszeniu.
W granicznych przypadkach przekroczenie
wartości dopuszczalnej może doprowadzić do
uszkodzenia wzmacniacza!
Wartość współczynnika tłumienia sygnału współbieżnego (ang. Common-Mode Rejection Ratio,
CMMR) określona jest ilorazem współczynnika wzmocnienia układu dla napięcia wspólnego przez
współczynnik wzmocnienia układu dla napięcia różnicowego. Najczęściej współczynnik ten jest
wyrażony w decybelach i typowo osiąga wartości 60-120dB.
Niekiedy oznaczany jest poprzez CMR, szczególnie gdy wyrażony jest w dB.
Wzmacniacze operacyjne - parametry
Sygnał współbieżny (2)
Duże wartości współczynnika tłumienia sygnału współbieżnego posiadają wzmacniacze
różnicowe oraz wzmacniacze pomiarowe. Należy je stosować w przypadku konieczności
pomiaru małego co do wartości sygnału różnicowego nałożonego na wspólny dla obu wejść
wzmacniacza sygnał stały o dużej wartości.
Gdy wzmacniacz operacyjny pracuje w konfiguracji wzmacniacza odwracającego, parametry
układu nie zależą od wartości CMMR zastosowanego wzmacniacza operacyjnego
– w przypadku pracy w konfiguracji wzmacniacza nieodwracającego zależą (!)
Wyznaczanie błędu spowodowanego ograniczoną wartością współczynnika tłumienia
sygnału współbieżnego (dla układu wzmacniacza nieodwracającego):
Wzmacniacze operacyjne - parametry
Impedancja wejściowa (1)
• Impedancja wejściowa dla sygnałów różnicowych (ang. Differential Input
Impedance) [Ω||pF]
• Impedancja wejściowa dla sygnałów współbieżnych (ang. Common-Mode
Input Impedance) [Ω||pF]
Przez impedancję wejściową wzmacniacza dla sygnałów różnicowych rozumiana
jest wartość rezystancji oraz pojemności zmierzonych pomiędzy wejściami
wzmacniacza pracującego z otwartą pętlą lub widziane na jednym z wejść
wzmacniacza (względem masy), przy drugim wyprowadzeniu zwartym do masy.
Przez impedancję wejściową wzmacniacza dla sygnałów współbieżnych rozumiana
jest wartość rezystancji oraz pojemności zmierzonej pomiędzy dowolnym wejściem
wzmacniacza a masą. Jej wartość najczęściej jest wielokrotnie większa od wartości
impedancji wejściowej dla sygnałów różnicowych
Impedancja wejściowa wzmacniacza wraz z impedancją źródła sygnału sterującego
wzmacniaczem tworzą dzielnik napięciowy, który obniża wartość wyznaczonego
wzmocnienia układu.
Wzmacniacze operacyjne - parametry
Impedancja wejściowa (2)
Wartość impedancji wejściowej zależy głównie od technologii, w której zostały
wykonane tranzystory stopnia wejściowego wzmacniacza (od pojedynczych MΩ
Ω
dla tranzystorów bipolarnych na wejściu do setek GΩ
Ω dla tranzystorów JFET).
Zmiana wartości napięcia wspólnego na wejściach wzmacniacza powoduje
zmianę punktu pracy tranzystorów wejściowych, a przez to zmianę impedancji
wejściowej dla sygnałów współbieżnych.
Wzmacniacze operacyjne - parametry
Zasilanie
• Napięcie zasilania (ang. Operating Voltage Range, VS) [V]
• Pobór prądu (ang. Quiescent Current (per amplifier), IQ) [mA]
Na rynku dostępne są wzmacniacze przeznaczone do pracy z pojedynczym
napięciem zasilającym (ang. single supply) oraz wzmacniacze wymagające
zasilania symetrycznego.
Przy określeniu typu wzmacniacza ze względu na sposób zasilania, należy wziąć
pod uwagę zakres zmian sygnału na wejściu wzmacniacza, żądany zakres zmian
napięcia na jego wyjściu, parametry dynamiczne projektowanego układu
(np. poziom szumów, szybkość działania), właściwości źródła sygnału
(np. impedancja) oraz dostępne źródła napięcia zasilającego (np. zasilanie
sieciowe, bateryjne).
Pobór prądu ze źródła zasilającego wzmacniacz zależy głównie od technologii, w
jakiej został on wykonany (np. Bipolarna, CMOS) oraz od przeznaczenia
wzmacniacza (np. praca z wysokimi/niskimi częstotliwościami sygnału).
Wzmacniacze operacyjne - parametry
Współczynnik tłumienia zmian napięcia zasilającego
• Współczynnik tłumienia zmian napięcia zasilającego (ang. Power Supply
Rejection Ratio, PSRR lub Supply Voltage Rejection Ratio, SVRR) [dB]
Wartość współczynnika tłumienia zmian napięcia zasilającego (ang. Power
Supply Rejection Ratio, PSRR) określona jest ilorazem zmiany napięcia
niezrównoważenia wzmacniacza do wywołującej ją zmiany napięcia zasilania.
Najczęściej współczynnik ten jest wyrażony w decybelach lub µV/V i typowo
osiąga wartości 60-110dB.
Wzmacniacze operacyjne - parametry
Wzmocnienie napięciowego sygnału różnicowego przy otwartej pętli
• Wartość wzmocnienia napięciowego sygnału różnicowego przy otwartej
pętli sprzężenia zwrotnego (ang. Open-Loop Voltage Gain, AOL) [V/V, dB]
Wartość wzmocnienia napięciowego sygnału różnicowego przy otwartej pętli
sprzężenia zwrotnego (ang. Open-Loop Voltage Gain, AOL) określona jest ilorazem
zmiany napięcia na wyjściu wzmacniacza do wywołującej ją zmiany różnicowego
napięcia wejściowego. Współczynnik ten wyrażany jest w decybelach lub V/V
i typowo wynosi 105, 106 dla napięć stałych.
∆U out
AOL =
∆(U IN + − U IN − )
Wartość wzmocnienia napięciowego sygnału różnicowego wzmacniacza pracującego
z otwartą pętlą sprzężenia zwrotnego maleje wraz ze wzrostem częstotliwości,
osiągając wartość 1V/V przy częstotliwości sygnału wejściowego oznaczanej
symbolem fT przyjmującej wartości od kilkudziesięciu Hz do kilku GHz
Wzmacniacze operacyjne - parametry
Iloczyn pasmo-wzmocnienie
• Iloczyn pasmo-wzmocnienie (ang. Gain-Bandwidth Product, GBW) [MHz]
W notach katalogowych parametrem opisującym iloczyn pasmo - wzmocnienie
jest częstotliwość fT, dla której wzmocnienie wzmacniacza jest równe jedności.
Zależność wzmocnienia wzmacniacza pracującego z otwartą pętlą sprzężenia
zwrotnego od częstotliwości podaje się w postaci wykresu.
W przypadku wzmacniaczy
„pasmo - wzmocnienie”.
operacyjnych
stosuje
się
zasada
wymiany
Termin pasmo 3dB, oznacza zakres częstotliwości, dla którego wzmocnienie
układu spada o wartość 3dB od wartości nominalnej.
W postaci wykresu przedstawia się także
zależność od częstotliwości opóźnienia
(czyli przesunięcia fazy) pomiędzy
sygnałem wyjściowym a sygnałem
wejściowym wzmacniacza pracującego z
otwartą pętlą sprzężenia zwrotnego.
Jeżeli dla pewnej częstotliwości wartość
przesunięcia fazy między sygnałem na
wejściu wzmacniacza i na jego wyjściu
osiągnie wartość 180º, to zrealizowane
sprzężenie zwrotne staje się dodatnie.
Wzmacniacze operacyjne - parametry
Zakres zmian napięcia na wyjściu wzmacniacza
• Zakres zmian napięcia na wyjściu lub odchylenie napięcia wyjściowego
od napięć zasilających (ang. Output Voltage, Output Voltage Swing from
Rail, VOUT ) [V,mV]
Maksymalne
napięcie
wyjściowe
określa największą wartość napięcia na
wyjściu wzmacniacza, przy którym
wzmacniacz nie wchodzi w stan
nasycenia, czyli dla którego nie
następuje
„obcinanie”
sygnału
wyjściowego.
Zakres zmian napięcia na wyjściu wzmacniacza
określony jest najczęściej wartością odchylenia
maksymalnego napięcia na wyjściu wzmacniacza od
górnego i dolnego potencjału napięć zasilających.
Wzmacniacze operacyjne - parametry
Szybkość zmian napięcia wyjściowego
• Szybkość zmian napięcia wyjściowego (ang. Slew Rate, SR) [V/µs]
Szybkość zmian napięcia wyjściowego oznacza maksymalną szybkość zmian na
wyjściu wzmacniacza, mierzoną przy wzmocnieniu 1 (wtórnik napięciowy) i
sygnale wyjściowym bliskim maksymalnemu napięciu wyjściowemu.
Ograniczenie szybkości zmian napięcia wyjściowego wynika przede wszystkim z:
• ograniczenia wartości prądu dostarczanego przez kolejne stopnie
wzmacniające,
• pojemności wewnętrznych wzmacniacza (w tym pasożytnicznych),
• pojemności kondensatora kompensacji częstotliwościowej wzmacniacza,
umieszczonego zwykle na wyjściu jednego ze stopni wzmacniających lub na
wyjściu układu,
• pojemności i rezystancji (ograniczenie wartości prądu wyjściowego) układu
podłączonego do wyjść wzmacniacza.
Fakt ograniczenia maksymalnej szybkości zmian
napięcia na wyjściu wzmacniacza można wykorzystać do
usuwania zakłóceń impulsowych (szpilek zakłócających)
nakładających się na sygnał użyteczny, bez jego
zniekształcenia. Ten rodzaj filtracji nosi nazwę
nieliniowej filtracji dolnoprzepustowej.
Wzmacniacze operacyjne - parametry
Prąd wyjściowy wzmacniacza
• Dopuszczalna wartość prądu wyjściowego (ang. Output Current, IOUT) [mA]
• Wyjściowy prąd zwarciowy (ang. Short-Circuit Current, ISC) [mA]
Z powodu ograniczonej wydajności prądowej wzmacniacza, zmniejszanie
wartości rezystancji obciążenia prowadzi do zmniejszenia amplitudy napięcia
wyjściowego, a przez wprowadza błąd do wyznaczonego wzmocnienia układu.
Wpływ obciążenia na wzmocnienie układu oraz przesunięcie fazowe podaje się w
postaci wykresów.
Dopuszczalna wartość prądu wyjściowego określa wartość prądu pobieranego z
wyjścia wzmacniacza, przy której wzmacniacz pracuje prawidłowo.
Prąd zwarciowy jest definiowany jako
maksymalna wartość prądu wyjściowego
wzmacniacza płynącego przy zwarciu jego
wyjścia do potencjału masy lub jednego z
napięć zasilających.
Większość
obecnie
produkowanych
wzmacniaczy posiada zabezpieczenia przed
wynikiem wystąpienia zwarcia na wyjściu.
Wyznaczając wartość prądu pobieranego z
wyjścia wzmacniacza należy wziąć pod
uwagę wartość prądu pobieranego przez
obwody sprzężenia zwrotnego!
Wzmacniacze operacyjne - parametry
Wpływ temperatury na parametry wzmacniacza
Wzmacniacze operacyjne
Wpływ technologii produkcji na parametry wzmacniaczy operacyjnych
• BIPOLAR (NPN-BASED): Pierwsze technologie
• COMPLEMENTARY BIPOLAR (CB): Rail-to-Rail, precyzyjne, szybkie
• BIPOLAR + JFET (BiFET): wysoka impedancja wejściowa, szybkie
• COMPLEMENTARY BIPOLAR + JFET (CBFET): wysoka impedancja
wejściowa, szybkie, wyjście Rail-to-Rail
• COMPLEMENTARY MOSFET (CMOS): tanie, do mało krytycznych
zastosowań
• BIPOLAR + CMOS (BiCMOS): bipolarny stopień wejściowy zwiększa
liniowość, niski pobór mocy, wyjście Rail-to-Rail
• COMPLEMENTARY BIPOLAR + CMOS (CBCMOS): wejścia i wyjścia
Rail-to-Rail, dobra liniowość, niski pobór mocy
Wzmacniacze operacyjne
Podstawowe układy pracy
1.
Wzmacniacz odwracający
12. Komparator
2.
Inwerter
13. Układy próbkująco - pamiętające
3.
Wzmacniacz nieodwracajcy
14. Konwerter prąd - napięcie
4.
Wtórnik napięciowy
15. Konwerter napięcie - prąd
5.
Wzmacniacz sumujący
16. Przesuwnik fazowy
6.
Wzmacniacz różnicowy
17. Źródło prądowe
7.
Układ całkujący
8.
Układ różniczkujący
18. Stabilizator napięcia o działaniu
ciągłym
9.
Układ logarytmujący
10. Prostownik precyzyjny
11. Ogranicznik napięcia
19. Przerzutnik Shmitta
20. Generatory sygnału
sinusoidalnego
21. Generator PWM
Wzmacniacze operacyjne - podstawowe układy pracy
Wzmacniacz odwracający (1)
R2
i2
100k
R1
i1
i= 0
IN
IN0,1k
OUT
OUT
IN+
IN+ = 0 → IN- = 0
Stąd:
UR2 = UOUT
UR1 = UIN
UOUT/R2 = - UWE/R1
UOUT/ UWE = NG = - R2 /R1
Wzmacniacze operacyjne - podstawowe układy pracy
Wzmacniacz odwracający (2)
R2
W rzeczywistych układach stosuje
się dodatkowy rezystor R3 o wartości
równej:
100k
R1
IN
2
IN-
0,1k
OUT
3
R3
0,099k
IN+
1
OUT
R3 = R1||R2 = (R1 R2)/(R1+R2)
Jego zadaniem jest kompensacja
błędu spowodowanego napięciem
niezrównoważenia powstającego w
skutek
przepływu
wejściowych
prądów polaryzujących.
Przy R2 = R1 wzmacniacz odwracający pracuje jako inwerter.
Rezystancja wejściowa wzmacniacza odwracającego jest niewielka
i w przybliżeniu równa wartości rezystora R1
Wzmacniacze operacyjne - podstawowe układy pracy
Wzmacniacz odwracający (3)
R2
100k
R1
IN
2
IN-
0,1k
OUT
3
1
IN+
R3
0,099k
OUT
W
celu
otrzymania
dużej
wartości
wzmocnienia układu należy stosować w
obwodzie sprzężenia zwrotnego rezystory o
dużej wartości. Stanowi to wadę powyższego
rozwiązania,
gdyż
rezystancja
ta
w
połączeniu z pojemnościami pasożytniczymi
powoduje zwiększenie stałych czasowych
układu i ograniczenie pasma przenoszonych
częstotliwości.
R2
R4
R3
W celu eliminacji tej niedogodności można
zastosować
układ
tzw.
wzmacniacza
potencjometrycznego, którego wzmocnienie
opisuje zależność:
R1
IN
INOUT
R  R R 
A = − 2 1 + 4 + 4 
R1  R2 R3 
IN+
R2
OUT
Wzmacniacze operacyjne - podstawowe układy pracy
Wzmacniacz odwracający (3)
1
3
2
Charakterystyki amplitudowoczęstotliwościowe
i fazowo częstotliwościowe.
Uwe = 1mV
Wzmocnienie: NG ≈-1000.
Pasmo przenoszenia: ok.1kHz.
Zauważalna zmiana fazy przy 100Hz.
Wrysowano charakterystyki
rezystancji wejściowej
Rwe=d(Uwe)/d(Iwe)
2
Charakterystyki przejściowe UOUT =f(UIN) oraz
NG = dUwy/dUwe przy temperaturach:
• 0ºC (zielona),
• 50ºC (czerwona),
• 100ºC (niebieska).
Przy Uwe=0 Uwy=19.642mV, zatem wejściowe
napięcie niezrównoważenia wynosi 19.608uV
1
Wzmacniacze operacyjne - podstawowe układy pracy
Model wzmacniacza odwracającego
R2
i2
100k
R1
IN
i1
i= 0
IN0,1k
OUT
IN+
OUT
Wzmacniacze operacyjne - podstawowe układy pracy
Wzmacniacz nieodwracający
R1
R2
6
IN7
OUT
5
IN
IN+
UIN- = UIN
UOUT/ UWE = NG = 1+R2 /R1
UIN- = UOUTR1/(R1+R2)
R1
R2
2
R3
IN
OUT
INOUT
3
1
OUT
IN+
R3 – rezystancja źródła sygnału
R1|| R2 = (R1 R2)/(R1+R2) = R3
W
rzeczywistych
układach
rezystancja wejściowa układu
wzmacniacza nieodwracającego
jest bliska wartości rezystancji
wejściowej
dla
sygnału
współbieżnego.
Wzmacniacze operacyjne - podstawowe układy pracy
Wzmacniacz nieodwracający
1
2
3
Charakterystyki przejściowe Uwy=f(Uwe) oraz
KS=dUwy/dUwe przy temperaturach:
• 0ºC (zielona),
• 50ºC (czerwona),
• 100ºC (niebieska).
Przy Uwe=0 Uwy= 1.9706mV, zatem wejściowe
napięcie niezrównoważenia wynosi 19.608uV
Charakterystyki amplitudowoczęstotliwościowe i fazowo
częstotliwościowe.
Uwe=1mV.
Wzmocnienie: NG ≈1000.
Pasmo przenoszenia 3dB: ok.1kHz.
Zauważalna zmiana fazy przy 100Hz.
Wrysowano ch-ki rezystancji wejściowej
Rwe=d(Uwe)/d(Iwe).
1
2
Wzmacniacze operacyjne - podstawowe układy pracy
Wtórnik napięciowy
R1
R2
6
INOUT
IN
5
IN+
7
OUT
Przy R1 = ∝ wzmacniacz odwracający
pracuje jako wtórnik napięciowy.
R
Inwerter posiada rezystancję wejściową
o bardzo dużej wartości.
Wartość rezystora R powinna być bliska
wartości rezystancji wewnętrznej źródła
sygnału wejściowego.
INOUT
IN
IN+
OUT
Wzmacniacze operacyjne - podstawowe układy pracy
Wzmacniacz sumujący
R1
U
U
U 
U OUT = − R IN1 + IN 2 + ... + INn 
R2
Rn 
 R1
R
IN1
INR2
OUT
IN2
IN+
Ra
Rn
INn
Sumowanie 3 przebiegów
wejściowych
OUT
Rezystor Ra należy dobrać tak, aby jego
wartość była równa wartości równolegle
połączonych rezystorów R1, R2, ..., Rn.
Wzmacniacze operacyjne - podstawowe układy pracy
Wzmacniacz różnicowy (1)
U OUT
R1
R2
 R1 + R2  R4
R2


=
U IN 2 − U IN1

R1
 R3 + R4  R1
IN1
W większości przypadków stosuje się:
INOUT
R2 R4
=
R1 R3
OUT
IN+
R3
IN2
R4
Wówczas:
U OUT
R2
= (U IN 2 − U IN1 )
R1
Dla układów rzeczywistych należy dodatkowo uwzględnić m.in. wpływ nieidealnego
tłumienia sygnałów współbieżnych.
Wzmacniacze operacyjne - podstawowe układy pracy
Wzmacniacz różnicowy (2)
Najlepszą kompensację błędu wywołanego
wejściowymi prądami polaryzacji uzyskuje się dla:
R1
R2
IN1
R1R2
RR
= 3 4
R1 + R2 R3 + R4
Niedopasowanie wartości rezystancji ma zasadniczy
wpływ na wartość CMR wzmacniacza, gdyż:
INOUT
OUT
IN+
R3
R4
IN2
 R2 
1 + R 
1

CMRk= 20 log
 kR 


Gdzie kR oznacza niedopasowanie poszczególnych ilorazów rezystancji, w których
skład wchodzą także rezystancje źródeł obu sygnałów wejściowych.
Niedopasowanie rzędu 0,1% powoduje spadek CMR dla składowych stałych do wartości
ok. 66dB (!)
Impedancja wejściowa wzmacniacza różnicowego jest relatywnie niska i przyjmuje
różne wartości dla poszczególnych wejść: R1 dla wejścia IN1 oraz R3 + R4 dla wejścia IN1
Wzmacniacze operacyjne - podstawowe układy pracy
Wzmacniacz pomiarowy z dwoma wzmacniaczami operacyjnymi
R2
RG
Vref
R1
NG = 1 +
R2 2 R2
+
R1 RG
Wzmocnienie układu
można regulować
wartością rezystora RG.
U OUT
R2'
IN-
R1'
OUT
IN1
IN-
IN+
OUT
IN2
IN+
OP1
OP2
 R2 2 R2 
= (U IN 2 − U IN1 )1 + +
 + Vref
 R1 RG 
Układ charakteryzuje się dużą wartością impedancji wejściowej
Najczęściej:
R2 R2 '
=
R1 R1 '
Wartość CMR dla składowej stałej ograniczona jest dopasowaniem R2/R1 oraz R2’/R1’.
W przypadku niedopasowania dowolnego rezystora układu:
 wzmocnienie ×100 
CMR ≤ 20 log

 % niedopasowania 
OUT
Wzmacniacze operacyjne - podstawowe układy pracy
Wzmacniacz pomiarowy z dwoma wzmacniaczami operacyjnymi
R2
RG
Vref
Rezystory wzmacniaczy pomiarowych
poddawane są procesowi strojenia
laserowego. Dzięki temu początkowy błąd
wartości
(tolerancja)
20%
zostaje
zmniejszona do 0,01%.
R1
R2'
IN-
R1'
OUT
IN1
IN+
IN-
A
OUT
IN2
IN+
OP1
OP2
W przypadku zasilania układu wzmacniacza pomiarowego napięciem podwójnym,
wyprowadzenie Vref podłączone jest zwykle do masy. W trybie zasilania jednym
napięciem, Vref powinno zostać podłączone do niskoimpedancyjnego źródła napięcia
odniesienia o wartości równej połowie wartości napięcia zasilania.
Wzmocnienie napięciowe układu od Vref do punktu A jest równe R1/R2, natomiast
wzmocnienie od punktu A do wyjścia R2’/R1’. Wypadkowe wzmocnienie napięcia Vref
jest zatem równe jedności (przy założeniu idealnego dopasowania wartości
rezystorów).
Należy stosować źródło napięcia odniesienia o niskiej impedancji wyjściowej.
W przeciwnym wypadku znacznemu pogorszeniu ulegnie współczynnik CMR.
OUT
Wzmacniacze operacyjne - podstawowe układy pracy
Wzmacniacz pomiarowy z dwoma wzmacniaczami operacyjnymi
R2
RG
Vref
Wadą rozwiązania jest konieczność
uwzględnienia
wartości
wzmocnienia
układu przy wyznaczaniu dopuszczalnej
wartości napięcia wspólnego, ponieważ
wzmacniacz OP1 musi wzmocnić sygnał
podany na wejście IN1 (1+ R1/R2) razy.
R1
R2'
IN-
R1'
OUT
IN1
IN+
IN-
A
OUT
IN2
IN+
OP1
OP2
Jeżeli zatem R1>>R2 (mała wartość wzmocnienia układu), dla zbyt dużej wartości
napięcia wspólnego napięcie wyjściowe wzmacniacza OP1 będzie bliskie napięciu
nasycenia, uniemożliwiając przekazanie wzmocnionego sygnału różnicowego do
wzmacniacza OP2. Dla dużych wzmocnień R1<<R2, zapas napięcia na wyjściu
wzmacniacza OP1 (w punkcie A) jest relatywnie wyższy, umożliwiając pracę z wyższą
wartością napięcia wspólnego. W efekcie układ pracuje prawidłowo przy
wzmocnieniach większych od ok. 10.
Współczynnik CMR dla sygnałów przemiennych przyjmuje niskie wartości ze względu
na dodatkowe przesunięcie fazy pomiędzy wejściem IN1 a wyjściem wprowadzanym
przez wzmacniacz OP1. Dodatkowo obydwa wzmacniacze pracują z różnymi
wartościami wzmocnień określonych pętlami sprzężenia zwrotnego, a przez to z
różnymi szerokościami pasm przenoszonych częstotliwości.
Błędy wywołane nieidealnym tłumieniem sygnału wspólnego we wzmacniaczach OP1 i
OP2 odejmują się od siebie.
OUT
Wzmacniacze operacyjne - podstawowe układy pracy
Wzmacniacz pomiarowy z dwoma wzmacniaczami operacyjnymi
Download