WYTYCZNE W ZAKRESIE ORGANIZACJI STAŻY/PRAKTYK

advertisement
Wojewódzki Urząd Pracy
w Poznaniu
WYTYCZNE W ZAKRESIE ORGANIZACJI STAŻY/PRAKTYK
ZAWODOWYCH ORAZ SUBSYDIOWANEGO ZATRUDNIENIA
W RAMACH PODDZIAŁANIA 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających
bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”
PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
2007-2013
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Poznań, 7 marca 2011
1. WPROWADZENIE
Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013 w ramach Poddziałania 6.1.1, jedną z możliwych form aktywizacji
zawodowych osób pozostających bez zatrudnienia jest organizacja staży/praktyk
zawodowych oraz subsydiowanego zatrudnienia. W powyższych formach aktywizacji może
wziąć udział osoba spełniająca warunki dotyczące grupy docelowej w ramach Poddziałania
6.1.1, zawarte w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
oraz w Dokumentacji Konkursowej.
Staż/praktyka zawodowa oraz subsydiowane zatrudnienie mogą zostać zorganizowane
u pracodawcy, w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub u pełnoletniej osoby fizycznej,
zamieszkującej i prowadzącej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osobiście i na własny
rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej,
sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym
obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub
prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia
1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 50, poz. 291,
z późn. zm.).
Pod pojęciem stażu, rozumie się nabywanie przez osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym
osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy), umiejętności praktycznych
do wykonywania pracy, poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania
stosunku pracy z pracodawcą.
Pod pojęciem praktyki zawodowej rozumie się jedną z form praktycznej nauki zawodu
będącą:
integralną częścią szkolenia, której celem jest zastosowanie i pogłębianie
zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach
pracy, bądź:
zdobywaniem nowych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych poprzez
praktyczne wykonywanie zadań zawodowych na stanowisku pracy, według
ustalonego programu, uzgodnionego pomiędzy pracodawcą a osobą
odbywającą praktykę.
Pod pojęciem subsydiowanego zatrudnienia rozumie się udzielanie pomocy publicznej
zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008 oraz Rozporządzeniem Ministra
Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL
z 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. nr 239 p. 1598), obejmujące pomoc na zatrudnienie
pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników
niepełnosprawnych, a także pomoc na pokrycie dodatkowych kosztów zatrudnienia
pracowników niepełnosprawnych.
Instrument w postaci stażu/praktyk zawodowych, wprowadzony w ramach Poddziałania 6.1.1
PO KL, należy realizować na analogicznych zasadach, jak ma to miejsce w przypadku stażu,
o którym mowa w art. 53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity Dz. U. z 2008 nr 69, poz. 415 z późn. zm.).
W związku z powyższym we wniosku o dofinansowanie należy wyraźnie wskazać zbieżność
merytoryczną obu form wsparcia (tj. stażu/praktyki zawodowej oraz stażu w rozumieniu
zapisów art. 53 ww. ustawy).
1
W projektach z zakresu organizowania staży/praktyk zawodowych w ramach Poddziałania
6.1.1 przy rekrutacji Uczestników Projektu do projektu należy mieć na względzie określenie
grupy docelowej przedstawione w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL 2007-2013,
zgodnie z którym jedną z grup docelowych w ramach Poddziałania 6.1.1 są:
osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym osoby zarejestrowane jako
bezrobotne);
osoby w wieku 15-24 lata, osoby długotrwale bezrobotne;
osoby niepełnosprawne.
Do kategorii osób pozostających bez zatrudnienia należy zaliczyć osoby w wieku
produkcyjnym, niezatrudnione i niewykonujące innej pracy zarobkowej, zdolne i gotowe
do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy ( w tym również osoby
bierne zawodowo) oraz osoby zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne
lub poszukujące pracy zawarte w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy.
2. ZASADY ORGANIZOWANIA STAŻY/PRAKTYK ZAWODOWYCH
Istnieją trzy możliwości przygotowywania projektu z zakresu organizowania staży/praktyk
zawodowych.
Pierwsza możliwość to sytuacja, gdy Beneficjent (Projektodawca) składa projekt z zakresu
organizacji staży/praktyk zawodowych, przy czym jego rola polega na pośredniczeniu
pomiędzy osobą kierowaną na staż/praktykę zawodową a pracodawcą. Zadaniem Beneficjenta
(Projektodawcy) jest rekrutacja osób, które mają odbyć staż/praktykę oraz znalezienie
pracodawcy, u którego taki staż/praktykę będą mogły odbyć. W takiej sytuacji organizacja
stażu/praktyki wymaga podpisania umowy trójstronnej pomiędzy Beneficjentem
(Projektodawcą), osobą kierowaną na staż/praktykę oraz pracodawcą. Umowa taka powinna
zawierać co najmniej następujące elementy:
określenie stron umowy (dane osoby odbywającej staż/praktykę powinny
zawierać: imię i nazwisko, PESEL, datę urodzenia, adres);
określenie czasu stażu/praktyki zawodowej, (datę rozpoczęcia i zakończenia);
zakres stażu/praktyki zawodowej w postaci programu stażu/praktyki;
dane opiekuna osoby odbywającej staż/praktykę zawodową (imię i nazwisko,
zajmowane stanowisko, wykształcenie);
określenie obowiązków Beneficjenta (Projektodawcy);
określenie obowiązków osoby biorącej udział w stażu/praktyce;
określenie obowiązków pracodawcy.
Druga sytuacja może polegać na założeniu projektu przez Beneficjenta (Projektodawcę)
w partnerstwie z pracodawcą, u którego odbędzie się staż/praktyka. Z sytuacją tą możemy
mieć do czynienia w momencie, gdy na etapie składania projektu Beneficjent
(Projektodawca) wie już w jakim miejscu będzie organizowany staż/praktyka zawodowa.
Zaletą tej sytuacji jest możliwość ponoszenia części kosztów związanych z organizacją
stażu/praktyki zawodowej również przez partnera projektu.
Trzecia możliwość istnieje w sytuacji, gdy Beneficjent (Projektodawca) jest zarazem
pracodawcą organizującym staż/praktykę zawodową.
W sytuacji, gdy Beneficjent (Projektodawca) podpisuje umowę z osobą odbywającą
staż/praktykę. Umowa zawierać powinna co najmniej:
2
określenie stron umowy (dane osoby odbywającej staż/praktykę zawodową:
imię i nazwisko, PESEL, datę urodzenia, adres);
określenie czasu stażu/praktyki zawodowej (datę rozpoczęcia i zakończenia);
zakresu stażu/praktyki zawodowej w postaci programu stażu/praktyki;
dane opiekuna osoby odbywającej staż/praktykę zawodową (imię i nazwisko,
zajmowane stanowisko, wykształcenie);
określenie obowiązków Beneficjenta (Projektodawcy).1
3. WYNAGRODZENIE ZA STAŻ/PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ
Osobom uczestniczącym w stażu lub odbywającym praktyki zawodowe przysługuje
miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia,
obowiązująca na dzień składania wniosku o dofinansowanie projektu do Instytucji
Organizującej Konkurs (IOK). Minimalne wynagrodzenie ustalane jest według
Rozporządzenia Rady Ministrów wydawanego na podstawie Ustawy o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę z 10 października 2002 r. (Dz. U.nr 200 poz. 1679 z późn zm.).
Stypendium jest przyznawane na okres od dnia rozpoczęcia, do dnia zakończenia lub
zaprzestania uczestnictwa Uczestnika projektu w stażu/praktyce zawodowej.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.) osoby
pobierające stypendium w okresie odbywania stażu lub praktyki zawodowej, na które zostały
skierowane przez inne niż powiatowy urząd pracy podmioty kierujące obowiązkowo
podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu.
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne tych osób stanowi kwota
wypłacanego świadczenia mającego charakter stypendium, bez względu na jego nazwę, jeżeli
z zawartej umowy na realizację szkolenia lub stażu wynika prawo tej osoby do uzyskiwania
świadczenia otrzymywanego z tytułu uczestnictwa w jednej z powyższych form aktywizacji
zawodowej (art. 18 ust. 4 pkt 8 ww. ustawy).
Ponadto, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 136 i 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn.
zm.) zwolnione z poboru podatku dochodowego są płatności na realizację projektów w
ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku
Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców oraz
środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach
programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
W odniesieniu do kwestii dotyczącej wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne
uczestników projektów realizowanych w ramach PO KL zgodnie z art. 83 ust. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych w przypadku nieobliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
przez płatnika, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.) od
przychodów stanowiących podstawę wymiaru składki innych niż określone w ust. 2 tego
1
Przykładowa umowa o odbywanie stażu/praktyki zawodowej znajduje się w Załącznikach
3
artykułu, składkę na ubezpieczenie zdrowotne obliczoną za poszczególne miesiące obniża się
do wysokości 0,00 zł. Zatem, z uwagi na fakt nie pobierania zaliczek na podatek dochodowy
od świadczeń wypłacanych uczestnikom projektów PO KL istnieje podstawa do naliczania
składki zdrowotnej, przy czym sama składka zdrowotna będzie wynosiła 0,00 zł.
Równocześnie płatnik powinien ująć składki w wysokości 0,00 zł w deklaracji DRA.
4. OBOWIĄZKI
ZAWODOWĄ
PRACODAWCY
ORGANIZUJĄCEGO
STAŻ/PRAKTYKĘ
zapewnienie odpowiedniego stanowiska pracy, warsztatów, pomieszczeń,
urządzeń i materiałów, zgodnie z programem stażu/praktyki zawodowej;
zapoznanie osób odbywających staż/praktykę zawodową z regulaminem pracy,
z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy, z przepisami
przeciwpożarowymi oraz o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej;
sprawowanie nadzoru na odbywaniem stażu/praktyki zawodowej poprzez
wyznaczenie opiekuna stażu/praktyk;
wydanie zaświadczenia o odbyciu stażu/praktyki zawodowej zawierającego
co najmniej (dane osoby odbywającej staż/praktykę zawodową: imię
i nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres); dane opiekuna osoby odbywającej
staż/praktykę zawodową ( w tym imię i nazwisko, zajmowane stanowisko,
wykształcenie); datę rozpoczęcia i zakończenia stażu/praktyki zawodowej;
opis kwalifikacji lub umiejętności zawodowych pozyskanych w trakcie
stażu/praktyki zawodowej.
5. OBOWIĄZKI BENEFICJENTA (PROJEKTODAWCY)
opracowanie, w porozumieniu z pracodawcą, programu stażu/praktyki
zawodowej i zapoznanie z nim osób biorących w niej udział;
zapoznanie osób odbywających staż/praktykę zawodową z ich obowiązkami
oraz uprawnieniami;
sprawowanie nadzoru nad organizacją stażu/praktyki zawodowej;
ubezpieczenie osób biorących udział w stażu/praktyce zawodowej
od następstw nieszczęśliwych wypadków;
pokrywanie kosztów przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia, opieki nad
osobami zależnymi oraz stypendium za odbywany staż/praktykę;
zapewnienie odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej
oraz środków higieny osobistej niezbędnych na danym stanowisku;
opłacenie badań lekarskich, w tym jeżeli jest to konieczne specjalistycznych
badań psychologicznych i lekarskich, jeżeli wymaga tego specyfika pracy
wykonywanej podczas odbywania stażu/praktyki zawodowej.
6. OBOWIĄZKI OSOBY ODBYWAJĄCEJ STAŻ/PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ
Do obowiązków osoby odbywającej praktykę zawodową należy:
przestrzeganie ustalonego przez pracodawcę rozkładu czasu pracy;
4
sumienne i staranne wykonywanie zadań objętych programem stażu/praktyki
zawodowej oraz stosowanie się do poleceń pracodawcy i opiekuna, o ile nie
są sprzeczne z prawem;
przestrzeganie przepisów i zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych
w zakładzie pracy, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej,
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.
7. CZAS TRWANIA STAŻU/PRAKTYKI ZAWODOWEJ
Okres trwania stażu nie może być krótszy niż 3 miesiące i dłuższy niż 12 miesięcy.
Dla obliczenia terminów należy stosować przepisy Kodeksu cywilnego Księga I, Tytuł V, art.
112-114.
Okres trwania praktyki zawodowej nie może być krótszy niż 3 miesiące i dłuższy niż
6 miesięcy. Dla obliczenia terminów należy stosować przepisy Kodeksu cywilnego Księga I,
Tytuł V, art. 112-114.
Dobowy wymiar stażu/praktyki zawodowej nie może przekroczyć 8 godzin. Staż/praktyka
zawodowa odbywane w zakładach pracy działających w systemie zmianowym, nie mogą
odbywać się podczas zmiany nocnej. Staż/praktyka zawodowa może odbywać się
od poniedziałku do piątku.
Osobie odbywającej staż/praktykę przysługują 2 dni wolne za każde 30 dni kalendarzowych
odbytego stażu/praktyki zawodowej. Dni wolne udziela się na pisemny wniosek odbywającej
staż/praktykę. Za dni wolne przysługuje stypendium.
Beneficjent może pozbawić Uczestnika Projektu możliwości kontynuowania stażu/praktyki
zawodowej w przypadku:
nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia pracy;
naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy.
W przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby, osobie odbywającej staż/praktykę
zawodową przysługuje wynagrodzenie zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy oraz Ustawy z dnia
25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 nr 77, poz. 512 z późn. zm.).
8. ZAKRES PROGRAMU STAŻU/PRAKTYKI ZAWODOWEJ
Staż/praktyka zawodowa powinny odbywać się na podstawie programu stażu/praktyki
zawodowej, który jest załącznikiem do umowy. Przy ustalaniu programu powinny być
uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz
dotychczasowe kwalifikacje zawodowe osoby, która ma staż/praktykę odbywać.
Program powinien określać:
nazwę zawodu lub specjalności, której program dotyczy;
zakres zadań wykonywanych przez osobę biorącą udział w stażu/praktyce
zawodowej;
rodzaj kwalifikacji lub umiejętności zawodowych;
sposób potwierdzania nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych;
opiekuna osoby objętej programem stażu/praktyki zawodowej.
5
9. WARUNKI REALIZACJI SUBSYDIOWANEGO ZATRUDNIENIA
W związku z aktualizacją zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 zatwierdzonego przez Instytucję Zarządzającą PO
KL z dnia 1 czerwca 2010 r., w ramach 4 typu projektów wprowadzono formę wsparcia
subsydiowanie zatrudnienia Uczestnika Projektu. Wsparcie to podlega zasadom dotyczącym
udzielania pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia, zgodnie z odpowiednimi
zapisami Zasad udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki z dnia 8 lipca 2009 r. oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15
grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL.
Pomoc na subsydiowane zatrudnienie pracowników znajdujących się w szczególnie
niekorzystnej sytuacji (jak również na subsydiowane zatrudnienie osób niepełnosprawnych)
może zostać udzielona w sytuacji, gdy utworzone miejsce pracy, na które zostanie
zatrudniony pracownik, stanowi wzrost netto liczby pracowników u danego beneficjenta
pomocy, w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy, a w przypadku gdy utworzone
miejsce pracy nie stanowi wzrostu netto liczby pracowników u danego beneficjenta pomocy,
stanowisko lub stanowiska, zostały zwolnione w następstwie rozwiązania stosunku pracy
przez pracownika, zmniejszenia wymiaru czasu pracy z inicjatywy pracownika, przejścia
na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rozwiązania stosunku pracy
w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych.
Pracownicy znajdujący się w szczególnie niekorzystnej sytuacji są uprawnieni
do nieprzerwanego zatrudnienia przez okres co najmniej 12 miesięcy, zaś pracownicy
znajdujący się w bardzo niekorzystnej sytuacji są uprawnieni do nieprzerwanego zatrudnienia
przez okres co najmniej 24 miesięcy, a umowa o pracę może zostać rozwiązana tylko
w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych.
Maksymalna intensywność pomocy liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto
do wydatków kwalifikowalnych w przypadku pomocy na subsydiowanie zatrudnienia
pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników
znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji wynosi 50 %. W przypadku pomocy
na subsydiowanie zatrudnienia pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej
sytuacji oraz pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji, wkład prywatny
beneficjenta pomocy w kosztach zatrudnienia powinien wynosić co najmniej 50 %.
Pracownicy niepełnosprawni będą uprawnieni do nieprzerwanego zatrudnienia przez okres
co najmniej 12 miesięcy lub też przez inny okres wynikający ze zbiorowych układów pracy,
a umowa o pracę może zostać rozwiązana tylko w przypadku naruszenia przez pracownika
niepełnosprawnego obowiązków pracowniczych.
Maksymalna intensywność pomocy liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto
do wydatków kwalifikowalnych w przypadku pomocy na subsydiowanie zatrudnienia
pracowników niepełnosprawnych wynosi 75 %.
Pomoc przeznaczona na subsydiowanie zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych może
być udzielana łącznie z inną pomocą publiczną lub pomocą de minimis, niezależnie od jej
formy i źródła, w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych na subsydiowanie
6
zatrudnienia, jeżeli łączna intensywność pomocy nie przekroczy 100% kosztów
wynagrodzenia i opłaconych od wynagrodzeń obowiązkowych składek na ubezpieczenia
społeczne w okresie, w którym są zatrudnieni pracownicy niepełnosprawni.
W przypadku wystąpienia w projekcie form wsparcia objętych zasadami pomocy publicznej
(Beneficjent) Projektodawca zobowiązany jest każdorazowo wskazać w budżecie
szczegółowym projektu wszystkie wydatki objęte pomocą publiczną, niezależnie od faktu,
czy sam jest beneficjentem pomocy, czy też występuje w roli podmiotu, który udziela pomocy
na rzecz innych beneficjentów.
Obowiązek ten dotyczy wskazania w budżecie wszystkich wydatków, które zawierają
elementy pomocy publicznej, nie zaś wykazania wysokości pomocy publicznej, która zostanie
udzielona na rzecz tego beneficjenta.
Powyższa zasada dotyczy również form wsparcia objętych regułami pomocy de minimis.
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.,
jednym z warunków przyznania pomocy publicznej jest wystąpienie efektu zachęty, który
gwarantuje, że bez udzielonej pomocy publicznej dany projekt nie zostałby zrealizowany
w przewidzianej formie lub zakresie.
Uznaje się, że w przypadku pomocy na subsydiowanie zatrudnienia pracowników
znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych
udzielona pomoc wywołuje efekt zachęty, jeżeli prowadzi ona do zwiększenia liczby netto
zatrudnionych pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub
pracowników niepełnosprawnych. Z kolei pomoc na pokrycie dodatkowych kosztów
zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych wywołuje efekt zachęty jeżeli wydatki
kwalifikowalne poniesione przez beneficjenta pomocy przekraczają koszty jakie musiałby
ponieść beneficjent pomocy w przypadku zatrudnienia pracowników w pełni sprawnych.
Podmiot udzielający pomocy publicznej ma obowiązek weryfikacji spełnienia warunków
efektu zachęty na podstawie informacji zawartych we wniosku o przyznanie pomocy.
SŁOWNIK TERMINOLOGICZNY
Beneficjent
Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność
prawną, realizująca projekty finansowane z budżetu państwa lub ze
źródeł zagranicznych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu;
Uczestnik
Projektu (UP)
Osoba fizyczna do której adresowane są działania realizowane w
projekcie (np. zajęcia reintegracji zawodowej);
Instytucja
Organizująca
Konkurs (IOK)
Kwota
minimalnego
wynagrodzenia
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu – Instytucja Pośrednicząca dla
komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
Kwota określona aktem wykonawczym na podstawie art. 2 ustawy o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U.nr 200 poz. 1679 z późn
zm.);
7
Opiekun
uczestnika
projektu
Osoba
nieposiadająca
doświadczenia
zawodowego
Pracodawca
Osoba wyznaczona przez pracodawcę, odpowiedzialna za prawidłową
realizację formy wsparcia w jakiej bierze udział uczestnik projektu;
Pracownik
Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę,
powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę;
właściciel pełniący funkcje kierownicze; wspólnik, w tym partner
prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z
niego korzyści finansowe;
Pracownik
niepełnosprawny
Osoba, o której mowa w art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 nr 14, poz. 92);
Pracownik
znajdujący sie w
szczególnie
niekorzystnej
sytuacji
Osoba, która spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:
- pozostawała bez zatrudnienia w okresie ostatnich 6 miesięcy,
- nie posiada wykształcenia średniego lub zasadniczego zawodowego,
zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Edukacji
(ISCED), na poziomie ISCED 3,
- najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu
ukończyła 50. rok życia,
- jest osobą dorosłą samotnie wychowującą dzieci, będącą panną,
kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w
stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych
przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej
małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę
pozbawienia wolności, lub samotnie mającą na utrzymaniu osobę
zależną,
- pracuje w sektorze lub zawodzie, w których różnica w poziomie
zatrudnienia kobiet i mężczyzn jest co najmniej o 25 % wyższa niż
przeciętna różnica w poziomie zatrudnienia kobiet i mężczyzn we
wszystkich sektorach gospodarki narodowej w Rzeczypospolitej
Polskiej, oraz należy do grupy będącej w mniejszości w danej branży lub
zawodzie,
- jest członkiem mniejszości narodowej lub etnicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i
etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. nr 17, poz. 141 i Nr 62,
poz.550 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 157, poz.1241), który w celu
zwiększenia szans na uzyskanie dostępu do stałego zatrudnienia musi
poprawić znajomość języka, uzupełnić szkolenia zawodowe lub
zwiększyć doświadczenie zawodowe;
Pracownik
Osoba która pozostawała bez zatrudnienia przez okres co najmniej 24
Osoba, która nie była zatrudniona na podstawie umowy o pracę, nie
prowadziła działalności gospodarczej oraz nie wykonywała innej pracy
zarobkowej;
Jednostka organizacyjna (również nie posiadająca osobowości prawnej),
a także osoba fizyczna, która zatrudnia pracowników;
8
znajdujący się w
bardzo
niekorzystnej
sytuacji
Projekt
miesięcy poprzedzających zatrudnienie;
Staż
Nabywanie przez osobę nieposiadającą doświadczenia zawodowego
umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie
zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą;
Stypendium
Kwota wypłacana osobie odbywającej staż/praktykę zawodową
/kurs/szkolenie;
Subsydiowane
zatrudnienie
Forma wsparcia polegająca na refundowaniu przedsiębiorcy części
kosztów nowopowstałych miejsc pracy zgodnie z rozporządzeniem
Komisji (WE) nr 800/2008 obejmująca pomoc na subsydiowanie
zatrudnienia pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej
sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych, a także pomoc na
pokrycie dodatkowych kosztów zatrudnienia pracowników
niepełnosprawnych;
Uczestnik
projektu
Osoba fizyczna, w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 lata), biorąca
udział w projekcie realizowanym przez beneficjenta w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, spełniająca warunki określone
dla grupy docelowej tego Poddziałania zapisane w Szczegółowym
Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 –
2013;
Przedsięwzięcie realizowane przez beneficjenta na podstawie umowy
o dofinansowanie zawartej z Instytucją Pośredniczącą – Wojewódzkim
Urzędem Pracy w Poznaniu, obejmujące realizacje programów
aktywizacji zawodowej określonych dla Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki;
Załączniki:
1. Umowa o odbywanie stażu/praktyki zawodowej
2. Załącznik nr 1 do umowy – program stażu/zajęć reintegracji zawodowej
3. Załącznik nr 2 do umowy – opinia o Uczestniku Projektu, dot. odbytego stażu/zajęć
reintegracji zawodowej u pracodawcy
4. Załącznik nr 3 do umowy – sprawozdanie z przebiegu stażu/zajęć reintegracji zawodowej
9
Załączniki
1.Umowa o odbywanie stażu/praktyki zawodowej
UMOWA NR
O ODBYWANIE STAŻU/PRAKTYKI ZAWODOWEJ
Zawarta
w
dniu
……….………….........
pomiędzy………………………………………..
przez…………………………………..,
zwanym
roku
reprezentowanym
dalej
„Beneficjentem”,
a…………………………………………….zwanym dalej „Pracodawcą”, o następującej
treści:
§1
1. Pracodawca zorganizuje staż/praktykę zawodową dla 1-ej osoby pozostającej bez
zatrudnienia ( w tym osoby zarejestrowanej jako bezrobotna lub poszukująca pracy),
zwaną Uczestnikiem Projektu, skierowanej przez………………….., bez nawiązywania
stosunku pracy, na następującym stanowisku lub w zawodzie:
L.P.
IMIĘ I
DATA UR.
PESEL
ADRES
STANOWISK
O NA STAŻU
NAZWISKO
2. Okres odbywania stażu/praktyki zawodowej zostaje ustalony: od
…………...
do
…………… według programu, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy.
§2
Program stażu/praktyki zawodowej, zawierający harmonogram praktycznego wykonywania
przez Uczestnika Projektu na stanowisku lub w zawodzie czynności lub zadań, wspólnie
opracowany przez strony niniejszej umowy, stanowi integralną część tej umowy.
10
§3
W celu wykonania umowy Beneficjent zobowiązany jest do:
a) przed podjęciem przez Uczestnika Projektu stażu/praktyki zawodowej, skierować go na
badania lekarskie w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do odbywania stażu,
b) zapoznania Uczestnika Projektu z programem stażu/praktyki zawodowej,
c) poinformowania Uczestnika Projektu o obowiązkach: sumiennego i starannego
wykonywania czynności i zadań objętych programem stażu, stosowania się do poleceń
pracodawcy i upoważnionych przez niego osób, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami
prawa, przestrzegania ustalonego czasu odbywania stażu oraz regulaminu pracy
i porządku obowiązującego w zakładzie pracy, przestrzegania przepisów oraz zasad bhp,
a także przepisów przeciwpożarowych, dbania o dobro zakładu pracy oraz zachowania
w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Pracodawcę na szkodę,
przestrzegania w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego,
d) wydania skierowania Uczestnika Projektu do odbycia stażu/praktyki zawodowej,
e) wydania ''Sprawozdania z odbywania stażu/praktyki zawodowej'' oraz przyjmowania tej
karty po zakończeniu stażu/praktyki zawodowej2,
f) wypłaty stypendium Uczestnikowi Projektu odbywającemu staż/praktykę zawodową
w wysokości w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia,
obowiązującej na dzień składania wniosku o dofinansowanie projektu do Instytucji
Organizującej Konkurs (IOK), w całym okresie odbywania stażu/praktyki zawodowej tj.
do dnia ………………..
g) ustalenia i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz na ubezpieczenie
emerytalne, rentowe i wypadkowe za każdego Uczestnika Projektu odbywającego
staż/praktykę zawodową i pobierającego stypendium,
h) wydania Uczestnikowi Projektu zaświadczenia o odbyciu stażu/praktyki zawodowej,
i) na wniosek Pracodawcy, lub po zasięgnięciu jego opinii, pozbawienia Uczestnika
Projektu możliwości kontynuowania stażu/praktyki zawodowej w przypadkach:
(1) opuszczenia z przyczyn nie usprawiedliwionych więcej niż jednego dnia
stażu/praktyki zawodowej,
2
Wzór Sprawozdania z przebiegu stażu/praktyki zawodowej znajduje się w Załączniku nr 3
11
(2) naruszenia
podstawowych
obowiązków
określonych
w
regulaminie
pracy,
a w szczególności zakłócenia porządku, stawienia się na staż w stanie wskazującym na
spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania
alkoholu w miejscu odbywania stażu/praktyki zawodowej.
§4
Pracodawca zobowiązuje się do:
a) przyjęcia na staż/praktykę zawodową kierowanych przez Beneficjenta Uczestnika
Projektu oraz potwierdzenia przyjęcia, w ciągu 3 dni na obowiązującym formularzu
skierowania,
b) zapewnienia Uczestnikom Projektu warunków do wykonywania czynności i zadań,
w wymiarze czasu pracy, obowiązującym pracownika na danym stanowisku lub
zawodzie, zgodnie z ustalonym programem stażu/praktyki zawodowej, w celu nabycia
przez Uczestników Projektu umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy po
zakończeniu stażu/praktyki zawodowej,
c) zaznajomienia Uczestników Projektu z obowiązkami i uprawnieniami,
d) zapewnienia
profilaktycznej
ochrony
zdrowia
w
zakresie
przewidzianym
dla
pracowników, w tym w razie potrzeby opłacenia badania specjalistycznego niezbędnego
dla uzyskania książeczki zdrowia wydawanej przez Wojewódzką Stację Sanitarno –
Epidemiologiczną,
e) przeszkolenia na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bhp, przepisów
przeciwpożarowych oraz zapoznania z obowiązującym regulaminem pracy,
f) bezzwłocznego, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, informowania Beneficjenta o
przypadkach przerwania przez Uczestnika Projektu odbywania stażu/praktyki zawodowej
oraz innych, istotnych dla realizacji stażu/praktyki zawodowej zdarzeniach,
g) przedkładania do Beneficjenta listy obecności Uczestników Projektu odbywających
staż/praktykę zawodową, nie później niż do 5-go dnia każdego miesiąca,
h) poświadczenia w karcie stażu/praktyk zawodowych okresów i rodzaju wykonywanych
czynności lub zadań na stanowisku pracy lub w zawodzie,
i) nie powierzania w okresie odbywania stażu/praktyk zawodowych Uczestnikom Projektu
w ciąży, czynności lub zadań w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia oraz
w porze nocnej,
12
j) wydania opinii Uczestnikom Projektu, zawierającej informacje o zadaniach
realizowanych przez nich oraz o kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych
pozyskanych w trakcie stażu/praktyki zawodowej3,
k) udzielenia dni wolnych, na wniosek Uczestnika Projektu, w wymiarze 2 dni za każde
30 dni kalendarzowych odbywania stażu/praktyki zawodowej. Za dni wolne
przysługuje stypendium.
l) zapewnienia nadzoru i opieki nad odbywaniem stażu/praktyki zawodowej przez
Uczestnika Projektu i w tym celu wyznacza opiekuna:
WYZNACZONY OPIEKUN:
…………………………………………………….
§5
Uczestnicy Projektu skierowani na staż/przygotowanie zawodowe powinni wykonywać
czynności lub zadania w wymiarze czasu pracy, obowiązującym pracownika zatrudnionego
na danym stanowisku lub w zawodzie.
§6
Beneficjent zastrzega sobie prawo kontroli zakładu pracy w zakresie prawidłowości
wykonania niniejszej umowy.
§7
1. W przypadku niezrealizowania przez Pracodawcę warunków odbycia stażu/praktyk
zawodowych i złożenia przez Uczestnika Projektu - wniosku, określonego w §8 ust. 1
Rozporządzenia, o którym mowa w §11 niniejszej umowy, Beneficjent może rozwiązać
umowę, ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim wysłuchaniu Pracodawcy.
2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w §4 lit. „f” niniejszej umowy,
Beneficjent może, na wniosek Pracodawcy lub z urzędu, pozbawić Uczestnika Projektu
możliwości kontynuowania stażu/praktyki zawodowej. Beneficjent wydaje w tym celu
stosowną decyzję administracyjną, a niniejsza umowa ulega wcześniejszemu rozwiązaniu.
3
Wzór opinii znajduje się w załączniku nr 2
13
3. Oprócz przypadków występujących w ust. 1 i 2, Beneficjent dopuszcza możliwość
wcześniejszego rozwiązania niniejszej umowy, na mocy porozumienia stron.
§8
Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej (pod rygorem nieważności)
stanowiącej aneks do umowy.
§9
Ewentualne spory, mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, podlegają
rozstrzygnięciu sądu powszechnego, właściwego dla siedziby Beneficjenta.
§10
W zakresie niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy:
1. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(tekst jednolity: Dz. U. Nr 99, poz.1001 z 2004r. ze zmianami.
2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 24 sierpnia 2004r.. w sprawie
szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu
pracy (Dz. U. Nr 185 poz. 1912 z 2004r.)
§11
W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
.................................................
podpis Beneficjenta
............................................
podpis Pracodawcy
14
2. Załącznik nr 1 do umowy – program stażu/zajęć reintegracji zawodowej
Załącznik nr 1 do umowy
PROGRAM STAŻU/PRAKTYKI ZAWODOWEJ
Nazwa zawodu lub specjalności, której program dotyczy, zgodnie ze strukturą klasyfikacji
zawodów i specjalności (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004r.
w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej
stosowania – Dz. U. Nr 265 poz. 2644):
…………………………………………………………………………………………………
Nazwa komórki organizacyjnej i stanowiska pracy oraz zakres zadań wykonywanych
przez osobę skierowaną do odbycia stażu/praktyki zawodowej.
Dane opiekuna osoby objętej programem stażu/praktyki zawodowej:
a) imię i nazwisko:…………………………………………………………………………
b) stanowisko:………………………………………………………………………………
c) poziom i kierunek wykształcenia:………………………………………………………
..………………………………
(podpis i pieczątka firmowa Pracodawcy)
15
3. Załącznik nr 2 do umowy – opinia o Uczestniku Projektu, dot. odbytego stażu/zajęć
reintegracji zawodowej u pracodawcy
Załącznik nr 2 do umowy
……………………., dn. ……………………
(miejscowość)
OPINIA O
UCZESTNIKU PROJEKTU,
DOT. ODBYTEGO STAŻU/PRAKTYKI ZAWODOWEJ U
PRACODAWCY
Pan(i) ………………………………………………….….., ur. ………………….,
zam.
……………………………………………….…………………………..,
odbywał(a)
staż/praktykę zawodową w ………………………………………………………………… w
………………………. . od … ……………………….……. do ……………..……………….,
zgodnie z umową nr -……………………………..…, z dnia ………………….
Do obowiązków Pana(i) …………………….…………. należało:
-
………………………………………..
-
………………………………………..
-
………………………………………..
-
………………………………………..
W trakcie stażu/praktyki zawodowej Pani/Pan …………………………………………………
nabył następujące umiejętności praktyczne, o charakterze zawodowym:
-
………………………………………..
-
………………………………………..
-
………………………………………..
-
………………………………………..
-
………………………………………..
Pan(i) …………………………………………………………………………………
(dobrze, źle, wzorowo, sumiennie, itp….)
wywiązywała się z powierzonych zadań.
….…………………………….
Podpis i pieczątka Pracodawcy
16
4. Załącznik nr 3 do umowy – sprawozdanie z przebiegu stażu/zajęć reintegracji
zawodowej
Załącznik nr 3 do umowy
SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU STAŻU/PRAKTYKI
ZAWODOWEJ
Pani/a : …………………………………………………………………………………...
nr skierowania
……../……../……/2011 z dnia ……………..
nr umowy z pracodawcą
……../……../……/2011 z dnia ……………..
OKRES STAŻU/PRAKTYKI
RODZAJ WYKONYWANYCH
ZAWODOWEJ
Od
do
ZAJĘĆ, CZYNNOŚCI
.....................................................................................................
.......................... ..........................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.......................... ..........................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.......................... ..........................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.......................... ..........................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.......................... ..........................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
17
OKRES STAŻU/PRAKTYKI
RODZAJ WYKONYWANIYCH
ZAWODOWEJ
Od
ZAJĘĆ, CZYNNOŚCI
do
.....................................................................................................
.......................... ..........................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.......................... ..........................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.......................... ..........................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.......................... ..........................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
……………………...
(data otrzymania karty)
................................................................
(podpis i imienna pieczątka osoby sprawującej nadzór nad
odbywaniem stażu/praktyki zawodowej)
........................................................
(podpis Uczestnika Projektu)
DATA ZWROTU SPRAWOZDANIA DO BENEFICJENTA..................... 20..... r.
...........................................................
(podpis i imienna pieczątka Beneficjenta)
....................................................................
(podpis i imienna pieczątka pracodawcy –
upoważnionej osoby)
18
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards