Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

advertisement
Załącznik nr 3 do Umowy
Minister Sprawiedliwości
Upoważnienie nr: BO-113-
Warszawa,
r.
/13/1
UPOWAŻNIENIE Nr
Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
Minister Sprawiedliwości
(nazwa Administratora Danych)
U P O W A Ż N I A
Pana/Panią …………
(imię i nazwisko)
…………..
(PESEL)
pracownika
(nazwa komórki organizacyjnej MS/nazwa podmiotu zewnętrznego)
do przetwarzania danych osobowych gromadzonych w zbiorze:
Zbiór osób biorących udział w projekcie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Kształcenie zawodowe
nieletnich przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich”
(nazwa zbioru/podzbioru)
w zakresie:
niezbędnym do przeprowadzenia kursów/szkoleń zgodnie z umową
nr ………………….. z dnia ………………………...
(opis zakresu upoważnienia)
Upoważnienie obowiązuje od dnia
……………………
na czas realizacji umowy
......................................................
pieczęć i podpis Administratora danych
Oświadczenie
Ja niżej podpisana oświadczam, że znana jest mi treść ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych oraz sposobów ich
zabezpieczenia.
Potwierdzam fakt odebrania upoważnienia, zapoznania się z jego treścią i stosowania.
…………………………………………………………………………….
data i podpis osoby upoważnionej
……………………………….………………………………………….
(składającej oświadczenie)
data i podpis osoby przyjmującej oświadczenie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Download