Wniosek o wydanie informacji starosty

advertisement
Nazwa i adres pracodawcy
……….……………….., dnia……………
……………………………….
……………………………….
……………………………….
Powiatowy Urząd Pracy
we Włocławku
WNIOSEK
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2015 r.
w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. z 2015 r. poz. 543 ze zm.),
w związku z ubieganiem się o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie § 5 ww. rozporządzenia:
Wnoszę o przygotowanie informacji starosty o sytuacji na lokalnym rynku pracy na temat
możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na stanowisku …………………….……………
……………………………………………………...……………………………………………
Adres miejsca wykonywania pracy / teren całej Polski /*:
…………………...………………………………………………………………………………
Zgoda podmiotu powierzającego wykonywanie pracy na skierowanie do niego kandydatów
Tak/Nie /*
………………………………………
(Podpis osoby upoważnionej)
Proszę o:
• pozostawienie opinii do odebrania osobistego (właściciel lub osoba upoważniona)/*
• wysłanie opinii na adres pracodawcy/*
/* niewłaściwe skreślić
Integralna częścią wniosku jest druk zgłoszenia krajowej oferty pracy.
INFORMACJA
Zezwolenie na pracę jest wymagane m.in. jeżeli cudzoziemiec wykonuje pracę na terytorium RP na podstawie
umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania lub oddział, zakład lub inna forma
zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium RP.
Zezwolenie wydawane jest przez wojewodę.
Wojewoda wydaje zezwolenie bez konieczności uzyskania informacji starosty, jeżeli:
 zawód, w którym cudzoziemiec ma wykonywać pracę lub rodzaj pracy, która ma być mu powierzona
znajduje się w wykazie zawodów i rodzajów pracy określonym przez wojewodę właściwego ze względu na
główne miejsce wykonywania pracy;
 wydaje przedłużenie zezwolenia na pracę dla tego samego cudzoziemca i na tym samym stanowisku.
Wojewoda wydaje zezwolenie, jeżeli:
 wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem nie będzie niższa od
wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym
stanowisku;
 podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołączył do wniosku o wydanie zezwolenia na
pracę informację starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez
cudzoziemca, w przypadku gdy specyfikacja pracy wykonywanej przez cudzoziemca nie pozwala na wskazanie
głównego miejsca jej wykonywania, informację wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

starosta informuje o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu
o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla
pracodawcy.
Informację starosta wydaje w terminie:
 nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oferty pracy w powiatowym urzędzie pracy, jeżeli z analizy
rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy nie wynika, że istnieje możliwość zorganizowania rekrutacji,
 nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia oferty pracy w przypadku organizowania rekrutacji wśród
bezrobotnych i poszukujących pracy.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.
z 2015 r. poz. 543 ze zm.)
Jeżeli warunkiem wydania przez wojewodę zezwolenia jest uzyskanie przez podmiot powierzający
wykonywanie pracy cudzoziemcowi informacji, starosta:
 przyjmuje od podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi ofertę pracy;
 niezwłocznie sprawdza, czy wśród osób zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy są kandydaci
spełniający wymagania określone w ofercie pracy;
 informuje podmiot składający ofertę o liczbie kandydatów spełniających wymagania określone
w ofercie pracy;
 kieruje kandydatów spełniających wymagania określone w ofercie pracy do podmiotu składającego ofertę;
 dokonuje analizy wysokości proponowanego wynagrodzenia w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia
w takim samym lub porównywalnym zawodzie lub rodzaju pracy;
 w ww. terminach wydaje podmiotowi powierzającemu wykonywanie pracy cudzoziemcowi informację
zawierającą dane o możliwości realizacji oferty pracy w oparciu o zarejestrowanych bezrobotnych
i poszukujących pracy, w tym o rekrutacji, jeżeli była organizowana, ocenę adekwatności wskazanych
wymagań w stosunku do stanowiska lub rodzaju oferowanej pracy oraz ocenę proponowanej wysokości
wynagrodzenia w stosunku do poziomu wynagrodzeń dla porównywalnych zawodów lub rodzajów pracy na
lokalnym rynku pracy.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie
wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz.U. 2009 nr 16 poz. 84 ze zm.)
Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku, ul. Kapitulna 24, CAZ stanowisko 16
Telefon: 54 234 00 89 / 90 w. 42
Dni i godziny pracy PUP
Poniedziałek, środa, czwartek w godzinach: 7.30-15.30
Wtorek – 7.30-16.00
Piątek – 7.30-15.00
Download