01.09.2015 r. - Regionalny Program Operacyjny Województwa

advertisement
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY KONKURSU
O NR RPPD.02.01.00-IP.01-20-002/15
ogłoszonego w ramach Działania 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób
pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej
polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy RPOWP na lata 2014-2020.
Instytucja Pośrednicząca informuje, iż wprowadzono następujące zmiany w Regulaminie
konkursu:
1. Wpisano pełną nazwę programu na stronie 1, tj. dotychczasowa nazwa: „PROGRAM
OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO na lata 2014-2020” otrzymuje
brzmienie: „REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA
PODLASKIEGO na lata 2014-2020”.
2. Uaktualniono termin weryfikacji braków formalnych oraz oczywistych pomyłek
we wniosku - strona 8: dotychczasowy zapis: „- weryfikacja, czy są braki formalne
lub oczywiste pomyłki we wniosku – nie później niż 14 dni od daty złożenia wniosku,
tj. od 11 września do 25 września 2015 r.,” otrzymuje brzmienie: „- weryfikacja, czy
są braki formalne lub oczywiste pomyłki we wniosku – nie później niż 14 dni od daty
złożenia wniosku, tj. od 31 sierpnia do 25 września 2015 r.,”.
3. Treść wskaźników rezultatu dostosowano do ich brzmienia w GWA EFS w ramach
SOWA RPOWP - strona 14: dotychczasowe brzmienie wskaźników rezultatu:
Wskaźniki rezultatu
Liczba pracujących po opuszczeniu programu
(łącznie z pracującymi na własny rachunek)
(CI)
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje
po opuszczeniu programu (CI), w tym liczba
osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale
bezrobotnymi)
objętych
wsparciem
w programie (jeśli dotyczy)
Jednostka miary
osoby
osoby
otrzymuje brzmienie:
Wskaźniki rezultatu
Liczba
osób
pracujących,
łącznie
z prowadzącymi działalność na własny
rachunek, po opuszczeniu programu
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje
po opuszczeniu programu (C) (jeśli dotyczy)
Jednostka miary
osoby
osoby
4. W pkt. 3.8.2 Kategorie kosztów dla konkursu dokonano aktualizacji zapisów części
kategorii kosztów - strona 22: dotychczasowy zapis:
 „szkolenia, w tym m.in.: techniki aktywnego poszukiwania pracy i ich
praktyczne zastosowanie, warsztaty, koszty zlecenia szkolenia, stypendium
szkoleniowe, koszty badań lekarskich, koszty ubezpieczenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków, koszty przejazdu, zakwaterowania w miejscu
szkolenia, koszty egzaminów potwierdzających uzyskanie określonych


uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania
licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu, koszty opieki nad
dziećmi lub osobą zależną, koszty wynajmu sal szkoleniowych, koszty
związane z przerwą kawową i obiadową, koszty materiałów szkoleniowych;
prace interwencyjne/subsydiowane zatrudnienie, w tym m.in.: refundacja
części kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia osób
bezrobotnych w ramach subsydiowanego zatrudnienia, koszty opieki nad
dziećmi lub osobą zależną;
staże, w tym m.in.: praktyki zawodowe, koszty badań lekarskich, stypendium,
koszty przejazdu i zakwaterowania w miejscu pracy, koszty opieki nad dziećmi
lub osobą zależną;”.
otrzymuje brzmienie:



„szkolenia, w tym techniki aktywnego poszukiwania pracy i ich praktyczne
zastosowanie, warsztaty m.in.: koszty zlecenia szkolenia, stypendium
szkoleniowe, koszty badań lekarskich, koszty ubezpieczenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków, koszty przejazdu, zakwaterowania w miejscu
szkolenia, koszty egzaminów potwierdzających uzyskanie określonych
uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania
licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu, koszty opieki nad
dziećmi lub osobą zależną, koszty wynajmu sal szkoleniowych, koszty
związane z przerwą kawową i obiadową, koszty materiałów szkoleniowych;
prace interwencyjne, w tym m.in.: refundacja części kosztów poniesionych
przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach
subsydiowanego zatrudnienia, koszty opieki nad dziećmi lub osobą zależną;
staże, w tym praktyki zawodowe m.in.: koszty badań lekarskich, stypendium,
koszty przejazdu i zakwaterowania w miejscu pracy, koszty opieki nad dziećmi
lub osobą zależną;”.
5. Dodatkowo wprowadza się obowiązek wypełnienia i złożenia wniosku
o dofinansowanie projektu w najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru
wniosków wersji instalacyjnej GWA EFS w ramach SOWA RPOWP. W związku
z powyższym na stronie 26 dotychczasowy zapis: „Wniosek o dofinansowanie
wypełniany jest w formie elektronicznej za pośrednictwem GWA EFS w ramach
SOWA RPOWP dostępnego na stronie https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_
z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnychefs.html oraz w formie papierowej wydrukowanej z systemu GWA EFS w ramach
SOWA RPOWP. Wniosek składany jest w terminie, o którym mowa w pkt 4.1
Regulaminu konkursu.”, otrzymuje brzmienie: „Wniosek o dofinansowanie
wypełniany jest w najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków,
wersji instalacyjnej GWA EFS w ramach SOWA RPOWP dostępnego na stronie
https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokument/
generator-wnioskow-aplikacyjnych-efs.html. Wniosek składany jest w formach oraz
terminie, o których mowa w pkt 4.1 Regulaminu konkursu.”
6. Zmianie uległ załącznik nr 5 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
realizacji projektów w ramach RPOWP na lata 2014-2020.
Powyższe wynika z konieczności dostosowania zapisów Instrukcji do zaktualizowanej
wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych EFS w ramach SOWA RPOWP.
Najważniejsze zmiany dotyczą:
- doprecyzowania zapisów dotyczących wskazywania rachunku bankowego
Beneficjenta (pkt II.1 Instrukcji);
- zmiany rozporządzenia dotyczącego udzielania pomocy de minimis (pkt. I.2 i VII.6
Instrukcji);
- doprecyzowania wymogów dotyczących wskazywania lokalizacji projektu dla
poszczególnych podmiotów (pkt. III.4.1 Instrukcji).
W załączeniu przedkładamy uaktualniony w w/w zakresie Regulamin konkursu.
Download