LICZBA AKCJI I GŁOSÓW SPÓŁKI KREZUS S.A. Liczba akcji serii A

advertisement
LICZBA AKCJI I GŁOSÓW SPÓŁKI KREZUS S.A.
Liczba akcji serii A (nie są to akcje uprzywilejowane)
Liczba akcji serii B (nie są to akcje uprzywilejowane)
13 675 748*
41 027 244*
Liczba akcji wszystkich serii
Liczba głosów
54 702 992*
54 702 992*
*Dane według stanu na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Krezus Spółka Akcyjna, tj. według stanu na dzień 25 maja 2016 roku.
Download