PROGRAM NAUCZANIA CHIRURGII DLA V I VI ROKU WYDZIA£U

advertisement
PROGRAM NAUCZANIA CHIRURGII
DLA V I VI ROKU WYDZIA£U LEKARSKIEGO
Æwiczenia odbywaj¹ siê w Klinice Chirurgii Ogólnej i Chirurgii
Rêki, Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Klinicznym
Oddziale Chirurgii Laparoskopowej.
V rok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tematyka æwiczeñ
Ostre niedokrwienie koñczyny dolnej. Choroby ¿y³, zapalenie ¿y³
g³êbokich i powierzchownych, Zator t. p³ucnej.
Ostre stany w urologii.
Nowotwory uk³adu moczowego. Choroby gruczo³u krokowego.
Impotencja.
Politraumatologia – urazy jamy brzusznej. Rak ¿o³¹dka, chirurgia ¿o³¹dka. Niedro¿noœæ przewodu pokarmowego. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego.
Diagnostyka ostrych schorzeñ jamy brzusznej. Przepukliny. Techniki endoskopowe.
Ostre zapalenie pêcherzyka ¿ó³ciowego,Zapalenie trzustki. Chirurgia laparoskopowa. Podstawy chirurgii kosmetycznej.
Tematyka zajêæ
CHIRURGIA OGÓLNA
1. Ostre niedokrwienie koñczyny dolnej.
2. Zator têtnic obwodowych – objawy i leczenie.
3. Zakrzep têtniczy – objawy i leczenie.
4. Zator têtnicy krezkowej.
5. ¯ylaki k. dolnych – diagnostyka i leczenie.
6. Zakrzepica ¿y³ g³êbokich koñczyny dolnej.
7. Zespó³ pozakrzepowy.
8. Owrzodzenia podudzi leczenie.
9. Zator têtnicy p³ucnej – objawy diagnostyka i leczenie.
10. Rodzaje i stosowanie antyagregantów.
11. Rodzaje i stosowanie antykoagulantów.
12. Rak ¿o³¹dka.
13. Powik³ania choroby wrzodowej, objawy diagnostyka postêpowanie.
1
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
2
Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego – objawy i leczenie.
Powik³ania zapalenia wyrostka robaczkowego.
Niedro¿noœæ przewodu pokarmowego – objawy i diagnostyka.
Niedro¿noœæ przewodu pokarmowego – leczenie.
Czyrak.
Ropieñ.
Zastrza³ i zanokcica.
Ropieñ podprzeponowy, podw¹trobowy.
Zaka¿enia MRSA.
Urazy jamy brzusznej.
Zasady antybiotykoterapii w chirurgii.
Przepuklina uwiêŸniêta.
Przepuklina nieodprowadzalna.
Przepuklina pachwinowa i udowa.
Przepuklina rozworu prze³ykowego.
Stopniowanie krwawienia z wrzodu dwunastnicy, diagnostyka.
Krwawienie z wrzodu dwunastnicy postêpowanie.
Krwawienie z ¿ylaków prze³yku.
Krwawienie z górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego,
ró¿nicowanie.
Perforacja przewodu pokarmowego – objawy i diagnostyka.
Perforacja przewodu pokarmowego – leczenie.
Colitis ulcerosa.
Guzki krwawnicowe, leczenie.
Przetoka oko³oodbytnicza.
Szczelina odbytu.
Ostre zapalenie pêcherzyka ¿ó³ciowego.
Kamica dróg ¿ó³ciowych.
Ostre zapalenie trzustki – objawy i diagnostyka.
Ostre zapalenie trzustki – leczenie.
Torbiel trzustki – leczenie.
Krwotoczno-martwicze zapalenie trzustki.
Przewlek³e zapalenie trzustki – leczenie.
Zakres chirurgii laparoskopowej.
Leczenie odle¿yn.
Rodzaje przeszczepów skóry
UROLOGIA
1. £agodny rozrost stercza – objawy, diagnostyka, metody leczenia.
2. Ró¿nicowanie krwiomoczu.
3. Rak stercza – wspó³czesne metody leczenia.
4. Zaka¿enie dróg moczowych – zasady terapii.
5. Zaburzenia erekcji jako problem spo³eczny – metody leczenia.
6. Rak pêcherza moczowego.
7. Diagnostyka i leczenie raka nerki.
8. Wspó³czesne metody leczenia kamicy moczowej (ESWL, PCNL,
URS).
9. Kolka nerkowa – diagnostyka i postêpowanie z chorym.
10. Rodzaje cewników urologicznych, metody cewnikowania pêcherza moczowego i moczowodów.
11. Zasady prowadzenia chorych z cewnikiem pêcherzowym.
12. Ostre zatrzymanie moczu – przyczyny, postepowanie.
13. Rola badania rektalnego i PSA w diagnostyce schorzeñ gruczo³u
krokowego.
14. Nietrzymanie moczu u kobiet – przyczyny, diagnostyka, leczenie.
15. Œródmi¹¿szowe zapalenie pêcherza moczowego.
16. Odp³yw pêcherzowo-moczowodowy u dzieci.
17. Wady wrodzone uk³adu moczowego.
18. Problemy urologiczne w ci¹¿y.
19. Powiêkszenie j¹dra – ró¿nicowanie.
20. ¯ylaki powrózka nasiennego.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Zalecane literatura
Nagay B.: Chirurgia dla studentów medycyny.
Góral R.: Zarys chirurgii.
Nielubowicz J.: Ostre schorzenia jamy brzusznej.
Cope Z.: Diagnostyka ostrych schorzeñ jamy brzusznej
Ciesielski L.: Zapalenie otrzewnej.
Œliwiñski M., Rudowski W.: Chirurgia kliniczna i operacyjna.
Dunphy E., Way L.: Wspó³czesne rozpoznanie i leczenie w chirurgii.
Gutowski P.: Zarys Chirurgii Naczyñ.
3
VI rok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
4
Tematyka æwiczeñ
Mia¿d¿yca zarostowa têtnic.Têtniaki aorty.
Chirurgia rêki. Politraumatologia.
Przeszczepy narz¹dów.
Chirurgiczne leczenie wad nabytych serca.
Rak jelita grubego i odbytnicy. Rak sutka.
Rak p³uca.
Zalecana literatura
Wolf P., Budjema K., Ellero B., Cinqualabre J.: Transplantacja
narz¹dów. Volumed Warszawa 1993.
Nagay B.: Chirurgia dla studentów medycyny.
Góral R.: Zarys chirurgii.
Œliwiñski M., Rudowski W.: Chirurgia kliniczna i operacyjna.
Dunphy E., Way L.: Wspó³czesne rozpoznanie i leczenie w chirurgii.
Gutowski P.: Zarys chirurgii naczyñ. PAM.
Download