Przypadek 1

advertisement
NADCIŚNIENIE TĘTNICZE
W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ
LUBLIN, 3 CZERWCA 2005
Szanowni Państwo,
W imieniu Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce oraz Polskiego Towarzystwa
Nadciśnienia Tętniczego dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do wzięcia udziału w
dzisiejszym badaniu. W tym samym kształcie zostanie ono niebawem
przeprowadzone także w innych krajach Europy Środkowowschodniej. Jego celem
jest:

Uzyskanie wglądu w aktualny sposób zapobiegania, rozpoznawania oraz
leczenia nadciśnienia tętniczego przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej
w wybranych krajach Europy

Ustalenie obszarów, w których aktualny sposób postępowania z pacjentami
zagrożonymi lub dotkniętymi nadciśnieniem tętniczym odbiega od
powszechnie akceptowanych zaleceń w tym zakresie

Określenie czynników wpływających na poziom kompetencji lekarzy
podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie postępowania z pacjentami z
nadciśnieniem tętniczym
Wierzymy, że dzięki wynikom tego badania uda nam się wdrożyć kompleksowe
działania, zmierzające do poprawy jakości opieki nad pacjentami z nadciśnieniem
tętniczym.
Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki
Koordynator badania z ramienia PTNT
Dr med. Adam Windak
Koordynator badania z ramienia KLRwP
CZĘŚĆ I - INFORMACJA O RESPONDENCIE
Inicjały
Wyjaśnienia
do pytań
Zaznacz jedną
z 2 opcji
Podaj rok uzyskania
dyplomu oraz nazwę
Akademii Medycznej
Rok urodzenia
Płeć
‫ڤ‬
K
M
‫ڤ‬
Rok i miejsce
ukończenia
studiów
specjalizacja
Posiadane
specjalizacje
I stopnia
rok uzyskania
specjalizacja
rok uzyskania
specjalizacja
Posiadane
specjalizacje
II stopnia
rok uzyskania
specjalizacja
rok uzyskania
Podaj liczbę lat
w POZ, jako
podstawowym
miejscu pracy
Podaj wyłącznie
liczbę lat
przepracowanych na
pełnym etacie
Staż pracy
w podstawowej
opiece zdrowotnej
Staż pracy
w szpitalu
publiczny
‫ڤ‬
niepubliczny
‫ڤ‬
Wyjaśnienia
do pytań
Zaznacz jedną
z 2 opcji
właściciel
‫ڤ‬
pracownik
‫ڤ‬
Zaznacz jedną
z 2 opcji
Charakterystyka obecnego miejsca pracy respondenta
Rodzaj podmiotu
Charakter
zatrudnienia
respondenta
Liczba pacjentów
objętych opieką
zakładu opieki
zdrowotnej
Podaj liczbę w
zaokrągleniu do 100
Liczba pacjentów
wpisanych na listę
respondenta
Podaj liczbę w
zaokrągleniu do 100
wieś
miasto do 20 tys. mieszkańców
Lokalizacja
zakładu opieki
zdrowotnej
miasto od 20 do 50 tys. mieszkańców
miasto od 50 do 200 tys. mieszkańców
miasto powyżej 200 tys. mieszkańców
województwo:
‫ڤ‬
‫ڤ‬
‫ڤ‬
‫ڤ‬
‫ڤ‬
Zaznacz jedną
z 5 opcji
Wpisz nazwę
CZĘŚĆ II - PYTANIA TESTOWE
1. Klasyfikacja nadciśnienia tętniczego oparta o wysokość ciśnienia dzieli
nadciśnienie na:
A. Łagodne (140-159/90-94mmHg), umiarkowane (160-179/95-109mmHg), ciężkie
(180/110mmHg)
B. Łagodne (140-159/90-99mmHg), umiarkowane (160-179/100-109mmHg), ciężkie
(180/110mmHg)
C. Wyróżnia izolowane nadciśnienia skurczowe
D. Prawidłowe A i C
E. Prawidłowe B i C
2. Które z poniższych twierdzeń dotyczących ciśnienia tętna jest nieprawdziwe:
A. Uwzględniane jest w klasyfikacji ciśnienia i nadciśnienia tętniczego
B. Duże ciśnienie tętna jest lepszym wskaźnikiem prognostycznym incydentów sercowonaczyniowych niż samo ciśnienie skurczowe czy rozkurczowe
C. U osób po 55 roku życia następuje wzrost udziału ciśnienia tętna we wpływie na
ryzyko sercowo-naczyniowe
D. Ciśnienie tętna rośnie z wiekiem
E. Wśród chorych z izolowanym nadciśnieniem skurczowym ciśnienie tętna pozwala
zidentyfikować pacjentów o szczególnie dużym ryzyku
3. Ciśnienie wysokie prawidłowe:
A.
B.
C.
D.
E.
Jest dopuszczalne u osób z przeciętnym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych
Można uznać za zbyt wysokie u osób z grupy dużego ryzyka
Zawsze wymaga postępowania niefarmakologicznego
Prawidłowe A i B
Prawidłowe B i C
4. Globalne ryzyko sercowo-naczyniowe u osoby z ciśnieniem 134/86mmHg, cukrzycą
i nefropatią jest:
A.
B.
C.
D.
E.
Przeciętne
Małe
Umiarkowane
Duże
Bardzo duże
5. Globalne ryzyko sercowo-naczyniowe u osoby z ciśnieniem 164/94mmHg,
przerostem lewej komory serca i chorobą wieńcową jest:
A.
B.
C.
D.
E.
Przeciętne
Małe
Umiarkowane
Duże
Bardzo duże
6. Globalne ryzyko sercowo-naczyniowe u mężczyzny z ciśnieniem 184/94mmHg,
hypercholesterolemią, obwodem pasa 104cm jest:
A.
B.
C.
D.
E.
Przeciętne
Małe
Umiarkowane
Duże
Bardzo duże
7. Które spośród następujących danych:
1) mężczyzna w wieku 50 lat;
2) palący papierosy;
3) cholesterol HDL < 0,9 mmol/l;
4) obwód pasa =100cm;
5) CRP=2,5mg/dl
należy uznać za czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjenta z nadciśnieniem
tętniczym:
A.
B.
C.
D.
E.
1, 2, 3
1, 2, 5
2, 3, 4
2, 3, 5
2, 4, 5
8. Do powikłań narządowych uwzględnianych w stratyfikacji ryzyka sercowonaczyniowego nie należą:
A.
B.
C.
D.
E.
przerost lewej komory serca
choroba wieńcowa
blaszki miażdżycowe w łuku aorty
stężenie kreatyniny w surowicy 155 μmol/l (1,75 mg/dl)
mikroalbuminuria 200mg/24godz.
9. 10-letnie ryzyko wystąpienia choroby układu sercowo-naczyniowego u chorego z
bardzo dużym globalnym ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych według kryteriów
badania Framingham wynosi:
A.
B.
C.
D.
E.
jest nieznane
<15%
15-20%
20-30%
>30%
10. 10-letnie ryzyko zgonu u chorego z bardzo dużym globalnym ryzykiem powikłań
sercowo-naczyniowych wg klasyfikacji SCORE wynosi:
A.
B.
C.
D.
E.
<4%
4-5%
5-8%
>8%
jest bardzo wysokie
11. U otyłych osób z cukrzycą wykonując pomiar ciśnienia należy uwzględnić:
A.
B.
C.
D.
E.
dostosowanie szerokości mankietu do obwodu ramienia badanego
pomiar ciśnienia w pozycji leżącej
mierzyć ciśnienie na dominującej kończynie górnej
prawidłowa A i B
prawidłowa B i C
12. 24-godzinne monitorowanie ciśnienia może mieć znacznie w ocenie pacjenta z
nadciśnieniem tętniczym jeżeli:
A.
B.
C.
D.
E.
stwierdza się znaczą zmienność ciśnienia
podejrzewa się nadciśnienie białego fartucha
podejrzewa się oporność na farmakoterapię
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
prawidłowe A i B
13. Jakie wartości domowych pomiarów ciśnienia tętniczego odpowiadają wartości
ciśnienia 140/90mmHg zmierzonego w gabinecie lekarskim:
A.
B.
C.
D.
E.
140/90mmHg
135/85mmHg
125/80mmHg
120/80mmHg
żadna z powyższych
14. Nadciśnienie białego fartucha:
A. wiąże się z takim samym ryzykiem jak nadciśnienie w warunkach gabinetowych
B. wymaga przebadania pacjenta na obecność czynników ryzyka i powikłań
narządowych
C. przy braku powikłań nie wymaga obserwacji ani leczenia
D. wszystkie prawidłowe
E. żadna nie jest prawidłowa
15. Do rutynowych badań dodatkowych u chorego z nadciśnieniem tętniczym
nie należą:
A.
B.
C.
D.
E.
stężenie glukozy
stężenie kwasu moczowego
stężenie sodu
badanie ogólne moczu
elektrokardiogram
16. Ultrasonografia nerek należy u chorego z nadciśnieniem do badań:
A.
B.
C.
D.
E.
rutynowych
zalecanych
jest częścią diagnostyki rozszerzonej
nie jest zalecana
zalecana tylko przy podejrzeniu choroby nerek
17. U chorego na nadciśnienie hipokaliemia może wynikać z następujących sytuacji
klinicznych z wyjątkiem:
A.
B.
C.
D.
E.
nadciśnienia naczyniowo-nerkowego
nadciśnienia miąższowo-nerkowego
pierwotnego hyperaldosteronizmu
zespołu Cushinga
leczenia diuretykami tiazydowymi
18. Ograniczenie spożycia alkoholu u osób z nadciśnieniem jest konieczne ze względu
na następujące sytuacje kliniczne z wyjątkiem:
A. spożycie większych ilości alkoholu w krótkim czasie wpływa na ryzyko powikłań
naczyniowych
B. u mężczyzn należy ograniczać spożycie bardziej niż u kobiet
C. przy dużym spożyciu alkoholu wzrasta ryzyko rozwoju nadciśnienia
D. przy dużym spożyciu wzrasta ryzyko udaru mózgu
E. alkohol osłabia działanie leków hipotensyjnych
19. U chorego z ciśnieniem 164/94mmHg, hypercholesterolemią, przerostem lewej
komory serca i chorobą wieńcową leczenie powinno obejmować:
A.
B.
C.
D.
E.
modyfikację stylu życia
korekcję innych czynników ryzyka
leczenie farmakologiczne
wszystkie powyższe
A i B przez 3 miesiące a dopiero przy braku skuteczności dołączenie farmakoterapii
20. U chorego ze średnim ciśnieniem 144/96mmHg i cukrzycą celem leczenia jest
obniżenie ciśnienia:
A.
B.
C.
D.
E.
poniżej 140/90mmHg
poniżej 130/80mmHg
do dobrze tolerowanych wartości
poniżej 140/90mmHg ale tylko przy braku ortostatycznych spadków ciśnienia
poniżej 140mmHg skurczowe
21. Rozpoczynając farmakoterapię nadciśnienia tętniczego możesz zastosować każdą
z poniższych grup leków za wyjątkiem:
A.
B.
C.
D.
E.
beta-adrenolityki
alfa-adrenolityki
centralne sympatykolityki
prawidłowe A i B
prawidłowe B i C
22. Skojarzona terapia nadciśnienia jest preferowana u większości chorych
z nadciśnieniem (twierdzenie), ponieważ efekty monoterapii do uzyskania docelowych
wartości ciśnienia nie są wystarczające (przesłanka).
A.
B.
C.
D.
E.
twierdzenie i przesłanka prawdziwe, powiązane ze sobą przyczynowo
twierdzenie i przesłanka prawdziwe, nie powiązane ze sobą przyczynowo
twierdzenie fałszywe, przesłanka prawdziwa
twierdzenie prawdziwe, przesłanka fałszywa
twierdzenie i przesłanka fałszywe
23. Niedihydropirydynowi antagoniści kanału wapniowego (werapamil i diltiazem) są
bezwzględnie przeciwwskazani u chorych:
A.
B.
C.
D.
E.
z blokiem przedsionkowo-komorowym I stopnia
z blokiem przedsionkowo-komorowym II stopnia
objawową skurczową niewydolnością serca
z uporczywymi zaparciami
prawidłowa B i C
24. Beta-adrenolityki powinny być stosowane u chorych z nadciśnieniem oraz:
A.
B.
C.
D.
E.
z miażdżycą zarostową kończyn dolnych
po zawale serca
obniżonym nastrojem
zastoinową niewydolnością serca
prawidłowe B i D
25. U chorych z niewydolnością skurczową serca jednoczesne działanie zmniejszające
objawy i poprawiające rokowanie wykazują następujące grupy leków:
A.
B.
C.
D.
E.
inhbitory enzymu konwertującego i beta-adrenolityki
inhbitory enzymu konwertującego i blokery kanałów wapniowych
inhbitory enzymu konwertującego i diuretyki pętlowe
inhbitory enzymu konwertującego i alfa-adrenolityki
inhbitory enzymu konwertującego i diuretyki tiazydowe
26. U osób starszych w leczeniu niepowikłanego nadciśnienia tętniczego lekami
pierwszego rzutu powinny być:
A.
B.
C.
D.
E.
diuretyki lub beta-adrenolityki
beta-adrenolityki lub alfa-adrenolityki
antagoniści kanału wapniowego lub diuretyki
inhbitory enzymu konwertującego lub antagoniści receptora angiotensyny II
beta-adrenolityki lub sympatykolityki centralne
27. Nefroprotekcja w cukrzycy wymaga:
A. obniżenia ciśnienia do wartości poniżej 130/80mmHg
B. stosowania terapii skojarzonej
C. zmniejszenia białkomoczu za pomocą inhbitorów enzymu konwertującego
lub antagonistów receptora angiotensyny II
D. prawidłowe tylko A i C
E. prawidłowe A, B i C
28. Które z poniższych badań nie należy do podstawowych w nadciśnieniu w ciąży:
A.
B.
C.
D.
E.
liczba płytek
aktywność transaminaz
badanie ogólne moczu
stężenie sodu
stężenie kreatyniny
29. W leczeniu nadciśnienia u kobiet w ciąży:
A. przy nadciśnieniu łagodnym należy preferować postępowanie niefarmakologiczne
z ograniczeniem soli
B. konieczne jest wdrożenie farmakoterapii przy stwierdzeniu białkomoczu
C. ciśnienie tętnicze  170mmHg i /lub 110mmHg należy traktować jako stan
zagrożenia, wymagający hospitalizacji
D. prawidłowe A, B i C
E. prawidłowe tylko B i C
30. Nadciśnienie oporne na leczenie może wynikać z przeciążenia objętościowego
zależnego od poniższych sytuacji z wyjątkiem:
A.
B.
C.
D.
E.
niedostatecznego leczenia diuretykami
postępującej niewydolności nerek
dużego spożycia soli
dużego spożycia alkoholu
hyperaldosteronizmu
Karta odpowiedzi
(zaznacz właściwą odpowiedź)
Odpowiedź
Pytanie
Odpowiedź
Pytanie
1.
A
B
C
D
E
16.
A
B
C
D
E
2.
A
B
C
D
E
17.
A
B
C
D
E
3.
A
B
C
D
E
18.
A
B
C
D
E
4.
A
B
C
D
E
19.
A
B
C
D
E
5.
A
B
C
D
E
20.
A
B
C
D
E
6.
A
B
C
D
E
21.
A
B
C
D
E
7.
A
B
C
D
E
22.
A
B
C
D
E
8.
A
B
C
D
E
23.
A
B
C
D
E
9.
A
B
C
D
E
24.
A
B
C
D
E
10.
A
B
C
D
E
25.
A
B
C
D
E
11.
A
B
C
D
E
26.
A
B
C
D
E
12.
A
B
C
D
E
27.
A
B
C
D
E
13.
A
B
C
D
E
28.
A
B
C
D
E
14.
A
B
C
D
E
29.
A
B
C
D
E
15.
A
B
C
D
E
30.
A
B
C
D
E
Download