Jacek K

advertisement
Jacek K. złożył w dniu 15.01.2016 skargę do Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w
Katowicach.
W skardze tej zarzucił r.pr. Adamowi K. niewłaściwe reprezentowanie go w procesie p-ko
byłej żonie Annie K. o zapłatę kwoty 10.000zł.
W/g skarżącego radca prawny Adam K. w procesie tym był mało aktywny, nie składał
wniosków dowodowych, na rozprawach nie zadawał świadkowi i stronom pytań.
Wskutek tej biernej postawy Sąd wg skarżącego prawomocnie powództwo oddalił.
Rzecznik Dyscyplinarny po przeprowadzeniu dochodzenia postępowanie w sprawie umorzył.
Jacek K. złożył zażalenie na postanowienie Rzecznika i OSD w dniu 30.03.2016
postanowienie to uchylił.
Rzecznik Dyscyplinarny po ponownym przeprowadzeniu dochodzenia w dniu 25.04.2016
ponownie wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia, doręczając je skarżącemu dniu
30.04.2016 z pouczeniem iż na to postanowienie zażalenie nie przysługuje.
Jacek K. zgłosił w dniu 4.05.2016 się do radcy prawnego z żądaniem wniesienia
subsydiarnego wniosku o ukaranie do OSD
Pytanie
- czy żadanie skarżącego jest uzasadnione
- jeżeli tak to jakie obowiązki wynikające z KERP spoczywają na radcy prawnym który to
żądanie realizuje.
Download