Załącznik nr 1a - Uniwersytet Gdański

advertisement
Załącznik nr 1a do zarządzenia Rektora UG nr 75/R/15
Umowa nr …….. w sprawie finansowania
kosztów przeprowadzenia przewodu doktorskiego
zawarta w dniu …………………………… pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim, Wydział
……………..….., zwanym dalej jednostką przeprowadzającą przewód doktorski,
reprezentowanym przez Dziekana …………….…………..………………………………
działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora Uniwersytetu
Gdańskiego
……………………….
z
dnia
…………………………
a
………………………………. z siedzibą w ……………………...................................
zwanym dalej „jednostką zatrudniającą kandydata do stopnia naukowego”, reprezentowanym
przez
………………………………………..…………
działającego
na
podstawie
pełnomocnictwa udzielonego przez …………………………………………………
Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września
2011 r. ze zm. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi
oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz
postępowaniu o nadanie tytułu profesora (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 48), zwanego dalej
rozporządzeniem oraz Uchwały Rady Wydziału ………………………………..……
Uniwersytetu Gdańskiego z dnia …………..………. strony postanawiają:
§1
Jednostka przeprowadzająca przewód zobowiązuje się do przeprowadzenia przewodu
doktorskiego Pani/Pana …………………….……………..…………………..……………
zatrudnionej/go w ……………………….…………………..
§2
1. Jednostka zatrudniająca kandydata do stopnia naukowego zobowiązuje się do pokrycia
kosztów przeprowadzenia ww. przewodu, obejmujących:
1) wynagrodzenie promotora,
2) wynagrodzenia recenzentów,
3) wynagrodzenia osób przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim,
4) koszt podróży i noclegów recenzentów.
2. Opłaty za przeprowadzenie egzaminów, koszty posiedzeń komisji doktorskiej oraz koszty
podróży i noclegów recenzentów zostaną naliczone zgodnie z faktycznie poniesionym
kosztami.
§3
1. Orientacyjny koszt przeprowadzenia przewodu doktorskiego uwzględniający wyżej
wymienione składniki wynosi …………. zł, płatne na konto Uniwersytetu Gdańskiego
(PeKaO S.A.IV O/Gdańsk 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415) z zaznaczeniem tytułu
wpłaty.
2. Ostateczny koszt przeprowadzenia przewodu doktorskiego zostanie określony po jego
zakończeniu.
§4
1. Jednostka zatrudniająca kandydata do stopnia naukowego zobowiązuje się do wpłaty
I raty orientacyjnych kosztów przewodu doktorskiego w wysokości ……….. zł, w
terminie 14 dni od podpisania Umowy.
2. Rozliczenie pozostałych kosztów, o których mowa w § 2 (II rata) nastąpi po zakończeniu
przewodu doktorskiego i jej wpłata zostanie dokonana na konto Uczelni wskazane na
fakturze VAT w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.
§5
Jednostka zatrudniająca kandydata do stopnia naukowego zapłaci należności wynikające
z postanowień niniejszej umowy bez względu na wynik przewodu doktorskiego.
§6
Wszelkie spory wynikające z Umowy będą rozpatrywane przez Sąd Powszechny właściwy
dla siedziby Uniwersytetu Gdańskiego.
§7
Umowa niniejsza została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których
2 egzemplarze otrzymuje jednostka przeprowadzająca przewód doktorski, a 1 egzemplarz
jednostka zatrudniająca kandydata do stopnia naukowego.
Załącznik do umowy: kalkulacja kosztów
Uniwersytet Gdański
Jednostka zatrudniająca
Dziekan Wydziału ……………….
kandydata do stopnia naukowego
………………………………………
…………………………………..
Download