Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych

advertisement
Załącznik nr 5 do umowy
Odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (wzór).
………..………….., dnia ………………..
(miejscowość)
ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA NR ……………
do przetwarzania danych osobowych
Z dniem ………………..…… odwołuję upoważnienie nr …………………….….. do przetwarzania
danych osobowych wystawione dla Pani/Pana …………………………………………………………..
…………………………………………….….
(podpis)
Download