Podmiot, który otrzymał zezwolenie: Summit Agro Europe Ltd

advertisement
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 67/2014 z dnia 07.05 2014 r.
Posiadacz zezwolenia:
Sumi Agro Europe Ltd.; Vintners Place, 68 Upper Thames Street; Londyn; EC4V 3 BJ; Zjednoczone
Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej; tel.: + 44 20 7246 3697; fax: + 44 20 7246 3799
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Sumi Agro Poland Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa,
tel.: +48 22 637 32 37, fax: +48 22 637 32 38, e-mail: [email protected], www.sumiagro.pl
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony
roślin:
Fregata S.A., ul. Grunwaldzka 497, 80-309 Gdańsk – Oliwa, tel.: + 48 58 552 00 27 do 29,
fax: + 48 58 552 48 31, e-mail: [email protected], www.fregata.gda.pl
MATSURI 250 EC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
propikonazol (związek z grupy triazoli) - 250 g/l (23,58 %)
Zezwolenie MRiRW nr R - 67/2014 z dnia 07.05.2014 r.
Niebezpieczeństwo
H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH066 - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P261 – Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
P272 – Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P331 - NIE wywoływać wymiotów.
P363 – Wyprać zanieczyszczona odzież przed ponownym użyciem.
Etykieta środka ochrony roślin Matsuri 250 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
1
P301 + P310 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z
OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P333 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P391 – Zebrać wyciek.
OPIS DZIAŁANIA
MATSURI 250 EC jest środkiem grzybobójczym, w formie koncentratu do sporządzania emulsji
wodnej o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
pszenicy ozimej przed chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu
opryskiwaczy polowych.
STOSOWANIE ŚRODKA
Pszenica ozima
- mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septoriozy liści,
septorioza plew, fuzarioza kłosów
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób od
początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30- 59).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych
o odmiennym mechanizmie działania.
Środek stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie
plantacje roślin uprawnych.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem)
i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie
wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechaniczne wymieszać. Opróżnione
opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza
z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Rozproszenie rozcieńczonej cieczy użytkowej i wody po myciu aparatury wykonywać dopiero
po obeschnięciu opryskiwanych roślin, obniżając ciśnienie robocze oraz zwiększając
prędkość roboczą opryskiwacza.
Etykieta środka ochrony roślin Matsuri 250 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
2
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Podczas sporządzania cieczy użytkowej, stosowania środka oraz wchodzenia na obszar, na
którym zastosowano środek stosować odpowiednią odzież ochronną i rękawice ochronne.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m d zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta: Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Pszenica ozima: 35 dni.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): Nie
dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo: Nie dotyczy
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą
Przechowywać w suchych i chłodnych miejscach, w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie
wyższej niż 30°C, z dala od źródeł ciepła.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
Etykieta środka ochrony roślin Matsuri 250 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
3
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........
Etykieta środka ochrony roślin Matsuri 250 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
4
Download