Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Kartuzy, dnia 17.01.2017.r

advertisement
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
Kartuzy, dnia 17.01.2017.r
83-300 Kartuzy,
ul. F. Ceynowy 7
Nr. sprawy: PCZ/17/2016
Wszyscy Wykonawcy ubiegający
się o udzielenie zamówienia publicznego
w postępowaniu przetargowym
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych
1. W prowadzonym postępowaniu unieważniono pak. nr 1 zgodnie z art.93 ust.1 pkt.7
Prawa zamówień publicznych (tj: DZ. U .z 2015r. poz. 2164 ze zm.) postępowanie
obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający w poz. 74 nie podał ilości tabletek w jednym opakowaniu.
2. W prowadzonym postępowaniu unieważniono pak. nr 25 i 29 zgodnie z art.93 ust.1 pkt.1
Prawa zamówień publicznych (tj: DZ. U .z 2015r. poz. 2164 ze zm.)nie złożono żadnej oferty
niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu.
Uzasadnienie faktyczne: do Zamawiającego do dnia 05.12.2016r do godz.10:00 nie wpłynęła żadna
oferta.
3. W prowadzonym postępowaniu unieważniono pak. nr 44 zgodnie z art.93 ust.1 pkt.4 Prawa
zamówień publicznych (tj: DZ. U .z 2015r. poz. 2164 ze zm.)cena najkorzystniejszej oferty lub oferta
z najniższą ceną przewyższa kwotę , który zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający przeznaczył 10 476,00 brutto wartość oferty to 101483,39zł
brutto.
I.
II.
Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt1 Prawa Zamówień Publicznych Zamawiający
informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji najkorzystniejsze
oferty złożone przez Wykonawców:
Oferta Nr 1 Pak: Nr 65
Biameditek Spółka z o.o., ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok
Oferta Nr 2 Pak: 5,42
Lek S.A. ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków
Oferta Nr 4
Oferta Nr 4 Pak:14
Konsorcjum Lider Anpharm, Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne SA, 03-236 Warszawa ul. Annopol
6B
Servier Polska Services Sp. Z o.o., ul. Jana Kazimierza 10, 01-248 Warszawa
Oferta Nr 6 pak:23,30,31
SALUS INTERNATIONAL SP. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
Oferta Nr 7 pak: 4,40,45,48
NEUCA SA., 87-100 Toruń ul. Szosa Bydgoska 58
Oferta Nr 8 Pak: 7,13,19,20,22,27,32,35,37,38,52,56,57,59,60,61,62
1.”PGF URTICA” Sp. z o.o. – Wrocław,54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120,
2.”PGF S.A. ( dawniej PGF Hurt Sp. z o.o.)” z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3,
Oferta Nr 9 Pak: 2,11,16,17,26,33,34,36,46,55 ,
Farmacol S.A.(lider) oraz Farmacol Logistyka Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice
Oferta Nr 10 Pak: 51
Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „Centrowet – Cezal” Sp. z 00.0., 60-543
Poznań ul. Dąbrowskiego 133/135
Oferta Nr 11 Pak:6,9,10,18,28,41,43,47,49,53,58,63,64,66
Asclepios S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław
Oferta Nr 12 Pak:21,24,39,50
Bialmed Sp. z o.o., 12-230 Biała Piska ul. Konopnickiej 11 a
Oferta Nr 13 Pak: 3,12,15,54
Sanofi-Aventis Spółka z o.o., 00-203 Warszawa ul. Bonifraterska 17
Oferta Nr 14 Pak:8
MIP Pharma Polska Sp. zo.o. ul. Orzechowa 5, 80-175 Gdańsk
Uzasadnienie wyboru:
Oferty spełniają warunki i nie podlegają odrzuceniu przy spełnianiu wymaganych
warunków określonych w SIWZ oraz są najkorzystniejsze na podstawie kryteriów oceny
ofert określonych w SIWZ
Umowy z wyżej wymienionymi oferentami zostaną podpisane zgodnie z art. 94 ust 1. Pkt. 1
ustawy PZP tj. 30.01.2017r godz. 12:00
Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty nie podlegające odrzuceniu:
Pak:2
Oferta Nr 9
Farmacol S.A.(lider) oraz Farmacol Logistyka Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice
Cena 100 pkt.
Oferta Nr 8
1.”PGF URTICA” Sp. z o.o. – Wrocław,54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120,
2.”PGF S.A. ( dawniej PGF Hurt Sp. z o.o.)” z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3,
Cena 99,60 pkt.
Oferta Nr 11
Asclepios S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław
Cena 98,74 pkt.
Oferta Nr 12
Bialmed Sp. z o.o., 12-230 Biała Piska ul. Konopnickiej 11 a
Cena 96,13 pkt.
Pak. Nr 3
Oferta Nr 13
Sanofi-Aventis Spółka z o.o., 00-203 Warszawa ul. Bonifraterska 17
Cena 100 pkt. Jedna ważna oferta
Pak. Nr 4
Oferta Nr 6
SALUS INTERNATIONAL SP. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
Cena 98,79 pkt.
Oferta Nr 7
NEUCA SA., 87-100 Toruń ul. Szosa Bydgoska 58
Cena 100 pkt.
Oferta Nr 8
1.”PGF URTICA” Sp. z o.o. – Wrocław,54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120,
2.”PGF S.A. ( dawniej PGF Hurt Sp. z o.o.)” z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3,
Cena 97,20 pkt.
Pak. Nr 5
Oferta Nr 2
Lek S.A. ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków
Cena 100 pkt. Jedna ważna oferta
Pak. Nr 6
Oferta Nr 11
Asclepios S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław
Cena 100 pkt. Jedna ważna oferta
Pak. Nr 7
Oferta Nr 6
SALUS INTERNATIONAL SP. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
Cena 92,30 pkt.
Oferta Nr 7
NEUCA SA., 87-100 Toruń ul. Szosa Bydgoska 58
Cena 88,78pkt.
Oferta Nr 8
1.”PGF URTICA” Sp. z o.o. – Wrocław,54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120,
2.”PGF S.A. ( dawniej PGF Hurt Sp. z o.o.)” z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3,
Cena 100 pkt.
Pak. Nr 8
Oferta Nr 2
Lek S.A. ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków
Cena 60,46 pkt.
Oferta Nr 14
MIP Pharma Polska Sp. zo.o. ul. Orzechowa 5, 80-175 Gdańsk
Cena 100 pkt.
Pak. Nr 9
Oferta Nr 11
Asclepios S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław
Cena 100 pkt. Jedna ważna oferta
Pak. Nr 10
Oferta Nr 11
Asclepios S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław
Cena 100 pkt. Jedna ważna oferta
Pak. Nr11
Oferta Nr 6
SALUS INTERNATIONAL SP. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
Cena 98,52 pkt.
Oferta Nr 7
NEUCA SA., 87-100 Toruń ul. Szosa Bydgoska 58
Cena 99,999pkt.
Oferta Nr 8
1.”PGF URTICA” Sp. z o.o. – Wrocław,54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120,
2.”PGF S.A. ( dawniej PGF Hurt Sp. z o.o.)” z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3,
Cena 99,60 pkt.
Oferta Nr 9
Farmacol S.A.(lider) oraz Farmacol Logistyka Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice
Cena 100 pkt.
Oferta Nr 11
Asclepios S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław
Cena 99,01 pkt.
Pak. Nr 12
Oferta Nr 13
Sanofi-Aventis Spółka z o.o., 00-203 Warszawa ul. Bonifraterska 17
Cena 100 pkt.
Oferta Nr 9
Farmacol S.A.(lider) oraz Farmacol Logistyka Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice
Cena 29,21 pkt.
Pak 13
Oferta Nr 6
SALUS INTERNATIONAL SP. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
Cena 99,15 pkt.
Oferta Nr 7
NEUCA SA., 87-100 Toruń ul. Szosa Bydgoska 58
Cena 45,15 pkt.
Oferta Nr 8
1.”PGF URTICA” Sp. z o.o. – Wrocław,54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120,
2.”PGF S.A. ( dawniej PGF Hurt Sp. z o.o.)” z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3,
Cena 100 pkt.
Oferta Nr 9
Farmacol S.A.(lider) oraz Farmacol Logistyka Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice
Cena 96,98 pkt.
Pak. Nr 14
Oferta Nr 4
Konsorcjum Lider Anpharm, Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne SA, 03-236 Warszawa ul. Annopol
6B
Servier Polska Services Sp. Z o.o., ul. Jana Kazimierza 10, 01-248 Warszawa
Cena 100 pkt.
Oferta Nr 6
SALUS INTERNATIONAL SP. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
Cena 23,26 pkt.
Pak. Nr 15
Oferta Nr 13
Sanofi-Aventis Spółka z o.o., 00-203 Warszawa ul. Bonifraterska 17
Cena 100 pkt.jedna ważna oferta
Pak. Nr 16
Oferta Nr 6
SALUS INTERNATIONAL SP. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
Cena 93,36 pkt.
Oferta Nr 7
NEUCA SA., 87-100 Toruń ul. Szosa Bydgoska 58
Cena 99,11pkt.
Oferta Nr 8
1.”PGF URTICA” Sp. z o.o. – Wrocław,54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120,
2.”PGF S.A. ( dawniej PGF Hurt Sp. z o.o.)” z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3,
Cena 97,62 pkt.
Oferta Nr 9
Farmacol S.A.(lider) oraz Farmacol Logistyka Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice
Cena 100 pkt.
Pak. Nr 17
Oferta Nr 6
SALUS INTERNATIONAL SP. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
Cena 99,81 pkt.
Oferta Nr 8
1.”PGF URTICA” Sp. z o.o. – Wrocław,54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120,
2.”PGF S.A. ( dawniej PGF Hurt Sp. z o.o.)” z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3,
Cena 99,67 pkt.
Oferta Nr 9
Farmacol S.A.(lider) oraz Farmacol Logistyka Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice
Cena 100 pkt.
Pak. Nr 18
Oferta Nr 6
SALUS INTERNATIONAL SP. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
Cena 95,98 pkt.
Oferta Nr 8
1.”PGF URTICA” Sp. z o.o. – Wrocław,54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120,
2.”PGF S.A. ( dawniej PGF Hurt Sp. z o.o.)” z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3,
Cena 96,55 pkt.
Oferta Nr 9
Farmacol S.A.(lider) oraz Farmacol Logistyka Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice
Cena 97,41 pkt.
Oferta Nr 11
Asclepios S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław
Cena 100pkt.
Pak.Nr 19
Oferta Nr 9
Farmacol S.A.(lider) oraz Farmacol Logistyka Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice
Cena 92,57 pkt.
Oferta Nr 8
1.”PGF URTICA” Sp. z o.o. – Wrocław,54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120,
2.”PGF S.A. ( dawniej PGF Hurt Sp. z o.o.)” z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3,
Cena 100 pkt.
Pak Nr 20
Oferta Nr 8
1.”PGF URTICA” Sp. z o.o. – Wrocław,54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120,
2.”PGF S.A. ( dawniej PGF Hurt Sp. z o.o.)” z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3,
Cena 100 pkt. Jedna ważna oferta
Pak. Nr 21
Oferta Nr 12
Bialmed Sp. z o.o., 12-230 Biała Piska ul. Konopnickiej 11 a
Cena 100 pkt. Jedna ważna oferta
Pak. Nr 22
Oferta Nr 11
Asclepios S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław
Cena 98,63 pkt.
Oferta Nr 12
Bialmed Sp. z o.o., 12-230 Biała Piska ul. Konopnickiej 11 a
Cena 97,35 pkt.
Oferta Nr 8
1.”PGF URTICA” Sp. z o.o. – Wrocław,54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120,
2.”PGF S.A. ( dawniej PGF Hurt Sp. z o.o.)” z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3,
Cena 100 pkt
Pak. 23
Oferta Nr 6
SALUS INTERNATIONAL SP. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
Cena 100 pkt.
Oferta Nr 8
1.”PGF URTICA” Sp. z o.o. – Wrocław,54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120,
2.”PGF S.A. ( dawniej PGF Hurt Sp. z o.o.)” z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3,
Cena 81,30 pkt.
Pak.24
Oferta Nr 6
SALUS INTERNATIONAL SP. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
Cena 89,04 pkt.
Oferta Nr 12
Bialmed Sp. z o.o., 12-230 Biała Piska ul. Konopnickiej 11 a
Cena 100 pkt.
Oferta Nr 8
1.”PGF URTICA” Sp. z o.o. – Wrocław,54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120,
2.”PGF S.A. ( dawniej PGF Hurt Sp. z o.o.)” z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3,
Cena 98,65 pkt.
Pak. 26
Oferta Nr 6
SALUS INTERNATIONAL SP. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
Cena 95,44 pkt.
Oferta Nr 9
Farmacol S.A.(lider) oraz Farmacol Logistyka Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice
Cena 100 pkt.
Pak.27
Oferta Nr 8
1.”PGF URTICA” Sp. z o.o. – Wrocław,54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120,
2.”PGF S.A. ( dawniej PGF Hurt Sp. z o.o.)” z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3,
Cena 100 pkt jedna ważna oferta
Pak.28
Oferta Nr 11
Asclepios S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław
Cena 100 pkt.
Oferta Nr 12
Bialmed Sp. z o.o., 12-230 Biała Piska ul. Konopnickiej 11 a
Cena 88,89 pkt.
Pak.30
Oferta Nr 8
1.”PGF URTICA” Sp. z o.o. – Wrocław,54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120,
2.”PGF S.A. ( dawniej PGF Hurt Sp. z o.o.)” z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3,
Cena 96,99 pkt.
Oferta Nr 6
SALUS INTERNATIONAL SP. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
Cena 100 pkt.
Pak.31
Oferta Nr 8
1.”PGF URTICA” Sp. z o.o. – Wrocław,54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120,
2.”PGF S.A. ( dawniej PGF Hurt Sp. z o.o.)” z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3,
Cena 83,63 pkt.
Oferta Nr 9
Farmacol S.A.(lider) oraz Farmacol Logistyka Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice
Cena 87,60 pkt.
Oferta nr 6
SALUS INTERNATIONAL SP. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
Cena 100 pkt.
Pak. 32
Oferta Nr 8
1.”PGF URTICA” Sp. z o.o. – Wrocław,54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120,
2.”PGF S.A. ( dawniej PGF Hurt Sp. z o.o.)” z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3,
Cena 100 pkt. Jedna ważna oferta
Pak.33
Oferta Nr 7
NEUCA SA., 87-100 Toruń ul. Szosa Bydgoska 58
Cena 92,60 pkt.
Oferta Nr 8
1.”PGF URTICA” Sp. z o.o. – Wrocław,54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120,
2.”PGF S.A. ( dawniej PGF Hurt Sp. z o.o.)” z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3,
Cena 98,86 pkt.
Oferta Nr 9
Farmacol S.A.(lider) oraz Farmacol Logistyka Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice
Cena 100 pkt.
Oferta nr 6
SALUS INTERNATIONAL SP. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
Cena 98,64 pkt.
Oferta Nr 11
Asclepios S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław
Cena 98,15 pkt.
Pak.34
Oferta Nr 7
NEUCA SA., 87-100 Toruń ul. Szosa Bydgoska 58
Cena 98,73 pkt.
Oferta Nr 8
1.”PGF URTICA” Sp. z o.o. – Wrocław,54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120,
2.”PGF S.A. ( dawniej PGF Hurt Sp. z o.o.)” z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3,
Cena 97,97 pkt.
Oferta Nr 9
Farmacol S.A.(lider) oraz Farmacol Logistyka Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice
Cena 100 pkt.
Pak.35
Oferta Nr 7
NEUCA SA., 87-100 Toruń ul. Szosa Bydgoska 58
Cena 71,51 pkt.
Oferta Nr 8
1.”PGF URTICA” Sp. z o.o. – Wrocław,54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120,
2.”PGF S.A. ( dawniej PGF Hurt Sp. z o.o.)” z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3,
Cena 100 pkt.
Oferta Nr 9
Farmacol S.A.(lider) oraz Farmacol Logistyka Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice
Cena 89,87pkt.
Pak.36
Oferta nr 6
SALUS INTERNATIONAL SP. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
Cena 84,27pkt.
Oferta Nr 8
1.”PGF URTICA” Sp. z o.o. – Wrocław,54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120,
2.”PGF S.A. ( dawniej PGF Hurt Sp. z o.o.)” z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3,
Cena 97,84 pkt.
Oferta Nr 9
Farmacol S.A.(lider) oraz Farmacol Logistyka Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice
Cena 100 pkt.
Pak. 37
Oferta Nr 8
1.”PGF URTICA” Sp. z o.o. – Wrocław,54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120,
2.”PGF S.A. ( dawniej PGF Hurt Sp. z o.o.)” z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3,
Cena 100 pkt. Jedna ważna oferta
Pak. 38
Oferta Nr 8
1.”PGF URTICA” Sp. z o.o. – Wrocław,54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120,
2.”PGF S.A. ( dawniej PGF Hurt Sp. z o.o.)” z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3,
Cena 100 pkt. Jedna ważna oferta
Pak. 39
Oferta Nr 7
NEUCA SA., 87-100 Toruń ul. Szosa Bydgoska 58
Cena 11.11 pkt.
Oferta Nr 8
1.”PGF URTICA” Sp. z o.o. – Wrocław,54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120,
2.”PGF S.A. ( dawniej PGF Hurt Sp. z o.o.)” z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3,
Cena 15,81 pkt.
Oferta Nr 12
Bialmed Sp. z o.o., 12-230 Biała Piska ul. Konopnickiej 11 a
Cena 100 pkt.
Pak. 40
Oferta nr 6
SALUS INTERNATIONAL SP. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
Cena 88,43 pkt.
Oferta Nr 7
NEUCA SA., 87-100 Toruń ul. Szosa Bydgoska 58
Cena 100pkt.
Oferta Nr 8
1.”PGF URTICA” Sp. z o.o. – Wrocław,54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120,
2.”PGF S.A. ( dawniej PGF Hurt Sp. z o.o.)” z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3,
Cena 65,52pkt.
Oferta Nr 9
Farmacol S.A.(lider) oraz Farmacol Logistyka Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice
Cena 98,94 pkt.
Oferta Nr 11
Asclepios S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław
Cena 95,19 pkt.
Pak.41
Oferta Nr 11
Asclepios S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław
Cena 100 pkt jedna ważna oferta
Pak. 42
Pak. Nr 8
Oferta Nr 2
Lek S.A. ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków
Cena 100 pkt. Jedna ważna oferta
Pak.43
Oferta Nr 11
Asclepios S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław
Cena 100 pkt. jedna ważna oferta
Pak.45
Oferta nr 6
SALUS INTERNATIONAL SP. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
Cena 69,22pkt.
Oferta Nr 7
NEUCA SA., 87-100 Toruń ul. Szosa Bydgoska 58
Cena 100 pkt.
Oferta Nr 8
1.”PGF URTICA” Sp. z o.o. – Wrocław,54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120,
2.”PGF S.A. ( dawniej PGF Hurt Sp. z o.o.)” z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3,
Cena 68,39 pkt.
Oferta Nr 9
Farmacol S.A.(lider) oraz Farmacol Logistyka Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice
Cena 74,46 pkt.
Pak.46
Oferta nr 6
SALUS INTERNATIONAL SP. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
Cena 97,67pkt.
Oferta Nr 8
1.”PGF URTICA” Sp. z o.o. – Wrocław,54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120,
2.”PGF S.A. ( dawniej PGF Hurt Sp. z o.o.)” z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3,
Cena 98,63
Oferta Nr 9
Farmacol S.A.(lider) oraz Farmacol Logistyka Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice
Cena 100 pkt.
Oferta Nr 11
Asclepios S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław
Cena 69,04pkt.
Oferta Nr 13
Sanofi-Aventis Spółka z o.o., 00-203 Warszawa ul. Bonifraterska 17
Cena 98,30 pkt.
Pak.47
Oferta Nr 11
Asclepios S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław
Cena 100 pkt. Jedna ważna oferta
Pak. 48
Oferta Nr 7
NEUCA SA., 87-100 Toruń ul. Szosa Bydgoska 58
Cena 100 pkt.
Oferta Nr 8
1.”PGF URTICA” Sp. z o.o. – Wrocław,54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120,
2.”PGF S.A. ( dawniej PGF Hurt Sp. z o.o.)” z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3,
Cena 90,44 pkt.
Oferta Nr 12
Bialmed Sp. z o.o., 12-230 Biała Piska ul. Konopnickiej 11 a
Cena 86,34 pkt.
Pak.49
Oferta nr 6
SALUS INTERNATIONAL SP. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
Cena 97,61 pkt.
Oferta Nr 8
1.”PGF URTICA” Sp. z o.o. – Wrocław,54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120,
2.”PGF S.A. ( dawniej PGF Hurt Sp. z o.o.)” z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3,
Cena 97,78 pkt.
Oferta Nr 9
Farmacol S.A.(lider) oraz Farmacol Logistyka Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice
Cena 96,11 pkt.
Oferta Nr 11
Asclepios S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław
Cena 100 pkt.
Pak.50
Oferta Nr 12
Bialmed Sp. z o.o., 12-230 Biała Piska ul. Konopnickiej 11 a
Cena 100 pkt. Jedna ważna oferta
Pak. 51
Oferta Nr 11
Asclepios S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław
Cena 99,50 pkt.
Oferta Nr 10
Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „Centrowet – Cezal” Sp. z 00.0., 60-543
Poznań ul. Dąbrowskiego 133/135
Cena 100 pkt.
Pak. 52
Oferta Nr 7
NEUCA SA., 87-100 Toruń ul. Szosa Bydgoska 58
Cena 96,46 pkt.
Oferta Nr 8
1.”PGF URTICA” Sp. z o.o. – Wrocław,54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120,
2.”PGF S.A. ( dawniej PGF Hurt Sp. z o.o.)” z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3,
Cena 100 pkt.
Pak. 53
Oferta Nr 11
Asclepios S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław
Cena 100 pkt. Jedna ważna oferta
Pak. 54
Oferta nr 6
SALUS INTERNATIONAL SP. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
Cena 24,21 pkt.
Oferta Nr 7
NEUCA SA., 87-100 Toruń ul. Szosa Bydgoska 58
Cena 42,88 pkt.
Oferta Nr 9
Farmacol S.A.(lider) oraz Farmacol Logistyka Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice
Cena 24,15 pkt.
Oferta Nr 13
Sanofi-Aventis Spółka z o.o., 00-203 Warszawa ul. Bonifraterska 17
Cena 100 pkt.
Pak. 55
Oferta nr 6
SALUS INTERNATIONAL SP. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
Cena 99,23 pkt.
Oferta Nr 7
NEUCA SA., 87-100 Toruń ul. Szosa Bydgoska 58
Cena 99,53 pkt.
Oferta Nr 8
1.”PGF URTICA” Sp. z o.o. – Wrocław,54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120,
2.”PGF S.A. ( dawniej PGF Hurt Sp. z o.o.)” z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3,
Cena 99,79 pkt.
Oferta Nr 9
Farmacol S.A.(lider) oraz Farmacol Logistyka Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice
Cena 100 pkt.
Pak. 56
Oferta nr 6
SALUS INTERNATIONAL SP. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
Cena 74,27 pkt.
Oferta Nr 7
NEUCA SA., 87-100 Toruń ul. Szosa Bydgoska 58
Cena 75,57 pkt.
Oferta Nr 8
1.”PGF URTICA” Sp. z o.o. – Wrocław,54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120,
2.”PGF S.A. ( dawniej PGF Hurt Sp. z o.o.)” z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3,
Cena 100 pkt.
Oferta Nr 9
Farmacol S.A.(lider) oraz Farmacol Logistyka Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice
Cena 85,01 pkt.
Pak.57
Oferta Nr 8
1.”PGF URTICA” Sp. z o.o. – Wrocław,54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120,
2.”PGF S.A. ( dawniej PGF Hurt Sp. z o.o.)” z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3,
Cena 100 pkt. Jedna ważna oferta
Pak.58
Oferta Nr 2
Lek S.A. ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków
Cena 81,21pkt.
Oferta nr 6
SALUS INTERNATIONAL SP. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
Cena 92,41 pkt.
Oferta Nr 7
NEUCA SA., 87-100 Toruń ul. Szosa Bydgoska 58
Cena 99,26 pkt.
Oferta nr 6
SALUS INTERNATIONAL SP. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
Cena 92,73pkt.
Oferta Nr 9
Farmacol S.A.(lider) oraz Farmacol Logistyka Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice
Cena 93,38 pkt.
Oferta Nr 11
Asclepios S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław
Cena 100 pkt.
Pak. 59
Oferta nr 6
SALUS INTERNATIONAL SP. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
Cena 98,75 pkt.
Oferta Nr 8
1.”PGF URTICA” Sp. z o.o. – Wrocław,54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120,
2.”PGF S.A. ( dawniej PGF Hurt Sp. z o.o.)” z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3,
Cena 100 pkt.
Pak. 60
Oferta Nr 8
1.”PGF URTICA” Sp. z o.o. – Wrocław,54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120,
2.”PGF S.A. ( dawniej PGF Hurt Sp. z o.o.)” z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3,
Cena 100 pkt.
Oferta Nr 11
Asclepios S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław
Cena 55,53 pkt.
Pak. 61
Oferta Nr 8
1.”PGF URTICA” Sp. z o.o. – Wrocław,54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120,
2.”PGF S.A. ( dawniej PGF Hurt Sp. z o.o.)” z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3,
Cena 100 pkt. Jedna ważna oferta
Pak. 62
Oferta Nr 2
Lek S.A. ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków
Cena 98,13 pkt.
Oferta Nr 7
NEUCA SA., 87-100 Toruń ul. Szosa Bydgoska 58
Cena 93,60 pkt.
Oferta Nr 8
1.”PGF URTICA” Sp. z o.o. – Wrocław,54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120,
2.”PGF S.A. ( dawniej PGF Hurt Sp. z o.o.)” z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3,
Cena 100 pkt.
Pak.63
Oferta nr 6
SALUS INTERNATIONAL SP. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
Cena 77,43pkt.
Oferta Nr 7
NEUCA SA., 87-100 Toruń ul. Szosa Bydgoska 58
Cena 80,10 pkt.
Oferta Nr 8
1.”PGF URTICA” Sp. z o.o. – Wrocław,54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120,
2.”PGF S.A. ( dawniej PGF Hurt Sp. z o.o.)” z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3,
Cena 77,15 pkt.
Oferta Nr 9
Farmacol S.A.(lider) oraz Farmacol Logistyka Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice
Cena 77,89 pkt.
Oferta Nr 11
Asclepios S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław
Cena 100 pkt.
Oferta Nr 12
Bialmed Sp. z o.o., 12-230 Biała Piska ul. Konopnickiej 11 a
Cena 79,08 pkt.
Pak.64
Oferta nr 6
SALUS INTERNATIONAL SP. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
Cena 79,18pkt
Oferta Nr 8
1.”PGF URTICA” Sp. z o.o. – Wrocław,54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120,
2.”PGF S.A. ( dawniej PGF Hurt Sp. z o.o.)” z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3,
Cena 80,21 pkt.
Oferta Nr 9
Farmacol S.A.(lider) oraz Farmacol Logistyka Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice
Cena 80,20 pkt.
Oferta Nr 11
Asclepios S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław
Cena 100 pkt.
Pak.65
Oferta Nr 1
Biameditek Spółka z o.o., ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok
Cena 100 pkt.
Trident Med. s.c 04-894 Warszawa, ul. Szachowa 1
Cena 15,27 pkt.
Oferta Nr 8
1.”PGF URTICA” Sp. z o.o. – Wrocław,54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120,
2.”PGF S.A. ( dawniej PGF Hurt Sp. z o.o.)” z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3,
Cena 83,23 pkt.
Pak. 66
Oferta Nr 8
1.”PGF URTICA” Sp. z o.o. – Wrocław,54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120,
2.”PGF S.A. ( dawniej PGF Hurt Sp. z o.o.)” z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3,
Cena 91,23 pkt.
Oferta Nr 11
Asclepios S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław
Cena 100 pkt.
UWAGA DO ZESTAWIENIA OFERT
W OFERCIE NR 6 PAKIET NR 56 NASTAPIŁA OMYŁKA PISARSKA WPISANO :
92012,55 W/B 9212,55
Download