Dekret Dekret - Dziennik Ustaw

advertisement
/
I
1632
f
>t
. t '·, ' .
!.
897.
Dekret
Rozporzitdzenie Rady Ministrów
października
1922 r.
% dnia 16
wywłaszczeniu
posesji na rzecz kościoła parafialnego N. Marji Panny w Siedlcach.
Na mocy art. . 1 i 2 dekretu z dnia 7 lutego
1919 r. w przedmiocie przepisów tymczasowych o wywł aszczeniu przymusowem na użytctk dróg żelaznych
I innych dróg komunikacyjnych lądowych i wodn.lch
oraz wszelkich urzijdzeń użytltczności publicznej (Dz•
.P. P. P. N2 14, poz. 162) i w myśl uchwały Rady
Mi ni strów z dnia 28 wrześnlzt 1922 r. stanowi~ co nast~ puje:
NaJ. rzecz
kościoła parafialnego N. Marji Panny
wyw ła szczeniu posesja przy ulicy
w Siedlcach ulega
Szpitalnej w Siedlcach, oznaczona hipotecznym N2 369,
po licyjnym 5, a należąca do sukcesorów zmarlego
Stefaną Ponornarowa.
J.
Naczelnik Państwa:
Piłsudski
Prezydent Ministrów: Ju/jan Nowak
Wyznań Relig'l jnych
Oświecenia Publicznego: Dl'.
Mi nister
l
Kum(miecki
896.
Dekret
I
Na 98.
Dziennik Ustaw. POI. 895, 896, 897 I 898.
895.
z dnia 20
O
Y ' . T'3 .. '
dnia 20
października
1922
r.
O wywłaszczeniu
gruntu na rzecz rozszerzenia
cmentarza i budowy kościoła. we wsi Wielączy.
Na 'mocy art. 1 i 2 dekretu z dn. 7 lutego 1919 r.
'ił
przedmiocie przepisów tymczasowych O wywłasz­
czeniu przymusowem na użytek dróg żelaznych i innych dróg komunikacyjnych lądowych I wodnych
oraz wszelkich urz ą dzeń użyteczności publicznej
(Dz. P. P. P. Nfi! 14 poz. 162) i zgodnie z uchwałą
Rady Ministrów z dn. 28 wrześnIa ,1922 r. stanowiE;
co następuj e:
,
Pod budow~kościoła oraz na rozszerzenie cmentarza grt'eba lnegó we wsi Wielączy, gm. Mokre, pow.
zamojskiego, województwa lubelskiego ulegajq wywłasz czeniu ni'lst~puJ4t:e grunta:
1) d zi;dk~ gruntu przestrzeni 1/2 morga, b~dąca
własnością sukcesorów Pawła Piroga,
2) dzi ałka gruntu przestrzeni 1/2 morga, b~dZlCIl
własnością Marji Marzec,
3) działka gruntu prz~strzenl 1/2 morga, b~dącZl
własnGści <ł Piotra Zołyndniaka,
4) dzi ałka gruntu przestrzeni 1/2 morga, b~dqca
własnością Wawrzyńca Burysla, ' '
5) d z ia łka gruntu przestrzeni 3 morgi, b€ldi!Jca
I
własnością sukce~or.ów Józefa M~twiej~zukll.
Naczelnik Państwa:
J.
Piłsudski
Prezydent Ministrpw: Juijqn Nowak
Minister Wyzn a ń Religijnych
i Oświecenia Publicznego: Dl'. Kumaniecki
ł
października
1922
r.
w przedmiocie rozciągnięcia mocy obdwlą:zu­
ustawy z dnia 19 maja 1920 r. o obowiąz..
kowem ubezpieczeniu na wypadek choroby na
województwa: nowogródzkie, poleskie iwołyń skie, powiaty: . grodzieński i wołkowyskl
i gminy: białowieską, masiewską i suchopo15ką
powiatu bielskiego województwa białostockiego.
Jącej
Na mocy art. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1921 r.
o unormowaniu stanu prawno-politycznego na ziemiach przył~czonych do obszaru Rzeczypospolitej
Polskiej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze dnia 12 pat·
dziernika 1920 r. (Dz. U. R. P. N2 16 poz. 93) zarządza się co następuje:
§ 1. Moc obowiązującą ustawy z dnia 19 maja
1920 r. o obowlązkowem ubezpieczeniu na wypadek
choroby (Dz. U. R. P. N!! 44 poz. 272) rozciąga się
na województwa: nowogródzkie, poleskie I wołyń­
skle, powiaty: grodzieński I wołkowyski I gminy:
białowieską, masiewską i suchopolską powiatu bielskiego województwa białostockiego.
§ 2. Minister Pracy I Opieki Społeczne] wyda
przepisy, ustallljące terminy wprowadzenia w życie
niniejszego rozporzZjdzenia . ąla poszczególnych powiatów na obszarze wymienl'onym w § 1. Od tych
t«!rmin6w tracą moc obowi\lwjącą wszystkie obowią·
%uJące w .tych powiatach pr.wpisy prawne w przedmiocie ubezpieczenia na wypadek choroby.
Prezydent Ministrów: Juljan Nowak
Minister Pracy I Opieki Społecznej: L. DarowMl
Minister Zdrowia Public;znego: Cbodl.ko
898.
Rozporzitdzenie Rady Ministrów
~
dnia
w przedmiocie
~O p.,tdziernikft 19~2
~ezwolenia
na
r.
cza-
przedłużenio
pań­
su pracy w wDrntatach polsklc:h kolei
stwowych.
Na za~adzlę flrtykułu . 6 punkt d ustawy z dnIa
la grlldnia 1919 r, o (:zasie pnH:y w
przemyśle
i handlu (Dz. U. R. P. r. 1920 Ni 2, poz. 7) zarz,,dz;a iii, to nast~puje:
'
§ 1. Zezwala sl~ n21 przedłużenIe CZZlSU pracy
pracowników, zatrudnionych w wmrszhlŁach polskich
kolei państwowych przy naprąwię toł,')gru do trzech
godzin na dobę por.,d normy wskf!ume wart. 1
ustawy O czasie pracy w pllemyśle I handlu (Oz.
U. R. P. r. 1920 N2 2, poz. 7).
Download