prezentacja multimedialna - Publiczna Szkoła Podstawowa w Ochli

advertisement
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ochli
Obecnie dzieci często siadają samotnie
w domu przed komputerami i nie
nawiązują osobistych kontaktów
pozalekcyjnych z rówieśnikami.
Są SMSy i portale społecznościowe.
Powoduje to izolację dziecka w grupie a
późniejszym etapie niedostosowanie
społeczne dziecka.
 jest na ogół rzadko

lubiane przez inne dzieci, a
także przez dorosłych.
Jego reakcji nie można
przewidzieć i na ogół
ludzie go unikają,
nie ma zaufania do innych
ludzi, jest podejrzliwe i
niezrozumiałe dla innych


Z trudnością nawiązuje
kontakty i przyjaźnie, co
powoduje, że czuje się
ono wyobcowane
nie mogąc w sposób
normalny zaspokoić
swoich potrzeb, czyni to
w sposób okrężny,
najczęściej dla otocznia
nieprzyjazny, a czasem
nawet wręcz
antyspołeczny.
Przyczyny alienacji
 Rozwój techniki- komputer i Internet a
także długotrwałe siedzenie przed
telewizorem zaburzają umiejętność
komunikowania się twarzą w twarz
 Rozwój telefonii i komunikatorów
Internetowych- komunikowanie się za
pomocą krótkich wiadomości tekstowych
sprawia, że często dzieci nie potrafią
rozwinąć prawidłowej relacji
 Niezdolność porozumiewania się.
Przyczyna ta leży u podstaw większości
problemów w kontaktach międzyludzkich.
Jeżeli ludzie nie chcą dojść do
porozumienia, albo nie potrafią, wtedy
pojawia się uporczywe wrażenie samotności
i izolacji, nawet jeśli jesteśmy członkami
jakiejś grupy, społeczności.
 Niskie lub zbyt wysokie poczucie wartości
własnej. Jeżeli dziecko ma o sobie niskie
mniemanie, wtedy nie docenia własnych
zalet i zamyka się w sobie, albo też
przecenia siebie aż do zarozumiałości. Oba
zachowania utrudniają kontakty z ludźmi.
Trudno jest budować przyjaźń, jeżeli mamy
mało zaufania do siebie samych
 Nastawienie samoobronne. Osamotnienie
staje się dolegliwością coraz
powszechniejszą, ponieważ dzieci uczą się
różnych niewłaściwych postaw. Istnieje
więc: nastawienie rywalizacji, w którym
życie jest jednym wielkim turniejem, a
dążenie do nagrody - stylem życia
Alienacja
Co robić, kiedy dziecko jest
wyalienowane?
 rodzice powinni przede wszystkim dużo z
dzieckiem rozmawiać
 wywnioskować, czym spowodowane jest
alienowanie się dziecka
 pytać, dlaczego nie bawi się z innymi
dziećmi, dlaczego inni nie chcą spędzać z
nim czasu
 zachęcać dziecko chociaż do próby
znalezienia kolegów i koleżanek
 nastawić psychicznie dziecko, aby przy
pierwszej nieudanej próbie
zaprzyjaźnienia się nie zraziło się
 pokazać, że czasem problem ze
znalezieniem przyjaciół tkwi w nas
samych
Przez wiele wieków ruch był podstawową czynnością
człowieka, stanowił o przetrwaniu, a tryb życia
związany był z wysiłkiem fizycznym.
Ten proces zaczął stopniowo ulegać zmianie; na
zmniejszenie znaczenia ruchu w życiu człowieka
wpływ miało kilka czynników.
Jednym z nich jest komputer, który stając się naszym
oknem na świat, jednocześnie sprowokował szereg
nowych schorzeń i problemów.
 nadwaga u dzieci, ale w dalszej
konsekwencji także niższa
samoocena i więcej niepowodzeń w
nauce.
 dziewięciokrotnie gorsza
koordynacja ruchowa niż u bardziej
aktywnych rówieśników. Przy czym
ten szkodliwy wpływ jest prawie
dwukrotnie większy w przypadku
chłopców niż dziewczynek
 choroby kręgosłupa

Jedną z poważnych
konsekwencji
długotrwałego
siedzenia
związanego zwykle z
oglądaniem telewizji
lub grania w gry
komputerowe jest
agresja u dzieci i
młodzieży

wideo i kino- nieadekwatne do wieku
dziecka,
 pisma młodzieżowe,
 destruktywne grupy rówieśnicze
 bezrobocie rodziców
 trudności materialne
 alkoholizm w rodzinie
 narkomania
 rozbicie rodziny, brak kontaktu ze szkołą,
niewydolność wychowawcza rodziny
 zaburzenia emocjonalne,
wady rozwojowe
Pamiętaj, że nie jesteś sam! Możesz
zgłosić się do szkoły w każdej sytuacji i z
każdym problemem. Dobro Twojego
dziecka jest dla nas najważniejsze!
Dziękujemy
za uwagę!
Opracowanie:
Danuta Marach, Ewelina Ekiert
Prezentacja:
Ewelina Ekiert
Download