REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY

advertisement
REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE
§1
Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
realizowanego na terenie miasta Złotowa, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorstwa oraz odbiorców.
§2
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz.747 ze zmianami),
2) odbiorca – odbiorca usług, o którym mowa w art.2 pkt.3) ustawy,
3) przedsiębiorstwo – o którym mowa w art. 2 pkt. 4) ustawy tj. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. w Złotowie, ul. Wodociągowa 1A,
4) umowa – umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, o której mowa w art.6 ustawy,
5) wodomierz – przyrząd pomiarowy na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego
zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy,
6) wodomierz główny – przyrząd pomiarowy, o którym mowa w art. 2 pkt.19) ustawy,
7) wodomierz dodatkowy – przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym służący
ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy,
8) wodomierz własny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć wody
zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy,
9) okres obrachunkowy – okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków określony
w umowie.
ROZDZIAŁ II
MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA
ŚCIEKÓW ORAZ OBOWIĄZKI ODBIORCÓW WARUNKUJACE JEGO UTRZYMANIE
§3
1. Ilość wody dostarczanej odbiorcom oraz ilość odprowadzanych ścieków, minimalne ciśnienie
utrzymywane w miejscu przyłączenia do sieci wodociągowej określa umowa. Umowa może również
ustalać dopuszczalny poziom zanieczyszczeń ścieków wprowadzanych przez Odbiorców.
W wydanych warunkach przyłączenia do sieci przedsiębiorstwo może zalecić Odbiorcy: wyposażenie
instalacji wodociągowej w urządzenie do lokalnego podnoszenia ciśnienia, wyposażenie instalacji
sanitarnej w urządzenie pomiarowe, urządzenia do podczyszczania ścieków itp..
2. Wskaźniki charakteryzujące poziom usług, inne niż te, które są określane w przepisach ustawy oraz
w pozwoleniu wodnoprawnym, może określać zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielane decyzją burmistrza miasta.
§4
1. Przedsiębiorstwo, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić:
1) ciągłą i niezawodną dostawę wody do Odbiorcy o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
2) ciągły i niezawodny odbiór ścieków komunalnych o jakości zgodnej z obowiązującymi przepisami,
3) budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, w zakresie wynikającym
z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji,
4) zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt wodomierza głównego, po odbiorze
technicznym przyłącza i zawarciu umowy.
2. Przedsiębiorstwo ma prawo do przeprowadzania bieżącej kontroli ilości i jakości odprowadzanych
ścieków oraz kontroli przestrzegania umownych ustaleń dotyczących technicznych warunków
przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
§5
Odbiorcy są zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób nie
powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności do:
1) utrzymania instalacji i przyłącza wodociągowego w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne
zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego,
2) zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody
lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,
3) natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa o awaryjnych zmianach ilości i jakości
odprowadzanych ścieków,
4) nie zmieniania bez uzgodnień z Przedsiębiorstwem, uzyskanych warunków technicznych przyłączenia
do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
5) utrzymywania pomieszczeń, w których zainstalowany jest wodomierz lub urządzenie pomiarowe,
w stanie uniemożliwiającym jego uszkodzenie i oddziaływanie zakłócające jego prawidłowe działania
oraz zabezpieczenie pomieszczenia przed dostępem osób nieuprawnionych,
6)
7)
8)
9)
utrzymywania i użytkowania instalacji i przyłączy wod.-kan. w stanie nie powodującym pogorszenia
warunków eksploatacji sieci.
udostępnienia Przedsiębiorstwu dostępu do dokumentacji technicznej, danych z eksploatacji
dotyczących własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, w zakresie umożliwiającym
ustalenie, czy mogą one oddziaływać na instalacje zasilane z sieci eksploatowanej przez
Przedsiębiorstwo oraz ustalania ilości ścieków, odprowadzanych do kanalizacji,
udostępnienia Przedsiębiorstwu dostępu do własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć,
a także połączonych z siecią własnych instalacji, jeżeli zachodzą uzasadnione przesłanki, że instalacje
Odbiorcy mogą negatywnie oddziaływać na poziom usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo,
wykorzystywania wody i odprowadzania ścieków wyłącznie w celach i na warunkach określonych
w umowie.
§6
1.
Jeżeli w trakcie eksploatacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, będącego w posiadaniu
Odbiorcy, powstanie zagrożenie istotnego obniżenia poziomu usług świadczonych przez
Przedsiębiorstwo, Odbiorca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia przyczyn zagrożeń.
2.
W przypadku, gdy Odbiorca nie usunie zagrożenia pomimo wezwania ze strony
Przedsiębiorstwa, ma ono prawo podjąć wszelkie działania zmierzające do usunięcia zagrożenia
na koszt Odbiorcy. Działania Przedsiębiorstwa nie mogą naruszać prawa własności przyłącza
przysługującego Odbiorcy.
ROZDZIAŁ III
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA ORAZ ROZWIĄZYWANIA
UMÓW Z ODBIORCAMI
A. Postanowienia ogólne
§7
Postanowienia umów zawieranych przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami, nie mogą ograniczać praw
i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie
ustawy oraz postanowień niniejszego regulaminu.
§8
1. Umowa określa szczegółowe obowiązki stron, w tym zasady utrzymania przyłączy oraz warunki
usuwania ich awarii.
2. Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest
ograniczona do posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
3. Umowa określa miejsce wykonywania usług dostawy wody i odbioru ścieków.
§9
1. Umowy są zawierane na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem postanowień ust.2 .
2. Przedsiębiorstwo zawiera umowy na czas określony:
1) gdy tytuł prawny osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci został ustanowiony na
czas określony,
2) na wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.
§ 10
1. Zmiana warunków umowy następuje w drodze aneksu do umowy sporządzonego w formie pisemnej.
2. Nie wymaga zachowania formy pisemnej, zmiana taryfy w czasie obowiązywania umowy oraz zmiana
adresu do korespondencji.
§ 11
W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci Przedsiębiorstwa, skutkującej
zmianą Odbiorcy, Przedsiębiorstwo zawiera umowę z nowym Odbiorcą , z zachowaniem dotychczasowych
warunków technicznych świadczenia usług.
B. Zasady zawierania umów.
§ 12
1. Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby, posiadającej tytuł prawny do nieruchomości, która
ma być przyłączona do sieci znajdującej się w posiadaniu Przedsiębiorstwa.
2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust.1, osoba ubiegająca się o przyłączenie jest zobowiązana
przedstawić Przedsiębiorstwu dokument, określający aktualny stan prawny przyłączonych
nieruchomości lub oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości na formularzu
opracowanym przez Przedsiębiorstwo.
3. Jeżeli z treści tego dokumentu nie wynika tytuł prawny osoby składającej wniosek do władania
nieruchomością, jest ona zobowiązana przedłożyć dokument potwierdzający ten tytuł z zastrzeżeniem
ust.4.
4.
Umowa może zostać zawarta również z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym
stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu przez nią faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości.
5. Przedsiębiorstwo może określić wzór wniosku o zawarcie umowy.
6. Po zawarciu umowy Odbiorca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Przedsiębiorstwa
o utracie przezeń prawa do korzystania z nieruchomości. Do czasu poinformowania Przedsiębiorstwa,
Odbiorca pomimo wygaśnięcia umowy, ponosi odpowiedzialność za należności powstałe w związku ze
świadczeniem usług przez Przedsiębiorstwo.
§ 13
1. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się w budynku
wielolokalowym na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub
budynków wielolokalowych.
2. Wniosek, o którym mowa w ust.1 zawiera w szczególności:
1) określenie osób korzystających z lokali, w tym określenie rodzaju tytułu prawnego do
zajmowanego lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzoną
własnoręcznym podpisem,
2) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach
rozliczania różnic oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz Przedsiębiorstwa dodatkowych opłat,
3) schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem
głównym, wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych.
3. Przedsiębiorstwo może określić wzór wniosku, o którym mowa w ust.1.
4. W terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, Przedsiębiorstwo jest zobowiązane wydać
informację techniczną, określającą wymagania techniczne.
§ 14
Przedsiębiorstwo sporządza projekt umowy w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zawarcie
umowy.
C. Zasady rozwiązywania umów.
§ 15
1. Umowa może być rozwiązana przez stronę umowy, z zachowaniem okresu wypowiedzenia
określonego w umowie.
2. Rozwiązanie przez Odbiorcę umowy za wypowiedzeniem następuje poprzez złożenie pisemnego
oświadczenia woli w siedzibie Przedsiębiorstwa lub przesłanie takiego oświadczenia listem poleconym.
§ 16
1. Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron.
2. Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z chwilą upływu czasu, na jaki została zawarta.
§ 17
Umowa wygasa w przypadku:
1) śmierci Odbiorcy usług będącego osobą fizyczną,
2) utraty przez Odbiorcę prawa do korzystania z nieruchomości,
3) zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony będącej
przedsiębiorcą,
4) utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na prowadzenie działalności.
§ 18
Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, Przedsiębiorstwo dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego
i/lub kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny.
ROZDZIAŁ IV
SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT
USTALONE W TARYFACH
§ 19
Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone przez
Przedsiębiorstwo z Odbiorcami wyłącznie w oparciu o ceny i stawki opłat określone w ogłoszonych
taryfach.
§ 20
Długość okresu obrachunkowego określa umowa, przy czym jest to okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie
dłuższy niż sześć miesięcy.
§ 21
1. Wejście w życie nowych taryf nie stanowi zmiany umowy.
2. Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowych, prawidłowo podanych
do wiadomości publicznej taryf, nie wymaga odrębnego informowania Odbiorców o ich wysokości.
3. Przedsiębiorstwo dołącza do umowy aktualnie obowiązującą taryfę lub jej wyciąg, zawierający ceny
i stawki opłat właściwe dla Odbiorcy, będącego stroną umowy.
§ 22
Podstawą obciążenia Odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo jest faktura.
W przypadku budynku wielolokalowego, w którym Odbiorcami są również osoby korzystające
z poszczególnych lokali, Przedsiębiorstwo wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi
takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali.
3. Odbiorca otrzymuje fakturę nie później niż 14 dni od daty dokonania odczytu lub w sytuacji, kiedy ilość
świadczonych usług jest ustalana na innej podstawie niż wskazania wodomierza lub urządzenia
pomiarowego, na koniec okresu obrachunkowego.
4. Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki w terminie wskazanym
w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej doręczenia. Opóźnienia w zapłacie
uprawniają Przedsiębiorstwo do naliczania odsetek w wysokości ustawowej.
5. Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń co do wysokości faktury, nie wstrzymuje jej zapłaty.
6. W przypadku stwierdzenia nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie
Odbiorcy zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.
§ 23
W przypadku niesprawności wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, ilość pobranej wody
i/lub odprowadzonych ścieków, ustala się na podstawie średniego zużycia wody i/lub odprowadzonych
ścieków z ostatnich trzech odczytów przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza i/lub urządzenia
pomiarowego.
§ 24
1. Jeżeli Odbiorca pobiera wodę z ujęć własnych i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa,
w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana jako równa ilości
wody pobranej, ustalonej na podstawie wskazań wodomierza własnego.
2. Jeżeli Odbiorca pobiera wodę z ujęć własnych oraz urządzeń Przedsiębiorstwa i wprowadza ścieki do
urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków jest
ustalana jako suma wskazań wodomierza własnego i wodomierza głównego.
3. W przypadkach określonych w ust.1 i 2 Odbiorca jest zobowiązany do zakupu i zainstalowania na
własny koszt wodomierza własnego, jego utrzymania i legalizacji.
ROZDZIAŁ V
WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI
§ 25
Osoba ubiegająca się o przyłączenie jej nieruchomości do sieci składa do Przedsiębiorstwa wniosek
o przyłączenie, który powinien zawierać co najmniej:
1) imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy, adres stałego zameldowania,
2) adres do korespondencji,
3) w przypadku osób prawnych odpis z właściwego rejestru, wskazujący na sposób reprezentacji
podmiotu,
4) określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług,
5) określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki zużycia wody,
6) wskazania przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju (w przypadku dostawców
ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub
planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających),
7) opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda i/lub z której będą odprowadzane ścieki,
w szczególności określenie jej powierzchni, sposobu zagospodarowania i przeznaczenia,
8) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i dostarczania ścieków.
§ 26
1. Do wniosku, o którym mowa w § 25, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć:
1) dokument określający stan prawny nieruchomości , której dotyczy wniosek lub oświadczenie
o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości na formularzu opracowanym przez
Przedsiębiorstwo.
2) mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust.1, względem
istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu,
3) propozycję miejsca przyłączenia do sieci wraz ze schematem pomieszczenia technicznego
w budynku.
2. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane przygotować i bezpłatnie udostępnić odpowiedni wzór wniosku.
§ 27
1. Jeżeli są spełnione warunki techniczne, umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci,
Przedsiębiorstwo w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku, o którym
mowa w § 25 wraz z kompletem załączników, wydaje osobie ubiegającej się o podłączenie
nieruchomości, dokument pod nazwą „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub
1.
2.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
kanalizacyjnej”. W razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo
w terminie 21 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w § 26 informuje o tym osobę ubiegającą się
o podłączenie, wskazując wyraźnie na powody, które uniemożliwiają podłączenie.
Dokument, o którym mowa w ust.1 powinien co najmniej:
1) wskazywać miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub
kanalizacyjnej, w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego i/lub urządzenia
pomiarowego,
2) określić maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości z podziałem na poszczególne cele,
3) określać maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość,
4) zawierać informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinna przedłożyć osoba
ubiegająca się o przyłączenie do sieci oraz podmiotach z jakimi należy uzgodnić lub do jakich
należy zgłosić fakt przyłączenia oraz projekt przyłącza,
5) wskazywać okres ważności wydanych warunków przyłączenia, nie krótszy niż 1 rok.
Dokument, o którym mowa w ust.1 powinien określać:
1) parametry techniczne przyłącza,
2) miejsce zainstalowania wodomierza głównego, proponuje pomiar ilości odprowadzanych ścieków
na podstawie odczytów ilości pobieranej wody, urządzenia pomiarowego do mierzenia ilości
odprowadzanych ścieków lub też wodomierzy do mierzenia ilości wody, z której nie odprowadza
się ścieków do kanalizacji.
Przedsiębiorstwo nie pobiera wynagrodzenia za wydanie „Warunków przyłączenia do sieci
wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”.
§ 28
„Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej” wydawane osobie ubiegającej się o
przyłączenie do sieci mogą za zgodą tej osoby, obejmować nie tylko zgodę na wybudowanie przyłącza
wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, ale również obowiązek wybudowania przez przyszłego
Odbiorcę ze środków własnych, urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.
W przypadku określonym w ust.1, Przedsiębiorstwo i osoba ubiegająca się o przyłączenie, przed
wydaniem „Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej” są zobowiązane do
zawarcia umowy regulującej tryb i zasady odpłatnego przejęcia przez Przedsiębiorstwo urządzeń
wybudowanych przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych.
W sytuacji współfinansowania przez osobę ubiegającą się o przyłączenie budowy urządzeń
wodociągowych lub kanalizacyjnych umowa zawierana między Przedsiębiorstwem, a tą osobą reguluje
tryb i zasady odpłatnego przejęcia przez Przedsiębiorstwo części inwestycji sfinansowanej przez osobę
ubiegającą się o przyłączenie.
odpłatne przejęcie polegać może na przeniesieniu na Przedsiębiorstwo prawa własności urządzenia, jak
również na zawarciu umowy obligacyjnej, w szczególności umowy dzierżawy, a także prawnorzeczowej, w szczególności ustanowieniu użytkowania, w sposób umożliwiający Przedsiębiorstwu
korzystanie z urządzenia.
Wybór konkretnej formy odpłatnego przejęcia wymaga pisemnej akceptacji Przedsiębiorstwa i osoby
ubiegającej się o przyłączenie.
Umowa, o której mowa w ust.2 i 3 pod rygorem nieważności winna być zawarta w formie pisemnej.
Umowa, o której mowa w ust.2 i 3 winna określać, co najmniej:
1) termin wybudowania urządzenia,
2) warunki techniczne, jakie urządzenie musi spełniać,
3) zasady kontroli realizacji inwestycji przez Przedsiębiorstwo,
4) zasady wyceny inwestycji,
5) formę prawną przejęcia urządzenia przez Przedsiębiorstwo,
6) termin przejęcia urządzenia,
7) termin i zasady wypłaty wynagrodzenia za przeniesienie własności urządzenia lub termin i zasady
uiszczania wynagrodzenia za korzystanie przez Przedsiębiorstwo z urządzenia na podstawie
umowy nie przenoszącej prawa własności,
8) zabezpieczenie własnych zobowiązań.
§ 29
Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci jest pisemne
uzgodnienie z przedsiębiorstwem dokumentacji technicznej (w tym projektu) warunków i sposobu
dokonywania przez Przedsiębiorstwo kontroli robót.
Spełnienie warunku wskazanego w ust.1 nie jest wymagane, jeżeli przyłączenie do sieci dokonuje
Przedsiębiorstwo, które wydało „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej” dla
danej nieruchomości. Przedsiębiorstwo wykonuje tę usługę odpłatnie. Przed przystąpieniem do
wykonania usługi Przedsiębiorstwo sporządza na własny koszt i przedkłada osobie ubiegającej się
o podłączenie szczegółowy wykaz planowanych kosztów. Rachunek wystawiony przez
Przedsiębiorstwo po zakończeniu prac nie może być wyższy o więcej niż 10% w stosunku do sumy
kosztów przedłożonych osobie ubiegającej się o przyłączenie przed przystąpieniem do tych prac.
3. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci w celu uzyskania pisemnego uzgodnienia,
o którym mowa w ust.1, przedkłada Przedsiębiorstwu odpowiednie dokumenty i informacje. Wykaz
niezbędnych dokumentów i informacji Przedsiębiorstwo doręcza nieodpłatnie każdej osobie ubiegającej
się o podłączenie nieruchomości wraz z wydanymi „Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej
i/lub kanalizacyjnej”.
4. Przedsiębiorstwo wydaje pisemne uzgodnienie, o którym mowa w ust.1 w terminie 14 dni od daty
złożenia kompletu dokumentów i informacji wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust.3.
§ 30
Przed zawarciem umowy, Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia
warunków technicznych.
ROZDZIAŁ VI
TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO USŁUG
WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNYCH
§ 31
1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej
lub kanalizacyjnej, jeżeli w wyniku przyłączenia warunki techniczne pogorszą się tak, że nie zostanie
zachowany minimalny poziom usług, a w szczególności, jeżeli zabraknie wymaganych zdolności
produkcyjnych ujęć, stacji uzdatniania i oczyszczalni ścieków oraz zdolności dostawczych istniejących
urządzeń dystrybucji wody i odprowadzania ścieków.
2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej
lub kanalizacyjnej, jeżeli przyłączenie do sieci spowoduje obniżenie poziomu usług w stopniu takim, że
nie będą spełnione wymagania określające minimalny poziom usług.
3. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli nie posiada technicznych możliwości
świadczenia usług.
4. Poziom dostępu do usług wodociągowych w przyszłości wyznaczają wieloletnie plany rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
ROZDZIAŁ VII
SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO
WYKONANEGO PRZYŁĄCZA
§ 32
1. Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez
Przedsiębiorstwo „Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej” oraz
projektem przyłącza.
2. Jeżeli „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej” obejmowały również
obowiązek wybudowania przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych, urządzeń wodociągowych
i/lub kanalizacyjnych, to warunkiem przystąpienia do odbioru przyłącza może być wcześniejszy odbiór
tych urządzeń.
3. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe i końcowe są przeprowadzane przy
udziale upoważnionych przedstawicieli stron.
4. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające
częściowemu zakryciu (tzw. roboty zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.
5. Przed zasypaniem należy wykonać operat geodezyjny, w zakresie wskazanym w warunkach
technicznych, w dwóch egzemplarzach, z których jeden inwestor dostarcza się do Przedsiębiorstwa, a
drugi do odpowiedniego Urzędu zajmującego się aktualizacją dokumentacji geodezyjnej.
6. Przed podpisaniem odbioru końcowego, inwestor przedłoży światłokopię mapy zasadniczej
z oryginalnymi pieczęciami Urzędu zajmującego się aktualizacją dokumentacji geodezyjnej.
§ 33
1. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez przedstawiciela Odbiorcy, Przedsiębiorstwo uzgadnia jego
termin, na nie dłużej niż trzy dni robocze po dacie zgłoszenia.
2. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w § 32 są potwierdzane przez strony w sporządzanych
protokołach.
§ 34
Wzory zgłoszenia odbioru oraz protokołu odbioru określa Przedsiębiorstwo.
§ 35
1. Zgłoszenia odbioru technicznego przyłącza powinno zawierać co najmniej:
a. dane identyfikujące inwestora i adres przyłącza,
b. termin odbioru proponowany przez Wykonawcę,
c. inne warunki odbioru, np. zamknięcie sieci eksploatowanej.
2.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:
a. dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość, elementy
uzbrojenia),
b. rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego,
c. skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru,
d. uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem, a realizacją przyłącza,
e. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą jako integralny załącznik.
ROZDZIAŁ VIII
STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG ORAZ
SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI
LUB ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW ŚWIADCZONYCH USŁUG
§ 36
Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania wszelkich istotnych informacji dotyczących:
1) prawidłowego sposobu wykonywania przez Odbiorcę umowy o zaopatrzenie w wodę
i odprowadzanie ścieków,
2) warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez nowych Odbiorców,
3) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków,
4) występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
5) planowanych przerw w świadczeniu usług.
Przedsiębiorstwo udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych środków
przekazu, bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie nie dłuższym niż 3 dni.
Jeżeli prośba o udzielenie informacji została przedłożona na piśmie, Przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie 14 dni od otrzymania prośby chyba, że
osoba zwracająca się o informację wyraźnie zaznaczyła, iż informacja ma być udzielona w jednej z form
wskazanych w ust.2.
Jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń wymagających okresów dłuższych niż terminy wskazane
w ust. 2 i 3, Przedsiębiorstwo przed upływem terminów wskazanych w ust. 2 i 3 informuje o tym fakcie
osobę, która złożyła prośbę o informację i wskazuje ostateczny termin udzielenia jej odpowiedzi.
Termin ten w żadnym wypadku nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia prośby.
§ 37
Każdy Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez
Przedsiębiorstwo umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za
te usługi.
Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej.
Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym
niż 30 dni od dnia doręczenia reklamacji.
W wyniku rozpatrzenia reklamacji i udowodnienia, że reklamacja jest niezasadna, kosztami
postępowania obciążony zostanie odbiorca zgłaszający reklamację wg kalkulacji Przedsiębiorstwa.
§ 38
Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych za kontakty
z Odbiorcami oraz osobami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, w tym za przyjmowanie
i rozpatrywanie reklamacji.
Stosowna informacja winna być wywieszona w siedzibie Przedsiębiorstwa.
§ 39
W siedzibie Przedsiębiorstwa winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:
1) aktualnie obowiązujące na terenie gminy taryfy cen i stawek opłat,
2) tekst jednolity „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” obowiązującego na
terenie gminy,
3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody,
4) tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
wraz ze wszystkimi aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.
Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku udostępnienia dokumentów, o których mowa w ust.1 poza swoją
siedzibą, z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia do umowy w chwili jej zawierania obowiązującej
taryfy lub jej wyciągu zawierającego ceny i stawki opłat.
§ 40
Przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania Odbiorców o planowanych przerwach lub
ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej
72 godzinnym.
Przedsiębiorstwo ma również obowiązek niezwłocznie poinformować Odbiorców, w sposób
zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody,
o ile czas ich trwania przekracza 12 godzin.
3.
W przypadku budynków wielolokalowych, Przedsiębiorstwo może o zdarzeniach wskazanych w ust.2
poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości, o ile planowany czas trwania
przerwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin.
4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin
Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie
Odbiorców przez umieszczenie ogłoszeń na miejskich tablicach informacyjnych, wskazując lokalizację
zastępczego punktu poboru wody.
§ 41
1. Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych
powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego,
środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi.
2. Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z wstrzymaniem lub
ograniczeniem świadczenia usług, chyba, że nie ponosi winy. Przedsiębiorstwo wolne jest od
odpowiedzialności w szczególności wówczas, gdy przerwa lub ograniczenie świadczenia usług,
wynikały z:
1) działania siły wyższej, w tym zwłaszcza sił przyrody,
2) działania lub zaniechania osób lub podmiotów, za które Przedsiębiorstwo nie ponosi
odpowiedzialności, w tym samego Odbiorcy,
3) potrzeby ochrony życia lub zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego, a także potrzeb
przeciwpożarowych,
4) awarii urządzeń trwającej nie dłużej niż 36 godzin.
ROZDZIAŁ IX
WARUNKI DOSTAWY WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE
§ 42
Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez
Przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci
wodociągowej.
§ 43
Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawieranej
pomiędzy gminą, Przedsiębiorstwem i jednostką straży pożarnej.
§ 44
Za wodę pobieraną na cele przeciwpożarowe poprzez urządzenia usytuowane na terenie publicznym,
Przedsiębiorstwo pobiera opłaty zgodnie z obowiązującą taryfą.
§ 45
Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na
podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej w umownie ustalonych
okresach.
§ 46
W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda jest
dostarczana dla innych Odbiorców, jednostka niezwłocznie przekazuje Przedsiębiorstwu informacje o ilości
wody pobranej.
§ 47
Należnościami za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe Przedsiębiorstwo obciąża gminę.
Przewodniczący Rady Miejskiej
inż. Leszek Kurcin
/podpis nieczytelny/
Uchwalony regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto
Złotów Uchwałą Nr XXVII / 194 / 05 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29 grudnia 2005 roku.
Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 10, poz. 228 z dnia
19.01.2006 roku
Download