Cechy podzielności liczb naturalnych

advertisement
Warszawa, styczeń 2003 r.
Temat:
Cechy podzielności liczb
- utrwalenie wiadomości
Opracowała mgr inż. Małgorzata Stańczyk-Piasecka
Cele lekcji:
 utrwalenie poznanych cech
podzielności liczb,
 wykorzystanie wiadomości
do rozwiązywania zadań,
 przygotowanie do sprawdzianu.
Zadanie 1
?
Czy liczby zapisane w tabeli są podzielne przez 2?
Pod każdą liczbą wpisz literę T jeśli tak, lub N jeśli nie.
3824
6543
6752
29451
4980
T
N
T
N
T
Przez 2 są podzielne liczby, które w rzędzie
jedności mają cyfry: 0,
2, 4, 6 lub 8
Zadanie 2
Czy liczby zapisane w tabeli są podzielne przez 5?
Pod każdą liczbą wpisz znak
+
?
jeśli tak, lub – jeśli nie.
3285
4673
2500
3675
4872
+
-
+
+
-
Przez 5 są podzielne liczby, które w rzędzie
jedności mają cyfry 0 lub 5
Zadanie 3
Czy liczby zapisane w tabeli są podzielne przez 10?
Pod każdą liczbą wpisz cyfrę 1 jeśli tak, lub 0 jeśli nie.
?
6785
2840
3821
4800
10
0
1
0
1
1
Przez 10 są podzielne liczby, które w rzędzie
jedności mają cyfrę 0
Zadanie 4
Czy liczby zapisane w tabeli są podzielne przez 3?
Pod każdą liczbą wpisz znak X jeśli tak,
lub zostaw puste miejsce jeśli nie.
672
X
3455
978
1951
4879
X
Przez 3 dzielą się liczby, których suma cyfr
dzieli się przez 3
?
Zadanie 5
Wpisz tak obok liczb, które dzielą się przez 9.
387
tak
..........
tak
12492 ..........
45091
..........
79551 tak
..........
Przez 9 dzielą się liczby, których suma cyfr
dzieli się przez 9
Zadanie 6
Wpisz tak obok tych liczb, które dzielą się przez 4.
6324 tak
..........
3561
3890
..........
tak
2836 ..........
4916 tak
..........
tak
64500 ..........
..........
Liczba jest podzielna przez 4 jeżeli liczba
utworzona z jej cyfry dziesiątek i jedności
dzieli się przez 4
Zadanie 7
Podkreśl czerwoną linią liczby podzielne przez 100.
7890
698000
45600
10
5321
14001
Liczba jest podzielna przez 100 jeżeli jej dwie
ostatnie cyfry są zerami
Zadanie 8
Postaw znak X obok liczby podzielnej przez
4875
X
5830
2825
X
3450
X
6000
X
25.
2894
Liczba jest podzielna przez 25 jeżeli jej dwie
ostatnie cyfry tworzą liczbę 25, 50, 75
lub są to dwa zera
Zadanie 9
W prostokąt obok każdej liczby wpisz taką cyfrę, aby
nowo powstała liczba była podzielna przez 5 i 3.
3456 0
7242 0
1381 5
Zadanie 10
Do każdej liczby dopisz taką cyfrę, aby nowo powstała
liczba była podzielna przez 2 i 9.
4912 2
9212 4
75870
Zadanie 11
Otocz czerwonym okręgiem liczby, które są
wielokrotnościami 6 (sześciu).
36
54
66
23
15
48
70
60
Zadanie 12
Wypisz wszystkie dzielniki liczby 24.
1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24
Zadanie 13
Z podanych liczb wybierz tą, która jest najmniejszą
wspólną wielokrotnością liczb 12 i
wpisz ją do trójkąta.
8 , a następnie
8, 12, 16, 24, 32, 40, 48
24
Zadanie 14
Z podanych liczb wybierz tą, która jest największym
wspólnym dzielnikiem liczb 18 i
30 i wpisz ją do koła.
8, 12, 6, 24, 4, 40, 9
6
Zadanie 15
Pewna liczba dzieli się przez
dzielniki tej liczby.
1,
35, wypisz jeszcze inne
5,
7
Zadanie 16
Nie wykonując dodawania oceń, wpisując tak
lub nie czy suma:
 27 + 36 + 45 + 72 jest podzielna przez 9 tak
 5 + 40 + 55 + 60 jest podzielna przez 5 tak
 21 + 24 + 37 + 60 jest podzielna przez 3 nie
Suma jest podzielna przez daną liczbę, jeżeli
każdy składnik tej sumy jest przez nią podzielny
Zadanie 17
Nie wykonując obliczeń, oceń czy iloczyn
12  27  40
2
3
5
jest podzielny przez:
7
18
45
72
Właściwą liczbę podkreśl kolorem czerwonym.
Iloczyn jest podzielny przez daną liczbę, jeżeli
przynajmniej jeden czynnik iloczynu jest przez
nią podzielny
Zadanie 18
W puste miejsce wpisz najmniejszą możliwą
liczbę, aby iloczyn był podzielny przez 18.
24  38  18

5
Zadanie 19
Jaką najmniejszą liczbę dwucyfrową musisz
wpisać w puste miejsce aby suma była podzielna
przez 7?
28 + 35 + 14 + 63
Zadanie 20
Nie obliczając wartości iloczynu
14  15  16
wpisz do tabeli te liczby jednocyfrowe, przez które
ten iloczyn nie jest podzielny.
0
9
Podsumowanie
Do tabeli wyników za każde bezbłędnie rozwiązane
zadanie wpisz sobie 1 punkt, za źle rozwiązane 0
punktów i oblicz ile punktów posiadasz.
Numer
zadania
Punkty
1
Numer
zadania
Punkty
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2
3
4
5
6
Suma punktów =
7
8
9
10
Jeżeli uzyskałeś:
 18-20 punktów jesteś bardzo dobrze
przygotowany do pracy klasowej;
 15 - 17 punktów jesteś dobrze przygotowany;
 12-14 punktów musisz jeszcze poćwiczyć;
 mniej niż 12 punktów powinieneś solidnie
wziąć się do pracy.
Na następnych zajęciach
odbędzie się sprawdzian z
dzisiejszych zagadnień.
Dziękuję za uwagę
i życzę powodzenia!!!!
Download