Raport bieżący nr 54 z dnia 10.09.2014 r. Temat

advertisement
Raport bieżący nr 54 z dnia 10.09.2014 r.
Temat:
Przystąpienie jako strona do znaczącej umowy.
Podstawa prawna:
Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych art. 56
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r § 5 ust.1 pkt 3) oraz § 9.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. informuje , że w dniu 09.09.2014 r. na mocy
aneksu do umowy o współpracy z dnia 2 października 2013 roku zawartej pomiędzy Spółką
Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo – Utech Spółka Akcyjna z
siedzibą w Poznaniu, Spółką ENERGOUTECH 2 spółka z ograniczona odpowiedzialnością z
siedzibą w Poznaniu oraz TAURON Ciepło Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Katowicach do w/w umowy przystąpiła spółka Elektrociepłownia „Będzin „s.a.,
Spółka zależna od spółki Elektrociepłownia „Będzin” s.a tj Spółka Elektrociepłownia Będzin
spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Będzinie oraz spółka
ENERGOUTECH 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Aneksowana w dniu 09.09.2014 r. umowa o współpracy przyznaje Spółce TAURON Ciepło
spółce z ograniczona odpowiedzialnością prawo pierwokupu w rozumieniu art. 596 i
następnych Kodeksu Cywilnego
- przedsiębiorstwa energetycznego, bądź jego zorganizowanej części, należącego do EC
Będzin w chwili zawarcia umowy.
- udziałów w spółce Elektrociepłownia Będzin spółka z o.o. z siedzibą w Będzinie przy ul.
Małobądzkiej 141, dla której Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII
Gospodarczy - KRS prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 0000504084
Prawo pierwokupu obowiązuje nie dłużej niż 10 lat od dnia zawarcia umowy o współpracy i
przewiduje sposób jego wykonania oraz możliwość jego wyłączenia.
1. Data zawarcia znaczącego aneksu – 09.09.2014 r.
2. Oznaczenie stron umowy
- Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo – Utech Spółka Akcyjna
- TAURON Ciepło Spółka z o.o.
- ENERGOUTECH 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- ENERGOUTECH 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- Spółka Elektrociepłownia „Będzin” Spółka Akcyjna
- Spółka Elektrociepłownia Będzin sp. z o.o.
3. Oznaczenie przedmiotu umowy
Przedmiotem umowy jest prawo pierwokupu
4. Istotne warunki umowy
Umowa o współpracy przyznaje Spółce TAURON Ciepło spółce z ograniczona
odpowiedzialnością prawo pierwokupu w rozumieniu art. 596 i następnych Kodeksu
Cywilnego:
- przedsiębiorstwa energetycznego, bądź jego zorganizowanej części, należącego do EC
Będzin w chwili zawarcia umowy.
- udziałów w spółce Elektrociepłownia Będzin spółka z o.o. z siedzibą w Będzinie przy
ul. Małobądzkiej 141, dla której Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII
Gospodarczy - KRS prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 0000504084
Prawo pierwokupu obowiązuje nie dłużej niż 10 lat od dnia zawarcia umowy o współpracy
i przewiduje sposób jego wykonania oraz możliwość jego wyłączenia.
5. Postanowienia dotyczące kar
Nie dotyczy
6. Zastrzeżenia warunku lub terminu
Nie dotyczy
7. Oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą
Prawo pierwokupu
Download