dnia..................... ( pieczątka zakładu pracy) (miejscowość) Burmistrz

advertisement
.................................................
....................................... dnia.....................
( pieczątka zakładu pracy)
(miejscowość)
Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk
ul. Bolesławiecka 29
59 – 930 PIEŃSK
ZAWIADOMIENIE
o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem
Zakład (pełna nazwa, dokładny adres, tel.)
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowany przez:…………………………………………………………......................................................
w dniu …………………............................zawarł z młodocianym………………………………….......................
( nazwisko i imię)
ur.: ………………………………………………………………………………........................................................
( data i miejsce urodzenia)
zamieszkałym w ………………………………………………………………….....................................................
(dokładny adres zamieszkania)
umowę o pracę w celu nauki zawodu*;
umowę w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy*
Nauka zawodu*, przyuczenie do wykonywania określonej pracy* rozpoczęło się dnia ……………................ i trwać
będzie do …………………............................................................................(tj. ..………..miesiące/cy).
Uczeń uczęszcza/ nie uczęszcza* do szkoły:……………………………………...............................................
……………………………………………………………………………………..…………………………………….………
………………………………………...…………………………………………………………………………
(pełna nazwa szkoły/placówki, adres telefon)
Uwagi:
…………………………………………………………………………………….………………………………………………
…………………………………….………………………………………………………………..……………………............
..................................................................................................................................
*właściwe podkreślić
podpis i pieczęć pracodawcy:………………………….
Download