uchwała nr 1/2016

advertisement
Przedszkole Miejskie Nr 49 91 - 850 Łódź ul. Marysińska 49
P-49.0.0121.1.2016
UCHWAŁA NR 1 /2016
Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 49 w Łodzi
z 02.02.2016 roku.
w sprawie zmiany w Statucie Przedszkola Miejskiego Nr 49 w Łodzi
Na podstawie:


Ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156
Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (D.U. z 2001r. Nr 61, poz.624 z póź.
zm.)
§1
Wprowadzić do Statutu Przedszkola Miejskiego Nr 49 w Łodzi zmiany, których treść
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi przedszkola.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1
Załącznik Nr 1
do Uchwały nr 1/2016
w sprawie zmian
w Statucie Przedszkola Miejskiego Nr 49
w Łodzi.
1. § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie
„Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w
roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w
roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat”,
2. W § 16 ust 1 dodaje się ust. 1a:
„W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku
powyżej 7 lat, nie dłużej
jednak niż do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat”,
3. § 16 ust 3 otrzymuje brzmienie:
„Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie
przedszkolne”,
3. § 16 ust 4 otrzymuje brzmienie:
„Obowiązek o którym mowa w ust. 4 rozpoczyna się z początkiem roku
szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat”
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2
Download