DZIENNIK USTAW

advertisement
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r.
Poz. 788
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)
z dnia 24 czerwca 2013 r.
w sprawie dokumentowania działań związanych z integrowaną produkcją roślin2)
Na podstawie art. 57 ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455) zarządza się, co
następuje:
§ 1. 1. Działania związane z integrowaną produkcją roślin dokumentuje się w Notatniku Integrowanej Produkcji Roślin.
2. Notatnik Integrowanej Produkcji Roślin prowadzi się w postaci papierowej lub elektronicznej.
3. Wzór Notatnika Integrowanej Produkcji Roślin, z podziałem na rośliny rolnicze, warzywne i sadownicze, jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§ 2. Do dnia 31 grudnia 2014 r. dopuszcza się dokumentowanie działań związanych z integrowaną produkcją roślin
zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie integrowanej
produkcji (Dz. U. Nr 256, poz. 1722, z 2011 r. Nr 246, poz. 1473 oraz z 2013 r. poz. 452).
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.3)
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. K. Plocke
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(Dz. U. Nr 248, poz. 1486).
2)
Rozporządzenie wdraża częściowo postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października
2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Dz. Urz. UE L 309
z 24.11.2009, str. 71).
3)
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie integrowanej produkcji (Dz. U. Nr 256, poz. 1722, z 2011 r. Nr 246, poz. 1473 oraz z 2013 r. poz. 452), które traci moc z dniem
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 108 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U.
poz. 455).
1)

Dziennik Ustaw
–2–
Poz. 788
Wsi
Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. (poz. 788)
WZÓR
Numer w rejestrze producentów roślin .........................................
NOTATNIK
INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN
UPRAWY ROLNICZE
.
(gatunek rośliny)
.
(rok)

Dziennik Ustaw
–3–
Poz. 788
SPIS PÓL W SYSTEMIE INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN1)
Odmiana
Powierzchnia (ha)
2)
Kod pola
Dodatkowe informacje
umożliwiające
identyfikację pola3)
Razem:
1)
2)
3)
Pole – obszar gruntu, na którym uprawiana jest odmiana jednego gatunku rośliny lub jednolita mieszanka
odmian.
Oznaczenie nadawane przez producenta roślin w celu identyfikacji pola.
Wypełnienie kolumny jest wymagane, jeżeli w celu właściwej identyfikacji pola konieczne jest podanie
lokalizacji, nr działki ewidencyjnej lub nazwy.
PLAN PÓL1)
Północ
Południe
1)
Zachowuje się kod pola stosowany przy spisie pól w systemie integrowanej produkcji roślin.

Dziennik Ustaw
–4–
Poz. 788
INFORMACJE OGÓLNE
Rok rozpoczęcia prowadzenia upraw zgodnie z wymaganiami integrowanej produkcji
roślin 
Data ukończenia szkolenia w zakresie
integrowanej produkcji roślin lub informacja
o posiadaniu innych kwalifikacji wymaganych
od osób prowadzących produkcję roślin
z zastosowaniem wymagań integrowanej
produkcji roślin
Ogólna powierzchnia gospodarstwa (ha)
Wydzielone pomieszczenie do przechowywania
środków ochrony roślin
Wydzielone pomieszczenie do przechowywania
nawozów
Przechowalnia (pojemność)
.
.
 tak  nie
 tak  nie
 tak  nie
pojemność  t
Nazwa
OPRYSKIWACZE
Typ
Data badania/data zakupu
OPERATOR/OPERATORZY OPRYSKIWACZA
Data ukończenia szkolenia w zakresie stosowania
środków ochrony roślin lub informacja o posiadaniu
Imię i nazwisko
innych kwalifikacji wymaganych od osób
stosujących środki ochrony roślin

Dziennik Ustaw
–5–
Poz. 788
PŁODOZMIAN
Uprawy prowadzone na danym polu
Kod pola
1)
Przedplon1)
rok wcześniej
dwa lata wcześniej
Podaje się gatunek lub skład gatunkowy.
MATERIAŁ SIEWNY1) LUB
NASIONA PRZEZNACZONE DO SIEWU, LUB BULWY DO SADZENIA
Odmiana
1)
Stopień
kwalifikacji
Nr partii
Spełniający wymagania określone w przepisach o nasiennictwie.
Data zakupu
Miejsce zakupu

Dziennik Ustaw
Kod pola
–6–
Poz. 788
SIEW/SADZENIE
Ilość zużytego materiału siewnego lub nasion
Data
przeznaczonych do siewu, lub bulw do sadzenia
siewu/sadzenia
w kg/ha
ANALIZA GLEBY I ROŚLIN ORAZ NAWOŻENIE
a) analiza gleby i roślin
Kod pola
Analiza:
Data analizy
gleby
roślin
gleby
roślin
gleby
roślin
gleby
roślin
gleby
roślin
gleby
roślin
gleby
roślin
gleby
roślin
gleby
roślin
gleby
roślin
1)
Rodzaj nawozu1)
Dawka t/ha
W przypadku stosowania nawozów zielonych podaje się gatunek lub skład gatunkowy mieszanki.
Data
Kod pola
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dziennik Ustaw
ZAKREŚLIĆ WŁAŚCIWE POLE W TABELI
b) nawożenie organiczne

–7–
Poz. 788
Data
Rodzaj nawozu
Dawka
kg/ha
N
P2O5
K2O
CaO
MgO
Lp.
Kod pola
Zastosowana dawka w kg/ha
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dziennik Ustaw
ZAKREŚLIĆ WŁAŚCIWE POLE W TABELI
c) nawożenie doglebowe mineralne i wapnowanie

–8–
Poz. 788
Data
Faza rozwojowa
roślin
Informacja o chorobach
fizjologicznych lub
zaburzeniach
fizjologicznych, jeżeli są
one przyczyną
zastosowania nawozu
dolistnego
Rodzaj nawozu
Dawka
l(kg)/ha
Ilość
wody
l/ha
Kod pola
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dziennik Ustaw
ZAKREŚLIĆ WŁAŚCIWE POLE W TABELI
d) obserwacje zaburzeń fizjologicznych i nawożenie dolistne

–9–
Poz. 788
Data
faza
rozwojowa
roślin
nazwa choroby/
szkodnik
nasilenie
występowania
wg metodyki
nazwa
dawka
l(kg)/ha
2
lub szt./m
ilość cieczy
użytkowej
l/ha
Zastosowany środek ochrony
roślin
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
a) obserwacje zdrowotności roślin i zastosowane środki ochrony roślin przeciwko chorobom i szkodnikom
Wszystkie prowadzone obserwacje zdrowotności
Rejestr zabiegów biologicznej i chemicznej ochrony roślin
roślin
OBSERWACJE KONTROLNE I REJESTR ZABIEGÓW BIOLOGICZNEJ I CHEMICZNEJ OCHRONY ROŚLIN
8
9
10

Dziennik Ustaw
– 10 – Poz. 788
ZAKREŚLIĆ WŁAŚCIWE POLE W TABELI Kod pola
Data
Faza
rozwojowa
rośliny
Dominujące gatunki
chwastów i ich faza
rozwojowa
nazwa
dawka
l(kg)/ha
ilość
cieczy
użytkowej
l/ha
Lp.
Kod pola
Zastosowany środek ochrony roślin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dziennik Ustaw
ZAKREŚLIĆ WŁAŚCIWE POLE W TABELI
b) zastosowane środki ochrony roślin przeciwko chwastom

– 11 – Poz. 788
Data
nazwa
dawka
l(kg)/ha
ilość
cieczy
użytkowej
l/ha
Uwagi
Lp.
Kod pola
Zastosowany środek
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dziennik Ustaw
ZAKREŚLIĆ WŁAŚCIWE POLE W TABELI
c) inne zastosowane zabiegi chemiczne, w tym: defolianty, desykanty

– 12 – Poz. 788
1)
Zastosowana metoda
Uwagi
2
3
4
Podaje się zarówno przedwegetacyjne agrotechniczne zabiegi uprawowe, jak i zabiegi przeprowadzone w trakcie sezonu uprawowego.
Data
1
5
6
7
8
9
10
Dziennik Ustaw
ZAKREŚLIĆ WŁAŚCIWE POLE W TABELI
Kod pola
Lp.
AGROTECHNICZNE ZABIEGI UPRAWOWE
ORAZ NIECHEMICZNE METODY ZAPOBIEGANIA WYSTĘPOWANIU CHWASTÓW I ZWALCZANIA CHWASTÓW1)

– 13 – Poz. 788

Dziennik Ustaw
– 14 – Poz. 788
ZBIÓR
Kod pola
Data zbioru
Odmiana
Plon

Dziennik Ustaw
– 15 – Poz. 788
WYMAGANIA HIGIENICZNO-SANITARNE
Osoby mające bezpośredni kontakt z żywnością, na etapie jej produkcji, mają dostęp do:
− czystych toalet
 tak  nie
− urządzeń do mycia rąk
 tak  nie
Opis przestrzegania przy produkcji żywności zasad higieniczno-sanitarnych, określonych
w metodykach integrowanej produkcji roślin:

Dziennik Ustaw
– 16 – Poz. 788
WYMAGANIA Z ZAKRESU OCHRONY ROŚLIN PRZED ORGANIZMAMI
SZKODLIWYMI
Opis spełnienia przy produkcji roślin wymagań z zakresu ochrony roślin przed organizmami
szkodliwymi, określonych w metodykach integrowanej produkcji roślin:

Dziennik Ustaw
– 17 – WZÓR
Numer w rejestrze producentów roślin .........................................
NOTATNIK
INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN
UPRAWY WARZYWNE
.
(gatunek rośliny)
.
(rok)
Poz. 788

Dziennik Ustaw
– 18 – Poz. 788
SPIS PÓL/SZKLARNI/TUNELI W SYSTEMIE INTEGROWANEJ PRODUKCJI
ROŚLIN1)
Dodatkowe informacje
Kod pola/
umożliwiające
Odmiana
Powierzchnia (ha lub m2)
nr szklarni/
identyfikację
tunelu2)
pola/szklarni/tunelu3)
Razem:
1)
2)
3)
Pole/szklarnia/tunel – obszar gruntu, na którym uprawiana jest odmiana jednego gatunku rośliny lub jednolita
mieszanka odmian.
Oznaczenie nadawane przez producenta roślin w celu identyfikacji pola, szklarni lub tunelu.
Wypełnienie kolumny jest wymagane, jeżeli w celu właściwej identyfikacji pola/szklarni/tunelu konieczne jest
podanie lokalizacji, nr działki ewidencyjnej lub nazwy.
PLAN PÓL/SZKLARNI/TUNELI1)
Północ
Południe
1)
Zachowuje się kod pola/szklarni/tunelu stosowany przy spisie pól/szklarni/tuneli w systemie integrowanej
produkcji roślin.

Dziennik Ustaw
– 19 – Poz. 788
INFORMACJE OGÓLNE
Rok rozpoczęcia prowadzenia upraw zgodnie z wymaganiami integrowanej produkcji
roślin 
Data ukończenia szkolenia w zakresie
integrowanej produkcji roślin lub informacja
o posiadaniu innych kwalifikacji wymaganych
od osób prowadzących produkcję roślin
z zastosowaniem wymagań integrowanej
produkcji roślin
Ogólna powierzchnia gospodarstwa (ha)
Instalacja nawodnieniowa
Wydzielone pomieszczenie do
przechowywania środków ochrony roślin
Wydzielone pomieszczenie do
przechowywania nawozów
Chłodnia lub przechowalnia (pojemność)


 tak nie
 tak nie
 tak nie
 tak nie
pojemność  t
Nazwa
OPRYSKIWACZE
Typ
Data badania/data zakupu
OPERATOR/OPERATORZY OPRYSKIWACZA
Data ukończenia szkolenia w zakresie stosowania
środków ochrony roślin lub informacja o posiadaniu
Imię i nazwisko
innych kwalifikacji wymaganych od osób
stosujących środki ochrony roślin

Dziennik Ustaw
Kod pola/
nr szklarni/
tunelu
1)
– 20 – Poz. 788
PŁODOZMIAN
Uprawy prowadzone na danym polu
Przedplon1)
rok wcześniej
dwa lata wcześniej
Podaje się gatunek lub skład gatunkowy.
MATERIAŁ SIEWNY 1) LUB
NASIONA PRZEZNACZONE DO SIEWU, LUB ROZSADA
Odmiana
1)
Stopień
kwalifikacji
Nr partii
Spełniający wymagania określone w przepisach o nasiennictwie.
Data zakupu
Miejsce zakupu

Dziennik Ustaw
Kod pola/
nr szklarni/
tunelu
– 21 – Poz. 788
SIEW/SADZENIE
Ilość zużytego materiału siewnego lub nasion
Data
przeznaczonych do siewu w kg/ha, lub rozsada
siewu/sadzenia
w szt./ha lub szt./m2
ANALIZA GLEBY I ROŚLIN ORAZ NAWOŻENIE
a) analiza gleby i roślin
Kod pola/
nr szklarni/
Analiza:
Data analizy
tunelu
gleby
roślin
gleby
roślin
gleby
roślin
gleby
roślin
gleby
roślin
gleby
roślin
gleby
roślin
gleby
roślin
gleby
roślin
1)
Rodzaj nawozu1)
Dawka t/ha
W przypadku stosowania nawozów zielonych podaje się gatunek lub skład gatunkowy mieszanki.
Data
Kod pola/
nr szklarni/tunelu
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dziennik Ustaw
ZAKREŚLIĆ WŁAŚCIWE POLE W TABELI
b) nawożenie organiczne

– 22 – Poz. 788
1)
Rodzaj nawozu1)
Dawka
kg/ha
W przypadku fertygacji podaje się wartość pH i EC roztworu.
Data
N
P2O5
K2O
CaO
MgO
Lp.
Kod pola/
nr szklarni/tunelu
Zastosowana dawka w kg/ha lub
w przypadku fertygacji w kg/1000l
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dziennik Ustaw
ZAKREŚLIĆ WŁAŚCIWE POLE W TABELI
c) nawożenie doglebowe mineralne i wapnowanie

– 23 – Poz. 788
Data
Faza rozwojowa
roślin
Informacja o chorobach
fizjologicznych lub
zaburzeniach
fizjologicznych, jeżeli są
one przyczyną
zastosowania nawozu
dolistnego
Rodzaj nawozu
Dawka
l(kg)/ha
Ilość
wody
l/ha
Kod pola/
nr szklarni/tunelu
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dziennik Ustaw
ZAKREŚLIĆ WŁAŚCIWE POLE W TABELI
d) obserwacje zaburzeń fizjologicznych i nawożenie dolistne

– 24 – Poz. 788
Data
faza
rozwojowa
roślin
nazwa choroby/
szkodnik
nasilenie
występowania
wg metodyki
nazwa
dawka
l(kg)/ha
lub
szt./m2
ilość
cieczy
użytkowej
l/ha
Kod pola/
nr szklarni/tunelu
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dziennik Ustaw
ZAKREŚLIĆ WŁAŚCIWE POLE W TABELI
Zastosowany środek ochrony
roślin
a) obserwacje zdrowotności roślin i zastosowane środki ochrony roślin przeciwko chorobom i szkodnikom
Wszystkie prowadzone obserwacje zdrowotności
Rejestr zabiegów biologicznej i chemicznej ochrony roślin
roślin
OBSERWACJE KONTROLNE I REJESTR ZABIEGÓW BIOLOGICZNEJ I CHEMICZNEJ OCHRONY ROŚLIN

– 25 – Poz. 788
Data
Faza
rozwojowa
rośliny
Dominujące gatunki
chwastów i ich faza
rozwojowa
nazwa
dawka
l(kg)/ha
ilość
cieczy
użytkowej
l/ha
Lp.
Kod pola/
nr szklarni/tunelu
Zastosowany środek ochrony roślin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dziennik Ustaw
ZAKREŚLIĆ WŁAŚCIWE POLE W TABELI
b) zastosowane środki ochrony roślin przeciwko chwastom

– 26 – Poz. 788
Data
nazwa
dawka
l(kg)/ha
ilość cieczy
użytkowej
l/ha
Uwagi
Lp.
Kod pola/
nr szklarni/tunelu
Zastosowany środek
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dziennik Ustaw
ZAKREŚLIĆ WŁAŚCIWE POLE W TABELI
c) inne zastosowane zabiegi chemiczne

– 27 – Poz. 788
1)
Zastosowana metoda
Uwagi
2
3
Podaje się zarówno przedwegetacyjne agrotechniczne zabiegi uprawowe, jak i zabiegi przeprowadzone w trakcie sezonu uprawowego.
Data
1
4
5
6
7
8
9
10
Dziennik Ustaw
ZAKREŚLIĆ WŁAŚCIWE POLE W TABELI
Kod pola/
nr szklarni/tunelu
Lp.
AGROTECHNICZNE ZABIEGI UPRAWOWE ORAZ
NIECHEMICZNE METODY ZAPOBIEGANIA WYSTĘPOWANIU CHWASTÓW I ZWALCZANIA CHWASTÓW1)

– 28 – Poz. 788

Dziennik Ustaw
Kod pola/
nr szklarni/tunelu
– 29 – Poz. 788
ZBIÓR
Data zbioru
Odmiana
Plon

Dziennik Ustaw
– 30 – Poz. 788
WYMAGANIA HIGIENICZNO-SANITARNE
Osoby mające bezpośredni kontakt z żywnością, na etapie jej produkcji, mają dostęp do:
− czystych toalet
 tak  nie
− urządzeń do mycia rąk
 tak  nie
Opis przestrzegania przy produkcji zasad higieniczno-sanitarnych określonych w metodykach
integrowanej produkcji roślin:

Dziennik Ustaw
– 31 – Poz. 788
WYMAGANIA Z ZAKRESU OCHRONY ROŚLIN PRZED ORGANIZMAMI
SZKODLIWYMI
Opis spełniania przy produkcji roślin wymagań z zakresu ochrony roślin przed organizmami
szkodliwymi, określonych w metodykach integrowanej produkcji roślin:

Dziennik Ustaw
– 32 – WZÓR
Numer w rejestrze producentów roślin .........................................
NOTATNIK
INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN
UPRAWY SADOWNICZE
.
(gatunek rośliny)
.
(rok)
Poz. 788

Dziennik Ustaw
– 33 – Poz. 788
SPIS KWATER/PÓL W SYSTEMIE INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN1)
Odmiana
Powierzchnia
(ha lub m2)
Rozstawa
wm
Rok
założenia
pola/
kwatery
Kod pola/
kwatery2)
Dodatkowe
informacje
umożliwiające
identyfikację
pola/kwatery3)
Razem:
1)
2)
3)
Pole/kwatera – obszar gruntu, na którym uprawiana jest odmiana jednego gatunku rośliny lub jednolita
mieszanka odmian.
Oznaczenie nadawane przez producenta roślin w celu identyfikacji pola lub kwatery.
Wypełnienie kolumny jest wymagane, jeżeli w celu właściwej identyfikacji pola lub kwatery konieczne jest
podanie lokalizacji, nr działki ewidencyjnej lub nazwy.
PLAN KWATER/PÓL1)
Północ
Południe
1)
Zachowuje się kod pola/kwatery stosowany przy spisie pól/kwater w systemie integrowanej produkcji
roślin.

Dziennik Ustaw
– 34 – Poz. 788
INFORMACJE OGÓLNE
Rok rozpoczęcia prowadzenia upraw zgodnie z wymaganiami integrowanej produkcji
roślin 
Data ukończenia szkolenia w zakresie
integrowanej produkcji roślin lub informacja
o posiadaniu innych kwalifikacji wymaganych
od osób prowadzących produkcję roślin
z zastosowaniem wymagań integrowanej
produkcji roślin
Ogólna powierzchnia gospodarstwa (ha)
Instalacja nawodnieniowa
Wydzielone pomieszczenie do przechowywania
środków ochrony roślin
Wydzielone pomieszczenie do przechowywania
nawozów
Chłodnia lub przechowalnia (pojemność)
Termometr
Deszczomierz
Binokular lub lupa
Płachta entomologiczna
Pułapki feromonowe
Barwne pułapki lepowe
Budki lęgowe dla ptaków
Drapieżca wprowadzony do sadu/na plantację:
..
..


 tak nie
 tak nie
 tak nie
 tak  nie
pojemność  (t)
 tak nie
 tak nie
 tak nie
 tak  nie
 tak  nie
gatunki szkodników:
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
 tak  nie
gatunki szkodników:
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
 tak nie
 tak nie

Dziennik Ustaw
– 35 – Poz. 788
OPRYSKIWACZE
Typ
Nazwa
Data badania/data zakupu
OPERATOR/OPERATORZY OPRYSKIWACZA
Data ukończenia szkolenia w zakresie stosowania
środków ochrony roślin lub informacja o posiadaniu
Imię i nazwisko
innych kwalifikacji wymaganych od osób
stosujących środki ochrony roślin
MATERIAŁ SZKÓŁKARSKI1) LUB
MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY DRZEW LUB KRZEWÓW
Odmiana/podkładka
1)
Stopień
kwalifikacji
Nr partii
Data zakupu
Spełniający wymagania określone w przepisach o nasiennictwie.
Miejsce zakupu

Dziennik Ustaw
– 36 – Poz. 788
ANALIZA GLEBY I LIŚCI
a) analiza gleby
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ZAKREŚLIĆ WŁAŚCIWE POLE W TABELI
Data analizy
1
Kod pola/
kwatery
Lp.
Kod
pola/
kwatery
Data analizy
Lp.
ZAKREŚLIĆ WŁAŚCIWE POLE W
TABELI
b) analiza liści
1)
Rodzaj nawozu1)/ściółki organicznej
Dawka t/ha
W przypadku stosowania nawozów zielonych podaje się gatunek lub skład gatunkowy mieszanki.
Data
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dziennik Ustaw
ZAKREŚLIĆ WŁAŚCIWE POLE W TABELI
Kod
pola/kwatery
Lp.
a) nawożenie organiczne przed założeniem sadu/plantacji oraz ściółkowanie materiałem organicznym
NAWOŻENIE

– 37 – Poz. 788
Data
Rodzaj nawozu
Dawka
kg/ha
N
P2O5
K2O
CaO
MgO
Lp.
Kod
pola/kwatery
Zastosowana dawka w kg/ha
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dziennik Ustaw
ZAKREŚLIĆ WŁAŚCIWE POLE W TABELI
b) nawożenie doglebowe mineralne i wapnowanie

– 38 – Poz. 788
Dawka
l(kg)/ha
Ilość
wody l/ha
Kod
pola/kwatery
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dziennik Ustaw
ZAKREŚLIĆ WŁAŚCIWE POLE W TABELI
c) obserwacje zaburzeń fizjologicznych i nawożenie dolistne
Informacja
o chorobach
fizjologicznych lub
Faza rozwojowa
zaburzeniach
Rodzaj
Data
roślin
fizjologicznych, jeżeli
nawozu
są one przyczyną
zastosowania
nawozu dolistnego

– 39 – Poz. 788
Data
faza
rozwojowa
roślin
nazwa
choroby/
szkodnik
nasilenie
występowania
wg metodyki
nazwa
dawka
l(kg)/ha
lub szt./m2
ilość
cieczy
użytkowej
l/ha
Kod
pola/kwatery
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dziennik Ustaw
ZAKREŚLIĆ WŁAŚCIWE POLE
W TABELI
Zastosowany środek ochrony
roślin
a) obserwacje zdrowotności roślin i zastosowane środki ochrony roślin przeciwko chorobom i szkodnikom
Wszystkie prowadzone obserwacje zdrowotności
Rejestr zabiegów biologicznej i chemicznej ochrony roślin
roślin
OBSERWACJE KONTROLNE I REJESTR ZABIEGÓW BIOLOGICZNEJ I CHEMICZNEJ OCHRONY ROŚLIN

– 40 – Poz. 788
Data
Dominujące gatunki chwastów
i ich faza rozwojowa
nazwa
dawka
l(kg)/ha
ilość
cieczy
użytkowej
l/ha
Lp.
Kod
pola/kwatery
Zastosowany środek ochrony roślin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dziennik Ustaw
ZAKREŚLIĆ WŁAŚCIWE POLE W TABELI
b) zastosowane środki ochrony roślin przeciwko chwastom

– 41 – Poz. 788
Data
nazwa
dawka
l(kg)/ha
ilość cieczy
użytkowej
l/ha
Uwagi
Lp.
Kod
pola/kwatery
Zastosowany środek
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dziennik Ustaw
ZAKREŚLIĆ WŁAŚCIWE POLE W TABELI
c) inne zastosowane zabiegi chemiczne, w tym przerzedzanie zawiązków

– 42 – Poz. 788
1)
Zastosowana metoda
Uwagi
2
3
Podaje się zarówno przedwegetacyjne agrotechniczne zabiegi uprawowe, jak i zabiegi przeprowadzone w trakcie sezonu uprawowego.
Data
1
4
5
6
7
8
9
10
Dziennik Ustaw
ZAKREŚLIĆ WŁAŚCIWE POLE W TABELI
Kod
pola/kwatery
Lp.
AGROTECHNICZNE ZABIEGI UPRAWOWE ORAZ NIECHEMICZNE METODY ZWALCZANIA CHWASTÓW1)

– 43 – Poz. 788

Dziennik Ustaw
– 44 – Poz. 788
ZBIÓR
Kod pola/kwatery
Data zbioru
Odmiana
Plon

Dziennik Ustaw
– 45 – Poz. 788
WYMAGANIA HIGIENICZNO-SANITARNE
Osoby mające bezpośredni kontakt z żywnością, na etapie jej produkcji, mają dostęp do:
− czystych toalet
 tak  nie
− urządzeń do mycia rąk
 tak  nie
Opis przestrzegania przy produkcji żywności zasad higieniczno-sanitarnych określonych
w metodykach integrowanej produkcji roślin:

Dziennik Ustaw
– 46 – Poz. 788
WYMAGANIA Z ZAKRESU OCHRONY ROŚLIN PRZED ORGANIZMAMI
SZKODLIWYMI
Opis spełnienia przy produkcji roślin wymagań z zakresu ochrony roślin przed organizmami
szkodliwymi, określonych w metodykach integrowanej produkcji roślin:
Download