Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wielkopolskim Wniosek o

advertisement
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wielkopolskim
Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły do klasy pierwszej.
ul. Szkolna 1, 63-810 Borek Wielkopolski, tel. 655716633, fax. 655716771,
kom. 663029633, e-mail: [email protected], www. spborekwlkp.pl
Wniosek
o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły do klasy pierwszej
w roku szkolnym 2017/2018
Proszę o przyjęcie mojego dziecka do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wielkopolskim do klasy
)
I w roku szkolnym 2017/2018. Na miejsce realizacji obowiązku szkolnego wskazuję* :
Siedziba szkoły macierzystej/filialnej
Wskazanie rodzica
Borek Wielkopolski
Wycisłowo
Zalesie
*) we właściwym miejscu postawić znak „X”
I. DANE DZIECKA
1. Imiona i nazwisko kandydata …...............................................................................................................
2. Data i miejsce urodzenia kandydata …………………………………………………………………………...
3. Numer PESEL kandydata
4. Adres miejsca zamieszkania kandydata:
Ulica i numer domu/mieszkania.......................................................................................................................
Kod pocztowy i miejscowość…………………………………………………………………………………………..
5. Adres miejsca zameldowania kandydata (jeżeli jest inny niż zamieszkania) :
Ulica i numer domu/mieszkania.......................................................................................................................
Kod pocztowy i miejscowość…………………………………………………………………………………………..
II. DZIECKO (wypełniają wyłącznie rodzice dzieci sześcioletnich)
Uczęszczało do przedszkola/oddziału przedszkolnego (pod właściwym postawić „X”).
TAK
NIE
lub:
dziecko posiada opinię PPP o gotowości do podjęcia nauki w klasie pierwszej, która stanowi załącznik
do „Wniosku” (pod właściwym postawić „X”).
TAK
NIE
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wielkopolskim
Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły do klasy pierwszej.
ul. Szkolna 1, 63-810 Borek Wielkopolski, tel. 655716633, fax. 655716771,
kom. 663029633, e-mail: [email protected], www. spborekwlkp.pl
III. DANE RODZICÓW /PRAWNYCH OPIEKUNÓW
Nazwisko matki:…………………………………………………………………………………………………………
Imię matki:………………………………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania:……………………………………………………………………………………………………
Telefon:…………………………………………………………………………………………………………………...
Adres e-mail:…………………………………………..………………………………………………………………...
Nazwisko ojca:…………….……………………………………………………………………………………………
Imię ojca:………………………………………………….……………………………………………………………..
Adres zamieszkania:……………………………………………………………………………………………………
Telefon:…………………………………………………………………………………………………………………...
Adres e-mail:…………………………………………..………………………………………………………………...
IV. KRYTERIUM DODATKOWE (zaznaczyć X we właściwym miejscu)
Lp. Nazwa kryterium
TAK
NIE
1. Miejsce pracy rodzica/prawnego opiekuna znajduje się w granicach obwodu szkoły
2. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły lub przedszkola
3. Kandydat do szkoły realizował w tej szkole obowiązek rocznego przygotowania
przedszkolnego
Oświadczam, że:
1.
Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie przez dyrektora szkoły oraz
wyznaczonych pracowników, którzy zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej –
w celach związanych z przyjęciem i pobytem mojego dziecka w szkole – danych osobowych moich
i dziecka oraz osób upoważnionych do odbierania dziecka, zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.)
2.
Uprzedzona/ny o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczam, że powyższe dane są
zgodne ze stanem faktycznym.
..............................................................................
(miejscowość, data)
…………………………………………………………
(czytelny podpis matki/opiekunki prawnej)
………………………………………………
(czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego)
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wielkopolskim
Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły do klasy pierwszej.
ul. Szkolna 1, 63-810 Borek Wielkopolski, tel. 655716633, fax. 655716771,
kom. 663029633, e-mail: [email protected], www. spborekwlkp.pl
Załącznik nr 1
……………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)
……………………………………………………………...
…………………….........................
(adres zamieszkania)
OŚWIADCZENIE O MIEJSCU PRACY RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA
Oświadczam, że miejsce mojej pracy znajduje się w granicach obwodu szkoły do której
chcę zapisać dziecko tj. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wielkopolskim. Szkoły
Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Borku Wielkopolskim.
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
…………………………………….
(podpis osoby składającej oświadczenie )
.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wielkopolskim
Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły do klasy pierwszej.
ul. Szkolna 1, 63-810 Borek Wielkopolski, tel. 655716633, fax. 655716771,
kom. 663029633, e-mail: [email protected], www. spborekwlkp.pl
Załącznik nr 2
……………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………………
( imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)
……………………...................................
……………………………………………..
adres zamieszkania
OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU RODZEŃSTWA KANDYDATA DO DANEJ SZKOŁY
LUB PRZEDSZKOLA
Oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka, które chcę zapisać do klasy pierwszej
uczęszcza do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wielkopolskim (szkoła lub przedszkole).
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
………………………………………………..
(podpis osoby składającej oświadczenie)
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wielkopolskim
Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły do klasy pierwszej.
ul. Szkolna 1, 63-810 Borek Wielkopolski, tel. 655716633, fax. 655716771,
kom. 663029633, e-mail: [email protected], www. spborekwlkp.pl
Załącznik nr 3
……………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………………
( imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)
……………………...................................
……………………………………………..
adres zamieszkania
OŚWIADCZENIE, ŻE KANDYDAT DO KLASY PIERWSZEJ REALIZOWAŁ
W TEJ SZKOLE OBOWIĄZEK ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Oświadczam, iż moje dziecko, które chcę zapisać do
klasy pierwszej realizowało
obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w Przedszkolu samorządowym w Borku
Wielkopolskim z oddziałami zamiejscowymi w Wycisłowie oraz Zalesiu.
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
……………………………..……….
(podpis osoby składającej oświadczenie )
Download