wzór oświadczenia

advertisement
WZÓR OŚWIADCZENIA
………………………………
(Imię i nazwisko)
…………..……………..
(miejscowość i data)
Ja niżej podpisana(y) oświadczam, że:
– wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji,
– nie byłam / nie byłem karana(y) za przestępstwo umyślne,
– posiadam obywatelstwo polskie.
…………………………………………
(czytelny podpis)
Download