umowa pożyczki-Podstawy prawa dla ekonomistów

advertisement
Umowa pożyczki
Mgr Sabina Wencel
WSP gr.4
Umowa pożyczki uregulowana jest w art.
720-724 KC
Charakter prawny tej umowy:
 konsensualna,
 dwustronnie zobowiązująca,
 nieodpłatna/odpłatna,
 nie jest umową wzajemną (zwrot umowy
pożyczki nie stanowi ekwiwalentu
świadczenia pożyczkodawcy).
Treść umowy pożyczki:
Art. 720 KC § 1
 Przez umowę pożyczki dający pożyczkę
zobowiązuje się przenieść na własność
biorącego określoną ilość pieniędzy
albo rzeczy oznaczonych tylko co do
gatunku, a biorący zobowiązuje się
zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę
samą ilość rzeczy tego samego gatunku i
tej samej jakości.
Strony umowy:
Pożyczkobiorca
 Pożyczkodawca

Przedmiot umowy pożyczki:



wszelkie rzeczy ruchome oznaczone tylko co
do gatunku oraz pieniądze (jednostki
pieniężne wyrażające pewną wartość
ekonomiczną),
istotą zobowiązania wynikającego z umowy
pożyczki jest przeniesienie przez
pożyczkodawcę jej przedmiotu na własność
pożyczkobiorcy,
przeniesienie własności przedmiotu pożyczki
może nastąpić w każdy dopuszczalny przez
prawo sposób.
Wydanie przedmiotu pożyczki:
przedmiot umowy pożyczki może być wydany przez
pożyczkodawcę lub przez osobę trzecią, o ile dzieje
się to z obciążeniem majątku pożyczkodawcy.
Formą wydania może być też:
 przelew wierzytelności przysługującej pożyczkodawcy w
stosunku do osoby trzeciej,
 uiszczenie długu obciążającego pożyczkobiorcę,
 Zgodnie z regułą określoną w KC do przeniesienia
własności rzeczy oznaczonych co do gatunku konieczne
jest przeniesienie ich posiadania.

Forma umowy:
Art. 720 § 2
 Nie jest wymagana forma szczególna
 Umowa pożyczki, której wartość
przenosi 500 zł powinna być
stwierdzona pismem.
Odstąpienie od umowy
Art. 721 KC
 Dający pożyczkę może odstąpić od umowy i
odmówić wydania przedmiotu pożyczki, jeżeli
zwrot pożyczki jest wątpliwy z powodu złego
stanu majątkowego drugiej strony,
 Uprawnienie to nie przysługuje dającemu
pożyczkę, jeżeli w chwili zawarcia umowy o złym
stanie majątkowym drugiej strony wiedział lub z
łatwością mógł się dowiedzieć.
Przedawnienie roszczeń
Art. 722 KC
 Roszczenie biorącego pożyczkę o
wydanie przedmiotu pożyczki przedawnia
się z upływem sześciu miesięcy od
chwili, gdy przedmiot miał być wydany.
Termin zwrotu pożyczki
Art. 723 KC
 Jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest
oznaczony, dłużnik obowiązany jest
zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu
tygodni po wypowiedzeniu przez
dającego pożyczkę.
Download