о. Роман Поп Де початок людини? Проаналізовано одну з

advertisement
о. Роман Поп
Де початок людини?
Проаналізовано одну з найактуальніших та вкрай полемічних на сьогодні проблем
біоетики, якою є антропологічний статус людського ембріона. Висвітлено різні судження
та обґрунтовано причини розбіжностей у поглядах. Мета публікації — показати, що
персоналістична біоетика, з її апробацією гідності особи від моменту зачаття, є найбільш
відповідною гіппократівському характеру професії лікаря та моральному сенсу медицини
загалом, що, своєю чергою, має кардинальне значення при формуванні вітчизняної
медичної етики.
Ключові слова: ембріон, антропологічний статус людського ембріона, особа,
вартість життя, гідність особи.
о. Роман Поп
Где начало человека?
Проанализирована одна из актуальнейших и крайне полемических на
сегодняшний день проблем в биоэтике, каковой является антропологический статус
человеческого эмбриона. Освещены разные суждения и причины различий во взглядах.
Цель публикации — показать, что персоналистическая биоэтика с её апробацией
достоинства личности с момента зачатия является наиболее соответствующей
гиппократовскому характеру профессии врача и моральному смыслу медицины в целом,
что, в свою очередь, имеет кардинальное значение в формировании отечественной
медицинской этики.
Ключевые слова: эмбрион, антропологический статус человеческого эмбриона,
личность, ценность жизни, достоинство личности.
Література
0. Arystoteles. O rodzeniu siD zwierzDt, TDum. P. Siwek // Arystoteles. DzieDa wszystkie.
T. 4. — Warszawa, 1993. S. 77-247.
1. Biesaga T. Antropologiczny status embrionu ludzkiego // Podstawy i
zastosowania bioetyki. — Krakyw, 2001. S. 101-113.
2. Biesaga T. Eudajmonizm // A. Maryniarczyk (red.). Powszechna Encyklopedia Filozofii. T.
3. — Lublin, 2002. — S. 303-309.
4. Biesaga T. GodnoDD osoby podstawD normy moralnoDci // Spyr o normD moralnoDci/
— Krakyw, 1998. — S. 235-240.
5. Biesaga T. PodmiotowoDD osobowa i moralna pacjenta // Medycyna Praktyczna, (2005)
176. 10. S. 22-25.
6. Biesaga T. PojDcie osoby a jakoDD Dycia we wspyDczesnej bioetyce, // Z. Morawiec
(red.). OcaliD cywilizacjD — ocaliD ludzkie Dycie. — Krakyw, 2002. — S. 53-64.
7. Biesaga T. Status embrionu — stanowisko personalizmu ontologicznego // Medycyna
Praktyczna: (2004) 162. — 8. — S. 28-31.
8. Bohdanowicz A. Peter Singer i jego „etyka praktyczna". Szansa czy zagroDenie? // P.
Morciniec (red.). Ad libertatem in veritate. — Opole, 1996. — S. 357-366.
9. Grbndel J. Etyczne implikacje diagnostyki preimplantacyjnej // A. Marcol (red.). Etyczne
aspekty diagnostyki genetycznej. — Opole, 1998. — S. 161-170.
10. Jan PaweD II. Trzeba raz jeszcze powiedzieD: kaDde Dycie jest DwiDte. Przemywienie
do uczestnikyw XI MiDdzynarodowego Kongresu Medycyny Perinatalnej (14.04.1988) //
K. SzczygieD (red.), W trosce o Dycie. Wybrane Dokumenty Stolicy Apostolskiej. —
Tarnyw, 1998. — S. 209-211.
11. Lempa F. Ochrona poczDtego Dycia ludzkiego w Dwietle doktryny i Kodeksu
Prawa Kanonicznego z 1983 roku // KoDciyD i Prawo, (1991) 9. — S. 251-269.
12. Lohner A. Historyczne korzenie etycznych poglDdyw Petera Singera // W. BoDoz, G.
Hu;ver (red.). Utylitaryzm w bioetyce. — Warszawa, 2002. — S. 49-99.
13. Machinek M. Embrion ludzki // A. Muszala (red.), Encyklopedia Bioetyki. —
Radom, 2005. — S. 136-144.
14. Machinek M. Petera Singera krytyka etyki chrzeDcijaDskiej // W. BoDoz, G. Hu;ver
(red.). Utylitaryzm w bioetyce. — Warszawa, 2002. — S. 101-120.
15. Morciniec P. SDuDba poczDtemu Dyciu sDuDbD czDowieczeDstwu. — Opole? 1993.
16. Nauka (Didachft) dwunastu apostoDyw // M. Starowieyski (red). Pierwsi Dwiadkowie.
Wybyr najstarszych pism chrzeDcijaDskich / TDum. A. Dwiderkywna. — Krakyw, 1988.
— S. 39-52.
17. Otowicz R. Etyka Dycia. — Krakyw, 1998.
18. Singer P. Etyka praktyczna / TDum. A. Sagan. — Warszawa, 2003.
19. Spaemann R. Osoby: o ryDnicy miDdzy czymD a kimD / TDum. J. Merecki. —
Warszawa, 2001.
20. Turek W. Tertulian. — Krakyw, 1999.
21. Vial Correa J.D. Embrion ludzki jako organizm i jako ktoD spoDryd nas / TDum.
D. Chabrajska, M. Rajewski // E. Sgreccia i inni (red.). Medycyna i prawo: za czy
przeciw Dyciu. — Lublin, 1999. — S. 56-68.
22. Witek S. CiDDa. Aspekt teologiczno-moralny // R. Dukaszyk i inni (red.).
Encyklopedia Katolicka. T. 3. — Lublin, 1979. — S. 453-455.
Download