Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Zarządzania z dnia

advertisement
Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Zarządzania z dnia
15 listopada 2012 roku pod przewodnictwem Dziekana Wydziału Zarządzania
prof. UEK dr hab. Pawła Luli
……………………………………………………………………………….
Ad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie
przewodu habilitacyjnego dr Jacka Kopcia.
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne
Panu dr Jackowi Kopciowi w dniu 22 października 2012 r. w dziedzinie nauk
ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.
Pan dr Jacek Kopeć wskazał Radę Wydziału Zarządzania Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie jako wybraną do przeprowadzenia jego postępowania
habilitacyjnego.
Dziekan przedstawił sylwetkę dr Jacka Kopcia – pracownika Katedry Zarządzania
Zasobami Pracy.
Następnie Dziekan zarządził głosowanie nad wnioskiem o wyrażenie zgody na
przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego dr Jacka Kopcia.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, głosami 28 „tak”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się” przy 28 obecnych uprawnionych do głosowania (stan Rady
Wydziału w grupie samodzielnych pracowników nauki – 43) podjęła uchwałę
o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego dr Jacka Kopcia.
Protokołowała:
Katarzyna Bień
Download