Bibliografia prac Marcina Bukały

advertisement
Bibliografia prac naukowych M. Bukały
BIBLIOGRAFIA PRAC NAUKOWYCH MARCINA BUKAŁY
publikacje z ostatnich lat (od r. 2011)
monografie:
M. Bukała, Risk and Medieval Negotium. Studies of the Attitude toward Entrepreneurship: from Peter
the Chanter to Clarus Florentinus. Foreword by P. Prodi, Spoleto 2014 (Studi, 18), 268 s.
edycje źródłowe:
Mateusz z Krakowa, O nabywaniu i przekazywaniu dóbr: podstawowe pojęcia, lichwa i etyka kupiecka.
Tekst łac. wydał, przełożył, ze wstępem i komentarzami M. Bukała, Kęty 2011 (Ad fontes, XXII),
260 s.
artykuły:
M. Bukała, »De translacione rerum temporalium« by Matthew of Krakow: Introduction to the treatise
on commerce, „Studia Antyczne i Mediewistyczne”, 12 [47] (2014), s. 103-111.
Idem, »De translacione rerum temporalium (de contractibus)« by Matthew of Krakow: Introduction to the
treatise on loan, „Studia Antyczne i Mediewistyczne”, 11 [46] (2013), s. 233-242.
Idem, »De translacione rerum temporalium (de contractibus)« by Matthew of Krakow: Introduction to
pars prima, „Studia Antyczne i Mediewistyczne”, 10 [45] (2012), s. 251-265.
Idem, On the revised edition of the »De translacione rerum temporalium (de contractibus)« by Matthew
of Krakow, „Studia Antyczne i Mediewistyczne”, 10 [45] (2012), s. 267-273.
Idem, Reason and Rationality in the Scholastic Outlook on Business Activity, [w:] Universalità della
Ragione. Pluralità delle Filosofie nel Medioevo. XII International Congress of Medieval Philosophy –
Palermo, 17-22 September 2007 (Société Internationale pour l’Étude de la Philosophie Médiévale),
vol. II. Comunicazioni: Latina, [red.] A. Musco et al., Palermo 2012, fasc. 1, s. 427-432.
Idem, Wizja ekonomiczna mendykantów: »emptio-venditio et usura, usura et simonia«, [w:] »Inter
oeconomiam coelestem et terrenam«. Mendykanci a zagadnienia ekonomiczne, red. W. Długokęcki et al.,
Kraków 2011, s. 103-121.
recenzje i artykuły recenzyjne:
Artykuł recenzyjny poświęcony źródłowej: Francesc Eiximenis, Il dodicesimo libro del cristiano,
capp. 139–152 e 193–197. Lo statuto della moneta negli scritti di un frate minore del secolo XIV.
Analisi introduttiva e traduzione di P. Evangelisti (Trieste 2013) — „Studia Antyczne i
Mediewistyczne”, 13 [48] (2015), s. 183-190.
1
Recenzja książki: W. Decock, Theologians and Contract Law: The Moral Transformation of Ius
Commune (ca. 1500-1650) (Leiden 2013) — “Przegląd Tomistyczny”, 18, 2014, s. 286-293.
rozdziały w podręcznikach akademickich:
M. Bukała, „Geneza etyki działalności gospodarczej”, [w:] Biznes, etyka, odpowiedzialność:
podręcznik akademicki, red. W. Garsparski, Warszawa 2011, s. 201-216 (M. Bukała jest również
autorem 11 haseł w ‘Słowniku terminów’ w tym podręczniku).
przekłady tekstów średniowiecznych:
Tomasz z Akwinu, Kwestie dyskutowane o mocy Boga (tyt. oryginału: Quaestiones disputatae de
potentia): „Artykuł 5 kwestii IX”, przeł. M. Bukała, [w:] Tomasz z Akwinu, Kwestie
dyskutowane o mocy Boga, t. V, Kęty-Warszawa 2011 (Ad fontes, XX), s. 106-135.
Tomasz z Akwinu, Kwestie dyskutowane o mocy Boga: „Artykuł 6 kwestii IX”, przeł. M. Bukała,
[w:] Tamże, s. 140-147.
Mateusz z Krakowa, O nabywaniu i przekazywaniu dóbr (tytuł oryginału: De translacione rerum
temporalium/ De contractibus) (patrz: edycje źródłowe).
preprinty edycji źródłowych*:
Henricus Bitterfeldt de Brega, Si liceat emere redditus super possessiones rerum temporalium ad
percipiendum annuatim decimam partem, usque ad reemptionem, qua totalis summa redditur, opr. M.
Bukała i B. Chmielowska.
Benedictus Hesse de Cracovia, Utrum contractus emptionis census facti ad reemendum aut ad tempus
vite poterunt de iure admitti sine formidine conscientie, aut etiam tollerati, art. 2. „De contractibus
censuum reempcionum”, opr. M. Bukała.
Jacobus de Paradiso, De contractu revendicionis et reempcionis sub pacto – duplex posicio (inc. “Fama
referente”), opr. M. Bukała.
inne preprinty:
M. Bukała, Contra malos divites et usurarios (1512) by Stanisław Zaborowski: the problem of usury and
renaissance thought [w:] LOEWE-Schwerpunkt "Außergerichtliche und gerichtliche
Konfliktlösung": Arbeitspapier, 2015, HeBIS PPN: 30:3-200000, <http://publikationen.ub.unifrankfurt.de>.
*
Opracowane w ramach projektu Myśl Polska XV wieku dotycząca kontraktów obrotu rentą i innych zagadnień etyki
gospodarczej, zob. <http://old.ifispan.waw.pl/index.php?lang=pl&m=page&pg_id=321>.
Bibliografia prac naukowych M. Bukały
wybrane wcześniejsze publikacje
M. Bukała, Oeconomica Mediaevalia of Wrocław Dominicans. Library and Studies of Friars, and
Ethical-Economic Ideas: The Example from Silesia, Spoleto 2010 (Studi, 16), 208 s.
Idem, Sprzeczne z etyką używanie rzeczy, a odpowiedzialność jej wytwórcy i sprzedawcy według
Rajmunda z Penyafort, „Studia Antyczne i Mediewistyczne”, 8 [43] (2010), s. 141-150.
Idem, Periculum and Business Responsibility: On the Scholastic Attitude toward Entrepreneurship, [w:]
Entrepreneurship: Values and Responsibility, ed. by W. Gasparski et al., New Brunswick 2010
(Praxiology: The International Annual of Practical Philosophy and Methodology, Ann.17), s. 139149.
Idem, Etyka przedsiębiorczości w średniowiecznej scholastyce – wprowadzenie do problematyki,
„Prakseologia”, 149 (2009), s. 107-132.
Idem, Mendicant Friars and Medieval Notions and Ideas of Economic Life. Oeconomica Dominicana
and Franciscana, and Particularities of Central Europe, [w:] Bettelorden in Mitteleuropa: Geschichte,
Kunst, Spiritualität. Referate der gleichnamigen Tagung vom 19. bis 22. März in St. Pölten, [red.]
H. Specht, R. Andraschek-Holzer, s. 35-49.
Idem, Enterprise Ethics, ‘Management’ Ethics, Work Ethics – Less Examined Aspects of Oeconomica
Mediaevalia – Previous Research and New Questions, “Studia Antyczne i Mediewistyczne”, 5 [40]
(2007), s. 185-205.
Idem, »Il suo credito e la salvation tua« – good faith in vendere al termine according to Benko
Kotruljević (Benedetto Cotrugli) of Dubrovnik, [w:] La fiducia secondo i linguaggi del potere, [red.]
P.
Prodi, Bologna 2007, s. 131-142.
Idem, Obrót rentą w ocenie średniowiecznych dominikanów i innych scholastyków, [w:] Klasztor w
państwie średniowiecznym i nowożytnym, red. M. Derwich i A. Pobóg-Lenartowicz, Wrocław-OpoleWarszawa 2005, s. 519-530
Idem, Zagadnienia ekonomiczne w nauczaniu wrocławskiej szkoły dominikańskiej w późnym średniowieczu, Wrocław 2004, 319 s. (na podstawie rozprawy doktorskiej, częściowo rozszerzonej i uzupełnionej o edycje fragmentów źródeł)
Idem, Etyka ekonomiczna średniowiecza, „Etyka”, 37 (2004), s. 85-101.
Idem, Medieval Foundations of Economics. Medieval Economic Thought in the Book by Diana Wood,
„Studi medievali”, ser. 3, 45 (2004), fasc. 2, s. 953-962.
Idem, Dominikanie wrocławscy jako studenci i wykładowcy studiów generalnych prowincji angielskiej w
pierwszej połowie XV w., „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, LV (2000), nr 4, s. 557-564.
Marcin Bukała jest profesorem nadzw. w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, w Zakładzie
Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej (e-mail: [email protected])
3
Download